Search result for

*white arsenic*

(9 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: white arsenic, -white arsenic-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารหนูขาว[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนู, Example: อาการของผู้ที่กินสารหนูขาวเข้าไปจะอาเจียนและช็อกหมดสติได้, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งมีธาตุสารหนูและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ มีสูตร As2O3 ลักษณะเป็นผงสีขาว มีพิษอย่างร้ายแรง ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีบางประเภทและยาฆ่าแมลง
สารหนู[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนูขาว, Example: สีผสมอาหารบางชนิดมีสารหนูเป็นส่วนประกอบ ถ้ารับประทานเข้าไปมากๆ อาจมีอันตรายถึงชีวิต, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 33 สัญลักษณ์ As ลักษณะเป็นของแข็ง มี 3 อัญรูป คือ สารหนูสีเทา สารหนูสีดำ และสารหนูสีเหลือง เป็นธาตุที่มีพิษอย่างร้ายแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารหนู[n.] (sānnū) EN: ratsbane ; white arsenic ; arsenious acid   FR: mort-aux-rats [f] ; arsenic blanc [m] ; anhydride arsénieux [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜砒酸;亜ヒ酸[あひさん(亜砒酸);あヒさん(亜ヒ酸), ahisan ( a hi san ); a hi san ( a hi san )] (n) (1) arsenious acid; arsenous acid (H3AsO3); (2) (col) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3) [Add to Longdo]
酸化ヒ素;酸化砒素[さんかヒそ(酸化ヒ素);さんかひそ(酸化砒素), sanka hi so ( sanka hi moto ); sankahiso ( sanka hiso )] (n) (1) {chem} (See 亜ヒ酸・2) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3); (2) arsenic pentoxide (As2O5) [Add to Longdo]
無水亜砒酸;無水亜ヒ酸[むすいあひさん(無水亜砒酸);むすいあヒさん(無水亜ヒ酸), musuiahisan ( musui a hi san ); musuia hi san ( musui a hi san )] (n) (obsc) (See 亜砒酸) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白砒[bái pī, ㄅㄞˊ ㄆㄧ, ] white arsenic; arsenic trioxide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 White \White\ (hw[imac]t), a. [Compar. {Whiter}
   (hw[imac]t"[~e]r); superl. {Whitest}.] [OE. whit, AS.
   hw[imac]t; akin to OFries. and OS. hw[imac]t, D. wit, G.
   weiss, OHG. w[imac]z, hw[imac]z, Icel. hv[imac]tr, Sw. hvit,
   Dan. hvid, Goth. hweits, Lith. szveisti, to make bright,
   Russ. sviet' light, Skr. [,c]v[=e]ta white, [,c]vit to be
   bright. [root]42. Cf. {Wheat}, {Whitsunday}.]
   [1913 Webster]
   1. Reflecting to the eye all the rays of the spectrum
    combined; not tinted with any of the proper colors or
    their mixtures; having the color of pure snow; snowy; --
    the opposite of {black} or {dark}; as, white paper; a
    white skin. "Pearls white." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       White as the whitest lily on a stream. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of color, as in the cheeks, or of the tinge of
    blood color; pale; pallid; as, white with fear.
    [1913 Webster]
 
       Or whispering with white lips, "The foe!
       They come! they come!"        --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. Having the color of purity; free from spot or blemish, or
    from guilt or pollution; innocent; pure.
    [1913 Webster]
 
       White as thy fame, and as thy honor clear. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       No whiter page than Addison's remains. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Gray, as from age; having silvery hair; hoary.
    [1913 Webster]
 
       Your high engendered battles 'gainst a head
       So old and white as this.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Characterized by freedom from that which disturbs, and the
    like; fortunate; happy; favorable.
    [1913 Webster]
 
       On the whole, however, the dominie reckoned this as
       one of the white days of his life.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. Regarded with especial favor; favorite; darling.
    [1913 Webster]
 
       Come forth, my white spouse.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I am his white boy, and will not be gullet. --Ford.
    [1913 Webster]
 
   Note: White is used in many self-explaining compounds, as
      white-backed, white-bearded, white-footed.
      [1913 Webster]
 
   {White alder}. (Bot.) See {Sweet pepper bush}, under
    {Pepper}.
 
   {White ant} (Zool.), any one of numerous species of social
    pseudoneuropterous insects of the genus {Termes}. These
    insects are very abundant in tropical countries, and form
    large and complex communities consisting of numerous
    asexual workers of one or more kinds, of large-headed
    asexual individuals called soldiers, of one or more queens
    (or fertile females) often having the body enormously
    distended by the eggs, and, at certain seasons of numerous
    winged males, together with the larvae and pupae of each
    kind in various stages of development. Many of the species
    construct large and complicated nests, sometimes in the
    form of domelike structures rising several feet above the
    ground and connected with extensive subterranean galleries
    and chambers. In their social habits they closely resemble
    the true ants. They feed upon animal and vegetable
    substances of various kinds, including timber, and are
    often very destructive to buildings and furniture.
 
   {White arsenic} (Chem.), arsenious oxide, {As2O3}, a
    substance of a white color, and vitreous adamantine
    luster, having an astringent, sweetish taste. It is a
    deadly poison.
 
   {White bass} (Zool.), a fresh-water North American bass
    ({Roccus chrysops}) found in the Great Likes.
 
   {White bear} (Zool.), the polar bear. See under {Polar}.
 
   {White blood cell}. (Physiol.) See {Leucocyte}.
 
   {White brand} (Zool.), the snow goose.
 
   {White brass}, a white alloy of copper; white copper.
 
   {White campion}. (Bot.)
    (a) A kind of catchfly ({Silene stellata}) with white
      flowers.
    (b) A white-flowered Lychnis ({Lychnis vespertina}).
 
   {White canon} (R. C. Ch.), a Premonstratensian.
 
   {White caps}, the members of a secret organization in various
    of the United States, who attempt to drive away or reform
    obnoxious persons by lynch-law methods. They appear masked
    in white. Their actions resembled those of the Ku Klux
    Klan in some ways but they were not formally affiliated
    with the Klan, and their victims were often not black.
 
   {White cedar} (Bot.), an evergreen tree of North America
    ({Thuja occidentalis}), also the related {Cupressus
    thyoides}, or {Chamaecyparis sphaeroidea}, a slender
    evergreen conifer which grows in the so-called cedar
    swamps of the Northern and Atlantic States. Both are much
    valued for their durable timber. In California the name is
    given to the {Libocedrus decurrens}, the timber of which
    is also useful, though often subject to dry rot.
    --Goodale. The white cedar of Demerara, Guiana, etc., is a
    lofty tree ({Icica altissima} syn. {Bursera altissima})
    whose fragrant wood is used for canoes and cabinetwork, as
    it is not attacked by insect.
 
   {White cell}. (Physiol.) See {Leucocyte}.
 
   {White cell-blood} (Med.), leucocythaemia.
 
   {White clover} (Bot.), a species of small perennial clover
    bearing white flowers. It furnishes excellent food for
    cattle and horses, as well as for the honeybee. See also
    under {Clover}.
 
   {White copper}, a whitish alloy of copper. See {German
    silver}, under {German}.
 
   {White copperas} (Min.), a native hydrous sulphate of iron;
    coquimbite.
 
   {White coral} (Zool.), an ornamental branched coral
    ({Amphihelia oculata}) native of the Mediterranean.
 
   {White corpuscle}. (Physiol.) See {Leucocyte}.
 
   {White cricket} (Zool.), the tree cricket.
 
   {White crop}, a crop of grain which loses its green color, or
    becomes white, in ripening, as wheat, rye, barley, and
    oats, as distinguished from a green crop, or a root crop.
    
 
   {White currant} (Bot.), a variety of the common red currant,
    having white berries.
 
   {White daisy} (Bot.), the oxeye daisy. See under {Daisy}.
 
   {White damp}, a kind of poisonous gas encountered in coal
    mines. --Raymond.
 
   {White elephant} (Zool.),
    (a) a whitish, or albino, variety of the Asiatic elephant.
    (b) see {white elephant} in the vocabulary.
 
   {White elm} (Bot.), a majestic tree of North America ({Ulmus
    Americana}), the timber of which is much used for hubs of
    wheels, and for other purposes.
 
   {White ensign}. See {Saint George's ensign}, under {Saint}.
    
 
   {White feather}, a mark or symbol of cowardice. See {To show
    the white feather}, under {Feather}, n.
 
   {White fir} (Bot.), a name given to several coniferous trees
    of the Pacific States, as {Abies grandis}, and {Abies
    concolor}.
 
   {White flesher} (Zool.), the ruffed grouse. See under
    {Ruffed}. [Canada]
 
   {White frost}. See {Hoarfrost}.
 
   {White game} (Zool.), the white ptarmigan.
 
   {White garnet} (Min.), leucite.
 
   {White grass} (Bot.), an American grass ({Leersia Virginica})
    with greenish-white paleae.
 
   {White grouse}. (Zool.)
    (a) The white ptarmigan.
    (b) The prairie chicken. [Local, U. S.]
 
   {White grub} (Zool.), the larva of the June bug and other
    allied species. These grubs eat the roots of grasses and
    other plants, and often do much damage.
 
   {White hake} (Zool.), the squirrel hake. See under
    {Squirrel}.
 
   {White hawk}, or {White kite} (Zool.), the hen harrier.
 
   {White heat}, the temperature at which bodies become
    incandescent, and appear white from the bright light which
    they emit.
 
   {White hellebore} (Bot.), a plant of the genus {Veratrum}
    ({Veratrum album}) See {Hellebore}, 2.
 
   {White herring}, a fresh, or unsmoked, herring, as
    distinguished from a red, or cured, herring. [R.] --Shak.
 
   {White hoolet} (Zool.), the barn owl. [Prov. Eng.]
 
   {White horses} (Naut.), white-topped waves; whitecaps.
 
   {The White House}. See under {House}.
 
   {White ibis} (Zool.), an American ibis ({Guara alba}) having
    the plumage pure white, except the tips of the wings,
    which are black. It inhabits tropical America and the
    Southern United States. Called also {Spanish curlew}.
 
   {White iron}.
    (a) Thin sheets of iron coated with tin; tinned iron.
    (b) A hard, silvery-white cast iron containing a large
      proportion of combined carbon.
 
   {White iron pyrites} (Min.), marcasite.
 
   {White land}, a tough clayey soil, of a whitish hue when dry,
    but blackish after rain. [Eng.]
 
   {White lark} (Zool.), the snow bunting.
 
   {White lead}.
    (a) A carbonate of lead much used in painting, and for
      other purposes; ceruse.
    (b) (Min.) Native lead carbonate; cerusite.
 
   {White leather}, buff leather; leather tanned with alum and
    salt.
 
   {White leg} (Med.), milk leg. See under {Milk}.
 
   {White lettuce} (Bot.), rattlesnake root. See under
    {Rattlesnake}.
 
   {White lie}. See under {Lie}.
 
   {White light}.
    (a) (Physics) Light having the different colors in the
      same proportion as in the light coming directly from
      the sun, without having been decomposed, as by passing
      through a prism. See the Note under {Color}, n., 1.
    (b) A kind of firework which gives a brilliant white
      illumination for signals, etc.
 
   {White lime}, a solution or preparation of lime for
    whitewashing; whitewash.
 
   {White line} (Print.), a void space of the breadth of a line,
    on a printed page; a blank line.
 
   {White meat}.
    (a) Any light-colored flesh, especially of poultry.
    (b) Food made from milk or eggs, as butter, cheese, etc.
      [1913 Webster]
 
         Driving their cattle continually with them, and
         feeding only upon their milk and white meats.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
 
   {White merganser} (Zool.), the smew.
 
   {White metal}.
    (a) Any one of several white alloys, as pewter, britannia,
      etc.
    (b) (Metal.) A fine grade of copper sulphide obtained at a
      certain stage in copper smelting.
 
   {White miller}. (Zool.)
    (a) The common clothes moth.
    (b) A common American bombycid moth ({Spilosoma
      Virginica}) which is pure white with a few small black
      spots; -- called also {ermine moth}, and {virgin
      moth}. See {Woolly bear}, under {Woolly}.
 
   {White money}, silver money.
 
   {White mouse} (Zool.), the albino variety of the common
    mouse.
 
   {White mullet} (Zool.), a silvery mullet ({Mugil curema})
    ranging from the coast of the United States to Brazil; --
    called also {blue-back mullet}, and {liza}.
 
   {White nun} (Zool.), the smew; -- so called from the white
    crest and the band of black feathers on the back of its
    head, which give the appearance of a hood.
 
   {White oak}. (Bot.) See under {Oak}.
 
   {White owl}. (Zool.)
    (a) The snowy owl.
    (b) The barn owl.
 
   {White partridge} (Zool.), the white ptarmigan.
 
   {White perch}. (Zool.)
    (a) A North American fresh-water bass ({Morone Americana})
      valued as a food fish.
    (b) The croaker, or fresh-water drum.
    (c) Any California surf fish.
 
   {White pine}. (Bot.) See the Note under {Pine}.
 
   {White poplar} (Bot.), a European tree ({Populus alba}) often
    cultivated as a shade tree in America; abele.
 
   {White poppy} (Bot.), the opium-yielding poppy. See {Poppy}.
    
 
   {White powder}, a kind of gunpowder formerly believed to
    exist, and to have the power of exploding without noise.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A pistol charged with white powder.  --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {White precipitate}. (Old Chem.) See under {Precipitate}.
 
   {White rabbit}. (Zool.)
    (a) The American northern hare in its winter pelage.
    (b) An albino rabbit.
 
   {White rent},
    (a) (Eng. Law) Formerly, rent payable in silver; --
      opposed to black rent. See {Blackmail}, n., 3.
    (b) A rent, or duty, of eight pence, payable yearly by
      every tinner in Devon and Cornwall to the Duke of
      Cornwall, as lord of the soil. [Prov. Eng.]
 
   {White rhinoceros}. (Zool.)
    (a) The one-horned, or Indian, rhinoceros ({Rhinoceros
      Indicus}). See {Rhinoceros}.
    (b) The umhofo.
 
   {White ribbon}, the distinctive badge of certain
    organizations for the promotion of temperance or of moral
    purity; as, the White-ribbon Army.
 
   {White rope} (Naut.), untarred hemp rope.
 
   {White rot}. (Bot.)
    (a) Either of several plants, as marsh pennywort and
      butterwort, which were thought to produce the disease
      called rot in sheep.
    (b) A disease of grapes. See {White rot}, under {Rot}.
 
   {White sage} (Bot.), a white, woolly undershrub ({Eurotia
    lanata}) of Western North America; -- called also {winter
    fat}.
 
   {White salmon} (Zool.), the silver salmon.
 
   {White salt}, salt dried and calcined; decrepitated salt.
 
   {White scale} (Zool.), a scale insect ({Aspidiotus Nerii})
    injurious to the orange tree. See {Orange scale}, under
    {Orange}.
 
   {White shark} (Zool.), a species of man-eating shark. See
    under {Shark}.
 
   {White softening}. (Med.) See {Softening of the brain}, under
    {Softening}.
 
   {White spruce}. (Bot.) See {Spruce}, n., 1.
 
   {White squall} (Naut.), a sudden gust of wind, or furious
    blow, which comes up without being marked in its approach
    otherwise than by whitecaps, or white, broken water, on
    the surface of the sea.
 
   {White staff}, the badge of the lord high treasurer of
    England. --Macaulay.
 
   {White stork} (Zool.), the common European stork.
 
   {White sturgeon}. (Zool.) See {Shovelnose}
    (d) .
 
   {White sucker}. (Zool.)
    (a) The common sucker.
    (b) The common red horse ({Moxostoma macrolepidotum}).
 
   {White swelling} (Med.), a chronic swelling of the knee,
    produced by a strumous inflammation of the synovial
    membranes of the kneejoint and of the cancellar texture of
    the end of the bone forming the kneejoint; -- applied also
    to a lingering chronic swelling of almost any kind.
 
   {White tombac}. See {Tombac}.
 
   {White trout} (Zool.), the white weakfish, or silver
    squeteague ({Cynoscion nothus}), of the Southern United
    States.
 
   {White vitriol} (Chem.), hydrous sulphate of zinc. See {White
    vitriol}, under {Vitriol}.
 
   {White wagtail} (Zool.), the common, or pied, wagtail.
 
   {White wax}, beeswax rendered white by bleaching.
 
   {White whale} (Zool.), the beluga.
 
   {White widgeon} (Zool.), the smew.
 
   {White wine}. any wine of a clear, transparent color,
    bordering on white, as Madeira, sherry, Lisbon, etc.; --
    distinguished from wines of a deep red color, as port and
    Burgundy. "White wine of Lepe." --Chaucer.
 
   {White witch}, a witch or wizard whose supernatural powers
    are supposed to be exercised for good and beneficent
    purposes. --Addison. --Cotton Mather.
 
   {White wolf}. (Zool.)
    (a) A light-colored wolf ({Canis laniger}) native of
      Thibet; -- called also {chanco}, {golden wolf}, and
      {Thibetan wolf}.
    (b) The albino variety of the gray wolf.
 
   {White wren} (Zool.), the willow warbler; -- so called from
    the color of the under parts.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arsenic \Ar"se*nic\ ([aum]r"s[-e]*n[i^]k; 277), n. [L.
   arsenicum, Gr. 'arseniko`n, 'arreniko`n, yellow orpiment,
   perh. fr. 'arseniko`s or better Attic 'arreniko`s masculine,
   'a`rrhn male, on account of its strength, or fr. Per.
   zern[imac]kh: cf. F. arsenic.]
   1. (Chem.) One of the elements, a solid substance resembling
    a metal in its physical properties, but in its chemical
    relations ranking with the nonmetals. It is of a
    steel-gray color and brilliant luster, though usually dull
    from tarnish. It is very brittle, and sublimes at 356[deg]
    Fahrenheit. It is sometimes found native, but usually
    combined with silver, cobalt, nickel, iron, antimony, or
    sulphur. Orpiment and realgar are two of its sulphur
    compounds, the first of which is the true arsenicum of the
    ancients. The element and its compounds are active
    poisons. Specific gravity from 5.7 to 5.9. Atomic weight
    75. Symbol As.
    [1913 Webster]
 
   2. (Com.) Arsenious oxide or arsenious anhydride; -- called
    also {arsenious acid}, {white arsenic}, and {ratsbane}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top