Search result for

*vêla*

(91 entries)
(3.0841 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vêla, -vêla-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
velar[ADJ] เกี่ยวกับเพดานอ่อน
velarize[VT] ออกเสียงโดยเอาด้านหลังของลิ้นแตะเพดานอ่อน
revelation[N] การเปิดเผย, See also: สิ่งที่เปิดเผย, Syn. disclosure, exposure
revelation[N] สิ่งประหลาดที่ถูกเปิดเผย, Syn. discovery, manifestation
revelation[N] การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: การแสดงให้เห็นความจริง, Syn. light of truth
revelatory[ADJ] ซึ่งเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน
velarization[N] การออกเสียงโดยเอาด้านหลังของลิ้นแตะเพดานอ่อน, See also: การออกเสียงเพดานอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
favela(ฟาวี' ละ) n. บริเวณสลัม
revelation(เรฟ'วะเล'เชิน) n. การเปิดเผย, การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: revelational adj. revelationist n., Syn. disclosure,news
revelator(เรฟ'วะเลเทอะ) n. ผู้เปิดเผย,ผู้เผย,ผู้แสดงให้เห็น,ผู้แสดงให้เห็นความจริง, See also: revelatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
revelation(n) การแสดงให้เห็น,การเปิดเผย,การเผย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, velamentousรกหางว่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
revelationวิวรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
velum; velamentum๑. เยื่อ๒. เยื่อหุ้ม, เยื่อคลุม๓. เยื่อห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
velar๑. -เยื่อ๒. -เยื่อหุ้ม, -เยื่อคลุม๓. -เยื่อห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
velarมีเยื่อหุ้ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
velar; velar soundเสียงจากเพดานอ่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
velar sound; velarเสียงจากเพดานอ่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
velaric airstream mechanismกลไกกระแสลมจากเพดานอ่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
velarizationลักษณะลิ้นส่วนหลังสู่เพดานอ่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
velamenวีเลเมน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
velamentous placentaรกหางว่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
velamentum; velum๑. เยื่อ๒. เยื่อหุ้ม, เยื่อคลุม๓. เยื่อห้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Couvelaire Uterusรกลอกตัวก่อนกำหนดอย่างรุนแรง [การแพทย์]
Insertio Velamentosaรกที่เกาะอยู่ที่มดลูกส่วนล่าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
revelation (n) พระคัมภีร์วิวรณ์ เป็นพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ใหม่
travelator (n ) ทางเดินเลื่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเผย[N] revelation, See also: uncovering, disclosure, opening, exposure, propagation, spread, dissemination, unveiling, Syn. การเปิดเผย, การประกาศ, Example: การเผยของนายกรัฐมนตรีต่อผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเศรษกิจของไทยว่าจะดีขึ้นในปีหน้า ทำให้ประชาชนมีกำลังใจดีขึ้น, Thai definition: การขยายออก, การแย้มออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่งพลังงานหมุนเวียน[n. exp.] (laeng phalang-ngān munwīen) FR: source d'énergie renouvelable [f]
พลังงานหมุนเวียน[n. exp.] (phalang-ngān munwīen) EN: renewable energy   FR: énergie renouvelable [f]
พลังงานสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป[xp] (phalang-ngān sinpleūang chāi laēo mot pai) EN: nonrenewable energy   FR: énergie non-renouvelable [f]
ทำใหม่ขึ้นได้ [adj.] (tham mai kheun dāi) EN: renewable   FR: renouvelable

CMU English Pronouncing Dictionary
VELA    V EH1 L AH0
KIVELA    K IH1 V AH0 L AH0
FAVELA    F AA0 V EH1 L AH0
AVELAR    AA0 V EY0 L AA1 R
VELASCO    V EH0 L AA1 S K OW0
VELARDO    V EY0 L AA1 R D OW0
EVELAND    IY1 V L AH0 N D
VELARDE    V EH0 L AA1 R D IY0
VELAZCO    V AH0 L AE1 S K OW0
VELARDI    V EH0 L AA1 R D IY0
MARVELA    M AA0 R V EY1 L AH0
LOVELAND    L AH1 V L AH0 N D
LOVELACE    L AH1 V L EY2 S
VELAYATI    V EH0 L AY2 AA1 T IY0
VELASQUEZ    V EH0 L AE1 S K EH0 Z
SWOVELAND    S W OW1 V L AH0 N D
VELAZQUEZ    V EH0 L AE1 S K EH0 Z
CLEVELAND    K L IY1 V L AH0 N D
REVELATORY    R IH0 V EH1 L AH0 T AO2 R IY0
VELAGRANDE    V EH2 L AH0 G R AA1 N D EY2
CLEAVELAND    K L IY1 V L AH0 N D
REVELATION    R EH2 V AH0 L EY1 SH AH0 N
CLEVELAND'S    K L IY1 V L AH0 N D Z
CLEVELANDER    K L IY1 V L AH0 N D ER0
REVELATIONS    R EH2 V AH0 L EY1 SH AH0 N Z
VELAGRANDE'S    V EH2 L AH0 G R AA1 N D EY2 Z
CLEVELANDERS    K L IY1 V L AH0 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cleveland    (n) (k l ii1 v l @ n d)
revelation    (n) (r e2 v @ l ei1 sh @ n)
revelations    (n) (r e2 v @ l ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
ヨハネ黙示録[ヨハネもくしろく, yohane mokushiroku] (n) (See 黙示録) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible) [Add to Longdo]
レベレーション[, rebere-shon] (n) revelation [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
啓示[けいじ, keiji] (n,vs) revelation (i.e. divine revelation); (P) [Add to Longdo]
顕示[けんじ, kenji] (n,vs) revelation [Add to Longdo]
示し[しめし, shimeshi] (n) discipline; revelation; (P) [Add to Longdo]
神降ろし[かみおろし, kamioroshi] (n,vs) (1) invoking a deity during a festival held in that deity's honor; (2) (See 巫女・みこ・2) medium's invocation of a deity to take possession of her (to receive his divine message or revelation) [Add to Longdo]
天啓[てんけい, tenkei] (n,adj-no) (divine) revelation; divine oracle [Add to Longdo]
天真流露[てんしんりゅうろ, tenshinryuuro] (n) manifestation (revelation) of one's natural sincerity (naivete) [Add to Longdo]
軟口蓋音[なんこうがいおん, nankougaion] (n) velar consonant [Add to Longdo]
発現[はつげん, hatsugen] (n,vs) (1) revelation; manifestation; appearance; (2) expression (e.g. in molecular biology - protein expression or gene expression) [Add to Longdo]
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
福音[ふくいん, fukuin] (n,adj-no) (1) good news; (2) gospel (teachings or revelations of Jesus Christ); (P) [Add to Longdo]
暴露(P);曝露[ばくろ, bakuro] (n,vs) disclosure; exposure; revelation; (P) [Add to Longdo]
黙示[もくし, mokushi] (n) revelation; apocalypse [Add to Longdo]
黙示録[もくしろく, mokushiroku] (n) Revelation (book of the Bible); the Apocalypse [Add to Longdo]
目からウロコの落ちる;目から鱗の落ちる[めからウロコのおちる(目からウロコの落ちる);めからうろこのおちる(目から鱗の落ちる), mekara uroko noochiru ( me kara uroko no ochiru ); mekaraurokonoochiru ( me kara ur] (exp,adj-f) (See 目から鱗が落ちる) revelatory [Add to Longdo]
流露[りゅうろ, ryuuro] (n,vs) revelation; outpouring [Add to Longdo]
霊夢[れいむ, reimu] (n) revelatory dream; revelation; a vision [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克利夫兰[Kè lì fū lán, ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄈㄨ ㄌㄢˊ, / ] Cleveland [Add to Longdo]
哈米吉多顿[Hā mǐ jí duō dùn, ㄏㄚ ㄇㄧˇ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄣˋ, / ] Armageddon (in Revelation 16:16) [Add to Longdo]
启示[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] enlightenment; revelation; apocalypse [Add to Longdo]
启示者[qǐ shì zhě, ㄑㄧˇ ㄕˋ ㄓㄜˇ, / ] revelator [Add to Longdo]
启示录[Qǐ shì lù, ㄑㄧˇ ㄕˋ ㄌㄨˋ, / ] the Revelation of St John the divine; the Apocalypse [Add to Longdo]
后鼻音[hòu bí yīn, ㄏㄡˋ ㄅㄧˊ , / ] velar nasal; consonant ng or ŋ produced in the nose with the back of the tongue against the soft palate [Add to Longdo]
揭发[jiē fā, ㄐㄧㄝ ㄈㄚ, / ] disclose; revelation [Add to Longdo]
船帆座[chuán fān zuò, ㄔㄨㄢˊ ㄈㄢ ㄗㄨㄛˋ, ] Vela (constellation) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top