Search result for

*tief*

(140 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tief, -tief-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lower.Tiefer. The Man with the Golden Gun (1974)
Lower.Tiefer. High Anxiety (1977)
People.Tiefes Loch. Bad Water (1993)
(Sighs)(Mace atmet tief durch) Strange Days (1995)
You stink.Stinkstiefel. Big Trouble (2002)
Deep.TiefRevolver (2005)
Step-dad.Stiefvater. Shelter (2007)
Deep.Wie tiefsinnig. Russet Potatoes (2009)
Lower, lower.Tiefer. Tractor Man (2009)
Deep.Tiefsinnig. Source Code (2011)
Deep.Tiefsinnig. Variable and Full of Perturbation (2014)
Bootleg.Stiefellecken. Hot Girls Wanted (2015)
Deeper.Tiefer. The Judge (1996)
_Der Stiefel. Pandemonium (2014)
So far down, they ain't even on the map.So tief, die sind nicht mal auf der Landkarte. The Warriors (1979)
Take a deep breath.Und während der Übung musst du tief Luft holen. The Incredible Kung Fu Master (1979)
You must understand dear fellows that there are things that grieve me much.Ihr müsst begreifen, liebe Jungen, daß es Probleme gibt, die mich zutiefst beunruhigen und betrüben. Nightmares (1979)
Little boots.Caligula, das Stiefelchen. Caligula (1979)
And it is fate, little boots, that rules us, not any god.Nur das Schicksal steht über uns, keine Götter im Himmel oder auf Erden, Stiefelchen. Caligula (1979)
Little boots, just look at you.Nun sieh mal einer an. Caligula, das Stiefelchen. Caligula (1979)
Oh, yes, I am a true moralist.Oh ja, tief in meinem Herzen bin ich ein echter Moralist. Caligula (1979)
The Senate is the natural enemy of any Caesar, Little Boots.Der Senat ist der natürlich Gegenspieler aller Cäsaren, Stiefelchen. Caligula (1979)
Little Boots. They'll throw you in the Tiber, if you temp to move the government.Stiefelchen, die schmeißen dich in den Tiber, verlegst du den Regierungssitz woanders hin. Caligula (1979)
Yes.- Doch, Stiefelchen. Caligula (1979)
Little Boots.- Du, Stiefelchen. Caligula (1979)
- Who, Little Boots?- Wer, Stiefelchen? Caligula (1979)
Now... now, Little Boots.Komm. Komm, Stiefelchen. Caligula (1979)
I'm here, Little Boots.Stiefelchen, ich bin bei dir. Caligula (1979)
Here with to my beloved Drusilla the Roman Empire title of Augusta my little boots.Hiermit vermache ich meiner geliebten Drusilla das römische Weltreich und den Titel lmperatorin. Meine kleinen Stiefelchen die Kinderstiefel stiefelchen. .. Caligula (1979)
Do you hear that, Little Boots?- Hast du das gehört, Stiefelchen? Caligula (1979)
I'm here it's your Little Boots.Ich bin bei dir. Dein kleines Stiefelchen. Caligula (1979)
It's your Little Boots.Hörst du, ich bin's, dein Stiefelchen. Caligula (1979)
Nothing but asleep.Sie schläft ganz tiefDon't Go in the House (1979)
My little... boots.Mit den kleinen Stiefelchen. Stiefelchen. Caligula (1979)
They are not the smartest .- Er ist ein Tiefflieger. Don't Go in the House (1979)
Rose, little girls don't steal and little boys don't have horrible nightmares unless there's something deep down troubling them.Rose, kleine Mädchen stehlen nicht, und kleine Jungen haben keine bösen Albträume, es sei denn, tief drinnen bedrückt sie etwas. The Kinfolk (1979)
Rose, little girls don't steal and little boys don't have horrible nightmares unless there's something deep down that's troubling them.Rose, kleine Mädchen stehlen nicht, und kleine Jungen haben keine bösen Albträume, es sei denn, tief drinnen bedrückt sie etwas. The Kinfolk (1979)
They've had a drop too much.Die haben etwas zu tief ins Glas geschaut. Terror Express (1980)
When they do, you go to the middle of the island.Dann könnt ihr tief in die Insel weiterziehen. Pirates of the 20th Century (1980)
You better check that the anchor is fast.Messe die Tiefe am Ankerplatz. Pirates of the 20th Century (1980)
This marine chart indicates the depths.Das ist die Karte der Tiefstellen. Pirates of the 20th Century (1980)
Hidden deep in my breast an obscure glow still smoulders.Tief in des Busens Berge glimmt nur noch lichtlose Glut Die Walküre (1980)
Hunding lies in heavy sleep.In tiefem Schlaf liegt Hunding; Die Walküre (1980)
His hat hung so low that it covered one of his eyes.Tief hing ihm der Hut, der deckt' ihm der Augen eines Die Walküre (1980)
Deep in our hearts love lay hidden.In unsrem Busen barg sie sich tief Die Walküre (1980)
Where there were depths, where there were heights, there your lecherous eye lingered to see how you could gratify your fickle fancy and mockingly mortify my heart.Wo eine Tiefe, wo eine Höhe, dahin lugte lüstern dein Blick wie des Wechsels Lust du gewännest und höhnend kränktest mein Herz Die Walküre (1980)
With devious arguments you are trying to deceive me.Mit tiefem Sinne willst du mich täuschen Die Walküre (1980)
What deeply disgusts me I leave you as legacy, the empty glory of godhead:Was tief mich ekelt‚ dir geb' ich's zum Erbe der Gottheit nichtigen Glanz Die Walküre (1980)
When I opened my heart to you, did I sink so low that I am now reviled by my own creation?Da mit dir ich tagte, sank ich so tief daß zum Schimpf der eignen Geschöpfe ich ward? Die Walküre (1980)
Was what I did to you so baseWar es so niedrig, was ich dir tat daß du so tief mir Erniedrigung schaffst? Die Walküre (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
STIEF    S T IY1 F
STIEFEL    S T IY1 F AH0 L
HOCHTIEF    HH AA1 K T IY2 F
STIEFVATER    S T IY1 F V AH0 T ER0
STIEFELHAGEN    S T IY1 F AH0 L HH EY2 G AH0 N
STIEFELHAGEN    S T AY1 F AH0 L HH EY2 G AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Stiefel(n) |der, pl. Stiefel| รองเท้าบูท

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tiefbauTiefbau ist das Fachgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung und Errichtung von Bauwerken befasst, die an oder unter der Erdoberfläche bzw. unter der Ebene von Verkehrswegen liegen. Tiefbau เป็นสาขาจำเพาะของของการก่อสร้าง ที่เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการสิ่งก่อสร้าง ในส่วนที่อยู่ใต้ดิน หรืออยู่ใต้ระดับของ ผิวการจราจร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aushubtiefe {f}excavation depth [Add to Longdo]
Bebauungstiefe {f}coverage depth [Add to Longdo]
Buch {n}; Heft {n} | Bücher {pl} | lieferbare Bücher | Buch aufnehmen | Buch einordnen | Buch absignieren | (Buch) durchblättern | in ein Buch vertieft sein | wie es im Buche steht | vorhandene Bücher in der Bibliothek | ein Buch mit sieben Siegeln [übtr.]book | books | books in print | to catalogue a book; to list a book | to put the book in order; to shelve a book | to check books against readers' requests | to flip through | to be sunk in a book | a textbook example | books available in the library | a sealed book [Add to Longdo]
Crimptiefe {f} [techn.]depth of crimp [Add to Longdo]
Delle {f}; Beule {f}; Vertiefung {f} | Dellen {pl}; Beulen {pl}; Vertiefungen {pl}dent | dents [Add to Longdo]
Delle {f}; Vertiefung {f}; Abdruck {m}indentation [Add to Longdo]
Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} (über) | Diskussionen {pl} | tiefgehende Diskussion {f}discussion (about; on) | discussions | serious discussion [Add to Longdo]
Einbindetiefe {f}fixing-in depth [Add to Longdo]
Eindringtiefe {f}penetration [Add to Longdo]
Eintauchtiefe {f}depth of immersion [Add to Longdo]
Fahrrinne {f} | Vertiefung der Fahrrinnenavigation channel; navigational route | deepening of the navigational route [Add to Longdo]
Filzstiefel {m}felt boot [Add to Longdo]
Flussbett {n}; Flusssohle {f} | Vertiefung des Flussbettesriver bed; river bottom | deepening of the river bed [Add to Longdo]
Frosttiefe {f}frost line [Add to Longdo]
Fußpunkt {m}; Tiefstand {m}nadir [Add to Longdo]
Gefrierschrank {m}; Tiefkühlschrank {m}upright freezer [Add to Longdo]
Geheimnis {n} | Geheimnisse {pl} | ein tiefes Geheimnis | ein Geheimnis bewahren | hinter ein Geheimnis kommensecret | secrets | a dark secret | to keep a secret | to find out a secret [Add to Longdo]
Gewindetiefe {f}depth of thread [Add to Longdo]
Gummistiefel {m} | Gummistiefel {pl}rubber boot; wellington [Br.] | rubber boots; wellingtons; wellies [Add to Longdo]
Halbstiefel {m}buskin [Add to Longdo]
Herz {n} | Herzen {pl} | ein Herz aus Stein | ein Herz aus Stein | ins Herz schließen | ins Herz geschlossen | jdn. ans Herz drücken | jdm. ans Herz gewachsen sein | ans Herz drücken; an die Brust drücken; ins Herz schließen | aus tiefstem Herzen; aus innerster Seele | aus tiefstem Herzen danken | etw. auf dem Herzen haben | sich etw. zu Herzen nehmen | schweren Herzensheart | hearts | a heart of stone | a heart of flint | to take into one's heart | locked in one's heart | to press (someone) close to one's heart | to be dear to someone's heart | to embosom (poetically; archaic) | with all one's heart and with all one's soul | to thank from the bottom of one's heart | to have sth. on the mind | to take root | with a heavy heart [Add to Longdo]
Hintertiefe {f}far limit [Add to Longdo]
Intaglien-Stein {m}; vertiefte Gemme {f} (Schmuckstein)intaglio [Add to Longdo]
Kanonenbohrer {m}; Tieflochbohrer {m}gun drill [Add to Longdo]
Kummer {m}; Gram {m}; tiefe Trauer; Schmerz {m} | verzweiflungsvoller Kummer | von Schmerz zerrissengrief | grief and despair | riven by grief [Add to Longdo]
Peilung {f} (der Wassertiefe)sounding [Add to Longdo]
Rautiefe {f}; Rauhtiefe {f} [alt]surface roughness [Add to Longdo]
Reithose {f}; Stiefelhose {f} | Reithosen {pl}; Stiefelhosen {pl}riding breeches; breeches | breeches [Add to Longdo]
Reitstiefel {pl}jackboots [Add to Longdo]
Rotationstiefdruck {m}rotogravure [Add to Longdo]
Sandbank {f}; Untiefe {f}shelf [Add to Longdo]
Schärfentiefenbereich {m}depth of field [Add to Longdo]
Schaftstiefel {m}high boot [Add to Longdo]
tief in die Scheiße geratento get into deep doo-doo [Add to Longdo]
einen tiefen Schlaf habento be a sound sleeper [Add to Longdo]
tiefe Schlucht {f}kloof [Add to Longdo]
tiefer Schnitt; tiefer Riss; klaffende Wundegash [Add to Longdo]
Schnürstiefel {m}lace-up boot; laced boot [Add to Longdo]
Schuhnagel {m}; Schuhzwecke {f}; Stiefelnagel {m}hobnail [Add to Longdo]
Siebenmeilenstiefel {pl}seven league boots [Add to Longdo]
Skistiefel {m}ski boot [Add to Longdo]
Spalttiefe {f}gap depth [Add to Longdo]
Stiefmütterchen {n} [bot.] | Stiefmütterchen {pl} [bot.]pansy | pansies [Add to Longdo]
Stiefel {m} | Stiefel {pl}boot | boots [Add to Longdo]
Stiefelknecht {m}boot jack [Add to Longdo]
Stiefelleisten {pl}boot trees [Add to Longdo]
Stiefelleistenholz {n}boot last [Add to Longdo]
Stiefelmacher {m}boot maker [Add to Longdo]
Stiefelputzer {m}boot black [Add to Longdo]
Stiefelputzer {m}cleaner of boots [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンドラチエフのサイクル[, kondorachiefu no saikuru] (n) Kondratieff cycle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁法[Tiě fǎ, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄚˇ, / ] (N) Tiefa (city in Liaoning) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下町[したまち, shitamachi] Geschaefts-u.Vergnuegungsviertel, tiefergelegener_Stadtteil [Add to Longdo]
低地[ていち, teichi] Niederung, Tiefland [Add to Longdo]
低迷[ていめい, teimei] tief_haengen, eine_Tiefstand_erreichen [Add to Longdo]
[おう, ou] VERTIEFUNG, MULDE, HOHL, EINGEFALLEN [Add to Longdo]
奥妙[おうみょう, oumyou] -Tiefe, Tiefsinn, Mysterium [Add to Longdo]
奥行き[おくゆき, okuyuki] Tiefe [Add to Longdo]
山奥[やまおく, yamaoku] tief_in_den_Bergen [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] RUHIG, TIEFGRUENDIG [Add to Longdo]
幽玄[ゆうげん, yuugen] unergruendliche_Tiefe, Mystik [Add to Longdo]
幽谷[ゆうこく, yuukoku] tiefe_Bergschlucht, enges_Tal [Add to Longdo]
感慨[かんがい, kangai] tiefe_Gemuetsbewegung, Ruehrung [Add to Longdo]
感慨無量[かんがいむりょう, kangaimuryou] tiefe_Gemuetsbewegung [Add to Longdo]
感激[かんげき, kangeki] tiefe_Ruehrung, Begeisterung [Add to Longdo]
感銘[かんめい, kanmei] tiefer_Eindruck [Add to Longdo]
根強い[ねづよい, neduyoi] tief_verwurzelt, hartnaeckig, zaeh [Add to Longdo]
沈思[ちんし, chinshi] tiefes_Nachdenken, tiefes_Nachsinnen [Add to Longdo]
沈思黙考[ちんしもっこう, chinshimokkou] tief_in_Gedanken_versunken_sein [Add to Longdo]
浅瀬[あさせ, asase] Untiefe, Sandbank, -Furt [Add to Longdo]
海溝[かいこう, kaikou] Tiefseegraben [Add to Longdo]
深い[ふかい, fukai] tief [Add to Longdo]
深まる[ふかまる, fukamaru] tiefer_werden [Add to Longdo]
深める[ふかめる, fukameru] vertiefen, intensivieren, staerken [Add to Longdo]
深夜[しんや, shinya] tiefe_Nacht, Mitternacht [Add to Longdo]
深度[しんど, shindo] Tiefe [Add to Longdo]
[せ, se] Untiefe, Stromschnelle [Add to Longdo]
熟睡[じゅくすい, jukusui] fester_Schlaf, tiefer_Schlaf, gesunder_Schlaf [Add to Longdo]
真冬[まふゆ, mafuyu] der_tiefe_Winter, mitten_im_Winter [Add to Longdo]
[べに, beni] tiefrot [Add to Longdo]
銘記[めいき, meiki] sich_tief_einpraegen, sich_fest_einpraegen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  tief [tiːf]
     abyssal; cavernously; deep; deeply; low; profoundly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top