Search result for

*zelt*

(108 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zelt, -zelt-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tent poles.Zeltstangen. No Country for Old Men (2007)
Bounce, little man. Skinny, I'm up on 2nd and Hazeltine, getting eyeballed hard.ถอยไปเจ้าตัวเล็ก ไอ้เหี่ยว ฉันอยู่ที่ถนนสาย 2 ฮาเซลไทน์ Mandala (2009)
Uh, Hazelton-เอ่อ ฮาเซลทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
They're gonna help us out with the Hazelton transfer... specifically with Carlo Chavez.พวกเขาจะมาช่วยเรา เรื่องการขนย้ายไปที่ฮาเซลทัน มาเพื่อคาโล่ ชาเวสโดยเฉพาะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- Hazelton.-ฮาเซลทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Uh, Hazelton, this is Custody Bus-เอ่อ ฮาเซลทัน นี่รถคุ้มกันนักโทษ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Uh, Hazelton, this is Custody Bus 2 from Grafton Penitentiary.เอ่อ ฮาเซลทันนี่รถคุ้มกันนักโทษหมายเลข2 จากสถานกักกันแกรฟทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- When was Hazelton expecting us?-เราต้องไปถึงฮาเซลทันเมื่อไหร่ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Why don't you call Hazelton?ทำไมคุณไม่โทรไปที่ฮาเซลทันล่ะคะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
If we don't show up at Hazelton, the F.B.I., U.S. Marshals... and every law officer in West Virginia is gonna be hunting you.ถ้าเรายังไม่ถึงฮาเซลทัน ทั้งเอฟบีไอ กองทัพสหรัฐ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในเวสต์เวอร์จิเนียร์ จะออกตามตัวแก Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- No. Zelten.ไม่ใช่ ต้องเซลเต้น De Marathon (2012)
Nice cut. Mazeltov.ดีตัด Mazeltov Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
USA PENITENTIARY (PRISON) HAZELTON, WEST VIRGINIA."ทัณฑสถานสหรัฐ ฮาเซลตัน, เวสต์ เวอร์จิเนีย" Criminal (2016)
Let's get back to Turkdean barrow near Hazelton.ได้แล้ว, กลับมาตรงด้านนี้: ที่ เตอร์กดีน แบร์โร, ใกล้ฮาเฮลตัน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Now, here's the little tent.Sehen sie, dieses kleine Zelt zum Beispiel. The Super Scouts: Part 1 (1980)
We don't come up with anything except a bunch of Boy Scouts camped in the woods.Wir haben außer ein paar Pfadfindern, die im Wald zelten, nichts gefunden. The Super Scouts: Part 1 (1980)
According to the handbook, it's called a tent.Im Handbuch steht, dass das ein Zelt ist. The Super Scouts: Part 1 (1980)
All right, then, out of the tent.Dann kommt raus aus dem ZeltThe Super Scouts: Part 1 (1980)
We don't come up with anything except a bunch of Boy Scouts camped in those woods.Wir haben außer ein paar Pfadfindern, die im Wald zelten, nichts gefunden. The Super Scouts: Part 2 (1980)
- Tony Hazelton.- Tony Hazelton. The Remembrance (1980)
You're a vain, spoiled, egotistical brat, Hazelton.Sie sind eine eitle, verwöhnte, egoistische Göre, Hazelton. The Remembrance (1980)
I'll bet you two to one the tent blows over.Ich wette 2: 1, dass das Zelt nicht hält. The Triumph (1980)
I have a secret of touching their affections by flattering their hearts and of finding out their weak points.Ich weiß, wie man ihre Zuneigung erwirbt, ihr Herz kitzelt und ihre schwachen Seiten findet. The Miser (1980)
Like a library consisting throughout of stray volumes only.Das ist wie eine Bibliothek aus vereinzelten Bänden. Oblomov (1980)
Remember Billy Kiss Hey!Der Einzige, der mit dir schnauzelt, ist Billy der Küsser. Battle Creek Brawl (1980)
It's her first night in the big tent.Es ist ihre erste Nacht im großen ZeltBronco Billy (1980)
And another thing, I own this tent!Und noch etwas, das Zelt gehört mir! Bronco Billy (1980)
Let's set up the big tent before we put on the feedbag.Bauen wir erst das große Zelt auf, bevor wir essen. Bronco Billy (1980)
Big tent, let's get it.Das große Zelt, holen wir es. Bronco Billy (1980)
We still have some patch work to do on the tent.Wir müssen noch einiges am Zelt reparieren. Bronco Billy (1980)
Billy, the tent's on fire!Billy, das Zelt brennt! Bronco Billy (1980)
The tent's on fire!Das Zelt brennt! Bronco Billy (1980)
The tent's on fire!Das Zelt brennt! Bronco Billy (1980)
It's all my fault, the tent burnt down!Ich bin schuld, dass das Zelt abbrannte! Bronco Billy (1980)
We can't put on no show without a big tent.Wir können keine Show ohne Zelt machen. Bronco Billy (1980)
No, it's a tent that I need.Nein, ich brauche ein ZeltBronco Billy (1980)
As long as it takes to get the tent made.Bis das Zelt fertig ist. Bronco Billy (1980)
In two days, you shall have your big tent.In zwei Tagen haben Sie lhr großes ZeltBronco Billy (1980)
- So that's how they built the tent.- So machten sie also das ZeltBronco Billy (1980)
It tickles!Hör auf, das kitzeltCity of Women (1980)
But it'll keep you warm till I get the shelter up.Aber es wird dich wärmen, bis ich das Notzelt aufgebaut habe. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
On the evening of the VUE, the Fallracces had pitched two tents at an approved camping site near Villingen.Am Abend des GUE hatten die Fallracces zwei Zelte auf einem Zeltplatz nahe Villingen aufgeschlagen. The Falls (1980)
To loosen the guy ropes on her sons' tent, Romanese left the safety of the car and was struck by lightning.Um die Haltetaue am Zelt ihrer Söhne zu lösen, verließ Romanese das sichere Auto und wurde vom Blitz getroffen. The Falls (1980)
Do they still keep tabs on me in Washington?Werde ich noch bespitzeltHopscotch (1980)
A kid tried that on me once at Camp Minikani in Vermont.Ein Junge hat das im Zeltlager mal mit mir versucht. Stir Crazy (1980)
Let me know if this tickles.Sag mir, wann es kitzeltSuperman II (1980)
This is Toni Hazelton speaking.Hier ist Toni Hazelton. The Last Ten Days (1981)
It's either Toni Hazelton or Typhoid Mary.Es ist entweder Toni Hazelton oder Typhus-Mary. The Last Ten Days (1981)
And be sure and bring that delightful Miss Hazelton along.Und bring auf jeden Fall die reizende Miss Hazelton mit. The Last Ten Days (1981)
- Sergeant Hazelton.- Sergeant Hazelton. The Last Ten Days (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZELTNER    Z EH1 L T N ER0
ZELTZER    Z EH1 L T S ER0
HAZELTON    HH EY1 Z AH0 L T AH0 N
MAZELTOV    M AA1 Z AH0 L T AA2 F
BRAZELTON    B R AH0 Z EH1 L T AH0 N
HAZELTINE    HH EY1 Z AH0 L T AY2 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestandteile {pl}; Einzelteile {pl}the component parts [Add to Longdo]
Bierzelt {n}beer tent [Add to Longdo]
Einzeltarif {m}rate [Add to Longdo]
Einzelteil {n}part; component part [Add to Longdo]
Einzelteile {pl}piece parts [Add to Longdo]
Einzelteilfertigung {f}single item production system [Add to Longdo]
Firmament {n}; Sternenzelt {n}; Himmelszelt {n} | (am) Firmament {n}firmament | (in the) sky [Add to Longdo]
Geschnetzelte {n}; Geschnetzeltesmeat cut into stripes [Add to Longdo]
Hauszelt {n}ridge tent [Add to Longdo]
Jurte {f} (Rundzelt)jurt [Add to Longdo]
Leinwand {f}; Segeltuch {n}; Zelttuch {n}; (grobes) Leinencanvas [Add to Longdo]
Sauerstoffzelt {n}oxygen tent [Add to Longdo]
Schwänzeltanz {m}tail wagging dance [Add to Longdo]
Steilwandzelt {n}frame tent [Add to Longdo]
Sternenzelt {n}starry firmament [Add to Longdo]
Wagendecke {f}; Zeltbahn {f}tarpaulin [Add to Longdo]
Wigwam {n}; Indianerzelt {n}wigwam; tepee [Add to Longdo]
Zelt {n} | Zelte {pl} | ein Zelt aufschlagentent | tents | to pitch a tent [Add to Longdo]
Zelt {n} | Zelte {pl}marquee | marquees [Add to Longdo]
Zeltbahn {f} | Zeltbahnen {pl}tent square | tent squares [Add to Longdo]
Zeltbewohner {m}; Camper {m}camper [Add to Longdo]
Zeltdach {n} | Zeltdächer {pl}tent roof | tent roofs [Add to Longdo]
Zelter {m}palfrey [Add to Longdo]
Zeltlager {n} | Zeltlager {pl}tent camp | tent camps [Add to Longdo]
Zeltpflock {m}; Hering {m} | Zeltpflöcke {pl}tent peg | tent pegs [Add to Longdo]
Zeltplatz {m}; Campingplatz {m}campground [Am.] [Add to Longdo]
Zeltplatz {m}; Campingplatz {m}camping site [Add to Longdo]
Zeltplatz {m} | Zeltplätze {pl}campsite | campsites [Add to Longdo]
Zeltstange {f} | Zeltstangen {pl}tent pole | tent poles [Add to Longdo]
Zirkuszelt {n}circus tent [Add to Longdo]
abraspeln; abschnitzeln | abgeraspelt; abgeschnitzeltto chip | chipped [Add to Longdo]
anblinzeln | anblinzelnd | angeblinzeltto blink at | blinking at | blinked at [Add to Longdo]
eingewurzeltinherent [Add to Longdo]
entwurzeln | entwurzelnd | entwurzeltto disroot | disrooting | disrooted [Add to Longdo]
entwurzeln | entwurzelnd | entwurzeltto uproot | uprooting | uprooted [Add to Longdo]
ganz vereinzeltfew and far between [Add to Longdo]
gekritzelt; kritzelndscribbling [Add to Longdo]
gekritzeltscrawled [Add to Longdo]
gekritzeltscribbled [Add to Longdo]
geschmunzelt; lächeltesmiled [Add to Longdo]
geschwänzelt; wackeltewagged [Add to Longdo]
gewitzelt; witzeltequipped [Add to Longdo]
gezeltet; zeltetecamped [Add to Longdo]
schnell hinschreiben; fix notieren; kritzeln; hinwerfen | schnell hinschreibend; fix notierend; kritzelnd; hinwerfend | schnell hingeschrieben; fix notiert; gekritzelt; hingeworfento jot down; to jot; to write off | jotting | jotted [Add to Longdo]
isolieren; vereinzeln; trennen; absondern | isolierend; vereinzelnd; trennend; absondernd | isoliert; vereinzelt; getrennt; abgesondert | isoliert; vereinzelt; trennt; sondert ab | isolierte; vereinzelte; trennte; sonderte abto isolate | isolating | isolated | isolates | isolated [Add to Longdo]
kitzeln | kitzelnd | gekitzelt | kitzelt | kitzelteto titillate | titillating | titillated | titillates | titillated [Add to Longdo]
krabbeln; kribbeln; kitzeln | krabbelnd; kribbelnd; kitzelnd | gekrabbelt; gekribbelt; gekitzelt | krabbelt; kribbelt; kitzelt | krabbelte; kribbelte; kitzelteto tickle | tickling | tickled | tickles | tickled [Add to Longdo]
kritzeln | kritzelnd | kritzelt | kritzelteto doodle | doodling | doodles | doodled [Add to Longdo]
kritzeln | kritzelnd | kritzelt | kritzelteto scrawl | scrawling | scrawls | scrawled [Add to Longdo]
kritzeln | kritzelnd | kritzelt | kritzelteto scribble | scribbling | scribbles | scribbled [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
根強い[ねづよい, neduyoi] tief_verwurzelt, hartnaeckig, zaeh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Zelt [tsɛlt] (n) , s.(n )
     marquee; tent
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top