Search result for

*weib*

(116 entries)
(1.1221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: weib, -weib-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Weibull distributionการแจกแจงไวบุลล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weibull distributionการแจกแจงไวบูลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Women.Weiber. The Lost World: Jurassic Park (1997)
A female!Ein Weibchen. Instinct (2005)
Female?Weiblich? Unthinkable (2010)
_Komm, WeibThis Woman's Work (2014)
Wir nutzen den Tag, w'hrend ihr bei euren Weibern liegt!Wirnutzenถ้ำแท็ก w'hrend Ihr bei euren Weibern liegt! Sacramentum (2012)
Wench!WeibSketchy (2010)
- Listen to her, Miss Goody Two-shoes.- Hören Sie sich das an, dieses Weibsbild. Zombie (1979)
There was no girl about, just him. I did hear a woman scream from yon wood.Es war kein Mädchen zu sehen, aber ich hörte ein Weib schreien. Unidentified Flying Oddball (1979)
I dont see what difference it makes.Ich sehe keinen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Trainingspartnern. The Incredible Kung Fu Master (1979)
A maiden full of virtues.Eine Jungfer voller weiblicher Tugenden. Nightmares (1979)
Money... the wives of other men...Auf Vergnügungen, auf Geld, und vor allem auf die Weiber ihrer Nachbarn! Caligula (1979)
Both of you.Waschweiber. Caligula (1979)
Who are the most lascivious sluts in all of Rome?Wer sind die sittenlosesten, verdorbensten Weiber von ganz Rom? Caligula (1979)
The most lascivious ladies of the Roman Empire have come today to perform their patriotic beauties for all.Die heißesten Weiber des römischen Reiches sind heute hier anwesend, um mit jedem, der will, ihre patriotische Pflicht zu tun. Caligula (1979)
This house and this woman belong to Hunding.Dies Haus und dies Weib sind Hundings Eigen Die Walküre (1980)
Will you rebuke your wife for that?willst du dein Weib drum schalten? Die Walküre (1980)
How like my wife he is!Wie gleicht er dem Weibe! Die Walküre (1980)
I have seen a lovely woman of noble bearing.Ein Weib sah ich, wonnig und hehr Die Walküre (1980)
He was marrying a wife whom robbers had given him as bride, without asking her.Er freite ein Weib, das ungefragt Schächer ihm schenkten zur Frau Die Walküre (1980)
Blessed woman, that friend for whom weapon and wife are destined holds you now!Dich, selige Frau, hält nun der Freund, dem Waffe und Weib bestimmt! Die Walküre (1980)
Most blessed woman!Seligstes WeibDie Walküre (1980)
Woman, you see Siegmund the Wälsung!Siegmund, den Wälsung, siehst du, WeibDie Walküre (1980)
But you still feared your wife enough to make the brood of Valkyries, even Brünnhilde, bride of your will, obedient to my authority.Denn dein Weib noch scheutest du so, daß der Walküren Schar und Brünnhilde selbst, deines Wunsches Braut in Gehorsam der Herrin du gabst Die Walküre (1980)
Now that you have descended to the depths of dishonour to procreate a couple with a common mortal, now you would throw your wife to the feet of a she-wolf's whelps!Jetzt, da zu niedrigster Schmach du dich neigtest gemeiner Menschen ein Paar zu erzeugen Jetzt dem Wurfe der Wölfin wirfst du zu Füßen dein WeibDie Walküre (1980)
Of that doom I sought to know more, but silently the woman sank from my sight.Von dem Ende wollt' ich mehr noch wissen Doch schweigend entschwand mir das Weib Die Walküre (1980)
With eight sisters I brought you up.Der Welt weisestes Weib gebar mir, Brünnhilde, dich Die Walküre (1980)
Recently a rumour reached me about the Nibelung, that the dwarf had overcome a woman and extorted her favours with money.Vom Niblung jüngst vernahm ich die Mär daß ein Weib der Zwerg bewältigt, des' Gunst Gold ihm erzwang Die Walküre (1980)
Wait, sweetest wife!Verweile, süßestes WeibDie Walküre (1980)
Do not reject your sullied wife's kiss!Wehre dem Kuß des verworfnen Weibes nicht! Die Walküre (1980)
Sweetest wife, saddest of all loyal women, against you the world rages in arms, and I, whom alone you trust,Weh! Süßestes Weib! Du traurigste aller Getreuen! Die Walküre (1980)
Is she everything to you, this poor woman who, weary and woeful, lies limp in your lap?Alles wär' dir das arme Weib das müd und harmvo" matt von dem Schoße dir hängt'? Die Walküre (1980)
Siegmund, entrust your wife to me:Siegmund, befiehl mir dein WeibDie Walküre (1980)
entrust to me your wife, for the sake of the pledge that she conceived for you in love!Hör meinen Rat: Befiehl mir dein Weib um des Pfandes willen, das wonnig von dir es empfing Die Walküre (1980)
so that the grim battle should not affright the grief-stricken woman?Sollte die grimmige Wal nicht schrecken ein gramvolles WeibDie Walküre (1980)
She hastily lifts the woman from the saddle.Aus dem Sattel hebt sie hastig das Weib! Schwester! Die Walküre (1980)
Save this woman!Wahret dies WeibDie Walküre (1980)
save this wretched woman!Rettet dies traurige WeibDie Walküre (1980)
Live, woman, for love's sake!Lebe, o Weib, um der Liebe willen! Die Walküre (1980)
Away with the woman!Fort mit dem Weibe, droht ihm Gefahr Die Walküre (1980)
It is a forbidding place for a helpless woman.Nicht geheu'r ist's dort für ein hilflos Weib Die Walküre (1980)
in the shelter of your womb, woman, you carry the world's most wondrous hero.Den hehrsten Helden der Welt hegst du, o Weib, im schirmenden Schoß! Die Walküre (1980)
Weak-willed womanish brood!Weichherziges Weibergezücht! Die Walküre (1980)
A husband will win her feminine favours.Ein Gatte gewinnt ihre weibliche Gunst Die Walküre (1980)
In grief and pain such as no woman suffered, she will bear what she is uneasily hiding.In Schmerz und Leid, wie kein Weib sie gelitten wird sie gebären, was bang sie birgt Die Walküre (1980)
Whoever finds the weaponless maid shall awaken her and win her as wife.Wer so die Wehrlose weckt dem ward, erwacht, sie zum WeibDie Walküre (1980)
Correct: Chromosome count indicates a female:Chromosomenzahl deutet auf weibliches Wesen. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Male, female.Männlich, weiblich. The Return of Starbuck (1980)
Because I have woman's intuition.ELIZABETH: Weibliche Intuition. The Inspiration (1980)
All enlisted personnel of the feminine gender.Das gesamte Personal ist weiblichen Geschlechts. The Remembrance (1980)
You'd be at Hayward's Spinney,shaking paws, and kissing cubs...Dann bist du sofort in Hayward's Spinney und schüttelst Pfoten und knutscht ihre Weibchen. The Right to Know (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
WEIBEL    W AY1 B AH0 L
WEIBLE    W IY1 B AH0 L
ZWEIBEL    Z W AY1 B AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altweibersommer {m}Indian summer [Add to Longdo]
Altweibersommer {m}gossamer [Add to Longdo]
Dipol {n}; Zweibiteinheit {f}doublet [Add to Longdo]
Fischweiber {pl}fishwives [Add to Longdo]
Isebel {f}; verruchtes Weibjezebel [Add to Longdo]
Kostüm {n}; weibliche Geschäftskleidung {f}woman's suit [Add to Longdo]
Mannweib {n} | Mannweiber {pl}virago; mannish woman | viragoes [Add to Longdo]
Polygamie {f}; Vielweiberei {f}; Mehrehe {f}polygamy [Add to Longdo]
Teufelsweib {n} (abwertend)she-devil [Add to Longdo]
Vulva {f}; äußere weibliche Geschlechtsteile; weibliche Scham {f} [anat.] | Vulvi {pl}vulva | vulvae [Add to Longdo]
Weib {n} | altes Weib; Hexe {f}woman; female; wife; broad [slang] | hag; crone [Add to Longdo]
Weibchen {n}female; female mate [Add to Longdo]
Weiberheld {m}masher [Add to Longdo]
Weibervolk {n}women folk; womenfolk [Add to Longdo]
Weiblichkeit {f}femaleness [Add to Longdo]
Weiblichkeit {f}; Fraulichkeit {f}femininity [Add to Longdo]
Weiblichkeit {f}milkiness [Add to Longdo]
Weiblichkeit {f}womanhood [Add to Longdo]
Weiblichkeit {f}womanliness [Add to Longdo]
Weibsbild {n}woman; female [Add to Longdo]
Weibsstück {n} (abwertend)bitch [slang] [Add to Longdo]
Zweibein {n}bipod [Add to Longdo]
Zweibettzimmer {n}double bedroom [Add to Longdo]
Zweibiteinheit {f}dibit [Add to Longdo]
alte Weiberhags [Add to Longdo]
entzweibrechen | entzweibrechend | entzweigebrochento break in two | breaking in two | broken in two [Add to Longdo]
macht weibischwomanizes [Add to Longdo]
machte weibischwomanized [Add to Longdo]
männlich; maskulin {adj} | unmännlich; weiblich {adj}masculine | unmasculine [Add to Longdo]
unweiblich {adj}unfeminine [Add to Longdo]
unweiblich; unfraulich {adj}unwomanly; mannishly [Add to Longdo]
weibischwomanish [Add to Longdo]
weibisch {adv}womanishly [Add to Longdo]
weiblich {adj} | weiblicher | am weiblichstenfemale | more female | most female [Add to Longdo]
weiblich; feminin {adj}feminine [Add to Longdo]
weiblich; fraulichuxorial [Add to Longdo]
weiblich {adv}womanly [Add to Longdo]
zweibändigin two volumes [Add to Longdo]
zweibahnigdual web [Add to Longdo]
zweibeinigtwo-legged [Add to Longdo]
Sie ist ein Teufelsweib. [ugs.]She's some woman. [coll.] [Add to Longdo]
Mastodynie {f}; schmerzhaft geschwollene weibliche Brust [med.]mastodynia [Add to Longdo]
Zweibindiger Kreuzschnabel {m} [ornith.]Two-barred Crossbill [Add to Longdo]
Zweibindenbussard {m} [ornith.]Grey Hawk [Add to Longdo]
Zweibinden-Waldfalke {m} [ornith.]Lined Forest Falcon [Add to Longdo]
wbl. : weiblichf : female, feminine [Add to Longdo]
(Bist du) Männlein oder Weiblein?MORF : (Are you) male or female? [Add to Longdo]
Die lustigen Weiber von WindsorThe Merry Wives of Windsor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[め, me] weiblich [Add to Longdo]
女囚[じょしゅう, joshuu] weiblicher_Gefangener, weiblicher_Haeftling [Add to Longdo]
女性[じょせい, josei] Frau, das_weibliche_Geschlecht [Add to Longdo]
婦女[ふじょ, fujo] Frau, Weib [Add to Longdo]
婦女子[ふじょし, fujoshi] Frau, Weib [Add to Longdo]
淑徳[しゅくとく, shukutoku] weibliche_Tugenden [Add to Longdo]
貞操[ていそう, teisou] weibliche_Treue, weibliche_Keuschheit [Add to Longdo]
貞淑[ていしゅく, teishuku] weibliche_Keuschheit, weibliche_Treue [Add to Longdo]
貞節[ていせつ, teisetsu] weibliche_Treue, weibliche_Keuschheit [Add to Longdo]
[め, me] Weibchen (Tiere) [Add to Longdo]
[め, me] me- = Weibchen (Tiere) [Add to Longdo]
雌花[めばな, mebana] weibliche_Bluete [Add to Longdo]
雌雄[しゆう, shiyuu] Maennchen_und_Weibchen, Sieg_oder_Niederlage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top