Search result for

*tonte*

(57 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tonte, -tonte-
Possible hiragana form: *とんて*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In 500 BC, Sun Tzu devotes attention tontelligence gathering in The Art of War.ใน 500 ปีก่อนคริตส์กาล, ซุนวู ได้อุทิศเวลาเพื่อรวบรวมหลักการทำสงคราม The Bond in the Boot (2009)
The next item in our collection is a fur coat made of rabbit combined with opossum.Das ist der letzte Schrei aus unserer Kollektion. Ein Waschbär kombiniert mit Kaninchenmäulchen, leicht betonte Schultern. Tajemství velkého ucitele (1983)
And I heard a voice from heaven cry out: " Do not strike!"Wahrend vom Himmel eine Stimme ertonte und mir yurief: "Tote ihn nicht!" Il trovatore (1988)
Just a lack of funds.Sie betonten, es sei nichts Persönliches. Hard Knocks (1989)
Touched him on some emotional level we didn't know he possessed?Vielleicht besitzt Data eine zuvor unbekannte gefühlsbetonte Ebene? The Schizoid Man (1989)
With one mine already closed, Mars administrator Vilos Cohaagen... vowed that troops would be used if necessary... to keep production at full capacity.Da eine Mine bereits geschlossen ist, betonte Mars-Verwalter Velos Cohaagen‚ er werde notfalls Truppen einsetzen, um die Produktion in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Total Recall (1990)
But as she was ready to do anything for us she made her greetings more obvious drew nearer and eventually brushed the hand of the headmaster's wife in a basket of potatoes.Aber für ihre Kinder war sie zu allem fähig und sie begann, betonter zu grüßen, näherte sich langsam an und streifte die Hand der Frau Schulleiterin irgendwann in einem Kartoffelkorb. My Mother's Castle (1990)
I thought this would appeal to a no-nonsense consumer.Ich dachte, das spricht den vernunftbetonten Verbraucher an. Crazy People (1990)
I'm here!Die Zeichnungen wurden allmählich gefühlsbetonter. Oh Brother, Where Art Thou? (1991)
-That's Mr. Dondalinger.Und wir betonten das "G", um klar zu stellen, worum es geht. The Way We Was (1991)
I had our sound man, klaus, put together some engine sounds. We're gonna play the engine sounds back and see if these professionals can tell us which engine's which.Unser Tontechniker Klaus hat Motorengeräusche aufgenommen, und wir werden nun sehen, ob unsere Experten sie erkennen. Roomie for Improvement (1992)
- Artists are very emotional.Es sind sehr gefühlsbetonte Menschen. Bullets Over Broadway (1994)
Both sides said that this made the search for peace more urgent.Beide betonten die Dringlichkeit der Friedensgespräche. The Devil's Own (1997)
May I help you?Premierminister Major betonte, das chinesisch-englische Verhältnis hänge sehr stark von den Gesprächen ab. The Odd One Dies (1997)
I didn't know how to act when I saw her, if I should give a normal "hi,"Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Ob ich ganz normal "hallo" sagen sollte oder eher einfühlsamer, gefühlsbetonter "hallo". The Kiss & the Kiss-Off (1997)
Can you transfer me to your sound agent, please?Könnten Sie mich mit Ihrem Tontechniker verbinden? Christmas Carol (1997)
revolutionary leader Kadafi again claimed the entire gulf.Revolutionsführer Ghadafi betonte, dass er nach wie vor den gesamten Golf für sich beanspruche. 23 (1998)
They haven't decided on a sound recordist yet.Sie haben noch keinen Tontechniker. The Loss of Sexual Innocence (1999)
In his quiet, earnest, reasonable way.Auf seine stille, vernunftbetonte Art. True Crime (1999)
He was genuine in how he felt they connected.Er war aufrichtig, als er ihre Verbundenheit betonteCivil War (1999)
It's a contact sport.Das ist eine körperbetonte Sportart. Romeo Must Die (2000)
Honey, you're not used to wearing dresses... that reveal your figure.Schätzchen, du bist es nicht gewöhnt, figurbetonte Kleider zu tragen. My First Mister (2001)
This is an emotional time and you're sucking the romance out of it.Das ist eine sehr gefühlsbetonte Zeit, du nimmst ihr jegliche Romantik. Someone Like You... (2001)
Her father had always noted this when introducing her.Ihr Vater betonte das immer, wenn er sie vorstellte. The Royal Tenenbaums (2001)
Really brought out the blue in my eyes.Betonte sehr schön das Blau meiner Augen. Blood Ties (2001)
I don't know how she did it, by crossing her legs or opening them... she didn't exactly flash her breasts...Keine Ahnung, was es war. Die Art, wie sie ihre Beine kreuzte. Dabei betonte sie weder ihren Busen, noch ihre Beine. Secret Things (2002)
Clothes for cats isn't really a new idea but there was never really a line made for overweight cats who might feel a little self-conscious about how they look in certain outfits.Katzenbekleidung ist nichts Neues... aber es gibt noch nichts für übergewichtige Katzen... die sich etwas unwohl fühlen... in figurbetonten Outfits. Anger Management (2003)
He kept making all this noise about the school.Er betonte immerzu das Thema Schule. Empty Places (2003)
I made quite a point about how I was on... a peaceful mission of exploration.Ich betonte immer wieder, dass ich auf einer friedlichen Forschungsmission wäre. Canamar (2003)
I don't want my toaster or vacuum cleaner appearing emotional.Ich will doch keinen gefühlsbetonten Toaster oder Staubsauger. I, Robot (2004)
Renzo Pietro, 45, editor, soundman.Renzo Pietro, 45, Cutter und Tontechniker. The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
- The sound guy.- Den Tontechniker. In the Clamor and the Clangor (2004)
However, if something happens, and I find myself, let us say... a tad more emotional than I would "like..."Sollte aber etwas passieren und ich merke, dass ich - wie soll ich sagen - gefühlsbetonter reagiere, als ich will... The Reigning Lorelai (2004)
When Nirvana first started coming to town, even though they were very ragged, with their long, dirty hair, and their torn-up jeans...Als Nirvana in die Stadt kamen, Nirvanas Tontechniker obwohl sie sehr abgerissen aussahen, mit ihren langen dreckigen Haaren und ihren zerrissenen Jeans... Nirvana: Nevermind (2005)
When Nirvana first started coming to town, even though they were very ragged, with their long, dirty hair, and their torn-up jeans...Als Nirvana in die Stadt kamen, Nirvanas Tontechniker obwohl sie sehr abgerissen aussahen, mit ihren langen dreckigen Haaren und ihren zerrissenen Jeans... Nirvana: Nevermind (2005)
You're the sound recordist.Du bist der Tontechniker. King Kong (2005)
- Well, he's got his sound-man mate, Jack.Also, er hat einen Tontechniker namens Jack. Evil Aliens (2005)
I'm a sound man, I don't do curious.Ich bin Tontechniker und so was interessiert mich nicht. Evil Aliens (2005)
But he was very clear that she has her own place.Aber er betonte, dass sie eine Wohnung hat. The Man in the SUV (2005)
I was worried about the intimidation factor 'cause people tend to be afraid of me, but I campaigned hard and I really worked the "my parents left me broke" angle, got a little sympathy vote, and the next thing I know, I am the man.Ich war besorgt, dass ich zu schroff wirke, weil mich doch viele Leute fürchten, aber ich betonte, dass mich meine Eltern in die Pleite ritten. Das brachte mir den Mitleidsbonus ein. Und schon war ich der Mann. Twenty-One Is the Loneliest Number (2005)
Kept reminding me that the hospital covers all my medical costs.Er betonte, dass das Krankenhaus alle Kosten trägt. Hunting (2005)
Minister Riesenhuber, author of the report, said there is no quick fix for saving damaged forests.Bundesforschungsminister Riesenhuber, der den Bericht eingebracht hatte, betonte, dass es zur Rettung bereits geschädigter Wälder kein Patentrezept gebe. The Lives of Others (2006)
With the Prime Minister's comment affirming Kira's actions... discussions at the Diet have come to a standstill."Das Parlament unterbrach heute seine reguläre Sitzung für die Rede des Premier Ministers in der er nochmals betonte, dass die Verbrechensrate dank Kira gesunken sei." Death Note: The Last Name (2006)
At 1.00 a.m. police were called to the body of a man found dead in a car park on the outskirts of Malmö.(Radiosprecher) "Der Mann wurde in einem Parkhaus in Malmö gefunden." "Ein Polizeisprecher betonte jedoch, dass für die Allgemeinheit kein Grund zur Unruhe bestehe." Pyramiden (2007)
Man, don't you have any non-infant clothes?Sag mal, hast du nur figurbetonte Klamotten? Superbad (2007)
The Maltese Ordernever doubted that it belonged to them, and I...Der Malteserorden betonte immer, dass die Schlangenkrone ihm gehört. The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
You emphasized "Zelenka."Sie betonten 'Zelenka.' Trio (2008)
A toothless cannibal can't cut it in today's competitive serial-killer climate.Tja, ein zahnloser Kannibale bringt es einfach nicht im heutigen konkurrenzbetonten Serienkillerklima. The Pain in the Heart (2008)
I wear clothes that are body-conscious.Ich trage köperbetonte Kleidung. Get Some (2008)
You mean the insecure, touchy-feely she-male who sounded alarmingly close to Ted?Du meinst den unsicheren, gefühlsbetonten, Mannweib, der erschreckend nach Ted klingt? Do I Know You? (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elision {f}; Auslassung {f}; Weglassung {f} (von unbetonten Vokalen)elision [Add to Longdo]
Tontechnik {f} | Tontechniken {pl}audio engineering | audio engineerings [Add to Longdo]
betonen; herausstreichen; hervorheben | betonend; herausstreichend; hervorhebend | betont; herausgestrichen; hervorgehoben | er/sie betont; er/sie streicht heraus; er/sie hebt hervor | ich/er/sie betonte; ich/er/sie strich heraus; ich/er/sie hob hervor | er/sie hat/hatte betont; er/sie hat/hatte herausgestrichen; er/sie hat/hatte hervorgehobento stress; to lay great stress | stressing | stressed | he/she stresses | I/he/she stressed | he/she has/had stressed [Add to Longdo]
betonteaccentuated [Add to Longdo]
betonte wiederre-emphasized [Add to Longdo]
unterbetonen | unterbetonend | unterbetont | unterbetont | unterbetonteto underemphasize; to underemphasise [Br.] | underemphasizing | underemphasized | underemphasizes | underemphasized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頓的;頓敵[とんてき, tonteki] (n) (arch) thoughtlessness; thoughtless person [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top