Search result for

*vize*

(67 entries)
(0.0961 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vize, -vize-
Possible hiragana form: *う゛ぃぜ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay. Mee vizev-ay-em te-beh-ah ve-eed-mah lez-oh-ov Mee vizev-ay-em te-beh-ah ve-eed-mah lez-oh-ovโอเค งั้นเธอก็ควรใส่ผ้าอ้อม เคนซี่ Mirror, Mirror (2011)
I... I... I wanna incentivize her to come home.ฉัน ฉันแค่อยากจะสร้างแรงจูงใจให้เธอกลับบ้านน่ะ Traffic (2011)
Have I properly incentivized you?ฉันอย่างถูกต้อง incentivized คุณ? 2 Guns (2013)
There were princesses, Governors daughters and Vice-Queens.Das waren lauter Prinzessinnen, Gouverneurstöchter und Vizeköniginnen. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
- We did already. Vice-president, Vargas's death is an isolated incident, the work of a fanatic.Herr Vizepräsident, Sie verwenden etwas zu viel Zeit auf den Tod von Vargas. Fever Mounts at El Pao (1959)
In order that the vice-president will be kept out of this, Sáenz wants a compromise.Um zu verhindern, dass der Vizepräsident eingreift, versicherte ihm Sáenz, dass ich mit den Rebellen zurechtkomme. Fever Mounts at El Pao (1959)
When the vice-president learns about this farce... it will be too late.Wenn der Vizepräsident von diesem albernen Prozess erfährt ist es zu spät! Fever Mounts at El Pao (1959)
Our vice-president is not going to attend this meeting?Exzellenz, sehen wir heute auch unseren verehrten Vizepräsidenten? Fever Mounts at El Pao (1959)
Barreiro has driven away his brother the vice-president from the capital, because he schemed to follow up the president as soon as possible.Barreiro entfernte seinen Bruder aus der Hauptstadt, aber er hat ihm Titel und Posten gelassen. Der Vizepräsident möchte ihn möglichst bald beerben. Fever Mounts at El Pao (1959)
In order to counter his bad influence, I want to prove that the vice-president conspired along with Gual... in order to remove Barreiro from office.Um seinen Einfluss auszuschalten, möchte ich beweisen, dass der Vizepräsident plante, seinen Bruder, den Präsidenten, zu stürzen, und dass Gual sein Komplize war. Fever Mounts at El Pao (1959)
But... I should prove that Gual conspired with the vice-president... when coming to the continent the day of the mutiny.Wir müssen beweisen, dass Gual mit dem Vizepräsidenten zusammenarbeitete, denn am Tag, als der Aufstand ausbrach, befand er sich in der Hauptstadt. Fever Mounts at El Pao (1959)
It's a declaration where she affirms... that Gual knew of the vice-president's plans.In dieser Erklärung gibt sie zu, dass Gual von den Plänen des Vizepräsidenten wusste. Sie ist fertig. Fever Mounts at El Pao (1959)
Gual sent it to the vice-president, but we blocked it.Gual schickte sie seinem Freund, dem Vizepräsidenten, doch meine Agenten fingen dieses lästige Dokument ab. Fever Mounts at El Pao (1959)
If we want justice and freedom, help me to neutralize the vice-president.Wenn Sie für unser Land Gerechtigkeit und Frieden wollen, müssen sie mir helfen, den Vizepräsidenten auszuschalten. Fever Mounts at El Pao (1959)
- What? With your confession we will destroy the vice-president.Damit erledigen wir den Vizepräsidenten und seine Politik. Fever Mounts at El Pao (1959)
You'll see. I'll be VPone day. You'll never be VP.Wenn ich Vizepräsident des Motorclubs bin, kann ich Beziehungen anknüpfen, die sich auch fiinanziell auswirken. The 400 Blows (1959)
Her father was the vice president of Hupmobile.Ihr Vater war der Vizepräsident von Hupmobile. Some Like It Hot (1959)
OCCUPATION, VICE PRESIDENT, AD AGENCY, IN CHARGE OF MEDIA.Beruf: Vizepräsident einer Werbeagentur, Abteilung für Medien. Walking Distance (1959)
VICE-PRESIDENT IN CHARGE OF MEDIA.Vizepräsident in der Abteilung für Medien. Walking Distance (1959)
Masa is the vice president.Masa ist der Vize-Präsident. The Sun's Burial (1960)
At other times, a former Viceroy of the Indies, ex-president of the United States of America...Man sprach sogar davon, er wäre früher Vizekönig von Indien gewesen, oder Präsident von die Vereinigten Staaten von Amerika. Master of the World (1961)
To judge the final test, the Bureau of Maríne Exploratíon has sent a seaplane wíth íts top officer, the former více-admíral, B J Crawford, to rendezvous wíth the submaríne Seavíew ín the Arctíc.Zur Überwachung der Testphase hat das Amt für Meeresforschung per Wasserflugzeug seinen ranghöchsten Beamten in die Arktis geschickt, Ex-Vizeadmiral B. J. Crawford. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
I'm just a simple-minded vice president in charge of operations, but i've got a passel of newsmen out there bugging me to death as to what kind of haunted operations we are running here.Ich bin nur ein einfältiger Vizepräsident mit der Verantwortung der Flugleitung, aber da draußen wartet eine Horde Presseleute und löchert mich mit Fragen, was wir hier drin für eine Spukgeschichte aushecken. The Arrival (1961)
He's the vice president of the United States.Das ist der Vizepräsident. Advise & Consent (1962)
- But you said he's the vice president. It's confusing.Sie sagten, er sei der Vizepräsident. Advise & Consent (1962)
His job, as vice president of the country... is to preside over the Senate, which makes him its president.Da er der Vizepräsident des Landes ist, führt erden Vorsitz im Senat und ist damit auch Senatspräsident. Advise & Consent (1962)
I have no intention of yielding to the majority leader or the majority whip.Ich gebe das Wort auch nicht an den Vize-Fraktionsführer ab. Advise & Consent (1962)
I know I was only a compromise candidate for vice president or I wouldn't be here.Ich war nurein Kompromisskandidat fürdas Amt des Vizepräsidenten. Advise & Consent (1962)
In any case, you're the only vice president we have, so the Constitution says.Sie sind dereinzige Vizepräsident, den wir laut Verfassung haben. Advise & Consent (1962)
Some character once said that being vice president isn't exactly a crime.Jemand sagte mal, es sei kein Verbrechen, Vizepräsident zu sein. Advise & Consent (1962)
Of course, in case of a tie, we can definitely count on the vice president... to use his decisive vote in favor of the nominee.Bei Stimmengleichheit kann man damit rechnen, dass der Vizepräsident seine entscheidende Stimme für den Kandidaten abgibt. Advise & Consent (1962)
The vice president will not exercise his constitutional privilege... to break this tie with an affirmative vote.Der Vizepräsident wird nicht sein Vorrecht ausüben und eine positive Stimme abgeben. Advise & Consent (1962)
Ambassador to the Court of St James, back again to the Senate, and a man who, with the snap of his fingers, could be the next vice president of the United States.Botschafter am Hof von St James, wieder in den Senat, und ein Mann, der mit einem Fingerschnippen der nächste Vizepräsident der Vereinigten Staaten sein könnte. The Man Who Shot Liberty Valance (1962)
They've handed the vice-presidential nomination to that idiot Iselin.Was sagst du JETZT? Dieser Rummelplatz-Ausrufer Iselin ist soeben als Vizepräsident nominiert worden. The Manchurian Candidate (1962)
- He's the vice president.- Er ist Vizepräsident. Ride the High Country (1962)
This guy's a meteorologist, i'm vice-president johnson.Wenn der Meterologe ist, bin ich Vizepräsident Johnson. Hocus-Pocus and Frisby (1962)
The secretary of defense is in Laos, and the vice president is in Mexico City.Der Verteidigungsminister ist in Laos. Und der Vizepräsident ist in Mexico City. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
I'll call the Vice President and tell him what's up.Ich rufe den Vizepräsidenten an und informiere ihn. Fail-Safe (1964)
And then I went to see the head clerk and then the assistant to the secretary of Treasury and then the secretary of Treasury.Dann bin ich zum Direktor gegangen... und dann zum Assistenten des Vize-Finanzministers... Und anschließend zum Finanzminister selbst. What a Way to Go! (1964)
Dick. If you come back with that contract, it means a vice presidency.- Dick wenn du mit diesem Vertrag zurückkommst wirst du Vize-Präsident. The Sleeping Cutie (1964)
A vice presidency?- Vize-Präsident? - Jawohl. The Sleeping Cutie (1964)
Lieutenant Governor?- Vizegouverneur? Lily's Star Boarder (1965)
Never ask his own vice president.Nicht mal seinen Vizeräsidenten. The Chase (1966)
Try it on the other vice president.Sar dir das für den anderen Vizeräsidenten. The Chase (1966)
By the way, if things go well tonight, I'll become an assistant leader tomorrow.Und wenn heute Abend alles gut geht, Yoshida, werde ich Vize-Kommandant unserer Gruppe. The Sword of Doom (1966)
Our leader has to see Superintendent Nishino about setting out for Kyoto, so I'll give the order to kill Kiyokawa.Der Kommandant und der Vize-Kommandant werden nun mit Inspektor Nishino die Abreise nach Kyoto besprechen. Der Anschlag auf Kiyokawa steht daher unter meinem Befehl! The Sword of Doom (1966)
Assistant Leader Kondo favors the courtesan Miyuki.Ihr Vize-Kommandant Kondo schätzt die Kurtisane Miyuki sehr. The Sword of Doom (1966)
Office of the vice president.Das Büro des Vizepräsidenten. The Fortune Cookie (1966)
They all have to swear an oath to become deputies, otherwise it's not legal.Sie müssen alle den Eid zum Vize-Sheriff ablegen, andernfalls ist das nicht legal. Thompson 1880 (1966)
Mr. Strauss.Der Vizeminister, Herr Strauss. - Guten Tag. Torn Curtain (1966)

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLECTIVIZE    K AH0 L EH1 K T IH0 V AY2 Z
COLLECTIVIZED    K AH0 L EH1 K T IH0 V AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Devizes    (n) (d i1 v ai1 z i z)
collectivize    (v) (k @1 l e1 k t i v ai z)
collectivized    (v) (k @1 l e1 k t i v ai z d)
collectivizes    (v) (k @1 l e1 k t i v ai z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kandidat für die Vizepräsidentschaftrunning mate [Add to Longdo]
Vizekanzler {m}vice chancellor [Add to Longdo]
Vizekönig {m} | Vizekönige {pl}viceroy | viceroys [Add to Longdo]
Vize {m}vice; number two [Add to Longdo]
Vizeadmiral {m} | Vizeadmirale {pl}vice admiral | vice admirals [Add to Longdo]
Vizekonsul {m} | Vizekonsule {pl}vice consul | vice consuls [Add to Longdo]
Vizepräsident {m} | Vizepräsidenten {pl}vice president | vice presidents [Add to Longdo]
Vizepräsident {m} | Vizepräsidenten {pl}veep | veeps [Add to Longdo]
vizeköniglichviceregal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプロビゼーション;インプロヴァイゼィション;インプロヴィゼーション[, inpurobize-shon ; inpurovaizeishon ; inpurovize-shon] (n) improvisation; improvization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
次官[じかん, jikan] Vizeminister [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top