Search result for

*toy with*

(32 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: toy with, -toy with-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't toy with me, Dr. Jones. What is the point of all this?อย่ามาเล่นตลกกับฉัน ดอกเตอร์โจนส์ ตกลงนี่มันเรื่องอะไรกัน? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- You didn't toy with us, Chuck, okay?- นายไม่ได้เล่นสนุกกับชีวิตเรา ชัค The Monster at the End of This Book (2009)
Toy with the great F4.เล่นกับ F4 ผู้ยิ่งใหญ่ Episode #1.3 (2009)
You think you can toy with me?เธอคิดว่าเธอจะล้อเล่นกับชั้นหรอ? Episode #1.3 (2009)
I can just toy with girls anyway.ชั้นควรจะใช้ชีวิตเป็นเสือผู้หญิงต่อไป Episode #1.19 (2009)
Just because he created us, doesn't mean he can toy with us, like play-things.แค่เพราะว่า เขาสร้างเราขึ้นมา ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเล่นกับชีวิตเราได้ เหมือนเล่นของเล่น Sympathy for the Devil (2009)
It's not fair to toy with her emotions like this.มันไม่ยุติธรรมเสียเลย ที่ไปเล่นกับอารมณ์ความรู้สึก ของเธอแบบนี้ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
And because I wanted to toy with John.และเพราะว่าฉัน อยากจะเล่นเกมส์สนุกๆกับจอห์น Episode #1.3 (2010)
Oh, don't toy with me.อย่าทำให้แม่ดีใจมากนักสิ The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
How dare a human toy with a gumiho.คนอะไรมาล้อเล่นกับกูมิโฮ Episode #1.6 (2010)
Everytime you toy with her for fun, it hurts her.ทุกครั้งทึ่คุณเล่นๆกับเธอ เธอเจ็บปวด รู้บ้างมั้ย? Episode #1.3 (2010)
The bastard dares to toy with me?The bastard dares to toy with me Episode #1.3 (2010)
Do you hear that? How dare you toy with my woman.แกได้ยินรึเปล่า แกทำเป็นเล่นกับเธอ Episode #1.5 (2010)
Hong Tae Seong, you kill your brother, turn your father into a dummy, and toy with your little sister?ฮง แท ซอง แกฆ่าพี่ชาย ทำให้พ่อเป็นแบบนี้ Episode #1.17 (2010)
I had hoped you had outgrown such foolish behavior, but you're still willing to throw everything away for a girl who's done nothing but toy with you.พ่อหวังว่าลูกจะโตขึ้นจากพฤติกรรมโง่ๆ แต่ลูกยังพร้อมที่จะโยนทุกอย่างทิ้งไป เพื่อผู้หญิงคนนึงที่ไม่ทำอะไรนอกจากเห็นลูกเป็นของเล่น The Return of the Ring (2012)
You know... you toy with words like you do people.รุ้ไหม คุณชอบเล่นคำ เหมือนที่คุณล้อเล่นกับคน Broken (2012)
But why toy with him like that?แต่ทำไมถึงทำกับ เขาแบบนั้น Delinquents (2013)
Babycakes, I'm only just starting to toy with you.ที่รัก ฉันแค่เพิ่งเริ่มหยอกเธอเองนะ Continuum (2013)
Oh, don't toy with me, young man, cause there will be consequences.โอ อย่าหลอกให้ดีใจนะพ่อหนุ่ม เดี๋ยวมีผลตามมานะ London Has Fallen (2016)
Don't toy with me!อย่าทำเป็นเล่นกับข้า อาบู Aladdin (1992)
And never tell you why so he can toy with you foreverและไม่เคยบอกคุณว่า ทำไม? เขาอาจจะเล่นกับคุณไปตลอด Oldboy (2003)
Just because you're cute and smart, you can toy with my daughter?แค่เพราะเธอหล่อแล้วก็เท่แล้วจะเอาลูกสาวฉันเป็นของเล่นเหรอ? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I despise people who toy with love.ชั้นไม่ชอบคนที่ไม่จริงจังกับความรัก Formula 17 (2004)
I won't let you toy with Minori-chan.ฉันไม่ปล่อยให้เธอแกล้งมิโนริจังหรอก Episode #1.1 (2006)
I know Bleek doesn't like Katrina and he shouldn't toy with her emotions like that.ฉันรู้ว่าบลีคไม่ได้ชอบยัยแคทริน่า แล้วเขาก็ไม่ควร... เล่นกับความรู้สึกของเธอด้วย เพราะว่าเธอก็เป็นคนดีออก Juno (2007)
Don't toy with my emotions right now, Devon.อย่าเล่นกับความรู้สึกฉันตอนนี้, เดวอน Chuck Versus the Gravitron (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toy withDon't toy with her affections.

Japanese-English: EDICT Dictionary
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
チャグチャグ馬コ;チャグチャグ馬こ[チャグチャグうまコ(チャグチャグ馬コ);チャグチャグうまこ(チャグチャグ馬こ), chaguchagu uma ko ( chaguchagu uma ko ); chaguchagu umako ( chaguchagu uma ko )] (n) (1) Chagu Chagu Horse Festival (of Iwate Prefecture); (2) small wooden horse toy with bells on its neck (made in Iwate prefecture) [Add to Longdo]
玩弄[がんろう, ganrou] (n,vs) make sport of; toy with; play with [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nòng, ㄋㄨㄥˋ, ] to do; to manage; to handle; to play with; to fool with; to mess with; to fix; to toy with, #1,636 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toy with
   v 1: take into consideration, have in view; "He entertained the
      notion of moving to South America" [syn: {entertain},
      {think of}, {toy with}, {flirt with}, {think about}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top