ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*there

DH EH1 R   
446 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: there, -there-, *there*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
there[ADV] ที่นั่น, See also: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น, Syn. over there, at a distance, in that place
there[ADV] ในข้อนั้น, See also: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น
there[ADV] ในผลสำเร็จนั้น
there[PRON] มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)
there[PRON] ที่นั่น, See also: ตรงนั้น
there[PRON] ประเด็นนั้น
there[N] ภาวะนั้น, See also: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น
thereat[ADV] ณ เวลานั้น, Syn. at that time
thereat[ADV] เพราะเหตุนั้น
thereby[ADV] ด้วยวิธีนั้น, See also: โดยวิธีนั้น, เนื่องด้วยเหตุนั้น, Syn. by way of, how, by which, whereby
therein[ADV] ในที่นี้ (ศัพท์ทางกฎหมาย), See also: ณ ที่นี้, Syn. internally
therein[ADV] ซึ่งในเรื่องนั้น, Syn. within
thereof[ADV] เป็นของ (ศัพท์ทางกฎหมาย), See also: ได้ชื่อว่าเป็นของ
thereon[ADV] บนสิ่งนั้น
thereto[ADV] ไปยังสิ่งนั้น, See also: ไปที่นั่น, ไปยังเรื่องนั้น
bothered[VT] เป็นทุกข์เป็นร้อน, See also: ก่อกวน, รำคาญ, กวนใจ
ethereal[ADJ] บอบบาง, See also: เปราะบาง, ละเอียดอ่อน, Syn. delicate, refined
gatherer[N] ผู้รวบรวม, Syn. collector
in there[SL] จริงใจ, See also: บริสุทธิ์ใจ
therefor[ADV] ด้วยเหตุนั้น (คำโบราณ), See also: ด้วยเหตุนี้
withered[ADJ] ซึ่งเหี่ยวแห้ง, See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งเหี่ยวเฉา, Syn. dried up, shriveled, wizened
get there[PHRV] ไปถึง, Syn. get anywhere, get nowhere, get somewhere, lead nowhere
put there[PHRV] วางที่, See also: ใส่ที่, จัดให้อยู่ในที่
therefore[ADV] เพราะฉะนั้น, See also: ดังนั้น, Syn. as a result, consequently, hence
therefrom[ADV] จาก (สิ่งที่กล่าวอ้างถึงมาก่อน), See also: จากจุดนั้น, จากตรงนั้น, จากเรื่องนั้น
thereinto[ADV] โดยเข้าไปในสถานการณ์นั้น
thereupon[ADV] เพราะฉะนั้น, See also: เหตุฉะนั้น, Syn. thereafter
thereupon[ADV] เกี่ยวกับเรื่องนั้น
thereupon[ADV] หลังจากนั้นทันที, Syn. suddenly, at once, afterward
therewith[ADV] ตามนั้น (คำทางการ)
therewith[ADV] นอกเหนือไปจากนั้น
therewith[ADV] โดยวิธีนั้น
therewith[ADV] หลังจากนั้น, See also: และแล้ว
thereabout[ADV] โดยประมาณนั้น, Syn. thereby, next
thereafter[ADV] หลังจากนั้น, See also: ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา, Syn. thereupon
thereunder[ADV] ภายใต้สิ่งนั้น, See also: อยู่ใต้นั้น, ภายใต้คำสั่งนั้น, เป็นไปตามนั้น
etherealize[VT] ทำให้กลายเป็นสารละลายอีเธอร์, Syn. etherify, etherize
etherealize[VT] ทำให้บอบบาง, See also: ทำให้เปราะบาง, ทำให้ละเอียดอ่อน
featheredge[N] ขอบที่คม, See also: ขอบที่บางมาก
featheredge[VT] ทำขอบให้บาง, See also: ลับขอบให้บาง
Leatherette[N] การเลียนแบบให้เหมือนหนัง (เช่นใช้กระดาษหรือผ้าทำ)
smithereens[N] เศษเล็กน้อย
thereabouts[ADV] โดยประมาณนั้น, Syn. thereby, next
theretofore[ADV] ก่อนจะถึงเวลานั้น (คำทางการ), See also: จนกว่าจะถึงเวลานั้น
put it there[IDM] จับมือ (เห็นด้วย) (คำไม่เป็นทางการ)
thereinafter[ADV] ตั้งแต่นั้นต่อมา, See also: ภายหลังจากนั้น
woolgatherer[N] ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงเพ้อฝัน, See also: ผู้ที่ใจลอย, ผู้ที่ฝันกลางวัน, Syn. daydreamer, stargazer
hang in there[IDM] พยายามต่อไป
not all there[IDM] เพี้ยน, See also: สติไม่ดี
not all there[SL] บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethereal(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
patheressn. เสือดำตัวเมีย,เสือดาวตัวเมีย,
smithereens(สมิธธะรีนซฺ') n.,pl. เศษเล็ก ๆ ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย., Syn. smithers
there(แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น
there's(แธร์ซ) abbr. there is,abbr. there has
there-Pref. 'ที่นั้น','ตรงนั้น','เวลานั้น'
thereabouts(แธร์'อะเบาซฺ) adv. ในบริเวณนั้น,ราว ๆ นั้น, Syn. thereabout.
thereafter(แธร์อาฟ'เทอะ) adv. หลังจากนั้น, Syn. thenceforth
thereagainst(แธร์อะเกนซฺทฺ') adv. ต่อต้านสิ่งนั้น
thereat(แธร์'แอท') adv. ณที่นั้น,ในเวลานั้น,ตรงนั้น,เพราะเหตุนั้น,เนื่องจากสิ่งนั้น
thereby(แธร์'ใบ') adv. ดังนั้น,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น
therefor(แธร์'ฟอ) adv. ด้วยเหตุนั้น,ด้วยเหตนี้}ุ
therefore(แธร์'ฟอ) เพราะฉะนั้น
therefrom(แธร์ฟรอม') adv. จากที่นั่น,จากนั้น
therein(แธร์อิน') adv. ในเรื่องนั้น,ในนั้น,ในที่นั้น
thereinafteradv. ตั้งแต่นั้นต่อมา,ภายหลังจากนั้น, Syn. afterward)
thereinbeforeadv. อยู่ในภาคต้น,อยู่ในตอนต้น
thereintoadv. เข้าไปในที่นั้น,เข้าไปในสิ่งนั้น
thereof(แธร์'ออฟ) adv. ของมัน,ของสิ่งนั้น,จากสิ่งนั้น,มาจากสาเหตุนั้น
thereon(แธร์'ออน,แธร์'ออน) adv. บนสิ่งนั้น,หลังจากนั้นทันที,ทันทีที่, Syn. thereupon
thereto(แธร์ทู') adv. ไปยังสิ่งนั้น,ไปที่นั่น,ไปยังเรื่องนั้น,นอกจากนั้น., Syn. thereunto
theretoforeadv. ก่อนนั้น,จนกว่าจะถึงเวลานั้น
thereunderadv. อยู่ใต้นั้น,เป็นไปตามนั้น
thereuponadv. หลังจากนั้นทันที,ทันทีทันใดที่,เกี่ยวกับสิ่งนั้น,พอเช่นนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,เหตุฉะนั้น., Syn. promptly
therewith(แธร์'วิธ) adv. กับสิ่งนั้น,นอกจากนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น, Syn. thereupon
withered(วิธ'เธอร์ด) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา, Syn. faded,shriveled up

English-Thai: Nontri Dictionary
ethereal(adj) เบาหวิว,เกี่ยวกับสวรรค์,ไม่มีตัวตน,เหมือนอากาศธาตุ
there(adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น
thereabout(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereafter(adv) ภายหลังจากนั้น,ต่อมาภายหลัง
thereat(adv) ณ ที่นั้น,ดังนั้น,ในเวลานั้น,เพราะเหตุนั้น
thereby(adv) โดยทางนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น,ดังนั้น
therefor(adv) เพื่อสิ่งนั้น,เพื่อประสงค์อย่างนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยเหตุนี้
therefore(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,เช่นนั้น,เนื่องจากนั้น,โดยเหตุนั้น
therefrom(adv) จากนั้น
therein(adv) ในที่นั้น,ในเรื่องนั้น
thereof(adv) ของสิ่งนั้น,จากสิ่งนั้น,ของมัน
thereto(adv) ไปยังที่นั้น,นอกจากนั้น,แก่สิ่งนั้น
thereupon(adv) บนสิ่งนั้น,ถัดมา,ฉะนั้น,ครั้นแล้ว,พอเช่นนั้น
therewith(adv) กับสิ่งนั้น,ถัดจากนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,นอกจากนั้น
therewithal(adv) กับสิ่งนั้น,นอกจากนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hang in there you gonna be alrightพยายามต่อไป แล้วคุณจะดีขึ้นแน่นอน
Once upon a time there was a boy called Jack (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มี เด็กชาย คนหนึ่ง ชื่อว่า แจ๊ค
out thereความเป็นจริงที่อยู่ข้างนอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody thereมองไปที่เขาทำงานปะถุงเท้า ในเวลากลางคืนเมื่อไม่มีใครอยูง Yellow Submarine (1968)
There's nobody thereไม่มีใครมี Yellow Submarine (1968)
There's not a sign of life down thereข้างล่างนั่นไม่มีสัญญาณของชีวิตอยู่เลย The Little Prince (1974)
I can take you thereฉันสามารถใช้คุณที่นั่น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Standing thereยืนอยู่นั่น 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Hello, thereสวัสดีจ๊ะ My Neighbor Totoro (1988)
They dropped from up thereมันหล่นมาจากตรงนั้น My Neighbor Totoro (1988)
Mei, wait thereเมย์ รอตรงนั้นเหละ My Neighbor Totoro (1988)
I'm hanging up now stay thereพ่อจะวางสายแล้วนะ อยู่ตรงนั้นล่ะ My Neighbor Totoro (1988)
It's all down thereตามนี้ The Cement Garden (1993)
I am the who when you call who's thereฉันคือคนคนนั้นเมื่อเธอถามว่า นั่นใคร? The Nightmare Before Christmas (1993)
There's something out thereมีบางสิ่งอยู่ข้างนอกนั่น The Nightmare Before Christmas (1993)
The world is out thereโลกอยู่ข้างนอกนั้น The Legend of 1900 (1998)
I'm sure he's thereมั่นใจว่าอยู่ The Legend of 1900 (1998)
And look at that one thereที่นี่ดูแม่คนนั้น The Legend of 1900 (1998)
We found it over thereด้านโน่นครับ The Legend of 1900 (1998)
I've got to see something down thereฉันต้องดูบางอย่างบนบก The Legend of 1900 (1998)
You'll cut a fine figure when you get down thereนายจะได้สง่างามเวลาที่ขึ้นบก The Legend of 1900 (1998)
Born, raised, and died on a ship Maybe I'm not registered thereเกิดโตและตายบนเรือ สงสัยในบัญชีคงไม่มี The Legend of 1900 (1998)
Well, you should be able to find one over thereที่โน่นคงพอหาได้สักข้าง The Legend of 1900 (1998)
There ... thereนี่.. นี่ GTO (1999)
Chihiro we're almost thereชิฮิโร่ ชิฮิโร่ เราเกือบถึงแล้ว Spirited Away (2001)
It must be that blue one over thereต้องเป็นหลังสีฟ้าตรงโน้นแน่ Spirited Away (2001)
I bet this road'll get us thereเชื่อพ่อสิ ถนนนี้พาเราไปถึงนั่น Spirited Away (2001)
We're almost thereเรามาเกือบถึงแล้ว ค่ะ Spirited Away (2001)
That's a good baby, there, thereแม่หนูน้อย จะไปแล้ว Spirited Away (2001)
Don't do anything stupid until I get down thereอย่าทำอะไรโง่ๆ จนกว่าข้าจะลงไป Spirited Away (2001)
You'll get sick out thereถ้าออกไปข้างนอก เจ้าจะป่วย Spirited Away (2001)
He's only bad in the bath house He needs to get out of thereเขาทำตัวเลวร้ายมากในโรงอาบน้ำ เขาต้องออกไป Spirited Away (2001)
I will put these coins over thereผมจะไปใส่เหรียญให้นะครับ Failan (2001)
Auntie, please come over thereคุณป้าครับ ได้โปรดมาทางนี้หน่อยครับ Failan (2001)
That's your wife, thereนั่นไง เมียแก Failan (2001)
He first took the girl thereมันเป็นคนพาเด็กนั่นมาที่นี่ Failan (2001)
When I was young, I had a business thereตอนหนุ่มๆ เคยทำธุรกิจที่เมืองจีนนะ Failan (2001)
She has no one thereเธอเลยต้องอยู่ที่นี่ตัวคนเดียว Failan (2001)
Leave it thereอย่ายุ่งน่า Failan (2001)
It's cheaper thereอันนี้ถูกกว่า Failan (2001)
I think people want to fuck There are pigs Officer Cho's thereฉันว่าใคร ๆ ก็ต้องมาเที่ยวผู้หญิงกัน ที่ทำงานไอ้หมูโชอยู่ที่นี่ Bad Guy (2001)
All right All right Stay thereเอาละ เอาละ คอยที่นี่ Bad Guy (2001)
She was just sitting thereเธอนั่งอยู่ตรงนั้น Signs (2002)
Go to Cheung Wai; it's cheaper thereที่เชียวไว ขายถูกกว่า Infernal Affairs (2002)
Those two making out over thereก็สองคนที่กำลังกอดกันนั้นไง Infernal Affairs (2002)
Our guys are freezing to death out thereคนของเราจะหนาวตายอยู่แล้ว Infernal Affairs (2002)
I'll be right thereจะไปเดี๋ยวนี้ Infernal Affairs (2002)
And there were guns up thereคร้งนี้ใช้ปืนยิงกันด้วย Infernal Affairs (2002)
I wanted to sneak out of thereผมอยากบอกกับทุกคนมีเรื่อง ขอตัวก่อน Infernal Affairs (2002)
Find our man and get him out of thereหาตัวแล้วพาเขากลับมา Infernal Affairs (2002)
Otherwise Why do I go thereไม่งั้น ฉันจะไปที่นั่นทำไม Sex Is Zero (2002)
What do you do thereWhat do you do there Sex Is Zero (2002)
Not thereไม่ใช่ที่นั่น Uninvited (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเหตุฉะนี้[CONJ] consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
เกิดเรื่อง[V] there is trouble, Syn. เกิดเหตุ, Example: โครงการนี้เกิดเรื่องขึ้นมาได้ก็เพราะความไม่สอดคล้องของหน่วยงาน, Thai definition: มีเรื่องหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นมา
รำคาญใจ[V] feel annoyed, See also: feel disturbed, feel bothered, Syn. รำคาญ, Ant. พอใจ, สบายใจ, Example: ผมไม่เคยสอบตกให้ทางบ้านเดือดร้อน หรือรำคาญใจ, Thai definition: ไม่พอใจเมื่อถูกกวนใจ
ด้วยประการฉะนี้[CONJ] thus, See also: so, therefore, for this reason, Syn. ด้วยเหตุนี้, ด้วยเหตุฉะนี้, Example: ชีวิตของชายแก่ส่วนใหญ่ก็คือความฝังใจที่มีต่อทะเล ด้วยประการฉะนี้แกจึงมีความปรารถนาให้ลูกชายสืบทอดความเป็นชาวเลเช่นแก
ลีบ[ADJ] lean, See also: atrophic, withered, undeveloped, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: คุณต้องใช้เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบของข้าวลูกผสมระหว่างชนิดทั้งสามนี้เป็นหลัก, Thai definition: ลักษณะแฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น
กระเจิง[ADV] in disorder, See also: in all directions, here and there, Syn. กระเจอะกระเจิง, กระเจิดกระเจิง, Example: ผู้คนตื่นตระหนกส่งเสียงหวีดร้องพากันวิ่งหนีแตกกระเจิง, Thai definition: ไปอย่างไร้ทิศทาง
โพ้น[ADV] beyond, See also: there, Syn. โน้น, Example: ฉันมองไปที่ขอบฟ้าแลลิบโพ้นสุดสายตา, Thai definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
เพราะเหตุนี้[CONJ] for this reason, See also: therefore, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: ตำรวจปล่อยให้คดีคาราคาซังอยู่ เพราะเหตุนี้จึงมีข้อสรุปว่าคดีนี้หนีไม่พ้นเป็นเรื่องการเมือง, Thai definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะฉะนั้น[CONJ] so, See also: for that reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, therefore, as, Syn. ดังนั้น, ด้วยเหตุนั้น, Example: ลูกไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ เพราะฉะนั้นลูกต้องถูกลงโทษตามที่ตกลงกันไว้, Thai definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะฉะนี้[CONJ] therefore, See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เหตุดังนี้, Example: งานใหม่ได้เงินไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนี้ฉันจึงต้องกลับมาทำงานที่เดิมที่ให้เงินดีกว่า, Thai definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
คาที่[ADV] on the spot, See also: then and there, Example: เขาถูกรถที่แล่นตามมาชนท้ายมอเตอร์ไซค์อย่างแรง ทำให้เพื่อนหัวน๊อกพื้นตายคาที่, Thai definition: ณ แห่งนั้น, ณ ที่นั้น
เพราะเช่นนั้น[CONJ] therefore, See also: so, thus, for that reason, Syn. ดังนั้น, เพราะฉะนั้น, Example: เขาไม่อยากจะเผชิญหน้ากับผม เพราะเช่นนั้นเขาจึงหลีกเลี่ยงผมทุกวิถีทาง, Thai definition: คำเชื่อมแสดงเหตุและผลของความ
เรี่ยราย[V] scatter here and there, See also: scattered in disorder, strew, Syn. เกลื่อนกลาด, Example: ประกายของน้ำค้างบนสนามหญ้าต้องแดดวาววับราวกับอัญมณีเรี่ยรายอยู่บนพื้นสนาม, Thai definition: กระจายไป
ลอม[ADJ] gathered together, See also: assembled, curving toward each other, Thai definition: อาการที่โค้งเข้าหากันเป็นวง
ตั้งภูมิลำเนา[V] settle down, See also: take up residence (/one's abode), make a place (/one's home) and settle down there, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งบ้านเรือน, Example: มีพวกเชื้อสายลาวตั้งภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีที่อำเภอพนัสนิคมและอำเภอพานทอง
ตายนึ่ง[V] be withered by exposure to sunlight, See also: withered through hot vapour, be burnt by sunlight and then die, Example: พวงมาลัยตายนึ่งอยู่หน้ารถ เพราะถูกแดดเผาทั้งวัน, Thai definition: เฉาหรือเหี่ยวเพราะถูกแดดหรือไอร้อนอย่างถูกนึ่ง
ตะลอน[V] roam, See also: wander, ramble, rove, range, walk all around, be busy running, go about (/here and there), Syn. เที่ยว, เที่ยวร่อน, เที่ยวตะลอน, เที่ยวเตร่, เตร็ดเตร่, Example: ในแต่ละวันเธอต้องตะลอนเดินสายหาเสียงทำให้เธอไม่มีเวลาว่างดูแลลูกเลย, Thai definition: เที่ยวไปเรื่อยๆ, Notes: (ปาก)
เต็มเต็ง[V] be normal, See also: be all there, be sane, Syn. เต็มบาท, Ant. บ้า, บ้าๆ บอๆ, Example: บางทีเขาอาจจะไม่เต็มเต็งก็ได้, Thai definition: มีจิตใจสมบูรณ์เป็นปกติ
เต็มบาท[V] be normal, See also: be sane, be all there, Syn. เต็มเต็ง, Ant. บ้า, บ้าๆ บอๆ, Example: เขาไม่เต็มบาทเสียทีเดียว, Thai definition: มีจิตใจสมบูรณ์เป็นปกติ
ทันควัน[ADV] suddenly, See also: immediately, instantly, at once, promptly, quickly, right away, quickly, then and there, Syn. ทันที, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, ฉับไว, Example: กรมตำรวจยุติศึกครั้งนี้ได้อย่างทันควัน
ที่นั่น[ADV] over there, Syn. แห่งนั้น, ตรงนั้น, Ant. ที่นี่, Example: ชายแปลกหน้ายืนอยู่ที่นั่น, Count unit: แห่ง
ที่นั่น[PRON] there, See also: that place, Syn. แห่งนั้น, ตรงนั้น, Ant. ที่นี่, Example: ที่นั่นเป็นที่ที่แม่ชอบมาก
ทางโน้น[ADJ] there, See also: over there, Syn. ทางนู้น, โน่น, โพ้น, Ant. ทางนี้, Example: เขาจะส่งข่าวให้คนทางโน้นทราบเป็นระยะๆ, Thai definition: ห่างออกไป, พ้นออกไป
นู่น[ADV] over there, See also: over yonder, that, there over there, Syn. นู้น, โน่น, Example: เขาเดินมานู่นแล้ว เลิกนินทาเขาเสียที, Thai definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป, Notes: (ปาก)
นู้น[ADV] yonder, See also: that, there over there, over yonder, Syn. นู่น, โน่น, Thai definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป, Notes: (ปาก)
ในแง่ที่[ADV] in case of, See also: in the even of, if there should happen to be, Syn. ในแง่, Example: ผู้คนเห็นใจเขาในแง่ที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน
มลาน[ADJ] withered, See also: wilted, faded, Syn. แห้ง, เหี่ยว, Notes: (สันสกฤต)
กระนั้น[CONJ] nevertheless, See also: so thus, thus, if so, in that case, then, therefore, well then, now that, Example: แม้เครื่องยนต์ของรถไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่ดี กระนั้นคนขับรถยังกล้าขับไปต่างจังหวัด
กร้าน[ADJ] rough, See also: hard, coarse, weathered, jagged, Syn. ด้าน, หยาบ, แข็ง, กระด้าง, Ant. นุ่ม, Example: ชายชรายื่นมืออันหยาบกร้านที่ผ่านวันและวันเวลามานานปีลูบหัวเด็กหนุ่มอย่างอ่อนโยน
จึง[ADV] then, See also: therefore, consequently, accordingly, Syn. จึ่ง, แล้วจึง, แล้วก็, Example: เมื่อทำงานเสร็จ พนักงานจึงกลับบ้าน, Thai definition: คำสำหรับต่อความแสดงคำกิริยาที่กระทำภายหลัง
ด้วยเหตุนี้[CONJ] so, See also: therefore, thus, for this reason, that is why, Syn. ดังนี้, ดังนี้, เพราะเหตุนี้, , Example: หลวงพ่อเป็นพระที่มากด้วยเมตตามีความกรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ด้วยเหตุนี้จึงมีคนชอบนำสัตว์นานาชนิดมาถวาย
ดังนั้น[CONJ] therefore, See also: in consequence, there by, thereupon, thence, hence, thus, as, Syn. เพราะฉะนั้น, ฉะนั้น, โดยเหตุนั้น, Example: เนื่องจากนโยบายนี้ขัดกับความสงบของประชาชน ดังนั้นจึงมีการร่างนโยบายขึ้นมาใหม่
ดังนั้น[ADV] thereby, See also: so, such, in this way, like that, Syn. เช่นนั้น, อย่างนั้น, Example: พวกชุมนุมประท้วงได้แสดงเจตจำนงในการชุมนุมไว้ดังนั้น
ตรงนั้น[DET] there, See also: that place, Syn. นั้น, Example: พิพิธภัณฑ์ตรงนั้นเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังมาก่อน
ทุกซอกทุกมุม[ADV] everywhere, See also: every nook and cranny, every nook and corner, in every place, here and there, all over, al, Syn. ทุกที่, Example: เราเที่ยวตามหาเด็กน้อยไปจนทั่วทุกซอกทุกมุม
ทุกที่[ADV] everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกๆ ที่, ทุกหนทุกแห่ง, ทุกแห่ง, Example: ปัจจุบันน้ำอัดลมเข้าไปทุกที่ในท้องถิ่นแล้ว
ทุกหน[ADV] every place, See also: here and there, all over, all around, at all points, in all places, Syn. ทุกแห่ง
ทุกหัวระแหง[N] everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง, Count unit: ที่, แห่ง
ทุกแห่ง[ADV] everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกหย่อมหญ้า, ทุกหัวระแหง, Example: ตำรวจออกตรวจตราหมดทุกแห่ง
เทียว[V] to and fro, See also: go there and back, journey to and fro, go back and forth, come and go, Example: เขาเทียวไปเทียวมาที่บ้านฉัน, Thai definition: เวียนไปเวียนมา, ไปหรือมาบ่อยๆ
นอกเหนือ[PREP] beyond, See also: on the other side, on the far side, over there, Syn. เหนือ, Example: ปรากฏการณ์นี้อยู่นอกเหนือธรรมชาติ
นั่นไง[PRON] there, Example: นั่นไงตัวที่เราหาอยู่
นั่นปะไร[INT] so it is, See also: There you are, Example: นั่นปะไร บอกแล้วไม่เชื่อว่าทั้งสองคนอยู่กันได้ไม่ยืด, Thai definition: เป็นคำกล่าวแสดงว่าเป็นอย่างที่พูดไว้
นั่นแหละ[DET] there, See also: Quite so, Example: ต้นไม้นั่นแหละที่คุณตาปลูกไว้ขาย, Thai definition: คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ
นั้นแหละ[DET] there, See also: that, Syn. นั่นแหละ, Example: สมุดเล่มนั้นแหละที่พัชอยากได้, Thai definition: คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ
นั่นเอง[DET] there, See also: sure enough, Example: เสื้อตัวที่หายไปอยู่นั่นเอง หาตั้งนาน, Thai definition: คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ
หยักรั้ง[V] be drawn up high, See also: be pulled up high, hiked up, gathered up (as for clothing), Syn. ขัดเขมร, Thai definition: อาการนุ่งผ้าถุงหรือผ้าโสร่งรั้งทางด้านข้างมาเหน็บเอวทั้ง 2 ข้างให้สูงขึ้น
แล้วจึง[CONJ] then, See also: and then, consequently, therefore, thus, so, Example: ศาลพิจารณาสำนวนแล้วจึงสั่งปล่อยจ่ามี, Thai definition: เป็นคำเชื่อมกิริยาหรือการกระทำ 2 อย่าง โดยกิริยาแรกจะเป็นเหตุนำไปสู่กิริยาที่ตามมา
สำลัก[V] choke, See also: suffocated, smothered, strangled, Example: ระหว่างการรับประทานอาหารอย่าหัวเราะหรือเร่งรีบจนสำลักอาหาร, Thai definition: อาการที่เกิดเมื่ออาหารหรือน้ำเข้าไปทางหลอดลม
ที่โน่น[PRON] over there, See also: there, yonder, thither, Syn. ที่โน้น, โน่น, ตรงโน้น, Ant. ที่นี่, ที่นี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[X] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon ; pour cette raison
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
ดังนี้[adv.] (dangnī) EN: as follows ; thus ; therefore ; so   FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante
โดยเหตุนั้น[X] (dōi hēt nan) EN: therefore   FR: à cause de cela
ด้วยเหตุนี้[conj.] (dūay hēt nī) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why   FR: c'est pour cette raison
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān chanī) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore   
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[xp] (fontok mai thūa fā) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism   
จากนั้น[conj.] (jāknan) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since   FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
กะเรี่ยกะราดไปทั่ว[xp] (karīakarāt pai thūa) EN: scattered here and there   
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth)   
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about   FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
ก็ได้[X] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; allright ; it's O.K. ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for   FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
ก็ยังได้[X] (kø yang dāi) EN: it is still possible ; there is room for   
กระเจิง[adv.] (krajoēng) EN: in disorder ; in all directions ; here and there   
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless   FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
กร็อกกร๋อย[adj.] (krǿkkrøi) EN: scrawny ; emaciated ; withered ; impoverished   
เหลืออีกไม่มาก[v. exp.] (leūa īk mai māk) EN: there is not much left   
เหลือไม่มาก[xp] (leūa mai māk) EN: there is very little leftover   
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
ไม่มีอะไร[v. exp.] (mai mī arai) EN: there is nothing   FR: il n'y a rien ; ce n'est rien ; c'est sans importance
ไม่มีอะไรเลย[xp] (mai mī arai loēi) EN: there is absolutely nothing   FR: il n'y a rien du tout ; ce n'est rien du tout
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้[xp] (mai mī arai thī pen pai mai dai) EN: there is nothing impossible   FR: rien n'est impossible ; il n'y a rien d'impossible
ไม่มีใคร[xp] (mai mī khrai) EN: nobody ; there's is nobody   FR: personne ; il n'y a personne
ไม่มีแล้งที่จะไป[xp] (mai mī laēng thī ja pai) EN: there is no place to go ; there is nowhere to go   FR: il n'y a nulle part où aller
ไม่มีปัญหา[xp] (mai mī panhā) EN: there is no problem   FR: il n'y a pas de problème
ไม่มีทาง[X] (mai mī thāng) EN: there's no way ; it's impossible ; it can't be done ; impossible   FR: c'est impossible ; il n'y a pas moyen ; impossible
ไม่มีที่[v. exp.] (mai mī thī) EN: there is no place   FR: il n'y a pas de place
ไม่มีที่ไหนดีไปกว่า ...[xp] (mai mī thīnāi dī pai kwā ...) EN: there is no better place to go than ...   FR: il n'y a pas meilleur endroit où aller que ...
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem   FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
ไม่ถือสา[v. exp.] (mai theūsā) EN: not to mind ; not to be bothered by (sth) ; be alright   
ไม่อยู่[adj.] (mai yū) EN: absent ; missing ; not in ; not there ; not here ; out ; gone   FR: absent ; manquant
มี[X] (mī) EN: there is ; there are ; there exist   FR: il y a ; il existe
มีแต่...[v. exp.] (mī tāe ...) EN: only have ... ; there are only ...   FR: n'avoir que ; disposer seulement de ; il n'y a que ...
มีท่าที[v. exp.] (mī thāthī) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is   
มีทีท่า[v. exp.] (mī thīthā) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is   
นกปลีกล้วย[n.] (nok plī klūay) EN: spiderhunter   FR: arachnothère [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก[n. exp.] (nok plī klūay hū leūang lek) EN: Yellow-eared Spiderhunter   FR: Arachnothère à joues jaunes [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่[n. exp.] (nok plī klūay hū leūang yai) EN: Spectacled Spiderhunter   FR: Arachnothère à lunettes [m] ; Arachnothère à ventre jaune [m]
นกปลีกล้วยลาย[n. exp.] (nok plī klūay lāi) EN: Streaked Spiderhunter   FR: Grand Arachnothère [m] ; Arachnothère strié [m]
นกปลีกล้วยเล็ก[n. exp.] (nok plī klūay lek) EN: Little Spiderhunter   FR: Petit Arachnothère [m] ; Arachnothère nain [m] ; Arachnothère à long bec [m]
นกปลีกล้วยปากหนา [n. exp.] (nok plī klūay pāk nā) EN: Thick-billed Spiderhunter   FR: Arachnothère à bec épais [m] ; Arachnothère à bec robuste [m]
นกปลีกล้วยปากยาว [n. exp.] (nok plī klūay pāk yāo) EN: Long-billed Spiderhunter   FR: Arachnothère à long bec m] ; Arachnothère robuste [m]
นกปลีกล้วยท้องเทา[n. exp.] (nok plī klūay thøng thao) EN: Grey-breasted Spiderhunter   FR: Arachnothère à poitrine grise [m] ; Arachnothère modeste [m]
โน่น[pron.] (nōn) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.)   FR: là ; là-bas
โน้น[adj.] (nōn) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.)   FR: là-bas ; là-haut
ไปถึง[v.] (pai theung) EN: reach ; arrive ; get (there)   FR: atteindre ; arriver
ภายในนั้น[adv.] (phāinai nan) EN: therein   
โพ้น[adj.] (phōn) EN: beyond ; there   FR: au-delà ; outre-

CMU English Pronouncing Dictionary
THERE DH EH1 R
THEREBY DH EH1 R B AY1
THERE'S DH EH1 R Z
THERE'D DH EH1 R D
THEREIN DH EH0 R IH1 N
THERESE TH EH1 R IY0 S
THEREOF DH EH2 R AH1 V
THEREON DH EH0 R AO1 N
THERESA T ER0 IY1 S AH0
THERESA T ER0 EY1 S AH0
FATHEREE F AE0 TH ER0 IY1
THERE'RE DH EH1 R ER0
THERE'VE DH EH1 R V
WITHERED W IH1 DH ER0 D
TETHERED T EH1 DH ER0 D
THERE'LL DH EH1 R AH0 L
FATHERED F AA1 DH ER0 D
ETHEREAL IH0 TH IH1 R IY0 AH0 L
CYTHEREA S IH2 TH ER0 IY1 AH0
GATHERED G AE1 DH ER0 D
GATHERER G AE1 DH ER0 ER0
BOTHERED B AA1 DH ER0 D
THERESA'S T ER0 EY1 S AH0 Z
THEREUPON DH EH2 R AH0 P AA1 N
WEATHERED W EH1 DH ER0 D
THERESA'S T ER0 IY1 S AH0 Z
WETHERELL W EH1 TH ER0 AH0 L
ETHEREDGE EH1 TH ER0 EH0 JH
SMOTHERED S M AH1 DH ER0 D
FEATHERED F EH1 DH ER0 D
SLATHERED S L AE1 DH ER0 D
WITHERELL W IH1 TH ER0 AH0 L
GATHERERS G AE1 DH ER0 ER0 Z
FURTHERED F ER1 DH ER0 D
THEREFORE DH EH1 R F AO2 R
SMITHEREEN S M IH2 DH ER0 IY1 N
THEREAFTER DH EH0 R AE1 F T ER0
THEREABOUTS DH EH2 R AH0 B AW1 T S
SMITHEREENS S M IH2 DH ER0 IY1 N Z
GRANDFATHERED G R AE1 N D F AA2 DH ER0 D
GRANDFATHERED G R AE1 N F AA2 DH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
there (a) ðˈɛəʳr (dh e@1 r)
Theresa (n) tˈərˈiːzə (t @1 r ii1 z @)
there's (v) ðɛəʳz (dh e@ z)
thereby (a) ðˈɛəʳbˈaɪ (dh e@1 b ai1)
therein (a) ðˈɛəʳrˈɪn (dh e@1 r i1 n)
thereof (a) ðˈɛəʳrˈɒv (dh e@1 r o1 v)
thereon (a) ðˈɛəʳrˈɒn (dh e@1 r o1 n)
thereto (a) ðˈɛəʳtˈuː (dh e@1 t uu1)
bothered (v) bˈɒðəd (b o1 dh @ d)
dithered (v) dˈɪðəd (d i1 dh @ d)
ethereal (j) ˈɪθˈɪəʳrɪəʳl (i1 th i@1 r i@ l)
fathered (v) fˈaːðəd (f aa1 dh @ d)
gathered (v) gˈæðəd (g a1 dh @ d)
gatherer (n) gˈæðərər (g a1 dh @ r @ r)
lathered (v) lˈaːðəd (l aa1 dh @ d)
mothered (v) mˈʌðəd (m uh1 dh @ d)
tethered (v) tˈɛðəd (t e1 dh @ d)
withered (v) wˈɪðəd (w i1 dh @ d)
blathered (v) blˈæðəd (b l a1 dh @ d)
blethered (v) blˈɛðəd (b l e1 dh @ d)
feathered (v) fˈɛðəd (f e1 dh @ d)
furthered (v) fˈɜːʳðəd (f @@1 dh @ d)
gatherers (n) gˈæðərəz (g a1 dh @ r @ z)
slithered (v) slˈɪðəd (s l i1 dh @ d)
smothered (v) smˈʌðəd (s m uh1 dh @ d)
therefore (a) ðˈɛəʳfɔːr (dh e@1 f oo r)
therefrom (a) ðˈɛəʳfrˈɒm (dh e@1 f r o1 m)
thereupon (a) ðˌɛəʳrəpˈɒn (dh e@2 r @ p o1 n)
therewith (a) ðˈɛəʳwˈɪð (dh e@1 w i1 dh)
weathered (v) wˈɛðəd (w e1 dh @ d)
thereabout (a) ðˈɛəʳrəbaut (dh e@1 r @ b au t)
thereafter (a) ðˈɛəʳrˈaːftər (dh e@1 r aa1 f t @ r)
thereunder (a) ðˈɛəʳrˈʌndər (dh e@1 r uh1 n d @ r)
untethered (j) ˈʌntˈɛðəd (uh1 n t e1 dh @ d)
forgathered (v) fˈɔːgˈæðəd (f oo1 g a1 dh @ d)
leatherette (n) lˌɛðərˈɛt (l e2 dh @ r e1 t)
smithereens (n) smˌɪðərˈiːnz (s m i2 dh @ r ii1 n z)
thereabouts (a) ðˈɛəʳrəbauts (dh e@1 r @ b au t s)
therewithal (a) ðˈɛəʳwɪðɔːl (dh e@1 w i dh oo l)
foregathered (v) fˈɔːgˈæðəd (f oo1 g a1 dh @ d)
thereinafter (a) ðˌɛəʳrɪnˈaːftər (dh e@2 r i n aa1 f t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] to have; there is; there are; to exist; to be, #8 [Add to Longdo]
所以[suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ, ] therefore; as a result; so, #198 [Add to Longdo]
有人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom), #564 [Add to Longdo]
有的[yǒu de, ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙, ] (there are) some (who are...); some (exist), #735 [Add to Longdo]
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, / ] thereupon; as a result; consequently; thus; hence, #877 [Add to Longdo]
从而[cóng ér, ㄘㄨㄥˊ ㄦˊ, / ] thus; thereby, #1,146 [Add to Longdo]
那里[nà li, ㄋㄚˋ ㄌㄧ˙, / ] there; that place, #1,309 [Add to Longdo]
[, ㄇㄛˋ, ] do not; there is none who, #2,212 [Add to Longdo]
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, ] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once, #2,297 [Add to Longdo]
因而[yīn ér, ㄧㄣ ㄦˊ, ] therefore; as a result; thus; and as a result, ..., #2,577 [Add to Longdo]
[nǎi, ㄋㄞˇ, ] to be; thus; so; therefore; then; only; thereupon, #3,014 [Add to Longdo]
就此[jiù cǐ, ㄐㄧㄡˋ ㄘˇ, ] and thus; thereupon, #4,369 [Add to Longdo]
从中[cóng zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, / ] from; therefrom, #4,901 [Add to Longdo]
何必[hé bì, ㄏㄜˊ ㄅㄧˋ, ] there is no need; why should, #5,524 [Add to Longdo]
不妨[bù fáng, ㄅㄨˋ ㄈㄤˊ, ] there is no harm in; might as well, #5,770 [Add to Longdo]
那儿[nà r, ㄋㄚˋ ㄖ˙, / ] there, #6,503 [Add to Longdo]
来不及[lái bu jí, ㄌㄞˊ ㄅㄨ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's not enough time (to do sth); it's too late (to do sth), #6,857 [Add to Longdo]
[mǎo, ㄇㄠˇ, ] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese), #7,641 [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] withered, #8,665 [Add to Longdo]
有的是[yǒu de shì, ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] have plenty of; there's no lack of, #8,982 [Add to Longdo]
来得及[lái de jí, ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's still time; able to do sth in time, #9,079 [Add to Longdo]
不乏[bù fá, ㄅㄨˋ ㄈㄚˊ, ] there is no lack of, #9,802 [Add to Longdo]
憔悴[qiáo cuì, ㄑㄧㄠˊ ㄘㄨㄟˋ, ] wan and sallow; thin and palid; haggard; (of plants) withered, #14,066 [Add to Longdo]
故而[gù ér, ㄍㄨˋ ㄦˊ, ] therefore, #18,433 [Add to Longdo]
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, ] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see, #20,245 [Add to Longdo]
故此[gù cǐ, ㄍㄨˋ ㄘˇ, ] therefore, #21,695 [Add to Longdo]
个中[gè zhōng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ, / ] therein; in this, #21,980 [Add to Longdo]
[, ㄆㄛˇ, ] not; thereupon, #23,425 [Add to Longdo]
莫不[mò bù, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ, ] none doesn't; there is none who isn't; everyone, #23,481 [Add to Longdo]
枯萎[kū wěi, ㄎㄨ ㄨㄟˇ, ] to wilt; to wither; wilted; withered; drained; enervated; exhausted, #23,791 [Add to Longdo]
干枯[gān kū, ㄍㄢ ㄎㄨ, / ] withered; dried up, #23,882 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] spiritless; withered, #28,596 [Add to Longdo]
大有人在[dà yǒu rén zài, ㄉㄚˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ, ] there are plenty of such people, #30,896 [Add to Longdo]
不忙[bù máng, ㄅㄨˋ ㄇㄤˊ, ] there's no hurry; take one's time, #31,138 [Add to Longdo]
幽雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, ] serene and elegant; (of music) ethereal, #32,105 [Add to Longdo]
八哥[bā gē, ㄅㄚ ㄍㄜ, ] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus), #38,342 [Add to Longdo]
喀斯特[kā sī tè, ㄎㄚ ㄙ ㄊㄜˋ, ] karst (loan), weathered limestone, often forming caves, #38,400 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] thus; thereupon; following on from that; hence; where?; to change (into); ancient unit of weight and money; surname Yuan, #38,897 [Add to Longdo]
不着边际[bù zhuó biān jì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ, / ] not to the point; wide of the mark; neither here nor there; irrelevant, #42,452 [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] deceive; there is none, #45,276 [Add to Longdo]
心有余而力不足[xīn yǒu yú ér lì bù zú, ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, / ] The will is there, but not the strength (成语 saw, from Confucian Analects).; I really want to do it, but don't have the resources.; The spirit is willing but the flesh is weak., #48,642 [Add to Longdo]
枯草[kū cǎo, ㄎㄨ ㄘㄠˇ, ] withered grass; dry grass, #50,079 [Add to Longdo]
春茶[chūn chá, ㄔㄨㄣ ㄔㄚˊ, ] spring tea; tea-leaves gathered at spring time, #50,231 [Add to Longdo]
人多势众[rén duō shì zhòng, ㄖㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] many men, a great force (成语 saw); many hands provide great strength; There is safety in numbers., #50,850 [Add to Longdo]
直来直去[zhí lái zhí qù, ㄓˊ ㄌㄞˊ ㄓˊ ㄑㄩˋ, / ] there and back without delay, #52,053 [Add to Longdo]
焦黄[jiāo huáng, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄤˊ, / ] sallow; yellow and withered; sickly, #55,640 [Add to Longdo]
零落[líng luò, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄛˋ, ] withered and fallen; scattered; sporadic, #55,972 [Add to Longdo]
来日方长[lái rì fāng cháng, ㄌㄞˊ ㄖˋ ㄈㄤ ㄔㄤˊ, / ] the future is long (成语 saw); there will be ample time for that later, #57,872 [Add to Longdo]
欲速则不达[yù sù zé bù dá, ㄩˋ ㄙㄨˋ ㄗㄜˊ ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ, / ] lit. to want sth in haste, but cannot get there (成语 saw, form the Confucian analects); more haste, less speed, #58,794 [Add to Longdo]
[, , ] to wither; dried leaves; faded; withered, #61,427 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anreiseweg {m}way here; way there [Add to Longdo]
Hinfahrt {f}journey there [Add to Longdo]
da; dort; dorthinthere [Add to Longdo]
dagestandenstood there [Add to Longdo]
daherfrom there [Add to Longdo]
drobenup there [Add to Longdo]
da sein; dasein [alt]to be there [Add to Longdo]
dastehen | dastehendto stand there | standing there [Add to Longdo]
dortthere [Add to Longdo]
drübenover there [Add to Longdo]
druntendown there [Add to Longdo]
hier und dort; zwischendurchhere and there [Add to Longdo]
hinbringen | hinbringend | hingebrachtto take there | taking there | taken there [Add to Longdo]
hingehen | hingehend | hingegangento go there | going there | gone there [Add to Longdo]
hingeraten | hingerateneto get there | got there [Add to Longdo]
sogleich; auf der Stellethen and there [Add to Longdo]
vorhanden sein; vorliegento be there [Add to Longdo]
sich etw. wegdenkento imagine sth. isn't there [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある限り;有る限り[あるかぎり, arukagiri] (n) (1) (See 限り・1,有る・1) all (there is); (exp,n-adv) (2) as long as there is [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
こりゃ[, korya] (exp) (from これは) hey there; I say; see here [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すると[, suruto] (conj) thereupon; hereupon; (P) [Add to Longdo]
そこから;そっから[, sokokara ; sokkara] (adv) from there; thence [Add to Longdo]
そこら辺(P);其処等辺[そこらへん, sokorahen] (n-adv) (uk) (col) (See そこら) hereabouts; around there; that area; (P) [Add to Longdo]
その下で[そのしたで, sonoshitade] (adv) thereunder; whereunder [Add to Longdo]
その下に[そのしたに, sonoshitani] (adv) (See その下で) whereunder; thereunder [Add to Longdo]
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
その辺;其の辺[そのへん, sonohen] (n,adj-no) (1) around there; near there; (2) or thereabouts; or so; (3) such a matter; such a thing [Add to Longdo]
その辺り[そのあたり, sonoatari] (exp) thereabouts; vicinity; that area [Add to Longdo]
それ[, sore] (int) there! (used to call someone's attention to something) [Add to Longdo]
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there [Add to Longdo]
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes [Add to Longdo]
そんじょそこら[, sonjosokora] (exp) anywhere; here and there [Add to Longdo]
そんで[, sonde] (conj) (col) (See 其れで) and; thereupon; because of that [Add to Longdo]
だから[, dakara] (conj,n) (See ですから) so; therefore; (P) [Add to Longdo]
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that [Add to Longdo]
ちらほら[, chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes [Add to Longdo]
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
ですから[, desukara] (conj) (See だから) so; therefore; (P) [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
と言うことはない[ということはない, toiukotohanai] (exp) (uk) it is not possible (to, that); there is no such thing as; (P) [Add to Longdo]
どうかすると[, doukasuruto] (exp) there is a tendency; there is a possibility [Add to Longdo]
どう仕様も無い;どう仕様もない[どうしようもない, doushiyoumonai] (exp,adj-i) (uk) it cannot be helped; there is no other way [Add to Longdo]
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of [Add to Longdo]
ひとつとっても[, hitotsutottemo] (exp) one example of (when there are more examples) [Add to Longdo]
ぼつぼつ[, botsubotsu] (adv,n) (on-mim) gradually; here and there; spots; pimples [Add to Longdo]
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.) [Add to Longdo]
よしよし[, yoshiyoshi] (exp) there, there [Add to Longdo]
アテレクトミー[, aterekutomi-] (n) atherectomy [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
インド八哥[インドはっか;インドハッカ, indo hakka ; indohakka] (n) (uk) common myna; Indian myna (species of mynah bird, Acridotheres tristis) [Add to Longdo]
ギャザースカート[, gyaza-suka-to] (n) gathered skirt [Add to Longdo]
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation") [Add to Longdo]
サニタリー[, sanitari-] (n) (1) sanitary; (2) utility area in a kitchen, etc. where there are laundry facilities; (P) [Add to Longdo]
テルミン;テレミン[, terumin ; teremin] (n) theremin (electronic musical instrument) [Add to Longdo]
テンションピープル[, tenshonpi-puru] (n) people between whom there is tension (wasei [Add to Longdo]
ボトルキープ[, botoruki-pu] (n) practice of buying a bottle of spirits at a bar which is then kept there for the customer (wasei [Add to Longdo]
レザーレット[, reza-retto] (n) (See 合成皮革) leatherette [Add to Longdo]
レザペパ[, rezapepa] (n) (See レザーレット) coated paper; leatherette paper [Add to Longdo]
阿呆に付ける薬無し[あほうにつけるくすりなし, ahounitsukerukusurinashi] (exp) (id) There's no medicine for curing a fool [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 There \There\, adv. [OE. ther, AS. [eth][=ae]r; akin to D. daar,
   G. da, OHG. d[=a]r, Sw. & Dan. der, Icel. & Goth. [thorn]ar,
   Skr. tarhi then, and E. that. [root]184. See {That}, pron.]
   1. In or at that place. "[They] there left me and my man,
    both bound together." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Lord God planted a garden eastward in Eden; and
       there he put the man whom he had formed. --Ge. ii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   Note: In distinction from here, there usually signifies a
      place farther off. "Darkness there might well seem
      twilight here." --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. In that matter, relation, etc.; at that point, stage,
    etc., regarded as a distinct place; as, he did not stop
    there, but continued his speech.
    [1913 Webster]
 
       The law that theaten'd death becomes thy friend
       And turns it to exile; there art thou happy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To or into that place; thither.
    [1913 Webster]
 
       The rarest that e'er came there.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: There is sometimes used by way of exclamation, calling
      the attention to something, especially to something
      distant; as, there, there! see there! look there! There
      is often used as an expletive, and in this use, when it
      introduces a sentence or clause, the verb precedes its
      subject.
      [1913 Webster]
 
         A knight there was, and that a worthy man.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         There is a path which no fowl knoweth. --Job
                          xxviii. 7.
      [1913 Webster]
 
         Wherever there is a sense or perception, there
         some idea is actually produced.  --Locke.
      [1913 Webster]
 
         There have been that have delivered themselves
         from their ills by their good fortune or virtue.
                          --Suckling.
      [1913 Webster]
 
   Note: There is much used in composition, and often has the
      sense of a pronoun. See {Thereabout}, {Thereafter},
      {Therefrom}, etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: There was formerly used in the sense of where.
      [1913 Webster]
 
         Spend their good there it is reasonable.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Here and there}, in one place and another.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Thither}.
     [1913 Webster] Thereabout

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top