ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tondo*

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tondo, -tondo-
Possible hiragana form: *とんど*
Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tondo[ทอน โด] (n ) จิตรกรรมภาพกลม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To clarify, I propose a document, professor,Um unsere Ausführungen zu illustrieren, Herr Professor, schlage ich Ihnen ein Tondokument vor. Peur sur la ville (1975)
I'm in with Tommy Botondo and Jimmy the Cheese Man.Zusammen mit Tommy Botondo und Käse-Jimmy. The Pope of Greenwich Village (1984)
John, I have some new information for you.Wir schnappen uns Rotondo. Ganz genau, John. - Die Falcona-Brüder aber auch. Witness to the Mob (1998)
Do you have anything better to do?- Rotondo, du bist im falschen Raum. Witness to the Mob (1998)
SP01 Acosta of the Tondo Police.Sergeant Acosta, von der Polizei in TondoOn the Job (2013)
Artwork, cash, not without its worth, but the leverage I had on this city, audio recordings, physical evidence, blackmail, it was fuckin' priceless!Kunstwerke, Geld, nicht für den inneren Wert... Aber die Auswirkungen idle es auf diese Stadt hatte... Tondokumente, physische Beweise, Erpressung, waren unbezahlbar. John Wick (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROTONDO    R OW0 T OW1 N D OW0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
殆ど[ほとんど, hotondo] ส่วนใหญ่,ส่วนมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
ほとんどの人;殆どの人[ほとんどのひと, hotondonohito] (exp) most people [Add to Longdo]
ツートンドクロミス;チョコレートディップクロミス[, tsu-tondokuromisu ; chokore-todeippukuromisu] (n) chocolatedip chromis (Chromis dimidiata); half-and-half chromis; twotone chromis [Add to Longdo]
歳徳神[としとくじん;とんどさん, toshitokujin ; tondosan] (n) (See 金神・こんじん) goddess of (lucky) directions [Add to Longdo]
豚丼[ぶたどん;とんどん(ik), butadon ; tondon (ik)] (n) rice covered with pork and vegetables [Add to Longdo]
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv,n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P) [Add to Longdo]
殆どない[ほとんどない, hotondonai] (exp) almost never; few and far between; little or nothing; hardly any; hardly anything at all; very little [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top