Search result for

*toc*

(769 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: toc, -toc-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hematochezia (n ) การถ่ายเป็นเลือดเนื่องจากมีเลือดออกในลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง

English-Thai: Longdo Dictionary
stochastic(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, S. random,
keratoconus(n) โรคกระจกตาโป่ง
live stock(n) สัตว์เศรษฐกิจ, สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค เช่น Removal of live stock from slaughter buying stations., S. livestock
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stock[N] คลังพัสดุ, See also: คลังสินค้า
stocks[N] ตรวนขื่อคาที่ใช้สอดข้อมือข้อเท้านักโทษสมัยก่อน
stocks[N] คานรองเรือขณะต่อเรือ
stocky[ADJ] กำยำล่ำสัน, See also: แข็งแรง, Syn. sturdy, thickset
stocky[ADJ] อ้วนเตี้ย, See also: ม่อต้อ, Syn. chunky, dumpy
tocsin[N] สัญญาณเตือนภัย, Syn. alarm bell, horn, siren
buttock[N] สะโพก
futtock[N] โครงไม้โค้งที่อยู่กลางลำเรือ
mattock[N] พลั่ว
restock[VI] เติมสินค้าใหม่, See also: ใส่สินค้าใหม่, Syn. renew, replenish
restock[VT] เติมสินค้าใหม่, See also: ใส่สินค้าใหม่, Syn. renew, replenish
autocrat[N] ผู้มีอำนาจเด็ดขาด, See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด, Syn. dictator, despot, absolute ruler
buttocks[N] บั้นท้าย, See also: ก้น, ตะโพก, ส่วนท้ายของเรือ, Syn. bottom
gunstock[N] พานท้ายปืน
in stock[IDM] มีพร้อมในร้าน, See also: มีไว้ในคลังสินค้า
outstock[VI] เก็บสินค้าไว้มากเกินไป, Syn. oversupply, overfill, overload
outstock[VT] เก็บสินค้าไว้มากเกินไป, Syn. oversupply, overfill, overload
protocol[N] ระเบียบการ, Syn. obligation, treaty
stock up[PHRV] เก็บสำรองไว้
stockade[N] รั้วสูงล้อมรอบ, Syn. barrier, fence, fort, palisade
stockade[N] บริเวณที่ล้อมรอบด้วยรั้วสูง, Syn. camp, enclosure
stockade[N] คุกทหาร, Syn. military prison
stockade[VT] ล้อมรั้ว, See also: กั้นรั้วรอบ
stocking[N] ถุงน่อง, Syn. hose, hosiery
stocking[N] ถุงเท้ายาว, Syn. sock
stockish[ADJ] เหมือนท่อนไม้
stockish[ADJ] โง่, See also: ทึ่ม, Syn. dull, stupid, thickheaded
stockman[N] ผู้เลี้ยงปศุสัตว์, Syn. breeder, rancher
stockman[N] คนทำงานในฟาร์มปศุสัตว์
stockman[N] คนดูแลสต็อคสินค้า, See also: เจ้าหน้าที่พัสดุ
stockpot[N] หม้อน้ำซุปขนาดใหญ่
ticktock[N] เสียงเดินของนาฬิกา
autocracy[N] อัตตาธิปไตย, See also: เอกาธิปไตย, Syn. dictatorship
livestock[N] ปศุสัตว์, Syn. cattle
motocross[N] การแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก
overstock[VI] ซื้อเก็บไว้มากเกินไป, Syn. oversupply, overfill, overload
overstock[VT] ซื้อเก็บไว้มากเกินไป
photocopy[N] การถ่ายเอกสาร, See also: การอัดสำเนา, Syn. copy, duplicate, Ant. original
photocopy[VI] ถ่ายเอกสาร, See also: อัดสำเนา, Syn. copy, clone, reduplicate
photocopy[VT] ถ่ายเอกสาร, See also: อัดสำเนา, Syn. copy, clone, reduplicate
plutocrat[N] ผู้มีอำนาจเพราะร่ำรวย, Syn. aristocrat
rootstock[N] ลำต้นที่อยู่ใต้ดิน, Syn. root
stock car[N] รถบรรทุกปศุสัตว์
stock car[N] รถที่ประกอบขึ้นใหม่สำหรับเป็นรถแข่ง
Stockholm[N] กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงของสวีเดน
stockpile[VI] เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า, Syn. accumulate, hoard, store
stockpile[VT] เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า, Syn. accumulate, hoard, store
stockpile[N] คลังสินค้า, See also: คลังอาวุธ, Syn. heap, mass, store
stockroom[N] ห้องเก็บสินค้า, See also: ห้องพัสดุ, Syn. storage, storehouse
stockyard[N] คอกปศุสัตว์ชั่วคราว, Syn. paddock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
acritochromacyภาวะตาบอดสี
alpenstockผแอล' เพนสทอค) n. ด้ามไม้ยาวมีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปืนเขา
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
autocade(ออ'โทเคด) n. ขบวนรถยนต์
autocatalysis(ออโทคะแทล'ลิซิส) n., (pl. -ses) ภาวะที่เพิ่มขึ้นของปฏิกริยาทางเคมีเนื่องจากตัวกระตุ้น (catalyst) ที่เกิดขึ้น. -autocatalytic adj.
autocephalous(ออโทเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมีหัวหน้าบาทหลวงของตัวเอง having its own head
autochthon(ออทอค'ธัน) n., (pl. thons, -thones) ชาวพื้นเมืองแต่เริ่มแรก, สัตว์หรือพืชของท้องถิ่นนั้น. -autochthonous, autochthonic, autochthonal adj., -autochthonism n., -autochtohny n.
autoclave(ออ'โทเคลฟว) n. เครื่องอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ ใช้ในการฆ่าเชื้อ
autocoder(ออโทโค'เดอะ) n. เครื่องคิดเลขหรือเรียงเลขที่อัตโนมัติ (automatic coder)
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
autocrat(ออ'โทแครท) ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด, เผด็จการ (tyrant, authoritarian)
autocriticism(ออโทคริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์ตัวเอง, การสำเร็จตัวเอง
autocycle(ออโทไซ'เคิล) จักรยานยนต์
buttock(บัท'เทิค) n. ก้น,ตะโพกข้างหนึ่ง,ส่วนท้าย,ท้ายเรือ,การพาดไหล่ทุ่ม vt. พาดไหล่ทุ่ม, Syn. rump
buttock linen. เส้นผ่าขวางของลำเรือ
buttstock(บัท'สทอค) ท้ายปืน
capital stockn. ค่าของหุ้น,ราคาหุ้น,เงินทุนที่ปรากฎในราคาหุ้นหมด,หุ้นทั้งหมดที่ปรากฎ
comstockery(คัม'สทอคดคอรี่) n. การตรวจเรื่องศิลปะและวรรณกรรมอย่างมากเกินไป
fantoccini(แฟน' ทะซี' นี) n.,pl. หุ่นกระบอก,หุ่น,การแสดงหุ่นกระบอก, Syn. puppets
gametocyten. เซลล์ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์, Syn. gametes
gerontocracyn. การปกครองโดยคนวัยชรา
gunstock(กัน'สทอค) n. พานท้ายปืน
hematocrit(เฮม'มะโทคริท) n. เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดออกจากพลาสม่า,ค่าอัตราส่วนของปริมาตรของเม็ดเลือดต่ำกว่าปริมาตรที่กำหนดให้ของเลือดที่ถูกปั่น
laughingstock(ลาฟ'ฟิงสทอค) n. สิ่งที่น่าหัวเราะ,สิ่งที่น่าหัวเราะเยาะ,ตัวตลก
livestock(ไลว'สท๊อค) n. ปศุสัตว์
mattock(แมท'เทิค) n. เครื่องมือขุดดินคล้ายจอบชนิดหนึ่ง รูปคล้าย pickax (ดู) แต่ปลายหนึ่งกว้าง แทนที่จะแหลม
meritocracy(เมอริทอค'ระซี) n. ประเภทของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โดยความสามารถของตัวเอง (ไม่ใช้ด้วยสิทธิพิเศษของชนชั้น)
meritocrat(เมอ'ริทะแครท) n. ผู้ที่สร้างตัวเองหรือประสบความสำเร็จโดยความสามารถของตัวเองไม่ใช่ด้วยสิทธิของชนชั้น
mitochondriaเป็นแหล่งสร้างพลังงานของอเซลล์มีโครงสร้างเป็นรูปยาวรีประกอบด้วยผนัง 2 ชั้นคล้ายเซลล์ภายในมีเอนไซม์ที่จำเป็นต่อขบวนการสันดาบ โดยนำสารอาหารมาทำปฏิกริยากับออกซิเจน ได้เป็นพลังซึ่งเก็บสะสมไว้ในรูปพลังงานสูง (ATB) ซึ่งจะถูกใช้ไปในการทำงานของเซลล์
oxytocinอาจเรียกว่า pitosin เป็นฮฮร์โมนที่ออกฤทธิ์อย่างมากที่มดลูก ช่วยทำให้กล้ามเนื้อมดลูกบีบตัว และยังกระตุ้นการหลั่งน้ำนม
photocopy(โฟโทคอพ'พี) n. สำเนาที่ถ่ายภาพ,สำเนาเอกสารจากการถ่ายภาพ. vt. ถ่ายภาพอัดสำเนา,ถ่ายภาพเป็นสำเนา
plutocracy(พลูทอค'ระซี) n. การปกครองด้วยเงิน,อำนาจเงิน,การปกครองโดยคนมีเงิน,พวกคนรวย
plutocrat(พลู'ทะแครท) n. คนมีเงินที่มีอำ-นาจปกครอง,ผู้ปกครองด้วยอำนาจเงิน, See also: plutocratic adj.
protocol(โพร'ทะคอล) n.พิธีสาร,สนธิสัญญาเบื้องต้น,ต้นร่าง,พิธีทูต,พิธีการทูต,โปรโตคอล,บันทึกความทรงจำของการสนทนา.vi. ร่างต้นร่าง,ร่างพิธีสาร,ร่างพิธีการทูต., See also: protocolar adj. protocolary adj. protocolic adj.
stock(สทอคฺ) n. คลังสินค้า,พัสดุ,สินค้าในร้าน,สต๊อค,ของสะสม,จำนวนที่สะสมไว้,ก้าน,ด้าม,โคนต้น,ลำต้น,ตอไม้,เขียงไม้,ฐาน,ก้านสมอเรือ,ปศุสัตว์,บริษัทหุ้นส่วน,หลักทรัพย์ของบริษัท,พันธบัตร,ไม้ค้ำเรือ,แท่นต่อเรือ,ไม้หมอนใต้ท้องเรือ,พืชพันธ์,เชื้อสาย adj. มีอยู่ในร้าน
stock certificaten. ใบหุ้น,พันธบัตร,บัตรหุ้น
stock companyn. บริษัทหุ้นส่วน,คณะละครประจำโรง
stock dividend n.เงินปันผลสำหรับหุ้นส่วน
stock exchangen. ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์,สำนักงานค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์
stock farmn. ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,ฟาร์มผสมปศุสัตว์., See also: stock farmer, stock farming n.
stock marketn. ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์,สำนักงานค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์
stock raisingn. การผสมและเลี้ยงปศุสัตว์, See also: stock raiser n.
stockade(สทอค'เคด) n.,vt. (เล้าด้วย) เสาล้อม,รั้ว,รั้วเพนียด,บริเวณที่ล้อมรอบด้วยรั้วเพนียด,คุกทหาร
stockbroker(สทอค'โบรเคอะ) n. นายหน้าซื้อขายหุ้น,นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์., See also: stockbrokerage n., Syn. broker

English-Thai: Nontri Dictionary
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
autocade(n) ขบวนรถยนต์
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ,เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย
livestock(n) ปศุสัตว์
mattock(n) จอบ,พลั่ว,อีเต้อ
plutocrat(n) คนที่มีอำนาจ,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
protocol(n) พิธีการทูต,พิธีสาร,สนธิสัญญาชั้นต้น,ต้นร่าง
STOCK stock exchange(n) ตลาดหลักทรัพย์
STOCK stock market(n) ตลาดหลักทรัพย์
stock(adv) ที่สะสมไว้,ดาษดื่น,มีอยู่ในร้าน,สามัญ
stock(vt) จัดให้มีสินค้า,สะสมไว้
stockade(n) รั้ว,ค่ายรบ,เพนียด,คุกทหาร
stockade(vt) ล้อมรั้ว,ตั้งค่าย
stockbroker(n) นายหน้าซื้อขายหุ้น,นายหน้าขายพันธบัตร
stockholder(n) หุ้นส่วน,ผู้ถือพันธบัตร,เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
stocking(n) ถุงเท้ายาว
stockroom(n) ห้องแสดงสินค้า,ห้องเก็บสินค้า,ห้องพัสดุ
stockyard(n) คอกปศุสัตว์,ที่ซื้อขายพันธบัตร
tocsin(n) ระฆังสัญญาณ,สัญญาณเตือนภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paid-up stockหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumatocardiaภาวะหัวใจมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatocele, intracranial; pneumatocephalus; pneumocele, intracranial; pneumocephalusภาวะในกะโหลกมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatocephalus; pneumatocele, intracranial; pneumocele, intracranial; pneumocephalusภาวะในกะโหลกมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photoreaction; reaction, photochemicalปฏิกิริยาจากแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Point-to-Point Protocol (PPP)เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด (พีพีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Point-to-Point Protocol (PPP)เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด (พีพีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
POP (Post Office Protocol)พ็อป (เกณฑ์วิธีที่ทำการไปรษณีย์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pleistocene Epochสมัยไพลสโตซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
photochemical processกระบวนการโฟโตเคมี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
photochemical reaction; photoreactionปฏิกิริยาจากแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photochemical smogหมอกปนควันแบบโฟโตเคมี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
photochemical smogหมอกควันแบบโฟโตเคมี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
photocoagulationการจับลิ่มโดยแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
POP (Post Office Protocol)พ็อป (เกณฑ์วิธีที่ทำการไปรษณีย์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
postocular-หลังลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumocele, intracranial; pneumatocele, intracranial; pneumatocephalus; pneumocephalusภาวะในกะโหลกมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumocephalus; pneumatocele, intracranial; pneumatocephalus; pneumocele, intracranialภาวะในกะโหลกมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PPP (Point-to-Point Protocol)พีพีพี (เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PPP (Point-to-Point Protocol)พีพีพี (เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plutocracyเศรษฐยาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protochlorophyllโพรโทคลอโรฟิลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
protocolเกณฑ์วิธี, โพรโทคอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protocolพิธีการทูต, พิธีสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protocol๑. พิธีสาร๒. พิธีการทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protocolเกณฑ์วิธี, โพรโทคอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protocooperationการได้ประโยชน์ร่วมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Post Office Protocol (POP)เกณฑ์วิธีที่ทำการไปรษณีย์ (พ็อป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Post Office Protocol (POP)เกณฑ์วิธีที่ทำการไปรษณีย์ (พ็อป) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parturition; accouchement; childbirth; labor; labour; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partus; accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plastochronพลาสโทโครน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photocellโฟโตเซลล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
photochemical oxidantตัวออกซิไดส์โฟโตเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytochemistryพฤกษเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytochromeไฟโทโครม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phytocoenosisเอกภูมิประชากรพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proctocele; rectoceleไส้ตรงยื่นย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctoclysis; rectoclysisการหยดยาเข้าไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctocolitis; rectocolitisไส้ตรงและลำไส้ใหญ่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctocolonoscopyการส่องตรวจไส้ตรงและลำไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctocystoplastyศัลยกรรมตกแต่งไส้ตรงและกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labor; accouchement; childbirth; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [ศัพท์ที่มีคำ labor ประกอบ ดูที่ labour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour; accouchement; childbirth; labor; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [ศัพท์ที่มีคำ labor ประกอบ ดูที่ labour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
livestock insuranceการประกันภัยปศุสัตว์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rectocele; proctoceleไส้ตรงยื่นย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectoclysis; proctoclysisการหยดยาเข้าไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectococcygeal-ไส้ตรงและกระดูกก้นกบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectocolitis; proctocolitisไส้ตรงและลำไส้ใหญ่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhizome; rootstockเหง้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Protocolเกณฑ์วิธี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Out of stockจำหน่ายหมด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Photocopierเครื่องถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Voice over Internet Protocolการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Livestockปศุสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer network protocolsโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hypertext Transfer Protocolโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
File Transfer Protocolรูปแบบการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Simple Network Management Protocolโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photocatalysisการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cytochrome P-450ไซโตโครมพี-450 [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mobile IP (Computer network protocol)โมบายไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Streptococcal infectionโรคติดเชื้อสเตรปโคคอคคัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Phytochemicalsสารพฤกษเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stochastic processesกระบวนการสโตแคสติค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stock Tank Oil Initially in Placeน้ำมันที่มีอยู่แต่เดิมในแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]
Bank stockหุ้นธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Buffer stockมูลภัณฑ์กันชน [เศรษฐศาสตร์]
Capital stockหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Stockหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Stochastic effect of radiationผลไม่ชัดเจน , ผลของรังสีที่คาดคะเนจากข้อมูลทางสถิติของผู้ที่ได้รับรังสี โดยโอกาสเกิดผลกระทบจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสี แต่ความรุนแรงของผลกระทบไม่ขึ้นกับปริมาณรังสี เช่น โอกาสของการเกิดมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีสูงขึ้น [นิวเคลียร์]
Non-stochastic effectผลชัดเจน, ผลที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับปริมาณรังสีเกินขีดเริ่มเปลี่ยน ทำให้เห็นผลกระทบอย่างชัดเจน ผลนี้จะรุนแรงมากขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีมากขึ้น [นิวเคลียร์]
CGI (Computer network protocol)ซีจีไอ (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
TCP/IP (Computer network protocol)ทีซีพี/ไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผล
เป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
Stock price indexดัชนีราคาหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนสามารถติดตามภาพรวมความเคลื่อนไหวของระดับราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้จากดัชนีราคาหุ้นต่าง ๆ โดยดัชนีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดหลักทรัพย์ไทย เป็นดัชนีราคาหุ้นชนิดถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด (Market Capitalization Weighted Index) ที่คำนวณโดยการเปรียบเทียบมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในวันปัจจุบัน (Current Market Value) กับมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในวันฐาน (Base Market Value) ซึ่งมีค่าของดัชนีราคาหุ้นในวันฐานเท่ากับ 100 และมีสูตรการคำนวณดังนี้ ดัชนีราคาหุ้น =$ \frac{มูลค่าตลาดรวม ณ วันปัจจุบัน (Current Market Value)X 100}{มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐาน (Base Market Value)}$ [ตลาดทุน]
The Stock Exchange of Thailandตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีแหล่งกลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และการระดมทุนในประเทศ และต่อมาเมื่อปี 2535 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทสำคัญ ดังนี้ 1. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ดำเนินธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี (Clearing House) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. การดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Stock index optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายดัชนีราคาหุ้น
เป็น options ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อหรือขายกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นกับผู้ขาย options ในตราสาร options จะต้องระบุว่าให้สิทธิผู้ถือซื้อ (call) หรือให้สิทธิขาย (put) ให้ใช้สิทธิได้ทุกวันหรือให้ใช้สิทธิในวันที่ ครบกำหนด อีกทั้งต้องระบุถึงดัชนีราคาหุ้นที่ใช้อ้างอิง มูลค่าตัวคูณที่ใช้แปลงค่า 1 หน่วยดัชนีเป็นจำนวนเงิน ระดับดัชนีที่ถือเป็น ราคาให้ใช้สิทธิ (exercise price) เดือนหมดอายุของตราสาร (มักกำหนดเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไปต่อเนื่องกัน 3 ถึง 4 เดือน เป็นต้น) และวิธีการส่งมอบเมื่อมีการใช้สิทธิซึ่งจะให้ส่งมอบเป็นเงินสดตามผลต่างของระดับดัชนีบน options กับระดับดัชนีที่ ใช้อ้างอิง ณ วันใช้สิทธิ stock index options เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลัก ทรัพย์นิยมใช้ปกป้องความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ การให้ซื้อขายตราสารนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนในตลาดทุน และสร้างโอกาสให้มีการทำ arbitrage มาช่วยให้กลไกตลาดมีประสิทธิภาพในการสะท้อนปัจจัยพื้นฐานได้ดีขึ้น [ตลาดทุน]
Stock optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น
Options ที่ให้สิทธิผู้ถือที่จะซื้อหรือขายหุ้นสามัญกับผู้ขาย options ตราสารสิทธิประเภทนี้จะต้องระบุว่าให้สิทธิซื้อ หรือขายหุ้นสามัญบริษัทใด จำนวนเท่าใด ณ ราคาเท่าใด อายุของตราสารสิ้นสุดเดือนใด ให้ผู้ถือใช้สิทธิได้ทุกวันหรือเฉพาะเมื่อวัน ตราสารหมดอายุ และให้ส่งมอบอย่างไรเมื่อมีการใช้สิทธิ การจัดให้มีการซื้อขาย stock options จะช่วยให้ผู้ลงทุนมีช่องทางลงทุนที่หลากหลายให้เลือก และยังช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญที่มี Stock Options ไม่ว่าจะในแง่ทำธุรกิจหลักทรัพย์หรือการลงทุนมีเครื่องมือที่จะปกป้องความ เสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญตัวนั้น stock options ประเภท call (ประเภทให้สิทธิผู้ถือที่จะซื้อ) ของหุ้นใดมีลักษณะใกล้เคียง short-term warrants ของหุ้นนั้นอย่างมาก จะแตกต่างกันตรงที่ stock options มีอายุไม่เกิน 1 ปีและใครจะเป็นผู้ออกก็ได้ แต่ short-term warrants มักมีอายุประมาณ 2 เดือนและบริษัทผู้ออกหุ้นสามัญนั้นเท่านั้นที่เป็นผู้ออกได้ การใช้สิทธิ stock options ไม่ก่อให้เกิดหุ้นใหม่แต่ การใช้สิทธิ short-term warrants จะทำให้เกิดหุ้นใหม่ [ตลาดทุน]
Automated System for the Stock Exchange of Thailand ระบบ ASSET
เป็นระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มักเรียกสั้น ๆ ว่า ASSET เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2534 โดยใช้แทนระบบซื้อขายแบบเดิมซึ่งใช้วิธีประมูลโดยตัวแทนบริษัทสมาชิกจดแจ้งราคาที่ต้องการซื้อหรือขายบนกระดานซื้อขายในห้องค้าหลักทรัพย์ซึ่งเรียกว่า post on board เมื่อใช้ระบบ ASSET ก็ไม่ต้องมีตัวแทนของบริษัทสมาชิกในห้องค้าหลักทรัพย์ การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายกระทำโดยตัวแทนของบริษัทสมาชิกซึ่งอยู่ที่บริษัท ป้อนข้อมูลดังกล่าวผ่านคอมพิวเตอร์ของตนที่ต่อเชื่อมกับระบบ ASSET ระบบ ASSET จะบันทึกข้อมูลทั้งหมดเข้าระบบและจัดเรียงลำดับการได้สิทธิซื้อ (หรือขาย) ก่อนและหลังของแต่ละคำสั่งซื้อ (หรือคำสั่งขาย) หากราคาซื้อและราคาขายตรงกันระบบ ASSET จะจับคู่ให้เกิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (automatching) อย่างไรก็ตาม ระบบ ASSET ก็รองรับรายการซื้อขายที่ตกลงกันได้แล้วค่อยส่งแจ้งรายงานเข้ามาในระบบด้วย ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า put through ซึ่งให้ใช้สำหรับการซื้อขายหุ้นที่จัดเป็นการซื้อขายรายใหญ่ (big lot) ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและการซื้อขายตราสารหนี้ ในระบบ ASSET จัดแบ่งการทำงานเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนจำเป็น main board สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ปกติทั่วไป ซึ่งปริมาณการซื้อขายต้องเต็มหน่วยซื้อขาย (board lot) ส่วนที่เป็น odd - lot board สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนต่ำกว่า 1 หน่วยซื้อขาย ส่วนที่เป็น big - lot board สำหรับการซื้อขายหลัก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ระบบการซื้อขายระบบใหม่ ที่เรียกว่า ระบบ ARMS [ตลาดทุน]
Stock index futuresสัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นโดยกำหนดให้ส่งมอบกันในอนาคต ใน Stock Index Futures จะต้องระบุดัชนีราคาหุ้นที่ใช้อ้างอิง มูลค่าของ 1 สัญญาซื้อขาย (หมายถึงตัวคูณที่แปลงค่า 1 หน่วยดัชนี เป็นจำนวนเงิน เช่น ตัวคูณของ S&P 500 Futures เท่ากับ $500 เป็นต้น) เดือนกำหนดส่งมอบ (มักกำหนดเป็นเดือนมี.ค., มิ.ย., ก.ย., และ ธ.ค.) และวิธีการส่งมอบ ซึ่งจะกำหนดให้ส่งมอบกันด้วยเงินสด ตามผลต่างของระดับดัชนีที่ซื้อกับที่ขาย (ถ้าเป็นกรณี รอถึงกำหนดส่งมอบจะคิดจากผลต่างของระดับดัชนีที่ซื้อ (หรือที่ขาย) กับระดับดัชนีที่ใช้อ้างอิง ณ วันส่งมอบ) Stock Index Futures เป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ทั้งบุคคลธรรมดาและสถาบัน) และผู้ทำธุรกิจหลักทรัพย์ใช้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ลงทุนมีช่อง ทางลงทุนเพิ่มขึ้น และช่วยให้กลไกราคาในตลาดหลักทรัพย์สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการที่สามารถกระทำ Arbitrage จากผลต่างที่ผิดปกติระหว่างระดับดัชนีในตลาดหลักทรัพย์กับระดับดัชนีในการซื้อขาย Stock Index Futures ซึ่งการทำ Arbitrage จะผลักดันให้ราคาที่ผิดปกติกลับสู่ระดับตามปัจจัยพื้นฐานได้เร็วขึ้น [ตลาดทุน]
Blue chip stockหุ้นบริษัทชั้นดี
หุ้นของบริษัทที่มีการดำเนินงานที่มั่นคง สามารถรักษาระดับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและเป็นบริษัทที่มีการวางแผนขยายกิจการโดยคำนึงถึงผลกำไรระยะยาวยิ่งกว่าการทำกำไรระยะสั้น ในตลาดหลักทรัพย์ที่สัดส่วนของจำนวนนักลงทุนมีมากกว่านักเก็งกำไร ราคาของหุ้นบริษัทชั้นดีมักจะมีราคาสูงเพราะอุปสงค์มีมาก แต่ในตลาดหลักทรัพย์ที่นักลงทุนมีสัดส่วนน้อยกว่านักเก็งกำไร ราคาหุ้นชั้นดีกลับอยู่ในระดับต่ำ ไม่เป็นที่นิยมของนักเก็งกำไรเพราะปั่นราคาได้ยาก ไม่สามารถใช้กลเม็ดด้านข่าวลือหรือข่าววงใน [ตลาดทุน]
Treasury stockหุ้นของบริษัทที่บริษัทถือไว้เอง (หุ้นทุนซื้อคืน)
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีสิทธิและลักษณะเทียบเท่าหุ้นสามัญของกิจการ ซึ่งกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการได้ซื้อคืนกลับมาจากผู้ถือหุ้น หุ้นทุนซื้อคืนนี้ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการ แต่เป็นการลดสิทธิเรียกร้องของผู้ถือหุ้นในสินทรัพย์ของกิจการ [ตลาดทุน]
Common stockหุ้นสามัญ
หลักทรัพย์ที่บริษัทออกจำหน่ายเพื่อระดมเงินทุนมาดำเนินกิจการ ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัท ร่วมตัดสินใจในนโยบายการดำเนินงานของบริษัท และร่วมตัดสินใจในปัญหาสำคัญของบริษัทผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล (dividend) เมื่อราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นตามศักยภาพของบริษัท และมีโอกาสได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ (right) เมื่อบริษัทเพิ่มทุนขยายกิจการ หากบริษัทเลิกกิจการ ก็จะได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์ของบริษัทจากยอดสุทธิหลังจากชำระคืนเจ้าหนี้และพันธะต่าง ๆ หมดแล้ว หุ้นสามัญมีอีกชื่อหนึ่งว่า ordinary share [ตลาดทุน]
Growth stockหุ้นที่เจริญเติบโตเร็ว
หุ้นของบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงในปัจจุบันและเป็นที่คาดว่าจะสามารถหากำไรได้สูงต่อไปในอนาคต ซึ่งจะมีผลทำให้มูลค่าหุ้นนี้ในตลาดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอัตราที่สูงกว่าหุ้นของบริษัทอื่นๆ [ตลาดทุน]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]
Alpha-tocopherolอัลฟา โทโคฟีรอล [TU Subject Heading]
AutoCADออโตแคด [TU Subject Heading]
Bank stocksหุ้นธนาคาร [TU Subject Heading]
BGP (Computer network protocol)บีจีพี (โพรโทลคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Capital stockมูลภัณฑ์ทุน [TU Subject Heading]
Carcinoma, Hepatocellularคาร์ซิโนมาเซลล์ตับ [TU Subject Heading]
CGI (Computer network protocol)ซีจีไอ (โพรโทคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Cleistocalyxไคลสโตคาลิกซ์ [TU Subject Heading]
Cleistocalyx paniala)หว้าส้ม (ไคลสโตคาลิกซ์ พาเนียลา) [TU Subject Heading]
Computer network protocolsโพรโทคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Convention on Biological Diversity (1992). Protocol, Etc., 2000 Jan. 29อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ค.ศ. 1992). พิธีสาร, ฯลฯ, 29 มกราคม ค.ศ. 2000 [TU Subject Heading]
Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol (2007)อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและพิธีสาร (ค.ศ. 2007) [TU Subject Heading]
Convertible preferred stocksหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ [TU Subject Heading]
Cryptococcosisการติดเชื้อคริปโตคอคคัส [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
common stock (n) หุ้นสามัญ
inventory stocks (n) สินค้าคงเหลือ
kyoto Protocal (n) พิธีสารเกียวโต เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกียวกับการลดอัตราการปล่อยก็าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
See also: S. -, A. -, R. -
preferred stock (n) หุ้นบุริมสิทธิ
protocol (n) ข้อตกลงในการทำการสื่อสาร การกำหนดความหมาย และวิธีการในการสื่อสาร
stockมูลภัณฑ์
stocktaking (n ) การเช็คยอดคงเหลือ
voting stock (n) หุ้นที่ให้สิทธ์ออกเสียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mm-hmm.Meine Tochter? The Thief of Bagdad (1940)
[Crying]Meine Tochter! Live Free, Live True (2014)
_Weil ich Daenerys Sturmtochter bin, Oathbreaker (2016)
A daughter.Tochter? Best Laid Schemes... (2016)
Protocol says we're required to check it out, so we're checking it out.คำสั่งบอกให้เรามาตรวจดู เราก็เลยมา Dead Space: Downfall (2008)
Plus schistocytes on her smear means it's DIC, which means she's got cancer.schistocytesให้ผลบวกในเสมหะเธอ\ อาจหมายถึงเธอเป็นมะเร็ง Birthmarks (2008)
Or mastocytosis, which can cause systemic shock and kill her in days.- 3 เดือน หรือ mastocytosis ซึ่งสามารถทำให้ระบบช็อค และฆ่าเธอใน 1 วัน Lucky Thirteen (2008)
'cause when you restock, you'll actually be giving Cameron IV bags of saline.เพราะเมื่อคุณเติมของเข้ามาใหม่ คุณจริงๆแล้วให้ถุงน้ำเกลือ กับคาเมรอน The Itch (2008)
Peptostreptococcus could explain the blinking and...Peptostreptococcus อธิบายเรื่องตากระตุกได้ Dying Changes Everything (2008)
Washington State, Oregon, Nevada- Nobody's got stock, man.รัฐวอชิงตัน ออรีกอน เนวาด้า ไม่มีใครมีของอยู่ในสต๊อคเลย พวก Pilot (2008)
All the bills are paid. Bar is stocked.บิลทั้งหมดจ่ายแล้ว จัดซื้อของเข้าสต็อค Pilot (2008)
- What you don't understand, is Jedi protocol, or your place, my young padawan.-เจ้าไม่เข้าใจอะไร ขนบเจได รึว่าสถานะของเจ้า? พาดาวันน้อย Rising Malevolence (2008)
The livestock is either dying or has been eaten.ปศุสัตว์ไม่ตายก็ถูกิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Make sure the grain reserves are re-stocked.ให้แน่ใจว่าเมล็ดพืชทั้งหลายถูกเก็บเข้าคลังแล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
Perhaps Cody is boring Rex with standard procedures and protocol.สงสัยโคดี้จำทำให้เร็กซ์เบื่อ ด้วยระเบียบปฎิบัติมาตรฐานน่ะสิิ Rookies (2008)
...and it took no livestock - only people...และมันก็ไม่ได้ยุ่งยุ้งฉางของชาวบ้านเลย มันโจมตีแต่คน Lancelot (2008)
I am a protocol droidข้าเป็นโปรโตคอลดรอยด์ Bombad Jedi (2008)
I am a protocol droid on a diplomatic...ข้าเป็นโปรโตคอลดรอยด์ มีหน้าที่ทางการฑูต... Bombad Jedi (2008)
The aristocrats really like this stuffsพวกขุนนางชอบแบบนี้มากๆ Iljimae (2008)
The aristocrats have to act like aristocrats, so you could live up to being an aristocrat then you could be a young masterเจ้าต้องทำตัวเป็นผู้ดี และอยู่อย่างผู้ดี ดังนั้นท่านจะเป็นนายน้อย Iljimae (2008)
Were you under the impression that all aristocrats are created equal?เจ้าได้รับความสนใจจากเหล่าขุนนาง แล้วจะทำให้เจ้ามีสถานะเท่ากับข้าเหรอ? Iljimae (2008)
That's right, I still thought that he was well off and talked about the aristocracy.ก็ใช่ เขาก็เลยคิดว่าตัวเองยังมีฐานะดีอยู่ แล้วก็เลยเอาพล่ามแต่เรื่องคนชั้นสูง Beethoven Virus (2008)
You could've written a memo or photocopied it.คุณควรคัดลอกหรือว่าถ่ายเอกสาร Heartbreak Library (2008)
Can I make a photocopy here?ฉันสามารถถ่ายเอกสารที่นี่ได้มั้ย Heartbreak Library (2008)
Give me a photocopy card.ขอบัตรให้ฉัน Heartbreak Library (2008)
Our stock options were sky high... and the whole world was waiting for a revelation.ความฝันของพวกเรานั้นสูงส่ง โลกทั้งโลกกำลังรอคอยการปาฏิหารย์ Babylon A.D. (2008)
I'm not in a habit of walking about in my stocking feet.ฉันไม่คุ้นกับการเดินด้วยถุงเท้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This area is where we keep our livestock.บริเวณนี้ เป็นที่กักขังสัตว์ Superhero Movie (2008)
Well, it's.. not.. protocol.. but.. hmm..เออ,มัน.. ไม่ใช่.. ขั้นตอน.. Passengers (2008)
Untraceable. The lab stocks 30 pounds of it.ไม่รู้มาจากไหน แต่แล็บเก็บไว้ถึง 30 ปอนด์ The Lazarus Project (2008)
'There's a cyclone coming, Em. I'll go after the stock. "''พายุไซโคลนกำลังมานะเอ็ม ฉันจะไปดูห้องเก็บของ' Inkheart (2008)
He says that he knows that I've taken some serious hits in the stock market...เขาบอกว่าเขารู้เรื่องที่ฉันขาดทุนไปเยอะในตลาดหุ้น 24: Redemption (2008)
Master protocols for the command and control of our nuclear arsenal.ระเบียบสำหรับสั่งการ และควบคุมนิวเคลียร์จากคลังแสงของเรา 24: Redemption (2008)
De TocqueviIIe said:เดอ ท็อกเกอวิ กล่าวไว้ว่า 24: Redemption (2008)
And then one day a boy, Howard Rubenstock... snuck up behind me and tore it off my face.มีอยู่วันหนึ่ง เด็กผู้ชายคนนั้น โฮเวิร์ด รูเบ็นสต็อก แอบมายืนข้างหลังฉัน แล้วก็ดึงหน้ากากออกจากหน้าฉัน The House Bunny (2008)
...and Stair-Master to tone the buttock area.และที่บันได สู่ก้นงามๆ The House Bunny (2008)
Penetrate our security protocols and exterminate 100,000 citizens.** แทรกซึมระบบสื่อสารของเรา ** และฆ่าชาวเมือง 100,00 WarGames: The Dead Code (2008)
Meanwhile, his mother, a bio-engineer at Wyren, has been stealing and stockpiling chemical agents.ขณะที่ แม่ของเขา เป็นวิศวกรชีวะ-เคมีที่ ไวเรน ที่เป็นคนขโมยและเก็บสารเคมี WarGames: The Dead Code (2008)
He's confident that RIPLEY's following protocols and that we should do the same thing.เขาเชื่อมั่นการติดตามข้อมูล ของริปลี่มากเกินไป และเราต้องทำแบบเดียวกัน WarGames: The Dead Code (2008)
Can Joshua defeat RIPLEY's protocol in Philadelphia?โจชัวปิดการสื่อสารของริปลี่ ในฟิลาเดลเฟียได้ไหมครับ WarGames: The Dead Code (2008)
- Those decon systems, do they follow the same protocols as the game I played?- ระบบป้องกันภัยนั่น มันเป็นระบบเดียวกับ ที่ผมเล่นเกมส์หรือเปล่า WarGames: The Dead Code (2008)
Responding to intrusion. Gaming protocol alert.** ตอบสนองผู้บุกรุก ** ** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming protocol alert.** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Can I make a photocopy?ผมทำก๊อบสำเนาไว้ได้ไหมค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We take all the chicken fat off your buttocks, here.เราจะตัดไขมันส่วนเกินออกจากสะโพกคุณ ตรงนี้ Burn After Reading (2008)
The buttocks and upper arms begin to store more fat once you get up around 40.ก้นกับแขนท่อนบน จะเริ่มสะสมไขมันมากขึ้นเมื่อคุณอายุ 40 Burn After Reading (2008)
I don't know. I'm sorry about that. I don't knowyour protocol yet.ฉันไม่รู้ ขอโทษด้วย ฉันไม่รู้ระเบียบการของนาย Pineapple Express (2008)
Getting folks stocked up in case the storm blows in.ตุนข้าวของในกรณีพายุเข้า Nights in Rodanthe (2008)
- You all right, Mr. Tock?-สบายดีเหรอคะคุณ ท็อค? City of Ember (2008)
Trading has been halted on the New York Stock Exchange, the Nikkei and Hang Seng, as Manhattan prepares for a massive evacuation.มีการหยุดการซื้อขายหุ้น ในตลาดหุ้นนิวยอร์ค ญี่ปุ่น ฮ่องกง และทางแมนฮัตตัน The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tocWe purchased 10,000 shares of the General Motors stock.
tocShe got a run in her stocking when she broke the heel of her shoe.
tocThe autocrat strove in vain to deal with the awkward situation.
tocI feel secure when I invest in stocks but not bonds.
tocThe stock prices are on the low side today.
tocStockings should be of the proper size.
tocHe holds stocks in this company.
tocNancy comes from what we call the aristocracy.
tocNew York is the center of the stock exchange in America.
tocThe stock market crash forced many retirees back into the job market.
tocYou should stockpile necessary supplies in case of a big earthquake.
tocStock prices declined for five consecutive days.
tocThe stock market is in a prolonged slump.
tocThe stock market is very active.
tocThe Tokyo Stock Exchange rallied at the end of the day.
tocHe lost a fortune in the stock market.
tocI polished for all I was worth. The trouble is that my stock of low-grade gems was surprisingly low.
tocI work for a stock company.
tocThe stock market is often called a dangerous one.
tocHe's a genuine aristocrat.
tocThe Tokyo stock market recorded an unprecedented loss.
tocI went out on a limb and bought 500 shares of Sony stock.
tocI'm sorry, but they're out of stock.
tocI wouldn't touch that stock with a ten-foot pole.
tocHis stock with the students has soared.
tocThe supermarket has a large stock of merchandise.
tocI regret to say that the product you have asked for is currently out of stock.
tocAll sweaters of this type are out of stock now. We'll order them from the main store in Tokyo.
tocDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
tocIt's out of stock, but I can give you a rain check.
tocHe invested a lot of money in stocks.
tocStock prices were mixed on the Tokyo market today.
tocHe lost a lot of money in the stock investment.
tocI'm sorry, but that brand of cigarettes is out of stock.
tocThe orchardist grafted an apple bud onto the rootstock.
tocHe was forced to buy stocks.
tocHe made his timely escape from the stock market crash.
tocWhose is this pair of stockings?
tocThe big investor bought up the stocks.
tocWe have a stock of toilet paper.
tocSorry, the book is out of stock.
tocStock prices plunged to a record low.
tocWe've run out of paper for the photocopier.
tocThe aristocrat clings to the glory of his past.
tocThey had to clean out the goods in stock within the year.
tocIt makes him a laughingstock.
tocHe can invest a million yen in stocks.
tocMore than 1000 issues are listed on the stock exchange.
tocOur stock of oil is running out.
tocThe price of the stock of that company will not come down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเก็บ[V] store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
ค้างสต๊อก[V] remain in stock, Example: บริษัทเลือกส่งสินค้าที่มีปัญหาค้างสต๊อกทีละมากๆ, Thai definition: หลงเหลืออยู่ในโกดัง
ตูดปอด[ADJ] lean buttocks, Syn. ก้นปอด, ก้นสอบเล็ก, Example: รูปร่างของเขาสูงชลูดและมีตูดปอดจนดูน่าเกลียด, Notes: (ปาก)
ปั่นหุ้น[V] speculate stock, Example: โบรกเกอร์ปั่นหุ้นให้สูงขึ้นเพื่อขายเอากำไร, Thai definition: ใช้เล่ห์ทางการตลาดทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น
ผู้ดีเก่า[N] aristocrat, See also: noble, well-mannered person, respected person, Example: ตระกูลนี้สืบเชื้อสายผู้ดีเก่าจากต้นตระกูลที่เป็นถึงขุนน้ำขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4, Thai definition: เรียกอ้างถึงผู้อยู่ในตระกูลสูงหรือมีสถานะสูงในสังคมเก่า
สั่งสม[V] collect, See also: stock up, save up
ผู้ลากมากดี[N] elite, See also: aristocrat, refined person, noble man/woman, Syn. ผู้ดี, ผู้มีสกุลสูง, ผู้ดีมีสกุล, Ant. ไพร่, Example: ท่าทางของหล่อนสง่าราวกับเป็นพวกผู้ลากมากดี
สร้อย[N] minnow, See also: Dangila leptocheila, Syn. ปลาสร้อย, กระสร้อย, Example: ปลาสร้อยเริ่มมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดหลายสกุล ในวงศ์ Cyprinidae พบอยู่รวมกันเป็นฝูงในตอนปลายฤดูน้ำหลาก และว่ายทวนน้ำขึ้นไปหากินในแหล่งน้ำที่สูงขึ้นไป ส่วนใหญ่ลำตัวสีขาวเงินและมีจุดคล้ำหรือจุดดำบนเกล็ดจนเห็นเป็นเส้นสายหลายแถบพาดตามยาวอยู่ข้างตัว
สินค้า[N] goods, See also: merchandise, commodity, stock, stuff, cargo, Example: การขายสินค้าของบริษัทมียอดการส่งสินค้ามากกว่า 2 ล้านชิ้น, Count unit: ชิ้น, ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งของที่ซื้อขายกัน
สายพันธุ์[N] breed, See also: stock, strain, pedigree, race, species, type, Example: ซีพีเป็นกลุ่มบริษัทผูกขาดสายพันธุ์สัตว์และพืช, Count unit: สายพันธุ์
หุ้น[N] share, See also: stock, Example: มีเสียงคัดค้านจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในการขายหุ้นของรัฐวิสาหกิจแก่เอกชน, Thai definition: ส่วนที่ลงทุนเท่ากันในการค้าขายหรือหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่าๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำกัด
ม่อต้อ[ADJ] dumpy, See also: short and plump, squat, stocky, Syn. ซึ่งเตี้ยล่ำ, Ant. ซึ่งสูงโปร่ง, Example: ผู้ที่มีอาชีพที่ต้องให้บริการลูกค้า ไม่ค่อยมีใครที่รูปร่างม่อต้อ
ม่อต้อ[V] be dumpy, See also: be short and plump, be squat, be stocky, Syn. เตี้ยล่ำ, Ant. สูงโปร่ง, Example: ถึงเธอจะม่อต้อ แต่ผมว่าเธอน่ารักดีนะ
ม่อต้อ[ADV] chunkily, See also: stockily, Syn. อย่างเตี้ยล่ำ, Ant. อย่างสูงโปร่ง, Example: ผมรู้ดีว่าเตี้ยม่อต้อ จึงไม่เคยใฝ่ฝันจะเป็นตำรวจ
ด้ามจับ[N] handle, See also: stock, helve, hilt, grip, Syn. ที่จับ, มือจับ, Example: แปรงอันใหม่ที่ซื้อมามีด้ามจับที่หมุนถอดไปล้างได้, Count unit: ด้าม, อัน, Thai definition: ส่วนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้ถือใช้จับ
เผด็จการ[N] dictator, See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor, Example: ประเทศนี้เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: การปกครองที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
ผู้มีอำนาจ[N] authoritarian, See also: autocrat, despot, tyrant, dictator, Example: ลูกน้องกระจอกอย่างเขาต้องเกรงกลัวผู้มีอำนาจที่จะสั่งให้เขาทำอะไรก็ได้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีอิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือเป็นบุคคลที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์
ข่า[N] hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand, Syn. คนข่า, เผ่าข่า, Example: พวกเราจะไปเก็บข้อมูลภาษาของพวกข่าปลายปีนี้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: คนชาวเขาพวกหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 เผ่า เผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลมอญ-เขมรและอีกเผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลชวา-มลายู
ไข่หิน[N] species of water plant, See also: Nostochopsis lobatus Wood, Syn. ดอกหิน, Example: ที่บริเวณโขดหินฝั่งโน้นจะมีไข่หินจำนวนมากเกาะอยู่, Thai definition: ชื่อสาหร่ายสีเขียวชนิด Nostochopsis lobatus Wood ในวงศ์ Nostochopsidaceae ลักษณะรูปไข่ ค่อนข้างกลมเล็ก สีเขียวแก่ เกิดในน้ำใสสะอาด เกาะอยู่กับหิน กินได้
ขาดมือ[V] run out of, See also: be out of stock, be wanting, be short of hands, Syn. หมด, Example: เงินของเขาขาดมือมา 3 อาทิตย์แล้ว, Thai definition: ไม่มีหรือไม่ผ่านเข้ามาให้ใช้เป็นการชั่วคราว
ขาดตลาด[V] be lack of, See also: be out of stock, be in short supply, Syn. ขาดแคลน, Ant. เต็มตลาด, Example: ตอนนี้น้ำตาลทรายขาดตลาดเพราะพ่อค้ากักตุนไว้, Thai definition: ไม่มีขายในท้องตลาด
เครื่องถ่ายเอกสาร[N] photocopier, See also: photostat, photocopying machine, duplicator, Example: เขาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดความเร็ว 30 แผ่นต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทำงานด้วยวิธีการเครื่องการถ่ายภาพ เพื่อทำสำเนาเอกสารหรือรูปภาพอย่างรวดเร็ว
โคตร[N] lineage, See also: descent, stock, family, ancestry, line, pedigree, clan, Syn. ตระกูล, วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, โคตรเหง้า, Example: โคตรเหง้าของครอบครัวนี้มาจากราชบุรี
โคตรตระกูล[N] clan, See also: descent, stock, family, ancestry, line, pedigree, lineage, Syn. โคตร, ตระกูล, วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, โคตรเหง้า, Example: โคตรตระกูลของเขาสืบเชื้อสายมาจากขุนนางสมัยอยุธยาเชียวนะ
แง่ง[CLAS] rhizome, See also: rootstock, stem, Syn. ราก, Example: ถ้าไปตลาดแล้วอย่าลืมซื้อขิงมาซัก 2 แง่งนะ, Count unit: แง่ง, Thai definition: ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือ เป็นต้น
ปศุสัตว์[N] domestic animal, See also: livestock, cattle, Syn. ปศุ, Example: การปลูกพืช และการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งการผสม และการคัดพันธุ์ อาจจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เรารู้จัก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลี้ยงใช้แรงงานเช่น ช้าง ม้า แพะ แกะ วัว ควาย
ผู้ดีแปดสาแหรก[N] a scion of eight aristocratic lines, Count unit: คน, พวก, ตระกูล, Thai definition: ผู้ดีที่สืบทอดกันลงมาตั้งแต่ต้นวงศ์สกุล คือ บิดามารดาของปู่และย่า 4 บิดามารดาของตาและยาย 4 รวมเป็น 8
ผู้ดีแปดสาแหรก[N] one who acts like an aristocrat, See also: one who acts like a gentleman, people of the bluest blood, Syn. ผู้ดี, Example: นิสัยอวดโอ่ของเขาฟ้องว่าเขาเป็นพวกผู้ดีแปดสาแหรก, Count unit: คน, Thai definition: โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรีดกรายเอาอย่างผู้ดี
ผู้เผด็จการ[N] dictator, See also: autocrat, autocracy, absolute ruler, tyrant, Example: ผู้เผด็จการเป็นผู้ที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมักจะถูกโค่นล้มอำนาจในตอนหลังเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
พิธีสาร[N] protocol, Example: รัฐบาลจะชักจูงจีนและอินเดียให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าวในเรื่องปัญหาการค้าระหว่างประเทศ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ความตกลงระหว่างประเทศอย่างหนึ่ง ได้แก่ ตราสารอันบรรจุไว้ซึ่งความตกลงที่มีความสำคัญรองลงมาจากสนธิสัญญาและอนุสัญญา โดยมากเป็นพิธีสารต่อท้ายหรือแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา, Notes: (อังกฤษ)
มูลภัณฑ์กันชน[N] buffer stock, See also: buffer price, Thai definition: ของที่ซื้อสะสมไว้เมื่อมีราคาต่ำ และนำออกขายเมื่อของนั้นมีราคาสูงเกินควร เพื่อรักษาระดับราคาของนั้นให้มีเสถียรภาพ
ล้อมรั้ว[V] fence, See also: stockade, Example: เจ้าหน้าที่เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าล้อมรั้วอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันมิให้นายพรานเข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนั้น
วงศ์สกุล[N] family, See also: lineage, descent, stock, Syn. ตระกูล, เชื้อสาย, เหล่ากอ, วงศ์วาน, สกุล, Example: รางวัลสดุดียกย่องที่เขาได้รับในครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลของเขาเป็นอันมาก
วัวควาย[N] cattle, See also: livestock, Example: เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มักจะพาวัวควายของเขาไปกินหญ้ากลางทุ่ง, Count unit: ตัว
อั้นตั้น[ADJ] stocky, See also: chubby, plump, Syn. อ้วนเตี้ย, Ant. ชะลูด
อัดสำเนา[V] photocopy, See also: run off, Example: กระดาษที่ใช้อัดสำเนาคุณภาพเลวมาก ซึ่งคงจะเป็นไปตามทุนรอนอันจำกัดจำเขี่ยของผู้จัด, Thai definition: พิมพ์อัดกระดาษไขที่พิมพ์ เขียน เจาะปรุ หรือทำแบบลวดลายแล้ว ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง เพื่อให้ได้สำเนาจำนวนมากตามต้องการ
อัตตาธิปไตย[N] autocracy, Syn. เผด็จการ, Example: เจ้าพ่อรุ่นเก่ามีความคิดแบบอัตตาธิปไตย โดยไม่ยอมให้ใครค้าน, Thai definition: การถือตนเองเป็นใหญ่
อัตตาธิปไตย[N] autocracy, Syn. เผด็จการ, Example: ในบรรดาแบบต่างๆ ของผู้นำ ผู้นำแบบอัตตาธิปไตย และแบบประชาธิปไตยได้รับความสนใจนำไปศึกษาวิจัยมากที่สุด, Thai definition: ระบอบการปกครองที่ผู้นำมีอำนาจเด็ดขาด และไม่จำกัด
เอกาธิปไตย[N] monocracy, See also: autocracy, dictatorship, Syn. เผด็จการ, Ant. ประชาธิปไตย, Example: ประชาธิปไตยเป็นตัวประกอบระหว่างเอกาธิปไตยกับอนาธิปไตย, Thai definition: ระบอบการปกครองโดยคนคนเดียว
สาเก[N] breadfruit, See also: breadfruit tree, Artocarpus communis, Artocarpus altilis, Syn. ต้นสาเก, Example: คนไทยนิยมนำสาเกมาทำเป็นสาเกเชื่อม, Count unit: ลูก, ผล, ต้น, Thai definition: ชื่อขนุนสำปะลอพันธุ์ที่ผลไม่มีเมล็ด
ตากวาง[N] species of bamboo, See also: kind of bamboo, Gigantochloa kurzii Gamble (Graminar), Syn. ต้นไผ่, ไผ่ตากวาง, Example: คุณยายอยากได้ตากวางมาประดับที่ระเบียงบ้าน, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa kurzii Gamble และชนิด G. apus (Roem. et Schult.) Kurz ในวงศ์ Gramineae
ตาแมว[N] photocell, See also: photoelectric cell, Example: คนงานกำลังฝังตาแมวบนถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จ, Thai definition: แก้วสะท้อนแสงชนิดหนึ่งที่ฝังไว้กลางถนนเป็นระยะๆ
ตะโพก[N] hips, See also: haunches, buttocks, Syn. ก้น, สะโพก, บั้นท้าย, Example: ผู้หญิงคนนั้นตะโพกกลมสวยงามมาก, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนของร่างกายเบื้องหลังถัดบั้นเอวลงไป มีเนื้อเป็นกระพุ้งทั้ง 2 ข้าง, กล้ามเนื้อส่วนบนที่นูนขึ้นของโคนขาสัตว์สองเท้าหรือโคนขาหลังของสัตว์สี่เท้า
ตากวาง[N] Gigantochloa kurzii Gamble, Syn. ต้นไผ่, ไผ่ตากวาง, Example: คุณยายอยากได้ตากวางมาประดับที่ระเบียงบ้าน, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa kurzii Gamble และชนิด G. apus (Roem. et Schult.) Kurz ในวงศ์ Gramineae
ตลาดค้าหุ้น[N] stock exchange, Example: การลงทุนในตลาดค้าหุ้นทั้งในและนอกประเทศจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆ, Thai definition: สถานที่ค้าขายหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์[N] stock exchange, Syn. ตลาดค้าหุ้น, ตลาดหุ้น, Example: ราคาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะปรากฏอยู่บนป้ายไม่เกิน 1 ชั่วโมง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหุ้น[N] stock exchange, Syn. ตลาดหลักทรัพย์, ตลาดค้าหุ้น, Example: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เซียส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก, Count unit: หุ้น, Thai definition: ตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์, Notes: (ปาก)
ตุน[V] store, See also: hoard, stock up, Syn. เก็บ, กัก, กักตุน, Ant. ปล่อย, ระบาย, Example: ชาวบ้านตุนอาหารไว้มากมายเพื่อใช้ในยามสงคราม, Thai definition: เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลน หรือหวังกำไรในการค้า
ตูด[N] anus, See also: buttocks, bottom, rump, Syn. รูก้น, ก้นกอย, Example: ท่านจังความได้จากเด็กว่า ก้นมีไว้สำหรับนั่ง ส่วนตูดมีไว้สำหรับขี้, Thai definition: ช่องขับอุจาระจากร่างกาย
ถุงน่อง[N] stocking, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: สิ่งที่ใช้สวมน่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump   
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
แบบพิธี[n.] (baēpphithī) EN: ceremony ; protocol ; rite   FR: cérémonie [f]
บลาสโตซิสต์[n.] (blāstōsist = blāstōsis) EN: blastocyst   
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
โบรกเกอร์[n.] (brōkkoē) EN: broker ; stockbroker   
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock   FR: race ]f] ; ethnie [f]
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock   FR: poignée [f] ; manche [m]
ด้ามปืน[n. exp.] (dām peūn) EN: gunstock ; grip   
เด็ดดอกฟ้า[v. exp.] (det døkfā) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl   
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: bulb ; tuber ; rhizome ; rootstock   FR: bulbe [m] ; tubercule [m] ; rhizome [m]
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmasit) EN: preference shares ; preferred stock   
หุ้นสามัญ[n. exp.] (hun sāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares   
อีเต้อ[n.] (ītoē) EN: pick ; mattock   
จังงัง[adj.] (jang-ngang) EN: dazed ; stunned ; stock-still   FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: prince ; royalty ; king   FR: aristocrate [m] ; noble [m] ; prince [m] ; roi [m]
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: aristocrat   FR: noble [m] ; prince [m] ; seigneur [m] ; maître [m]
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joke ; jest ; laughing-stock   FR: blague [f] ; plaisanterie [f]
กักเก็บ[v.] (kakkep) EN: store ; reserve ; keep ; maintain   FR: stocker
การบริหารแบบเผด็จการ[n. exp.] (kān børihān baēp phadetkān) EN: autocratic management   FR: gestion autocratique [f]
การเช็คสต๊อก[n. exp.] (kān chek satǿk) EN: stocktaking   
การได้ประโยชน์ร่วมกัน [n. exp.] (kān dāi prayōt ruam kan) EN: protocooperation   
การนับสต๊อก[n. exp.] (kān nap satǿk) EN: stocktaking   
การเพิ่มทุน[n. exp.] (kān phoēm thun) EN: increase in stock capital   
การซื้อขายหุ้น[n. exp.] (kān seūkhāi hun) EN: stockbroking ; securities trade   FR: bourse [f]
การทำบัญชีของคงคลัง[n. exp.] (kān tham banchī khøng khongkhlang) EN: stocktaking   
การตรวจยอด[n. exp.] (kān trūat yøt) EN: stocktaking   
กสิกร[n.] (kasikøn) EN: farmer; stock farmer; peasant; agriculturist; planter   FR: fermier [m] ; agriculteur [m] ; paysan [m] ; planteur [m] ; éleveur [m]
เก็บสะสมไว้[v. exp.] (kep sasom wai) EN: stock up ; store   
เก็บสินค้ามากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā māk koēnpai) EN: overstock   
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā wai māk koēnpai) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload   
ขายของรุสต๊อก[n. exp.] (khāikhøng ru satǿk) EN: clearance sale   FR: vente jusqu'à épuisement du stock [f]
ขายของรุสต๊อก[v. exp.] (khāikhøng ru satǿk) EN: clear the stock   
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be wanting ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand   
ขาดตลาด[v.] (khāttalāt) EN: be lack of ; be out of stock ; be in short supply   
ขาดตลาด[adj.] (khāttalāt) EN: out of stock ; not available ; sold out ; in short supply   FR: épuisé ; fini
คลังพัสดุ[n. exp.] (khlang phatsadu) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot   FR: dépôt [m]
คนข่า[n. prop.] (Khon Khā) EN: hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand   
คนขี้ขลาด[n. exp.] (khon khīkhlāt) EN: coward   FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
คนขลาด[n. exp.] (khon khlāt) EN: coward   FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
คนพื้นเมือง[n. exp.] (khon pheūnmeūang) EN: native ; aborigine   FR: natif [m] ; native [f] ; autochtone [m, f] ; aborigène [m]
เครื่องซีร็อกซ์[n.] (khreūang Sīrǿk) EN: Xerox machine   FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f]
เครื่องถ่ายเอกสาร[n. exp.] (khreūang thāi ēkkasān) EN: copier ; copying machine   FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f] ; copieur [m]
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt   FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
กงสี[n.] (kongsī) EN: company ; joint-stock company ; corporation ; firm ; cartel ; family business ; combine ; ring ; pool   FR: compagnie [f] ; cartel [m]
ก้นปอก[n. exp.] (kon pøk) EN: flat buttocks ; flat ass ; flat backside   
ก้นย้อย[n.] (konyøi) EN: cheeks of the bottom ; heavy bottom ; fat bottom ; sagging buttocks   
กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว์ [n. exp.] (kotmāi kīokap pasusat) EN: livestock legislation   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOCK    T AA1 K
STOCK    S T AA1 K
TOCCI    T OW1 CH IY0
TOCCO    T AA1 K OW0
STOCKE    S T AA1 K
ESTOCK    EH1 S T AA0 K
STOCKS    S T AA1 K S
TOCZEK    T AA1 CH EH0 K
ITOCHU    IY2 T OW1 CH UW2
STOCUM    S T OW1 K AH0 M
STOCKY    S T AA1 K IY0
ATOCHA    AH0 T AA1 CH AH0
STOCKER    S T AA1 K ER0
POTOCKI    P AH0 T OW1 T S K IY0
STOCK'S    S T AA1 K S
STOCKS'    S T AA1 K S
RESTOCK    R IY0 S T AA1 K
STOCKED    S T AA1 K T
BOSTOCK    B OW1 S T AA2 K
STOCKEL    S T AA1 K AH0 L
BUTTOCK    B AH1 T AH0 K
MATTOCKS    M AE1 T AH0 K S
MARTOCCI    M AA0 R T OW1 CH IY0
STOCKERT    S T AA1 K ER0 T
AUTOCRAT    AO1 T AH0 K R AE2 T
BUTTOCKS    B AH1 T AH0 K S
OXYTOCIN    AA2 K S AH0 T OW1 S AH0 N
STOCKING    S T AA1 K IH0 NG
PROTOCOL    P R OW1 T AH0 K AA2 L
STOCKLEY    S T AA1 K L IY0
STOCKARD    S T AA1 K ER0 D
REBSTOCK    R EH1 B S T AA2 K
STOCKTON    S T AA1 K T AH0 N
STOCKETT    S T AA1 K EH0 T
COMSTOCK    K AA1 M S T AA2 K
STOCKHAM    S T AA1 K HH AH0 M
CENTOCOR    S EH1 N T AH0 K AO2 R
BINSTOCK    B IH1 N S T AA2 K
BENSTOCK    B EH1 N S T AA2 K
KIDSTOCK    K IH1 D S T AA2 K
STOCKMAN    S T AA1 K M AH0 N
PHOTOCOPY    F OW1 T OW0 K AA2 P IY0
STOCKDALE    S T AA1 K D EY2 L
STOCKINGS    S T AA1 K IH0 NG Z
FEEDSTOCK    F IY1 D S T AA2 K
AUTOCRACY    AO0 T AA1 K R AH0 S IY0
PROTOCOLS    P R OW1 T AH0 K AA2 L Z
AUTOCLAVE    AO1 T OW0 K L EY2 V
GOLDSTOCK    G OW1 L D S T AA2 K
RESTOCKED    R IY0 S T AA1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stock    (v) (s t o1 k)
stocks    (v) (s t o1 k s)
stocky    (j) (s t o1 k ii)
tocsin    (n) (t o1 k s i n)
Rostock    (n) (r o1 s t o k)
buttock    (n) (b uh1 t @ k)
mattock    (n) (m a1 t @ k)
restock    (v) (r ii2 s t o1 k)
stocked    (v) (s t o1 k t)
toccata    (n) (t @1 k aa1 t @)
tocsins    (n) (t o1 k s i n z)
Radstock    (n) (r a1 d s t o k)
autocrat    (n) (oo1 t @ k r a t)
buttocks    (n) (b uh1 t @ k s)
mattocks    (n) (m a1 t @ k s)
penstock    (n) (p e1 n s t o k)
protocol    (n) (p r ou1 t @ k o l)
restocks    (v) (r ii2 s t o1 k s)
stockade    (v) (s t o1 k ei1 d)
stockcar    (n) - (s t o1 k - k aa r)
stockier    (j) (s t o1 k i@ r)
stockily    (a) (s t o1 k i l ii)
stocking    (v) (s t o1 k i ng)
stockist    (n) (s t o1 k i s t)
stockpot    (n) (s t o1 k p o t)
toccatas    (n) (t @1 k aa1 t @ z)
Stockholm    (n) (s t o1 k h ou m)
Stockport    (n) (s t o1 k p oo t)
Tavistock    (n) (t a1 v i s t o k)
autocracy    (n) (oo1 t o1 k r @ s ii)
autocrats    (n) (oo1 t @ k r a t s)
livestock    (n) (l ai1 v s t o k)
overstock    (v) (ou2 v @ s t o1 k)
penstocks    (n) (p e1 n s t o k s)
photocopy    (v) (f ou1 t ou k o p ii)
plutocrat    (n) (p l uu1 t @ k r a t)
protocols    (n) (p r ou1 t @ k o l z)
restocked    (v) (r ii2 s t o1 k t)
stockaded    (v) (s t o1 k ei1 d i d)
stockades    (v) (s t o1 k ei1 d z)
stockcars    (n) - (s t o1 k - k aa z)
stockfish    (n) (s t o1 k f i sh)
stockiest    (j) (s t o1 k i i s t)
stockings    (n) (s t o1 k i ng z)
stockists    (n) (s t o1 k i s t s)
stockpile    (n) (s t o1 k p ai l)
stockpots    (n) (s t o1 k p o t s)
stockroom    (n) (s t o1 k r uu m)
stockyard    (n) (s t o1 k y aa d)
tick-tock    (n) - (t i1 k - t o k)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
都庁[とちょう, tochou] (n) ่ศาลาว่าการนครโตเกียว
途中[とちゅう, tochuu] (adj) ระหว่างทาง, ระหว่างที่ (ทำอะไรบางอย่าง)
土地[とち, tochi] (n) ที่ดิน, ดิน
土地台帳[とちだいちょう, tochidaichou] (n) โฉนดที่ดิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かぶ, kabu] Thai: สต๊อกหุ้น English: stock

German-Thai: Longdo Dictionary
Tochter(n) |die, pl. Töchter| ลูกสาว
Stockwerk(n) |das, pl. Stockwerke| ชั้นในอาคาร หรือ ชั้นในบ้าน เช่น Das Haus besteht aus 3 Stockwerken. = บ้านนี้ประกอบด้วยชั้น 3 ชั้น, See also: S. die Etage,das Geschoss,
stochastisch(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, See also: S. zufällig, willkürlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stock {m}cane [Add to Longdo]
Absatzstockung {f}stagnation of the market [Add to Longdo]
Adel {m} | Adligen {pl}aristocracy | aristocracies [Add to Longdo]
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Aktien- und Kursindizes {pl}stock indexes and averages [Add to Longdo]
Aktienanpassungsprinzip {n}stock adjustment principle [Add to Longdo]
Aktienbestand {m}; Aktienportefeuille {n}stock portfolio [Am.]; share portfolio [Br.] [Add to Longdo]
Aktienbezugsrecht {n}stock purchase warrant; stock option right [Add to Longdo]
Aktienemission {f}stock issue [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.] | Aktiengesellschaften {pl}stock corporation; Corp. (stock) [Am.] | stock corporations [Add to Longdo]
Aktienhandel {m}; Effektenhandel {m}stock trading [Add to Longdo]
Aktienindex {m}; Börsenindex {m}share index [Br.]; stock index [Am.] [Add to Longdo]
Aktienkapital {n} | nicht ausgegebenes Aktienkapitalcapital stock; joint stock | unissued capital stock [Add to Longdo]
Aktienkurs {m}share price; stock price [Am.] [Add to Longdo]
Aktienmarkt {m}stock market; equities market [Add to Longdo]
Aktiennotierung {f}stock quotation [Add to Longdo]
Aktienoption {f} | eine Aktienoption verkaufenstock option | to write a stock option [Add to Longdo]
Aktienoptionsplan {m}stock option plan [Add to Longdo]
Aktienoptionsplan {m}; Aktienbezugsplan {m}stock purchase plan [Add to Longdo]
Aktienpreisindex {m}share price index; stock price index [Add to Longdo]
Aktienquittung {f}stock receipt [Add to Longdo]
Aktienrecht {n}law on stock companies [Add to Longdo]
Aktienregister {n}stock record [Add to Longdo]
Aktienscheck {m}stock check [Am.]; stock cheque [Br.] [Add to Longdo]
Aktiensplit {m}; Aktienaufteilung {f}stock split [Add to Longdo]
Aktienübernahme {f}stock takeover [Add to Longdo]
Aktienverhältnis {n}stock ratio [Add to Longdo]
Aktienverzeichnis {n}stock register [Add to Longdo]
Aktienzertifikat {n}; Aktienurkunde {f}stock certificate [Am.]; share certificat [Br.] [Add to Longdo]
Aktienzertifikat {n}stock certificate [Add to Longdo]
Aktienzusammenlegung {f}stock splitdown [Add to Longdo]
Aktienzuteilung {f}stock allotment; allotment of shares [Add to Longdo]
Aktionär {m}; Aktionärin {f} | Aktionäre {pl}shareholder; stockholder | shareholders; stockholders [Add to Longdo]
Alleinherrscher {m}; Autokrat {m} | Alleinherrscher {pl}; Autokraten {pl}autocrat | autocrats [Add to Longdo]
Altbestand {m}old stock [Add to Longdo]
Aristokrat {m}aristocrat [Add to Longdo]
Aristokratie {f}aristocracy [Add to Longdo]
industrielles Ausgangsmaterialindustrial feedstock [Add to Longdo]
Autocode {m}autocode [Add to Longdo]
Autokollisions-Verfahren {n}autocollision process [Add to Longdo]
Autokorrelation {f}autocorrelation [Add to Longdo]
Autokratie {f}; Alleinherrschaft {f}; Selbstherrschaft {f} | Autokratien {pl}autocracy | autocracies [Add to Longdo]
Automobilwerte {pl}automotive stocks [Add to Longdo]
Bankkaufmann {m}; Bankkauffrau {f}bank clerk; stock market clerk [Add to Longdo]
in Bausch und Bogenlock, stock, and barrel [Add to Longdo]
Bestand {m} (an) | Bestände {pl} | tatsächlicher Bestandstock (of) | stocks | actual stock [Add to Longdo]
Bestandsabgänge {pl}decrease in stocks [Add to Longdo]
Bestandsaufnahme {f}stock taking; stocktaking [Add to Longdo]
Bestandsaufnahme {f}stock-check [Add to Longdo]
Bestandsaufnahme machento take stock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
あらせいとう[, araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
お尻[おしり, oshiri] (n) arse; ass; bottom; buttocks [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
がちんがちん[, gachingachin] (n) tick-tock; chipping (sound) [Add to Longdo]
ざら場[ざらば, zaraba] (n) continuous session (e.g. trading in a stock exchange); zaraba [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
じり安[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices) [Add to Longdo]
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] (n) {comp} Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] (n) {comp} address resolution protocol [Add to Longdo]
アプリケーションプロトコル[, apurike-shonpurotokoru] (n) {comp} application protocol [Add to Longdo]
アリストクラシー[, arisutokurashi-] (n) aristocracy [Add to Longdo]
アリストクラット[, arisutokuratto] (n) aristocrat [Add to Longdo]
アリストクラティック[, arisutokurateikku] (adj-no) aristocratic [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[, inta-nettopurotokoru] (n) {comp} Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
インターネットプロトコルアドレス[, inta-nettopurotokoruadoresu] (n) {comp} Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
インベントリー;インベントリ[, inbentori-; inbentori] (n) inventory; stock; goods; list [Add to Longdo]
ウッドストックフェスティバル[, uddosutokkufesuteibaru] (n) Woodstock Music and Art Festival (1969) [Add to Longdo]
エラー訂正プロトコル[エラーていせいプロトコル, era-teisei purotokoru] (n) {comp} error-correcting protocol [Add to Longdo]
オートキャンプ[, o-tokyanpu] (n) autocamping; (P) [Add to Longdo]
オートクラシー[, o-tokurashi-] (n) autocracy [Add to Longdo]
オートクレーブ[, o-tokure-bu] (n) autoclave [Add to Longdo]
オートクロス[, o-tokurosu] (n) autocross [Add to Longdo]
オートチェンジャー[, o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder) [Add to Longdo]
オートチューニングデッキ[, o-tochu-ningudekki] (n) automatic tuning deck [Add to Longdo]
オールオーディナリーズ[, o-ruo-deinari-zu] (n) All Ordinaries (Australian stock index) [Add to Longdo]
オキシトシン[, okishitoshin] (n) oxytocin [Add to Longdo]
オトシンクルス[, otoshinkurusu] (n) dwarf sucker (Otocinclus spp.) (lat [Add to Longdo]
ガントチャート[, gantocha-to] (n) Gantt chart [Add to Longdo]
キャリー商品[キャリーしょうひん, kyari-shouhin] (n) leftover stock; carry-over stock [Add to Longdo]
ギフトチェック[, gifutochiekku] (n) gift check; gift cheque [Add to Longdo]
クリプトコッカス症[クリプトコッカスしょう, kuriputokokkasu shou] (n) cryptococcosis [Add to Longdo]
グラマーストック[, gurama-sutokku] (n) glamour stock; glamor stock [Add to Longdo]
ケルベロス[, keruberosu] (n) {comp} Kerberos (computer security protocol) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上市[shàng shì, ㄕㄤˋ ㄕˋ, ] on the market; to float (a company on the stock market) [Add to Longdo]
上海证券交易所[Shàng hǎi Zhèng quàn Jiāo yì suǒ, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] Shanghai Stock Exchange [Add to Longdo]
上海证卷交易所[shàng hǎi zhèng juàn jiāo yì suǒ, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] the Shanghai stock market [Add to Longdo]
世家[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, ] family influential for generations; aristocratic family [Add to Longdo]
中央专制集权[zhōng yāng zhuān zhì jí quán, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] centralized autocratic rule [Add to Longdo]
交易所[jiāo yì suǒ, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, ] exchange; stock exchange [Add to Longdo]
保留剧目[bǎo liú jù mù, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄩˋ ㄇㄨˋ, / ] repertory; stock (in theater) [Add to Longdo]
倒槽[dǎo cáo, ㄉㄠˇ ㄘㄠˊ, ] to die out (of livestock) [Add to Longdo]
备料[bèi liào, ㄅㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] get the materials ready; prepare feed (for livestock) [Add to Longdo]
传输协定[chuán shū xié dìng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] transfer protocol; transportation protocol [Add to Longdo]
传输控制协定[chuán shū kòng zhì xié dìng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] transmission control protocol; TCP [Add to Longdo]
优先股[yōu xiān gǔ, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄍㄨˇ, / ] preferred stock [Add to Longdo]
储存[chǔ cún, ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] stockpile; to store; to stockpile; storage [Add to Longdo]
元老[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, ] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy) [Add to Longdo]
光化作用[guāng huà zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] photochemical effect; photosynthesis; photolysis [Add to Longdo]
光化学[guāng huà xué, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] photochemistry [Add to Longdo]
[qiāo, ㄑㄧㄠ, ] to neuter livestock [Add to Longdo]
协定[xié dìng, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] (reach an) agreement; protocol [Add to Longdo]
协议[xié yì, ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] agreement; pact; protocol [Add to Longdo]
卡答声,滴答声[kǎ dā shēng, ㄎㄚˇ ㄉㄚ ㄕㄥ, di1 da5 sheng1, / ] onomat. clunk click; tick tock [Add to Longdo]
原汁[yuán zhī, ㄩㄢˊ ㄓ, ] stock (liquid from stewing meat etc) [Add to Longdo]
合股[hé gǔ, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, ] joint stock; ply (e.g. 2-ply yarn) [Add to Longdo]
吊袜带[diào wà dài, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄚˋ ㄉㄞˋ, / ] suspenders (for stockings) [Add to Longdo]
啲咑[dì dā, ㄉㄧˋ ㄉㄚ, ] tick-tock (sound of clock) [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] child's buttocks (esp. Cantonese); see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc [Add to Longdo]
囤积[tún jī, ㄊㄨㄣˊ ㄐㄧ, / ] to stock up; to lay in supplies; to hoard (for speculation); to corner the market in sth [Add to Longdo]
地址解析协议[dì zhǐ jiě xī xié yì, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] address resolution protocol; ARP [Add to Longdo]
嫁接[jià jiē, ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄝ, ] to graft (a branch to a rootstock) [Add to Longdo]
存货[cún huò, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] stock [Add to Longdo]
家畜[jiā chù, ㄐㄧㄚ ㄔㄨˋ, ] domestic animal; livestock; cattle [Add to Longdo]
容克[Róng kè, ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˋ, ] Junker (German aristocracy) [Add to Longdo]
[zhài, ㄓㄞˋ, ] stronghold; stockade [Add to Longdo]
审时度势[shěn shí duó shì, ㄕㄣˇ ㄕˊ ㄉㄨㄛˊ ㄕˋ, / ] to judge the hour and size up the situation; to take stock [Add to Longdo]
专制[zhuān zhì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ, / ] autocracy; dictatorship [Add to Longdo]
专制主义[zhuān zhì zhǔ yì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] absolutism; despotism; autocracy [Add to Longdo]
专权[zhuān quán, ㄓㄨㄢ ㄑㄩㄢˊ, / ] autocracy; dictatorship [Add to Longdo]
屁股[pì gu, ㄆㄧˋ ㄍㄨ˙, ] buttocks; bottom; arse; end; butt [Add to Longdo]
层积云[céng jī yún, ㄘㄥˊ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] stratocumulus cloud [Add to Longdo]
底汁[dǐ zhī, ㄉㄧˇ ㄓ, ] stock (cooking); base (of sauce or gravy) [Add to Longdo]
库存[kù cún, ㄎㄨˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] property or cash held in reserve; stock [Add to Longdo]
影印[yǐng yìn, ˇ ˋ, ] photographic reproduction; photocopying; photo-offset [Add to Longdo]
影印本[yǐng yìn běn, ˇ ˋ ㄅㄣˇ, ] a photocopy [Add to Longdo]
复印纸[fù yìn zhǐ, ㄈㄨˋ ˋ ㄓˇ, / ] photocopier paper [Add to Longdo]
接穗[jiē suì, ㄐㄧㄝ ㄙㄨㄟˋ, ] scion (branch or bud that is grafted onto rootstock) [Add to Longdo]
放养[fáng yǎng, ㄈㄤˊ ㄧㄤˇ, / ] to breed (livestock, fish, crops etc); to grow; to raise [Add to Longdo]
料堆[liào duī, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄨㄟ, ] to stockpile [Add to Longdo]
斯德哥尔摩[Sī dé gē ěr mó, ㄙ ㄉㄜˊ ㄍㄜ ㄦˇ ㄇㄛˊ, / ] Stockholm (capital of Sweden) [Add to Longdo]
断档[duàn dàng, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄤˋ, / ] sold out; to be out of stock [Add to Longdo]
日经指数[Rì jīng zhǐ shù, ㄖˋ ㄐㄧㄥ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] Nikkei stock market index [Add to Longdo]
普通股[pǔ tōng gǔ, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄍㄨˇ, ] common stock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol [Add to Longdo]
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM [Add to Longdo]
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM [Add to Longdo]
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM [Add to Longdo]
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information [Add to Longdo]
ファイル転送プロトコル[ファイルてんそうプロトコル, fairu tensou purotokoru] File Transfer Protocol (FTP) [Add to Longdo]
プロトコル[ぷろとこる, purotokoru] protocol [Add to Longdo]
プロトコルアナライザ[ぷろとこるあならいざ, purotokoruanaraiza] protocol analyzer [Add to Longdo]
プロトコルスイート[ぷろとこるすいーと, purotokorusui-to] protocol suite [Add to Longdo]
プロトコルスタック[ぷろとこるすたっく, purotokorusutakku] protocol stack [Add to Longdo]
プロトコルデータ単位[ぷろとこるデータたんい, purotokoru de-ta tan'i] PDU, Protocol Data Unit [Add to Longdo]
プロトコル階層[プロトコルかいそう, purotokoru kaisou] protocol hierarchy [Add to Longdo]
プロトコル機械[ぷろとこるきかい, purotokorukikai] Protocol Machine, PM [Add to Longdo]
プロトコル群[プロトコルぐん, purotokoru gun] protocol suite, protocol set [Add to Longdo]
プロトコル誤り[ぷろとこるあやまり, purotokoruayamari] protocol error [Add to Longdo]
プロトコル変換[プロトコルへんかん, purotokoru henkan] protocol conversion [Add to Longdo]
ポイントツーポイントプロトコル[ぽいんとつーぽいんとぷろとこる, pointotsu-pointopurotokoru] point to point protocol (PPP) [Add to Longdo]
マルチプロトコル[まるちぷろとこる, maruchipurotokoru] multiprotocol [Add to Longdo]
リンク制御プロトコル[リンクせいぎょプロトコル, rinku seigyo purotokoru] link control protocol [Add to Longdo]
ルーティングプロトコル[るーていんぐぷろとこる, ru-teingupurotokoru] routing protocol [Add to Longdo]
遠隔操作プロトコル機械[えんかくそうさぷろとこるきかい, enkakusousapurotokorukikai] remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
階層プロトコル[かいそうプロトコル, kaisou purotokoru] layered protocol [Add to Longdo]
確率過程[かくりつかてい, kakuritsukatei] stochastic process [Add to Longdo]
確率変数[かくりつへんすう, kakuritsuhensuu] stochastic variable, random variable [Add to Longdo]
規約[きやく, kiyaku] protocol, agreement, convention [Add to Longdo]
試験管理プロトコル[しけんかんりぷろとこる, shikenkanripurotokoru] test management protocol [Add to Longdo]
手順[てじゅん, tejun] instruction, process, procedure, protocol [Add to Longdo]
受諾側アソシエーション制御プロトコル機械[じゅだくがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, judakugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] accepting Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
受諾側遠隔操作プロトコル機械[じゅだくがわえんかくそうさぷろとこるきかい, judakugawaenkakusousapurotokorukikai] accepting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
信号プロトコル[しんごうプロトコル, shingou purotokoru] signalling protocol [Add to Longdo]
信号手順[しんごてじゅん, shingotejun] signalling protocol [Add to Longdo]
蔵書[ぞうしょ, zousho] stock, holdings [Add to Longdo]
対応プロトコル[たいおうプロトコル, taiou purotokoru] protocol supported [Add to Longdo]
通信プロトコル[つうしんプロトコル, tsuushin purotokoru] transmission protocol, communication protocol [Add to Longdo]
通信規約[つうしんきやく, tsuushinkiyaku] protocol [Add to Longdo]
通信手順[つうしんてじゅん, tsuushintejun] transmission protocol [Add to Longdo]
媒体アクセス制御プロトコル[ばいたいアクセスせいぎょぷろとこる, baitai akusesu seigyopurotokoru] MAC Protocol, Media Access Control Protocol [Add to Longdo]
要求側アソシエーション制御プロトコル機械[ようきゅうがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, youkyuugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] requesting Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
要求側遠隔操作プロトコル機械[ようきゅうがわえんかくそうさぷろとこるきかい, youkyuugawaenkakusousapurotokorukikai] requesting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
論理リンク制御プロトコル[ろんりリンクせいぎょぷろとこる, ronri rinku seigyopurotokoru] logical link control protocol [Add to Longdo]
フォトシーディー[ふぉとしーでいー, fotoshi-dei-] PhotoCD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
上層[じょうそう, jousou] obere_Schicht, obere_Stockwerke [Add to Longdo]
令嬢[れいじょう, reijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
停滞[ていたい, teitai] Stockung, Anhaeufung [Add to Longdo]
刺さる[ささる, sasaru] gestochen_werden, stecken_bleiben [Add to Longdo]
剣道[けんどう, kendou] Kendo, japanisches_Stockfechten [Add to Longdo]
卵巣[らんそう, ransou] Eierstock [Add to Longdo]
土地[とち, tochi] Land, Boden [Add to Longdo]
地下茎[ちかけい, chikakei] unterirdischer_Stiel, Wurzelstock [Add to Longdo]
[むすめ, musume] -Tochter, Maedchen [Add to Longdo]
婿選び[むこえらび, mukoerabi] Suche_nach_einem_Ehemann, fuer_die_Tochter [Add to Longdo]
[よめ, yome] -Braut, junge_Frau, Schwiegertochter [Add to Longdo]
[じょう, jou] TOCHTER, JUNGE DAME [Add to Longdo]
孫娘[まごむすめ, magomusume] Enkeltochter [Add to Longdo]
宇都宮[うつのみや, utsunomiya] (Hauptstadt der Praefektur Tochigi) [Add to Longdo]
御令嬢[ごれいじょう, goreijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
愛嬢[あいじょう, aijou] geliebte_Tochter, Lieblingstochter [Add to Longdo]
[ぼう, bou] STOCK, STANGE [Add to Longdo]
渋滞[じゅうたい, juutai] Stockung, Verzoegerung [Add to Longdo]
滞る[とどこうる, todokouru] stocken, sich_verzoegern, im_Rueckstand_sein [Add to Longdo]
真っ暗[まっくら, makkura] stockfinster, ganz_dunkel [Add to Longdo]
途中[とちゅう, tochuu] unterwegs, auf_halbem_Wege [Add to Longdo]
長女[ちょうじょ, choujo] aelteste_Tochter [Add to Longdo]
[かい, kai] STOCKWERK, ETAGE, EBENE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  TOC
         Table Of Contents (CD)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top