Search result for

*tubera*

(74 entries)
(0.047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tubera, -tubera-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protuberant[ADJ] ที่เห็นเด่นชัด, Syn. projecting, prominent
protuberate[VI] ยื่นออกมา, See also: บวม, พอง
protuberance[N] ส่วนที่ยื่นออกมา, Syn. jutting, knob

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protuberance(โพรทู'เบอเรินซฺ) n. การยื่นออก,การโผล่ออก,การนูน,การโปน,ส่วนที่ยื่นออก,ส่วนที่นูน,โหนก,ปุ่ม., See also: protuberential adj., Syn. swelling,bump,bulge
protuberancy(-ซี) n.= protuberance (ดู)
protuberant(โพรทฺ'เบอเรินทฺ) adj. ยื่นออกมา,เป็นนูนออกมา,เป็นปุ่ม,เป็นโหนก.

English-Thai: Nontri Dictionary
protuberance(n) โหนก,ปุ่ม,ปม,การบวม
protuberant(adj) ซึ่งโป่งออก,ซึ่งบวมออก,ซึ่งเป็นปุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protuberance, internal occipitalปุ่มในของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, mentalคาง, กระโดงคาง, ปลายคาง [มีความหมายเหมือนกับ process, mental ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, occipitalปุ่มท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberantia mentalis; mental process; mental protuberance; protuberance of chinกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance; prominence; promontorium; promontoryส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance of chin; mental process; mental protuberance; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance, external occipitalปุ่มนอกของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prominence, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontorium; prominence; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontory; prominence; promontorium; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prominence; promontorium; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laryngeal prominence; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laryngeal protuberance; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occipital protuberanceปุ่มท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mental process; mental protuberance; protuberance of chin; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mental protuberanceคาง, กระโดงคาง, ปลายคาง [มีความหมายเหมือนกับ process, mental ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mental protuberance; mental process; protuberance of chin; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eminence, thyroid; Adam's apple; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external occipital protuberanceปุ่มนอกของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal occipital protuberanceปุ่มในของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyroid eminence; Adam's apple; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right,but what if it were some kind of protuberance,like a bolt or something?ก็ใช่ แต่ถ้าเป็นอะไรที่ยื่นออกมาล่ะ อย่างกลอนประตู หรืออะไรแบบนั้น The Parts in the Sum of the Whole (2010)
The sun in the Delos system is undergoing large-scale magnetic field changes, producing violent, gigantic flares.Die Sonne im Delos-System unterliegt großen Veränderungen des Magnetfelds, die gewaltige Protuberanzen produzieren. Symbiosis (1988)
I'm reading an unusual number of sunspots and eruptive prominences.Registriere ungewöhnlich viele Sonnenflecken und Protuberanzen. Symbiosis (1988)
Captain, our sensors are being affected by the sun flares.Die Sensoren werden durch die Protuberanzen beeinträchtigt. Symbiosis (1988)
We're unable to attach the tractor beam because of the solar activity.Wegen der Protuberanzen können wir den Traktorstrahl nicht einsetzen. Symbiosis (1988)
Unusual EM burst, sir. Readings off scale.Ungewöhnliche Protuberanzen, außerhalb unserer Skala. Symbiosis (1988)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุ่ม[N] button, See also: knob, lump, knot, protuberance, swelling, node, Example: เครื่องโทรศัพท์ในปัจจุบันมีทั้งแบบที่เป็นแบบหมุนกับแบบกดปุ่ม, Count unit: ปุ่ม
โปน[ADJ] protrusive, See also: bulgy, distended, enlarged, protuberant, Syn. ปูด, ปูดโปน, Ant. บุ๋ม, Example: แกมีดวงตาที่โปนออกมานอกเบ้า จมูกแบนใหญ่ ทำให้ใบหน้านั้นน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูก, Thai definition: ที่นูนยื่นออกนอกแนวที่อยู่ตามปกติ
ติ่ง[N] protrusion, See also: excrescence, appendix, projection, outgrowth, protuberance, bulge, lump, Example: ปลาที่กินพืชจะมีติ่งที่กระเพาะอาหารยื่นออกมามากมายเพื่อช่วยในการดูดซับอาหาร, Count unit: ติ่ง, Thai definition: เนื้อหรือสิ่งที่งอกหรือยื่นออกมาเล็กๆ จากส่วนใหญ่
ต่อม[N] protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ต่อม[N] protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ตุ่ม[N] pimple, See also: sore, bump, lump, blister, protuberance, boil, Example: ใบหน้าของหล่อนมีตุ่มขึ้นมากมายควรจะไปให้หมอรักษาแต่เนิ่นๆ, Count unit: เม็ด, ตุ่ม, Thai definition: เม็ดที่ขึ้นตามผิวหนัง, สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
กระเปาะ[N] protuberance, See also: bulge, flower calyx, bezel of a ring, Example: ต่อมไขมันจะเป็นต่อมที่เป็นกระเปาะเล็กๆ อยู่ในหนังแท้ พบได้ในผิวหนังเกือบทั้งหมดที่มีขน, Count unit: กระเปาะ, Thai definition: รูปนูนกลม, เรียกสิ่งที่มีสัณฐานคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า กระเปาะ เช่น กระเปาะไข่ กระเปาะดอกไม้
เม็ดพระศก[N] knot on the Buddha image's head, See also: protuberance on the top-knot of the Buddha image, Example: ปางมารวิชัยพระพักตร์เป็นรูปไข่อิ่มด้วยรอยยิ้มแห่งความเมตตาเม็ดพระศกขมวดปานกลางมีรัศมีเป็นเปลว, Thai definition: ปุ่มนูนของขมวดผมบนเศียรพระพุทธรูป
โหนก[ADJ] protuberant, See also: bulging, protruding, projecting, Syn. นูน, ยื่น, Example: หน้าผากโหนกของเธอทำให้หน้าของเธอดูเด่น, Thai definition: นูนยื่นออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance   FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
โหนก[adj.] (nōk) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting   
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
ปม[n.] (pom) EN: blotch ; node ; knob ; protuberance ; bump   FR: tache [f] ; bouton [m] ; grosseur [f] ; tumeur [f]
โปน[adj.] (pōn) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out   FR: protubérant
ปุ่ม[n.] (pum) EN: protuberance ; swelling ; lump ; wart ; button   FR: protubérance [f] ; grosseur [f] ; bosse [f] ; excroissance [f] ; bouton [f]
ตาโปน[n. exp.] (tā pōn) EN: protruding eyes   FR: yeux protubérants [mpl]
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart   FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]
ตุ่ม[n.] (tum) EN: small boil ; pimple ; sore ; small skin protuberance   FR: pustule [f] ; abcès [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTUBERANCE    P R OW0 T UW1 B ER0 AH0 N S
PROTUBERANCE    P R AH0 T UW1 B ER0 AH0 N S
PROTUBERANCES    P R OW0 T UW1 B ER0 AH0 N S AH0 Z
PROTUBERANCES    P R AH0 T UW1 B ER0 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protuberant    (j) (p r @1 t y uu1 b @ r @ n t)
protuberance    (n) (p r @1 t y uu1 b @ r @ n s)
protuberances    (n) (p r @1 t y uu1 b @ r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwellung {f}; Vorsprung {m}protuberance [Add to Longdo]
hervorquellend; hervortretend {adv}protuberantly [Add to Longdo]
hervortretento protuberance [Add to Longdo]
hervortretend; vortretend; vorstehend {adj}protuberant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
突起[とっき, tokki] (n,vs) protuberance; projection; prominence; bump; boss; process; apophysis; (P) [Add to Longdo]
突起物[とっきぶつ, tokkibutsu] (n) protuberance; protruding object; umbo [Add to Longdo]
便々;便便[べんべん, benben] (adj-t,adv-to) (1) protuberant; paunchy; (adv-to) (2) idly [Add to Longdo]
隆起[りゅうき, ryuuki] (n,vs,adj-no) protuberance; projection; rising; (P) [Add to Longdo]
[こぶ, kobu] (n) (uk) bump; lump; protuberance; swelling; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hàn, ㄏㄢˋ, ] protuberant eyes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top