ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vatican city*

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vatican city, -vatican city-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vatican City[N] เมืองวาติกันของกรุงโรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vatican cityn. กรุงวาติกันในกรุงโรมเป็นที่ประทับขององค์สันตะปาปารวมทั้งโบสถ์St. Peterและสำนักวาติกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Mr. Davian is going to arrive in Rome the day after tomorrow and attend a function at one Vatican City.มิสเตอร์ เดเวี่ยน ของนาย จะไปถึงโรม มะรืนนี้ และเข้าร่วมพิธี ที่นครวาติกัน Mission: Impossible III (2006)
Charity event. Vatican City.พิธีที่นครวาติกัน Mission: Impossible III (2006)
Welcome to Vatican City.- ใช่. ยินดีต้อนรับสู่วาติกัน. Angels & Demons (2009)
We need to locate it immediately. We evacuate Vatican City.คุณมีเพื่อค้นหา หรือเพื่อการขจัดวาติกัน. Angels & Demons (2009)
Vatican City will be consumed by light."การวาติกันจะถูกทำลายด้วยแสงแดด." Angels & Demons (2009)
Vatican City will be consumed by light.วาติกันจะทำลายด้วยแสง Angels & Demons (2009)
It's the ancient Illuminati threat. Destruction of Vatican City through light.มันเก่าคุกคามของแสง วาติกันทำลายโดยแสง. Angels & Demons (2009)
Vatican City will be consumed by light.วาติกันจะทำลายด้วยแสง Angels & Demons (2009)
Signore, if you are about to suggest a naked eye search of the entire Vatican City, I will tell you...เจ้าข้าหากแนะนำเพื่อการควบคุม วาติกันยังกับตาเปล่า Angels & Demons (2009)
We must evacuate Vatican City.ต้องอพยพที่วาติกัน. Angels & Demons (2009)
Well, we've turned the power on and off to about twenty percent of Vatican cityที่เขาได้ในเดือนพฤษภาคม radicals. Angels & Demons (2009)
The lines of breath on the carving pointed due east directly away from Vatican City.... และฉันจะเสียสละใน altars วิทยาศาสตร์ Angels & Demons (2009)
Vatican City.กรุงวาติกัน What's Up, Tiger Mommy? (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梵蒂冈[Fàn dì gāng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ, / ] Vatican City, #43,506 [Add to Longdo]
梵蒂冈城[fàn dì gāng chéng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ ㄔㄥˊ, / ] Vatican City (capital of Holy See), #129,644 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴァチカン市国[ヴァチカンしこく, vachikan shikoku] (n) Vatican City State [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Vatican City
      n 1: the capital of the State of the Vatican City [syn: {Vatican
           City}, {Citta del Vaticano}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top