ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*what?*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: what?, -what?-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Now what?(idm) ใช้กล่าวเมื่อรำคาญคนที่พูดขัดจังหวะหรือทำให้รำคาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
what?Then what?
what?So what?
what?"Is your young friend an idiot or what?" asked the father.
what?What? A little soup and celery is all I get? I'm not a Zen monk. I can't survive on an austerity diet like this.
what?What?
what?If he fails so what?
what?Mum said the same thing. But, so what? It's got nothing to do with me.
what?What? It's only eleven? We still have an hour to go before lunch.
what?"No, not so much. At most comparing sizes, telling dirty stories." "Sizes of what?" " 'that' ".
what?What? You can't do it? You coward! Chicken!
what?We'll what?
what?Hey, you know what?
what?So what? It doesn't matter to me.
what?For what?
what?You know what?
what?"What? Are you doubting us?" "B-but, that is, suddenly 'spirit world', 'magical beings' - it's strange to ask me to believe."

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
什么[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what; what?; who?; something; anything #94 [Add to Longdo]
怎么[zěn me, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙, / ] how?; what?; why? #203 [Add to Longdo]
[me, ㄇㄜ˙, / ] suffix, used to form interrogative 甚麼|什么, what?, indefinite 這麼|这么 thus etc #418 [Add to Longdo]
[èn, ㄣˋ, ] (nonverbal grunt as interjection); OK, yeah; what? #2,655 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians #2,843 [Add to Longdo]
干吗[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what? #11,192 [Add to Longdo]
干吗[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what? #11,192 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] (lit.) what?; where?; why?; surname Xi #32,934 [Add to Longdo]
昙花[tán huā, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄚ, / ] WHAT? epiphyllum #51,493 [Add to Longdo]
干麼[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what? [Add to Longdo]
什麼[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, ] variant of 甚麼|什么, what?; anything [Add to Longdo]
什麽[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, ] variant of 甚麼|什么, what?; anything [Add to Longdo]
干麽[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what? [Add to Longdo]
什么事[shén me shì, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ, / ] what?; which? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はあ;は[haa ; ha] (int) (1) yes; indeed; well; (2) ha!; (3) what?; huh?; (4) sigh [Add to Longdo]
何々;何何[なになに, naninani] (pn,adj-no) (1) such and such (when being vague, placeholder, etc.); this and that; (int) (2) What?; What is the matter?; What are the items? [Add to Longdo]
何だって[なんだって, nandatte] (int) (1) (uk) What?!; (2) Why?; Come again?; (3) anyone; anything [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 What \What\ (hw[o^]t), pron., a., & adv. [AS. hw[ae]t, neuter of
   hw[=a] who; akin to OS. hwat what, OFries. hwet, D. & LG.
   wat, G. was, OHG. waz, hwaz, Icel. hvat, Sw. & Dan. hvad,
   Goth. hwa. [root]182. See {Who}.]
   [1913 Webster]
   1. As an interrogative pronoun, used in asking questions
    regarding either persons or things; as, what is this? what
    did you say? what poem is this? what child is lost?
    [1913 Webster]
 
       What see'st thou in the ground?    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What is man, that thou art mindful of him? --Ps.
                          viii. 4.
    [1913 Webster]
 
       What manner of man is this, that even the winds and
       the sea obey him!           --Matt. viii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   Note: Originally, what, when, where, which, who, why, etc.,
      were interrogatives only, and it is often difficult to
      determine whether they are used as interrogatives or
      relatives.
      [1913 Webster] What in this sense, when it refers to
      things, may be used either substantively or
      adjectively; when it refers to persons, it is used only
      adjectively with a noun expressed, who being the
      pronoun used substantively.
      [1913 Webster]
 
   2. As an exclamatory word:
    (a) Used absolutely or independently; -- often with a
      question following. "What welcome be thou." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         What, could ye not watch with me one hour?
                          --Matt. xxvi.
                          40.
      [1913 Webster]
    (b) Used adjectively, meaning how remarkable, or how
      great; as, what folly! what eloquence! what courage!
      [1913 Webster]
 
         What a piece of work is man!   --Shak.
      [1913 Webster]
 
         O what a riddle of absurdity!   --Young.
      [1913 Webster]
 
   Note: What in this use has a or an between itself and its
      noun if the qualitative or quantitative importance of
      the object is emphasized.
      [1913 Webster]
    (c) Sometimes prefixed to adjectives in an adverbial
      sense, as nearly equivalent to how; as, what happy
      boys!
      [1913 Webster]
 
         What partial judges are our love and hate!
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   3. As a relative pronoun: 
    [1913 Webster]
    (a) Used substantively with the antecedent suppressed,
      equivalent to that which, or those [persons] who, or
      those [things] which; -- called a compound relative.
      [1913 Webster]
 
         With joy beyond what victory bestows. --Cowper.
      [1913 Webster]
 
         I'm thinking Captain Lawton will count the noses
         of what are left before they see their
         whaleboats.            --Cooper.
      [1913 Webster]
 
         What followed was in perfect harmony with this
         beginning.            --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
         I know well . . . how little you will be
         disposed to criticise what comes to you from me.
                          --J. H.
                          Newman.
      [1913 Webster]
    (b) Used adjectively, equivalent to the . . . which; the
      sort or kind of . . . which; rarely, the . . . on, or
      at, which.
      [1913 Webster]
 
         See what natures accompany what colors. --Bacon.
      [1913 Webster]
 
         To restrain what power either the devil or any
         earthly enemy hath to work us woe. --Milton.
      [1913 Webster]
 
         We know what master laid thy keel,
         What workmen wrought thy ribs of steel.
                          --Longfellow.
      [1913 Webster]
    (c) Used adverbially in a sense corresponding to the
      adjectival use; as, he picked what good fruit he saw.
      [1913 Webster]
 
   4. Whatever; whatsoever; what thing soever; -- used
    indefinitely. "What after so befall." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Whether it were the shortness of his foresight, the
       strength of his will, . . . or what it was. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. Used adverbially, in part; partly; somewhat; -- with a
    following preposition, especially, with, and commonly with
    repetition.
    [1913 Webster]
 
       What for lust [pleasure] and what for lore.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thus, what with the war, what with the sweat, what
       with the gallows, and what with poverty, I am custom
       shrunk.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The year before he had so used the matter that what
       by force, what by policy, he had taken from the
       Christians above thirty small castles. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   Note: In such phrases as I tell you what, what anticipates
      the following statement, being elliptical for what I
      think, what it is, how it is, etc. "I tell thee what,
      corporal Bardolph, I could tear her." --Shak. Here what
      relates to the last clause, "I could tear her;" this is
      what I tell you.
      What not is often used at the close of an enumeration
      of several particulars or articles, it being an
      abbreviated clause, the verb of which, being either the
      same as that of the principal clause or a general word,
      as be, say, mention, enumerate, etc., is omitted. "Men
      hunt, hawk, and what not." --Becon. "Some dead puppy,
      or log, or what not." --C. Kingsley. "Battles,
      tournaments, hunts, and what not." --De Quincey. Hence,
      the words are often used in a general sense with the
      force of a substantive, equivalent to anything you
      please, a miscellany, a variety, etc. From this arises
      the name whatnot, applied to an ['e]tag[`e]re, as being
      a piece of furniture intended for receiving
      miscellaneous articles of use or ornament.
      [1913 Webster] But what is used for but that, usually
      after a negative, and excludes everything contrary to
      the assertion in the following sentence. "Her needle is
      not so absolutely perfect in tent and cross stitch but
      what my superintendence is advisable." --Sir W. Scott.
      "Never fear but what our kite shall fly as high." --Ld.
      Lytton.
      [1913 Webster]
 
   {What ho!} an exclamation of calling.
 
   {What if}, what will it matter if; what will happen or be the
    result if. "What if it be a poison?" --Shak.
 
   {What of this?} {What of that?} {What of it?} etc., what
    follows from this, that, it, etc., often with the
    implication that it is of no consequence; so what? "All
    this is so; but what of this, my lord?" --Shak. "The night
    is spent, why, what of that?" --Shak.
 
   {What though}, even granting that; allowing that; supposing
    it true that. "What though the rose have prickles, yet't
    is plucked." --Shak.
 
   {What time}, or {What time as}, when. [Obs. or Archaic] "What
    time I am afraid, I will trust in thee." --Ps. lvi. 3.
    [1913 Webster]
 
       What time the morn mysterious visions brings.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 What \What\, n.
   Something; thing; stuff. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      And gave him for to feed,
      Such homely what as serves the simple clown. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 What \What\, interrog. adv.
   Why? For what purpose? On what account? [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      What should I tell the answer of the knight. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      But what do I stand reckoning upon advantages and gains
      lost by the misrule and turbulency of the prelates?
      What do I pick up so thriftily their scatterings and
      diminishings of the meaner subject?   --Milton.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WHAT
     Web Hypertext Applications Technology [working group] (WWW, org.)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top