ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*well,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: well,, -well,-, *well,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, แล้ว Don Juan DeMarco (1994)
Uh, you look well, เอ่อ เธอดูดีนะ Wuthering Heights (1992)
Well, ฉันน่ะอยากให้มากกว่านั้น... The Legend of Bagger Vance (2000)
Great, Well, เยี่ยม ... Shall We Dance (2004)
Well, เอาล่ะนะ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Well, - เออ ฉันอาจจะ... White Noise (2005)
With your brother's criminal record and his business near bankruptcy, well, พี่ชายคุณมีประวัติอาชญากรรม ธุรกิจก็ใกล้ล้มละลาย Four Brothers (2005)
Very well, ได้ Arrival (2005)
Well, อืม.. Wendigo (2005)
- Well, - ฟังนะ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Well, อย่างดี Black Snake Moan (2006)
I'm number two. And number three, well, ผมเป็นหมายเลขสอง ส่วนหมายเลขสามนั้น... Hollow Man II (2006)
Well, เอ่อ คือ... Eternal Summer (2006)
But it's my kids' tree house. They really need it. Well, แต่บ้านต้นไม้ ลูกๆของชั้นก็ต้องการมันมาก Art Isn't Easy (2007)
I've been doing some thinking lately, and, well, นี่คงจะสายไปหน่อย แต่ก็เอ่อ Art Isn't Easy (2007)
Well, ดีล่ะ 65 Million Years Off (2007)
Well, เอ่อ.. Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Well, เอ่อ Numb (2007)
- Well, - อืม Hello, Little Girl (2008)
- Yes, well, - ครับ Escape from Dragon House (2008)
Finally, I sent some of my boys over to check on him, and, well, สุดท้ายผมส่งลูกน้องไปเช็ค ว่าเขาเป็นอะไร แล้วก็... Yellow Fever (2008)
Yeah, well, ใช่ครับ Brothers of Nablus (2008)
Well, แหม Summer Kind of Wonderful (2008)
Well, ยังไง Capybara (2008)
Well, เอาล่ะ AK-51 (2008)
But to be honest, the meds are working so well, แต่ด้วยความเคารพนะ ยาก็ยังได้ผลอยู่ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Well, คือ A Vision's Just a Vision (2008)
Guys. Guys, they're calling us. Well, พวกคุณ เขาเรียกแล้วครับ A Vision's Just a Vision (2008)
And she thinks I'm a moron. Well, และเธอคิดว่าฉันปัญญาอ่อน อืม Brave New World (2008)
How did you get that? Well, แกเอามาได้งัยอ่ะ ดีๆ There's No 'I' in Team (2008)
So how was public opinion on the Dan and Serena front? Oh, well, ผลสำรวจความนิยมของลูกกับเซรีน่าเป็นไงบ้าง? The Dark Night (2008)
Things are awkward enough. Well, คนก็มองเป็นเรื่องพิลึก พออยู่แล้วล่ะ The Dark Night (2008)
Right then and there. Well, ถูกต้อง และมันเยี่ยมมาก New Haven Can Wait (2008)
Yeah. Thanks for subbing in. Well, ใช่ ขอบคุณนะที่เข้ามาร่วม Chuck in Real Life (2008)
I've got a disciplinary hearing. Well, ระเบียบวินัยของฉันมันเรียกร้อง Chuck in Real Life (2008)
Isn't that who curfews are for? Well, ใช่ไหมหล่ะ เคอฟิวนั่นเพื่อใครกันหละ คือ Chuck in Real Life (2008)
Good luck to him. Well, งั้นก็ขอให้เค้าโชคดีละกันนะ Chuck in Real Life (2008)
Moto Moto before things get too serious, well, โมโต โมโต... ...ก่อนที่อะไรจะจริงจังไปกว่านี้ คือ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
And from our point of view, well, จากมุมมองในตอนนี้น่ะ Frost/Nixon (2008)
Well, ถ้างั้น Loyal and True (2008)
You obviously don't know him very well, แกยังไม่รู้จักมันดี Under & Out (2008)
All right, well, เอาละ Safe and Sound (2008)
Well, โอ้ Public Enemies (2009)
All right, well, เอาละ งั้น Chuck Versus the Best Friend (2009)
Yeah, well, งั้นเหรอ The Monster at the End of This Book (2009)
This must be her house. Well, ดี นี่เป็นทางเดียวที่จะหามัน Carrnal Knowledge (2009)
- Well, - ก็นะ Keep This Party Going (2009)
Well, อืม Scratches (2009)
Yes, well, ช่าย, ที่จริง Scratches (2009)
Well, you were telling me how you couldn't stop thinking about me, and, well, ก็ ถึงตอนที่คุณบอกฉันว่า คุณหยุดคิดถึงฉันไม่ได้ แล้วก็, Never Let Me Go (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้างั้น...[thā ngan ...] (x) EN: well, ... ; if so, ...  FR: bien ; et bien

Japanese-English: EDICT Dictionary
ううん[uun] (int) (1) no; (2) er, well, ...; (3) groan; (P) [Add to Longdo]
それが[sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
まあね[maane] (exp) well, I must admit ... [Add to Longdo]
運ぶ[はこぶ, hakobu] (v5b) (1) to carry; to transport; to move; to convey; (2) (hon) (usu. as お運びになる, お運び下さる, etc.) (See 足を運ぶ) to come; to go; (3) to wield (a tool, etc.); to use; (v5b, vi) (4) to go (well, etc.); to proceed; to progress; (P) [Add to Longdo]
作り物;造り物[つくりもの, tsukurimono] (n, adj-no) (1) artificial product; man-made product; imitation; fake; sham; (2) fiction; (n) (3) decoration (e.g. for a festival); (4) theatrical prop (esp. a large prop in noh or kyogen, e.g. tree, well, etc.); (5) crop [Add to Longdo]
真逆[まさか, masaka] (int) (uk) by no means; never!; well, I never!; you don't say!; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, n. [OE. welle, AS. wella, wylla, from weallan to
   well up, surge, boil; akin to D. wel a spring or fountain.
   ????. See {Well}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. An issue of water from the earth; a spring; a fountain.
    [1913 Webster]
 
       Begin, then, sisters of the sacred well. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A pit or hole sunk into the earth to such a depth as to
    reach a supply of water, generally of a cylindrical form,
    and often walled with stone or bricks to prevent the earth
    from caving in.
    [1913 Webster]
 
       The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to
       draw with, and the well is deep.   --John iv. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. A shaft made in the earth to obtain oil or brine.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A source of supply; fountain; wellspring. "This well
    of mercy." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Dan Chaucer, well of English undefiled. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       A well of serious thought and pure.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) An inclosure in the middle of a vessel's hold, around
      the pumps, from the bottom to the lower deck, to
      preserve the pumps from damage and facilitate their
      inspection.
    (b) A compartment in the middle of the hold of a fishing
      vessel, made tight at the sides, but having holes
      perforated in the bottom to let in water for the
      preservation of fish alive while they are transported
      to market.
    (c) A vertical passage in the stern into which an
      auxiliary screw propeller may be drawn up out of
      water.
    (d) A depressed space in the after part of the deck; --
      often called the cockpit.
      [1913 Webster]
 
   6. (Mil.) A hole or excavation in the earth, in mining, from
    which run branches or galleries.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) An opening through the floors of a building, as
    for a staircase or an elevator; a wellhole.
    [1913 Webster]
 
   8. (Metal.) The lower part of a furnace, into which the metal
    falls.
    [1913 Webster]
 
   {Artesian well}, {Driven well}. See under {Artesian}, and
    {Driven}.
 
   {Pump well}. (Naut.) See {Well}, 5
    (a), above.
 
   {Well boring}, the art or process of boring an artesian well.
    
 
   {Well drain}.
    (a) A drain or vent for water, somewhat like a well or
      pit, serving to discharge the water of wet land.
    (b) A drain conducting to a well or pit.
 
   {Well room}.
    (a) A room where a well or spring is situated; especially,
      one built over a mineral spring.
    (b) (Naut.) A depression in the bottom of a boat, into
      which water may run, and whence it is thrown out with
      a scoop.
 
   {Well sinker}, one who sinks or digs wells.
 
   {Well sinking}, the art or process of sinking or digging
    wells.
 
   {Well staircase} (Arch.), a staircase having a wellhole (see
    {Wellhole}
    (b) ), as distinguished from one which occupies the whole
      of the space left for it in the floor.
 
   {Well sweep}. Same as {Sweep}, n., 12.
 
   {Well water}, the water that flows into a well from
    subterraneous springs; the water drawn from a well.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, v. i. [imp. & p. p. {Welled}; p. pr. & vb. n.
   {Welling}.] [OE. wellen, AS. wyllan, wellan, fr. weallan;
   akin to OFries. walla, OS. & OHG. wallan, G. wallen, Icel.
   vella, G. welle, wave, OHG. wella, walm, AS. wylm; cf. L.
   volvere to roll, Gr. ? to inwrap, ? to roll. Cf. {Voluble},
   {Wallop} to boil, {Wallow}, {Weld} of metal.]
   To issue forth, as water from the earth; to flow; to spring.
   "[Blood] welled from out the wound." --Dryden. "[Yon spring]
   wells softly forth." --Bryant.
   [1913 Webster]
 
      From his two springs in Gojam's sunny realm,
      Pure welling out, he through the lucid lake
      Of fair Dambea rolls his infant streams. --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, v. t.
   To pour forth, as from a well. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, adv. [Compar. and superl. wanting, the deficiency
   being supplied by better and best, from another root.] [OE.
   wel, AS. wel; akin to OS., OFries., & D. wel, G. wohl, OHG.
   wola, wela, Icel. & Dan. vel, Sw. v[aum]l, Goth. wa['i]la;
   originally meaning, according to one's will or wish. See
   {Will}, v. t., and cf. {Wealth}.]
   [1913 Webster]
   1. In a good or proper manner; justly; rightly; not ill or
    wickedly.
    [1913 Webster]
 
       If thou doest not well, sin lieth at the door.
                          --Gen. iv. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. Suitably to one's condition, to the occasion, or to a
    proposed end or use; suitably; abundantly; fully;
    adequately; thoroughly.
    [1913 Webster]
 
       Lot . . . beheld all the plain of Jordan, that it
       was well watered everywhere.     --Gen. xiii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       WE are wellable to overcome it.    --Num. xiii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
       She looketh well to the ways of her household.
                          --Prov. xxxi.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       Servant of God, well done! well hast thou fought
       The better fight.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fully or about; -- used with numbers. [Obs.] "Well a ten
    or twelve." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Well nine and twenty in a company.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. In such manner as is desirable; so as one could wish;
    satisfactorily; favorably; advantageously; conveniently.
    "It boded well to you." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Know
       In measure what the mind may well contain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the world speaks well of you.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Considerably; not a little; far.
    [1913 Webster]
 
       Abraham and Sarah were old and well stricken in age.
                          --Gen. xviii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   Note: Well is sometimes used elliptically for it is well, as
      an expression of satisfaction with what has been said
      or done, and sometimes it expresses concession, or is
      merely expletive; as, well, the work is done; well, let
      us go; well, well, be it so.
      [1913 Webster]
 
   Note: Well, like above, ill, and so, is used before many
      participial adjectives in its usual adverbial senses,
      and subject to the same custom with regard to the use
      of the hyphen (see the Note under {Ill}, adv.); as, a
      well-affected supporter; he was well affected toward
      the project; a well-trained speaker; he was well
      trained in speaking; well-educated, or well educated;
      well-dressed, or well dressed; well-appearing;
      well-behaved; well-controlled; well-designed;
      well-directed; well-formed; well-meant; well-minded;
      well-ordered; well-performed; well-pleased;
      well-pleasing; well-seasoned; well-steered;
      well-tasted; well-told, etc. Such compound epithets
      usually have an obvious meaning, and since they may be
      formed at will, only a few of this class are given in
      the Vocabulary.
      [1913 Webster]
 
   {As well}. See under {As}.
 
   {As well as}, and also; together with; not less than; one as
    much as the other; as, a sickness long, as well as severe;
    London is the largest city in England, as well as the
    capital.
 
   {Well enough}, well or good in a moderate degree; so as to
    give satisfaction, or so as to require no alteration.
 
   {Well off}, in good condition; especially, in good condition
    as to property or any advantages; thriving; prosperous.
 
   {Well to do}, well off; prosperous; -- used also adjectively.
    "The class well to do in the world." --J. H. Newman.
 
   {Well to live}, in easy circumstances; well off; well to do.
    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, a.
   [1913 Webster]
   1. Good in condition or circumstances; desirable, either in a
    natural or moral sense; fortunate; convenient;
    advantageous; happy; as, it is well for the country that
    the crops did not fail; it is well that the mistake was
    discovered.
    [1913 Webster]
 
       It was well with us in Egypt.     --Num. xi. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in health; sound in body; not ailing, diseased, or
    sick; healthy; as, a well man; the patient is perfectly
    well. "Your friends are well." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Is your father well, the old man of whom ye spake?
                          --Gen. xliii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   3. Being in favor; favored; fortunate.
    [1913 Webster]
 
       He followed the fortunes of that family, and was
       well with Henry the Fourth.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Marine Insurance) Safe; as, a chip warranted well at a
    certain day and place. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 We'll \We'll\
   Contraction for we will or we shall. "We'll follow them."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WELL
     Whole Earth 'Lectronic Net (network)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top