Search result for

*trete*

(142 entries)
(0.0387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: trete, -trete-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contretemps[N] เหตุการณ์ที่น่าละอาย, Syn. awkward, mishap, misfortune

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Body, Texture, Setretentionการมีน้ำหนักและรูปทรงอยู่ตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dismissed.Wegtreten! Klink vs. the Gonculator (1968)
Enter.Tretet ein. First Knight (1995)
Dismissed.Abtreten. The Postman (1997)
Dismissed.Wegtreten! Bastille Day (2004)
Step back.Tretet zurück. Genocide (2008)
Good.Gut, wegtreten! Solitary Man (2009)
Dismissed.Wegtreten. Darkness on Umbara (2011)
- Get back!- Tretet zurück! We'll Meet Again (2012)
Kick it in.Treten Sie zu. White House Down (2013)
Oh!Treten Sie zurück! Episode #2.6 (2013)
Dismissed!Wegtreten. Sleight of Hand (2014)
Back.Zurücktreten! Firewalker (1994)
clear.Zurücktreten. Let the Truth Sting (2007)
For that I got half of everything. You follow me?Dafür hat er mir die Hälfte von allem abgetreten, was er findet. The Villain (1979)
I've got an urge tonight... to maybe go out tonight and... stomp some ass.Ich verspüre so einen Drang, heute Nacht vielleicht loszuziehen und jemandem in den Arsch zu treten. The Wanderers (1979)
Break some heads.Ein paar Schädel eintreten. The Wanderers (1979)
Guys, I got a way you can stomp all the ass you want... and make the world safe for democracy at the same time.Jungs, ich weiß, wie ihr so viele Ärsche treten könnt, wie ihr wollt und gleichzeitig die Demokratie der Welt sicherer macht. The Wanderers (1979)
You've just joined the fucking Marines.Du bist der verdammten Marine beigetreten! The Wanderers (1979)
I think we just joined the fucking Marines.Ich glaube, wir sind gerade der verdammten Marine beigetreten. The Wanderers (1979)
All right. Let's stomp some ass!Okay, lasst uns ein paar Ärsche treten! The Wanderers (1979)
You're standing right now with nine delegates from a hundred gangs.Ihr steht da jetzt bei je 9 Vertretern von 100 Gangs. The Warriors (1979)
Barely good enough for the circus.Damit kannst du im Zirkus auftreten. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Hitting is not the same as kicking.- Ich hab dich auch nur getreten. Knockabout (1979)
Save it yourself.Ihr solltet damit auftreten. Knockabout (1979)
As my fellow counsel, the Senate and the people of Rome have wisely chosen my loved uncle Claudius.Zu meinem Stellvertreter machte der Senat und natürlich das Volk von Rom in seiner Weisheit, meinen gelehrten Onkel Claudius. Caligula (1979)
Follow for all the imperial bungalow and better make your choice of the... finest treasure of the Empire.Tretet ein in das Staatsbordell. Das feinste Fleisch des gesamten Reiches in einmaliger Auswahl! Caligula (1979)
I told the whore to open the door, or I'll kick it in!Ich hab der Nutte gesagt, dass sie aufmachen soll, sonst trete ich die Tür ein! Terror Express (1980)
Trample on the one you have betrayed!Die Betrogne lass auch zertreten! Die Walküre (1980)
The what? The pedal on the floor.Treten sie auf's Pedal! Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
How dare you come into my life with...Wie könnt ihr es wagen, in mein Leben zu treten. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Sir, our interceptors are about to engage the Americans.Herr oberst, unsere Jäger sind dabei, den Amis auf die Schleppe zu treten. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
If any of you say anything to the Colonel, you will personally answer to me:Wenn einer von euch darüber auch nur ein Wort verliert, trete ich ihm persönlich in den Arsch. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Enter, quickly.Treten sie ein, schnell. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
(SPEAKING GERMAN)In Reihe antreten. Achtung. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
You know that my boys have orders to eliminate any critters from this property that don't belong here.Sie wissen, dass meine Männer alle umbringen, die meinen Besitz unbefugt betreten. Space Croppers (1980)
I represent the United States govern...Ich vertrete die Vereinigten Staaten... Spaceball (1980)
At this moment, man has only set foot on the moon.Bis jetzt haben die Menschen nur den Mond betreten. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
You're about to be the first children from the stars to set foot on the planet Earth.Ihr werdet die ersten Kinder des Universums sein, die den Planeten Erde betreten. The Super Scouts: Part 1 (1980)
You're about to be the first children from the stars to set foot on the planet Earth.Ihr werdet die ersten Kinder von den Sternen sein, die den Planeten Erde betreten. The Super Scouts: Part 2 (1980)
It's just that I don't know whether to join the Army like Jason or to go into the Air Corps like you or to be like Ben and go into the Seabees or to draw cartoons for Stars and Stripes.Ich weiß nicht, ob ich der Army beitreten soll, wie Jason, oder lieber den Air Corps, wie du, oder wie Ben zu den Seabees soll oder doch Cartoons zeichne, für Stars and Stripes. The Furlough (1980)
I just felt the baby kick.Das Baby hat mich getreten. The Idol (1980)
- Can we come in?- Darf man eintreten? The Inspiration (1980)
Well, I guess it's time to face the dragons.Nun, es ist Zeit, den Drachen gegenüberzutreten. The Idol (1980)
- Can we come in?- Darf man eintreten? The Inspiration (1980)
I couldn't believe how upset Norma was at the way Steve was dancing.Norma war ganz schön sauer, dass Steve ihr ständig auf die Füße getreten ist. The Inspiration (1980)
I'm hoping I can get him to slow down.Ich hoffe, ich kann ihn überreden, langsamer zu treten. The Last Straw (1980)
Oh, excuse me. I've gotta go to the powder room.Ich muss mal eben austreten. The Medal (1980)
I read the other day that Lena Horne was appearing at a prisoner-of-war camp.Ich habe gelesen, dass Lena Horne in einem Gefangenenlager aufgetreten ist. The Outrage: Part 1 (1980)
She comes up to me when I come to the corral.Sie kommt gleich zu mir, wenn ich das Gehege betreteThe Outrage: Part 1 (1980)
Or who doesn't mind defending a black man.Oder einen, dem es nichts ausmacht, einen schwarzen Mann zu vertreten. The Outrage: Part 2 (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุย[v.] (khui) EN: talk ; chat ; converse ; have a talk ; have a conversation   FR: bavarder ; converser ; causer ; discuter ; s'entretenir
ออกกำลังกาย[v. exp.] (økkamlangkāi) EN: exercise ; keep fit   FR: faire de l'exercice ; entretenir sa forme
ผดุง[v.] (phadung) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold   FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
ปรึกษา[v.] (preuksā) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over   FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter
รักษาตัว[v. exp.] (raksā tūa) EN: take care of oneself ; care for oneself   FR: s'entretenir
สะอาดตา[adj.] (sa-āt tā) EN: neat   FR: bien entretenu
สัมภาษณ์[v.] (samphāt) EN: interview   FR: s'entretenir avec ; soumettre à un(e) interview
ซ่อมบำรุง[v.] (sǿmbamrung) EN: maintain ; repair   FR: entretenir
ส่งเสีย[v. exp.] (songsīa) EN: support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially   FR: faire vivre ; entretenir ; supporter financièrement

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRETEMPS    K AA1 N T R AH0 T EH2 M P S
ROSENTRETER    R OW1 Z AH0 N T R EH2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contretemps    (n) (k o1 n t r @ t o m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Vertreter(n) |der, pl. Vertreter| ตัวแทน, ผู้แทนบริษัท
in Kraft tretenเริ่มเป็นผล, เริ่มใช้ได้ เช่น Das neue Gesetz tritt übernächtes Jahr in Kraft.
treten(vi) |tritt, trat, hat/ist getreten| ก้าวเท้าไป(เล็กน้อยไม่กี่ก้าว)เช่น Sie ist zur Seite getreten. เธอก้าวหรือเขยิบไปข้างๆ
treten(vt) |tritt, trat, hat/ist getreten| เหยียบ, ชนสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยเท้า เช่น Das Kind hat mir auf dem Fuß getreten.
eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เข้าไปข้างใน เช่น Er kommt an die Tür und tritt ein: แต่ Er trat in das Haus. ไม่ใช่ Er trat das Haus ein. , See also: hineingehen
eintreten(vt) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| กระทืบ, กระแทกทำลายด้วยเท้า เช่น Die Diebe haben die Haustür eingetreten.
eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เกิดขึ้น, เริ่มขึ้น เช่น Es ist keine Änderung eingetreten.
etw. betreten(vt) |betritt, betrat, hat betreten| เข้าไปข้างใน เช่น Ich habe das Krankenhaus nie betreten.
in etw. (Akk) eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เช่น Ich bin in den Tennisverein eingetreten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdankung {f}; Zurücktreten {n}abdication [Add to Longdo]
Abtreten {n} einer Forderung; Forderungsübergang {m}; Gläubigerübergang {m} [jur.]subrogation [Add to Longdo]
Abtretende {m,f}; Abtretender; Zedent {m}; Zedentin {f}assigner; assignor [Add to Longdo]
Agenturvertreter {m}agency representative [Add to Longdo]
Alleinvertreter {m}; Generalvertreter {m}sole agent; sole representative [Add to Longdo]
Anklage {f}; Anklagevertretung {f}; Vertreter {m} der Anklagecounsel for the prosecution [Add to Longdo]
Anklagevertreter {m}prosecuting counsel [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenagentur {f}ad agent [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenagentur {f}advertising representative [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenakquisiteur {m}advertising sales agency [Add to Longdo]
eine großzügige Auffassung vertretento take a broad view [Add to Longdo]
Auftreten {n}; Vorkommen {n}; Erscheinen {n}occurrence [Add to Longdo]
erneutes Auftretenrecurrence [Add to Longdo]
Auslandsvertreter {m}agent abroad [Add to Longdo]
Auslaufen {n}; Austreten {n}; Durchsickern {n} | Durchsickern {n} von Informationenleakage | leakage of information [Add to Longdo]
Beginn {m}; Inkrafttreten {n}inception [Add to Longdo]
Beitritt {m}; Beitreten {n}accedence [Add to Longdo]
Eckball {m} [sport] | einen Eckball tretencorner kick; corner throw | to take a corner [Add to Longdo]
Eintreten {n}espousal [Add to Longdo]
Eintreten {n}eventuation [Add to Longdo]
Eintreten {n}; Fürsprache {f}advocacy [Add to Longdo]
Entschlossenheit {f}; Bestimmtheit {f} | mit Entschlossenheit auftretenfirmness | to act with firmness [Add to Longdo]
Erscheinen {n}; Auftreten {n}; Vorkommen {n}appearance [Add to Longdo]
in Erscheinung tretento appear; to manifest themselves [Add to Longdo]
in Erscheinung treten; sichtbar werdento show themselves; to become visible; to become obvious [Add to Longdo]
Exponent {m}; Vertreter {m}exponent [Add to Longdo]
ins Fettnäpfchen tretento put one's foot in one's mouth [Add to Longdo]
in ein (ins) Fettnäpfchen tretento drop a brick; to put one's foot in it [Add to Longdo]
Flucht {f}; Fliehen {n} | auf der Flucht sein | auf der Flucht sein | die Flucht ergreifen | die Flucht nach vorn antreten | in die Flucht schlagenflight | to be on the run; to be fleeing | to be on the lam [Am.] [slang] | to take flight; to flee; to escape | to take the bull by the horns | to put to flight [Add to Longdo]
Forderung {f} (nach) | Forderung abtreten | Forderung anerkennenclaim (for) | to assign a claim | to allow a claim [Add to Longdo]
abgetretene Forderungenassigned book account [Add to Longdo]
Fuß {m} | Füße {pl} | zu Fuß gehen | jdm. auf den Fuß treten | auf eigenen Füßen stehen | auf großem Fuß leben | auf gutem Fuß stehen | auf schlechtem Fuß stehen | jdm. auf dem falschen Fuß erwischen | festen Fuß fassenfoot | feet | to go on foot; to walk | to tread on sb.'s foot | to stand on one's own feet; to stand by oneself | to live like a lord | to be on good terms | to be on bad terms | to catch sb. on the wrong foot | to gain a foothold [Add to Longdo]
Fußstapfen {m} | in jds. Fußstapfen treten [übtr.]footprint | to follow sb.'s footsteps [Add to Longdo]
Gemeindevertreter {m} | Gemeindevertreter {pl}vestryman | vestrymen [Add to Longdo]
Glück {n} | Glück haben | sein Glück versuchen | sein Glück mit Füßen tretenfortune; luck | to be lucky; to be fortunate | to try one's luck | to spurn one's fortune [Add to Longdo]
Handelsvertreter {m}; Handelsvertreterin {f} | Handelsvertreter {pl}trade representative; sales representative | trade representatives [Add to Longdo]
Handelsvertreter {m}; Handelsvertreterin {f}travelling salesman; travelling saleswoman [Add to Longdo]
Hausfriedensbruch {m}; Besitzstörung {f}; unbefugtes Betreten [jur.] | Hausfriedensbrüche {pl}trespass | trespasses [Add to Longdo]
Kraft {f}; Einfluss {m}; Wirkung {f}; Zwang {m} | Kräfte {pl} | in Kraft sein | in Kraft setzen | in Kraft treten | in Kraft treten | äußere Kraft {f} | eingeprägte Kraft {f} | generalisierte Kraft {f}; verallgemeinerte Kraft {f} | konservative Kraft {f}force | forces | to be in force | to implement | to come into force | to go into effect | external force | active force | generalized force | conservative force [Add to Longdo]
in Kraft tretento inure [Add to Longdo]
Leisetreter {m}creeper [Add to Longdo]
Meistersinger {m} | als Meistersinger auftretenmeistersinger | meistersinging [Add to Longdo]
Merkmal {n}; Eigenschaft {f}; Besonderheit {f} | Merkmale {pl}; Eigenschaften {pl}; Besonderheiten {pl} | technisches Merkmal | eine durchgängige Eigenschaft | hervortretende Eigenschaftfeature; particular feature | features | technical feature | a constant feature | salient feature [Add to Longdo]
Nichtantreten {n} [sport] | kampflos gewinnendefault | to win by default [Add to Longdo]
Patent {n} | Patente {pl} | abhängiges Patent | angemeldetes Patent | erloschenes Patent | unabhängiges Patent | Anwendung eines Patentes | Gegenstand des Patentes | ein Patent anmelden | ein Patent erteilen | ein Patent auf etw. erhalten | ein Patent abtreten | ein Patent verletzen | Patent angemeldetpatent | patents | dependent patent | patent applied for | expired patent | independent patent | implementation of a patent | patent subject matter | to file a patent application | to grant a patent | to take out a patent on sth. | to assign a patent | to infringe a patent | patent pending; patent applied for [Add to Longdo]
Pressevertreter {m}reporter; pressman [Add to Longdo]
Provisionsvertreter {m}commission agent [Add to Longdo]
in Ruhestand gehen; in den Ruhestand treten | in Ruhestand gehend | vorzeitig in Ruhestand gehento retire | retiring | to retire early [Add to Longdo]
Schulleiter {m} | stellvertretender Schulleiterprincipal; headmaster | vice principal [Add to Longdo]
Sicherheit {f} im Auftretenself-confident manner; self-assured manner [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
代わる[かわる, kawaru] vertreten [Add to Longdo]
入る[はいる, hairu] hineingehen, eintreten [Add to Longdo]
出場[しゅつじょう, shutsujou] Auftreten, Teilnahme [Add to Longdo]
副社長[ふくしゃちょう, fukushachou] stellvertretender_Direktor [Add to Longdo]
加わる[くわわる, kuwawaru] beitreten [Add to Longdo]
勇退[ゆうたい, yuutai] freiwillig_zuruecktreten [Add to Longdo]
[そく, soku] SOFORT, (EINE STELLE) ANTRETEN, NAEMLICH, d.h. [Add to Longdo]
就く[つく, tsuku] (einen Platz) einnehmen;, (eine Stelle) antreten [Add to Longdo]
旅立つ[たびだつ, tabidatsu] eine_Reise_antreten [Add to Longdo]
潜入[せんにゅう, sennyuu] heimlich_eintreten, sich_einschmuggeln [Add to Longdo]
物腰[ものごし, monogoshi] das_Benehmen, das_Auftreten [Add to Longdo]
犯す[おかす, okasu] begehen, verueben, verletzen, uebertreten [Add to Longdo]
臨む[のぞむ, nozomu] entgegentreten, entgegensehen, beiwohnen, teilnehmen [Add to Longdo]
譲り渡す[ゆずりわたす, yuzuriwatasu] abtreten, uebertragen [Add to Longdo]
譲る[ゆずる, yuzuru] abtreten, ueberlassen, nachgeben [Add to Longdo]
赴任[ふにん, funin] eine_neue_Stelle_antreten [Add to Longdo]
足踏み[あしぶみ, ashibumi] auf_der_Stelle_treten [Add to Longdo]
[せん, sen] TRETEN AUF; TRETEN UEBER, VERWIRKLICHEN [Add to Longdo]
踏む[ふむ, fumu] treten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top