Search result for

*usus*

(63 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: usus, -usus-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tyrannotyrannoususly[N] อย่างข่มเหง, See also: อย่างกดขี่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juncus Effusus Lหญ้าปล้องจีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I thought she was completely spontususus and sexy.ฉันคิดว่าเธอ เป็นธรรมชาติและเซ็กซี่ The Callback (2012)
- Pikkuhoususillasi only.-ไม่ถอดชุดชั้นในก็ได้ Paranormal Activity (2007)
Meeks was a steroid freak. This was ususally full. It's empty now.มี้คส์ติดสารสเตอรอยด์ นี่มันผิดปกติที่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลย Mr. Brooks (2007)
Susu's death was your fault.Susus Tod war deine Schuld. '94 du bi dao zhi qing (1994)
- I'm sorry, I know your policy, but...- Ich kenne den Usus, aber... Wit (2001)
I read about it.Ist so UsusFlooded (2001)
Or he could have smoked it. A lot of it. Then lied about it because that's what this family does.Oder der Typ kifft und hat dann gelogen, weil das Lügen in seiner Familie Usus ist. Daddy's Boy (2005)
You are the children of Gaius Drusus, are you not?Ihr seid die Kinder des Caius Drusus, nicht wahr? The Fury (2007)
The Gaius Drusus family used to live here.Caius Drusus lebte einst hier. The Fury (2007)
Economic rejuvenation is a justifiable public use to exercise Eminent Domain.Ökonomische Verjüngung ist ein vertretbarer, öffentlicher Usus um Grundenteignung zu praktizieren... The Big Floss (2007)
That's the hypothetical? That shouldn't be a problem. Okay.Sagen wir, bei ADM wäre es Usus gewesen, dass leitende Angestellte regelmäßig Schmiergelder in bar erhalten. The Informant! (2009)
How do you distinguish yourself in a population of people who all got 1600 on their SATs?Wie unterscheidet man sich von Menschen die alle einen Numerus Clausus von 1,0 haben? The Social Network (2010)
Drusus, move forward!Drusus, vorwärts! Ben-Hur (2016)
This is Captain Drusus, my second-in-command.Dies ist Hauptmann Drusus, mein stellvertretender Kommandeur. Ben-Hur (2016)
Drusus, this is insanity!Drusus, das ist Wahnsinn! Ben-Hur (2016)
Drusus.DrususBen-Hur (2016)
You don't have to tell me how it's a tradition of the theater... ... foreverybodyto sign a run-of-the-pIay contract.Sie müssen mir nicht erzählen, dass es beim Theater Usus ist, dass man einen Vertrag für die gesamte Spieldauer unterzeichnet. The Tender Trap (1955)
Drusus... ... whenI wasaboy ,Idreamed of commanding this garrison.Drusus, als Knabe träumte ich davon, hier Befehlshaber zu sein. Ben-Hur (1959)
Drusus.DrususBen-Hur (1959)
Go to the citadel, Drusus. Find out.Geh zur Zitadelle, Drusus, und erkundige dich. Ben-Hur (1959)
I told you, Drusus. I told you.Ich wusste es, Drusus. ich wusste es. Ben-Hur (1959)
It's up to...Das ist so UsusThe Black Monocle (1961)
- That's common practice around here.- Das ist hier so UsusDie Engel von St. Pauli (1969)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sitte {f}; Gewohnheit {f}; Brauch {m}; Gepflogenheit {f}; Usus {m} | Sitten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Bräuche {pl}; Gepflogenheiten {pl} | Sitten und Gebräuche | nach altem Brauch | Bräuche von einstcustom | customs | habits and customs | in accordance with ancient custom; in accordance by ancient custom | customs of yore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソパルスシステム[, aisoparusushisutemu] (n) isopulse system [Add to Longdo]
アダムスストークス症候群[アダムスストークスしょうこうぐん, adamususuto-kusu shoukougun] (n) Adams-Stokes syndrome [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト;アンチウイルスソフト[, anchiuirususofuto ; anchiuirususofuto] (n) {comp} anti-virus software [Add to Longdo]
ウイルスシグネチャ[, uirusushigunecha] (n) {comp} virus signature [Add to Longdo]
ウイルススキャンAPI[ウイルススキャンエーピーアイ, uirususukyan'e-pi-ai] (n) {comp} virus scanning API [Add to Longdo]
ウイルススキャンをする[, uirususukyan wosuru] (exp,vs-i) {comp} to run a virus scan program [Add to Longdo]
ウエアハウスストア[, ueahaususutoa] (n) warehouse store [Add to Longdo]
ギブスサンプリング[, gibususanpuringu] (n) {comp} Gibbs sampling [Add to Longdo]
グラフィックスサブシステム[, gurafikkususabushisutemu] (n) {comp} graphics subsystem [Add to Longdo]
コンプレックススクリプト[, konpurekkususukuriputo] (n) {comp} complex script [Add to Longdo]
シックスシグマ[, shikkusushiguma] (n) {comp} six sigma [Add to Longdo]
シックスシグマDMAICサイクル[シックスシグマディーエムエーアイシーサイクル, shikkusushigumadei-emue-aishi-saikuru] (n) six sigma DMAIC cycle [Add to Longdo]
セックスシンボル[, sekkusushinboru] (n) sex symbol [Add to Longdo]
ナースハウンド;ナースハウンドシャーク;スキリオライヌス・ステラリス;スキリオライヌスステラリス[, na-suhaundo ; na-suhaundosha-ku ; sukiriorainusu . suterarisu ; sukiriorainususuter] (n) nursehound (Scyliorhinus stellaris, species of catshark in the Northeast Atlantic and Mediterranean) [Add to Longdo]
バーテックスシェーダ[, ba-tekkusushie-da] (n) {comp} vertex shader [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] (n) {comp} delivery via bureaufax service; PD PR [Add to Longdo]
ヘルスセンター[, herususenta-] (n) health center; health centre; health club [Add to Longdo]
ボックス・セット;ボックスセット[, bokkusu . setto ; bokkususetto] (n) box set [Add to Longdo]
ボックスシート[, bokkusushi-to] (n) box seat [Add to Longdo]
ボックスストア[, bokkususutoa] (n) box store [Add to Longdo]
ボックススパナ[, bokkususupana] (n) box spanner [Add to Longdo]
ポーターハウスステーキ[, po-ta-haususute-ki] (n) porterhouse steak [Add to Longdo]
マトリクススイッチャー[, matorikususuiccha-] (n) {comp} matrix switcher [Add to Longdo]
マトリックスサイズ[, matorikkususaizu] (n) {comp} matrix size [Add to Longdo]
ミックスサンド[, mikkususando] (n) (See サンドイッチ) assorted sandwiches (wasei [Add to Longdo]
烏枢沙摩明王[うすさまみょうおう;うすしゃまみょうおう, ususamamyouou ; usushamamyouou] (n) Ucchusama [Add to Longdo]
烏芻沙摩妙王[うすさまみょうおう, ususamamyouou] (n) {Buddh} Ususama Vidya-raja [Add to Longdo]
鼻がグスグスする;鼻がぐすぐすする[はながグスグスする(鼻がグスグスする);はながぐすぐすする(鼻がぐすぐすする), hanaga gusugusu suru ( hana ga gusugusu suru ); hanagagusugususuru ( hana gagusugus] (exp,vs-i) to have a sniffle; to have a congested nose [Add to Longdo]
薬師;医;医師(iK)[くすし;くすりし(薬師), kusushi ; kusurishi ( kusurishi )] (n) (arch) doctor [Add to Longdo]
様子次第[ようすしだい, yousushidai] (n) according to circumstances; depending on the state of things; according to how the situation develops [Add to Longdo]
[い;イ, i ; i] (n) (uk) soft rush (Juncus effusus var. decipiens) [Add to Longdo]
藺草[いぐさ;イグサ, igusa ; igusa] (n) (uk) soft rush (Juncus effusus var. decipiens) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, / ] juncus effusus; surname Lin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
マトリクススイッチャー[まとりくすすいっちゃー, matorikususuiccha-] matrix switcher [Add to Longdo]
マトリックスサイズ[まとりっくすさいず, matorikkususaizu] matrix size [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top