ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wriggly*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wriggly, -wriggly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wriggly[ADV] อย่างคดเคี้ยว, See also: อย่างหลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wriggly(ริก'ลี) adj. ซึ่งบิดตัว,ซึ่งดิ้นไปมา,ซึ่งเลื่อย,ซึ่งคืบคลานไปข้างหน้า,ซึ่งหลบหลีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I clean the top window, my fingers go wriggly.เวลาทำความสะอาดกระจกด้านบน หนูต้องทำนิ้วกระดุ๊กกระดิ๊ก A Muse (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlängelnd {adv}wriggly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wriggly
   adj 1: moving in a twisting or snake-like or wormlike fashion;
       "wiggly worms" [syn: {wiggly}, {wriggling}, {wriggly},
       {writhing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top