ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vantage point*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vantage point, -vantage point-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vantage point(n) ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ, See also: จุดได้เปรียบ, จุดที่มองเห็นได้กว้างขวาง, Syn. vantage position, viewpoint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vantage pointn. ฐานะหรือตำแหน่งที่ได้เปรียบ, จุดที่สามารถมองเห็นได้กว้างขวาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like having multiple eyewitnesses, each with their own vantage point.It's the when that's aIways constant. It's aIways four days and six hours ago. Deja Vu (2006)
I hate to displace you, but I think I should have a central vantage point, and I just want to make sure that you're okay working from another station.ผมไม่อยากจะมาแทนคุณ แต่คิดว่าผมควรจะอยู่ตรงกลางของทุกเรื่อง และอยากให้แน่ใจว่าคุณโอเคที่ต้องไปทำงานที่อื่น และอยากให้แน่ใจว่าคุณโอเคที่ต้องไปทำงานที่อื่น Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
It's a perfect vantage point into the safe house.ลูกเพิ่งพรากมันไปจากพวกเราทั้งหมด Wrecking Crew (2008)
Perfect vantage point for a shooter.เป็นชัยภูมิที่เยี่ยมมาก สำหรับมือปืน Resurrection (2008)
Trying to stop us from getting that vantage point on the killing.หรือเป็นพวกยากูซ่า เราไม่รู้อะไรเลย The Cove (2009)
This is the best vantage point on the property?นี่คือจุดที่มองเห็นได้ดีที่สุด ของอาคารหลังนี้เหรอ? A Bright New Day (2009)
From your vantage point, it certainly must seem so.จากมุมมองของคนอย่างคุณ มันคงดูเป็นยังงั้น The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Possible vantage points, hiding places. Good line of sight.น่าจะเป็นจุดที่ได้เปรียบ สถานที่หลบซ่อนตัว มองเห็นได้เป็นอย่างดี Episode #1.1 (2010)
Not the best vantage point.ไม่ใช่จุดที่ได้เปรียบที่สุด Devil's Night (2010)
Sometimes when you're given an opportunity to look at something from a different vantage point, you see different things.บางครั้ง เมื่อคุณมีโอกาส ที่จะมองบางสิ่งบางอย่างจากมุมมองที่แตกต่าง คุณก็จะเห็นในสิ่งที่แตกต่างกันออกไป Blind Dates (2011)
Once he finds a building that he'll be shooting from, he recons it for the best vantage point.พอเจอตึกที่พอจะใช้สุ่มยิงได้ เขาสุ่มเพื่อหาจุดได้เปรียบ Kill Shot (2011)
ESU told Gates that these two buildings have the best vantage point for the sniper.หน่วยกู้ภัยบอกกับทางเกรซว่าสองตึกนี้ เป็นจุดได้เปรียบที่ดีที่สุดของมือปืน Kill Shot (2011)
Adjust that vantage point! You got a blind spot!ปรับแต่งความได้เปรียบ คุณต้องอยู่ตำแหน่งที่ลับตา Occupation (2011)
ALRIGHT BILLY, YOU GET A VANTAGE POINT UP THERE.เจ้าหนู ขึ้นไปประจำจุดข้างบน The Expendables 2 (2012)
It's a high vantage point.นี่มันได้เปรียบมากเลย True Genius (2012)
This is the day that Lolita got off her leash, and she climbed up this hill, and this would've been her exact vantage point.นี่เป็นวันที่โลลิต้า ไม่สวมสายจูง และปีนขึ้นไปบนเนิน และตรงนี้เป็นมุมที่เห็นได้ชัดเจน An Embarrassment of Bitches (2012)
So you set up your cameras at the perfect vantage point.คุณก็เลยให้ตากล้องไป ยังจุดที่ได้เปรียบ 47 Seconds (2012)
It offers a perfect vantage point.มันได้มุมมองที่เหมาะสม The Limey (2012)
I need to switch vantage points.ฉันต้องเปลี่ยนตำแหน่งยิง Dead to Rights (2013)
But what it really means is that history can be seen from aultitude of vantage points.ของคนหนุ่มสาว Alternative History of the German Invasion (2013)
The top floor of this car park provides an excellent vantage point for the exchange.ชั้นบนของลานจอดรถนี่ เป็นที่ที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยน Victory (2013)
We need to get to a vantage point where we can establish the enemy's position.เราจะได้รู้ว่าพวกศัตรูมันอยุ่ที่ไหน Broken Dolls (2013)
It's a good vantage point.มันเป็นตำแหน่งที่ดี. League of Assassins (2013)
Based on the trajectory, we know that he was shooting from a high vantage point.เรารู้ว่าเขายิงจากมุมสูง Final Shot (2013)
Decent vantage points from the bank.มีจุุดซุ่มยิงเหมาะๆจากฝั่ง Inmates (2014)
You should get to a better vantage point.คุณน่าจะหาจุดที่ได้เปรียบกว่านี้นะ Streets of Fire (2014)
With all due respect, you were at the center of it all, Mrs. Kennedy, and I'd imagine it's impossible to have any perspective from that vantage point.- ด้วยความเคารพนะครับ คุณอยู่ท่ามกลางพิธี คุณคงไม่มีทางมองเห็น... Jackie (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussichtspunkt { m } [ mil. ]vantage point [Add to Longdo]
Blickwinkel { m } | aus heutigem Blcikwinkel; aus heutiger Sichtvantage point | from the vantage point of the present [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit [Add to Longdo]
視座[しざ, shiza] (n) vantage point; viewpoint; standpoint; outlook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vantage point \Vantage point\
   A point giving advantage; vantage ground.
   [Webster 1913 Suppl.] Vantbrace

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vantage \Van"tage\ (v[.a]n"t[asl]j; 48), n. [Aphetic form of OE.
   avantage, fr. F. avantage. See {Advantage}.]
   1. Superior or more favorable situation or opportunity; gain;
    profit; advantage. [R.]
    [1913 Webster]
 
       O happy vantage of a kneeling knee!  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A position offering a superior view of a scene or
    situation; -- used literally and figuratively; as, from
    the vantage of hindsight; also called {vantage point}.
    [PJC]
 
   3. (Tennis) The first point scored after deuce; advantage[5].
    [Brit.]
    [1913 Webster]
 
   Note: When the server wins this point, it is called vantage
      in; when the receiver, or striker out, wins, it is
      called vantage out.
      [1913 Webster]
 
   {To have at vantage}, to have the advantage of; to be in a
    more favorable condition than. "He had them at vantage,
    being tired and harassed with a long march." --Bacon.
 
   {Vantage ground}, superiority of state or place; the place or
    condition which gives one an advantage over another. "The
    vantage ground of truth." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       It is these things that give him his actual
       standing, and it is from this vantage ground that he
       looks around him.           --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vantage point
   n 1: a place from which something can be viewed; "from that
      vantage point he could survey the whole valley" [syn:
      {vantage point}, {viewpoint}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top