Search result for

*tagen*

(175 entries)
(0.3327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tagen, -tagen-
Possible hiragana form: *たげん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutagenesis[N] จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catagenesis(-เจ็น'นิซิส) n. การถอยหลังหรือinvolution

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
metagenesis; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogonyวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diplobiontic life cycle; alternation of generations; digenesis; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diplohaplontic life cycle; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
digenesis; alternation of generations; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogenesis; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogony; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่
วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mutagenesisฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mutagenic agentสิ่งก่อการกลาย, สิ่งก่อกลายพันธุ์, สิ่งที่ทำให้ความถี่ของการกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น สารเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (ethylmethane sulfonate) และรังสีแกมมา [นิวเคลียร์]
Mutagenesisกระบวนการกลายพันธุ์, กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ของเซลล์สิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เซลล์นั้นหรือเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ดังกล่าวมีรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรมต่างไปจากเดิม กระบวนการนี้อาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเหนี่ยวนำโดยสิ่งก่อกลายพันธุ์ ถ้าเกิดที่เซลล์สืบพันธุ์ จะมีการส่งผ่านหรือถ่ายทอดลักษณะผิดปกติไปยังรุ่นถัดไป แต่ถ้าเกิดที่เซลล์ร่างกาย การกลายจะจำกัดเฉพาะที่เนื้อเยื่อส่วนนั้น [นิวเคลียร์]
Mutagenสิ่งก่อการกลาย, สิ่งก่อกลายพันธุ์, สิ่งที่ทำให้ความถี่ของการกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น สารเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (ethylmethane sulfonate) และรังสีแกมมา
[นิวเคลียร์]
Antimutagenic agentsสารต้านการก่อกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Mutagenicity testingการทดสอบสารก่อกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Mutagensสารก่อกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Mutagen สารก่อกลายพันธุ์
สารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอ (DNA) ในสิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งซึ่งก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือสิ่งซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระของสารพันธุกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Catagenระยะหยุด [การแพทย์]
Catagen Phaseระยะเสื่อม [การแพทย์]
Kartagener Triadกลุ่อาการคาร์ตาเจเนอร์ [การแพทย์]
Kartagener's Syndromeกลุ่มอาการคาร์ตาเจเนอร์ [การแพทย์]
Mutagenesis, In Vitroทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Mutagenic Agentsสิ่งที่มากระตุ้น [การแพทย์]
Mutagenicityการกลายพันธุ์ [การแพทย์]
Mutagensมูตาเจนส์, มิวตาเจน, สารก่อกลายพันธุ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mutagenic effects (n ) ฤทธิ์ทางพันธุกรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And alexx was concerned that the healtagencies were moving too slow.อเล็กซ์กังวลว่าผู้ผลิตยา กำลังเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ Bad Seed (2009)
Go to Cartagena, find a bar called Sol Azul in Boca Grande.ไปที่คาร์ตาจีน่า หาบาร์ชื่อ โซล อาซุล ในโบคา แกรนเด Mors Praematura (2013)
We developed a mutagen capable of stimulating self-repair on a cellular level.้เราพัฒนา มิวเทเจ้น ยาที่กระตุ้นให้ร่างกายรักษาตัวเองตั้งแต่ระดับเซลล์ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
This mutagen would be able to reverse its effects.มิวเทเจ้น ตัวนี้จะย้อนปฏิกริยา คืนความปกติ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Running in their blood is the last of this precious mutagen.ข้างในเลือดของพวกมัน คือผลงานของ มิวเทเจ้น อันล้ำค่า Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
April, the mutagen possesses powers beyond our wildest hopes.เอพริล มิวเทเจ้น มีพลังอำนาจมากมายมหาศาล มากกว่าที่เราตั้งความหวังไว้มากมาย Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
It was then that the mutagen that was injected into our blood began to change us in miraculous ways.และจากนั้นสายเลือด มิวเทเจ้นก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเราราวกลับเป็นอภินิหาร Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
The mutagen in your blood is of great value to them.มิวเทเจนในเลือดพวกเจ้า/มีค่ากับพวกมันมหาศาล Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
All these years I've been trying to recreate the mutagen.ตลอดหลายปีมานี้ ข้าพยายามจะสร้าง มิวเทเจน ขึ้นมาอีก Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Inside those turtles is the most precious compound on Earth, mutagen.ในร่างของเต่าพวกนี้ -มีสารประกอบที่มีค่ามากที่สุดในโลก นั่นคือ มิวเทเจน Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
I'm going to save everyone with the antidote that is made from the mutagen that is oozing through your blood.ฉันจะออกหน้า ไปปกป้องทุกคน มากับยาถอนพิษ -ที่ได้มาจาก มิวเทเจน ที่ไหลเวียนอยู่ในเลือดของพวกแก Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
I'll take this canister to New York to withdraw the mutagen.ชั้นจะเอาเลือดชุดแรกไป นิวยอร์ค สกัด มิวเทเจน Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
- Made from the mutagen that's in our blood!-โดยใช้ มิวเทเจน ในเลือดพวกเรา Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Sensei, the mutagen is four minutes out.เซ็นเซมิวทาเจนจะปล่อยออกมาในอีก 4 นาที Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
No, no, we can go find Sacks and get our hands on the mutagen as a contingency plan,ไม่ ไม่ เราจะไปหาแซค หาทางเอา มิวเทเจน กลับมา -เผื่อแผนทางนี้จะ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
If we don't make it back, bring the mutagen to Splinter.แต่ถ้าเราพลาด -เอา มิวเทเจน ไปให้อ.สปลินเตอร์ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Look, just go get some help and take the mutagen with you.รีบไปหาคนช่วย เอามิวเทเจนไปด้วย Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Okay, the mutagen is now entering his bloodstream.โอเค ตอนนี้มิวทาเจนเข้าซึมเข้าสู่กระแสเลือดของเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
The mutagen is unstable when added to my original formula...สารก่อการกลายพันธุ์ไม่แน่นอนเมื่อเข้ามาอยู่ในสูตรเดิมของฉัน ... Son of Batman (2014)
The drugs he was stealing were mutagens.ยาเสพติดที่เขาจะถูกขโมยได้กลาย Son of Batman (2014)
Using advanced mutagens.ใช้ก่อกลายพันธุ์ขั้นสูง Son of Batman (2014)
Private charter from Corto Maltese to Caracas, then to Cartagena, only to fly back to Caracas, and then to Tijuana.เช่าเหมาลำจากคอร์โต มัลทีสไปคาราคัส แล้วก็ไป คาร์ทาเจนา แค่บินกลับไปที่ คาราคัส และก็ ทีฮัวน่า The Climb (2014)
We have to generate a metagenome sequence first to get an idea of what we're dealing with.เราต้องสร้างกระบวนเมตาจีโนม เพื่อให้รู้ว่าเรากำลังเจอกับอะไร Inferno (2016)
Lake Gatun, Eastern Canal, approaches to Cartagena. $27.50.ทะเลสาปกาทุน คลองตะวันออก ไปถึง คาร์เทจินา $27.50 Sona (2007)
only she'd been dead for two days.obwohl sie vor zwei Tagen gestorben war. Zombie (1979)
Handkerchief head.Plantagengießer. The Wanderers (1979)
Divorce will only take a few days.In ein paar Tagen bin ich geschieden. Caligula (1979)
Well, because after being alone here for three days, I decided I needed a friend.Weil ich hier alleine nach drei Tagen einen Freund brauchte. The Return of Starbuck (1980)
This came a couple days ago.Das kam vor ein paar TagenThe Furlough (1980)
You've got to look at my position. I've only been on this job a few days.Schauen Sie doch mich an, ich mache diese Arbeit erst seit ein paar TagenThe Furlough (1980)
Hell, a few days from now, we'll be joking about this.In ein paar Tagen werden wir darüber Witze machen. The Furlough (1980)
Come on, Ben, drink up for in a few tomorrows, you're gonna be a father.Komm, Ben, trink aus. In ein paar Tagen bist du Vater. The Idol (1980)
I've noticed the look in your eyes the past few days.Ich habe in den letzten Tagen gesehen, wie ihr mich anseht. The Last Straw (1980)
My father, armed with a renewed sense of purpose and confidence continued to serve as a source of strength and assurance in the days to come.Mein Vater, gewappnet mit neuer Zuversicht und Selbstvertrauen, war auch in den Tagen, die noch kommen sollten, ein Quell der Kraft und des Selbstvertrauens. The Last Straw (1980)
Wouldn't you even consider it for an old friend who's going overseas in a few days?Nicht mal für einen alten Freund, der in ein paar Tagen nach Übersee muss? The Medal (1980)
I'll get back in a day or two maybe we can squeeze in a game of cribbage?Ich bin in 2 Tagen oder so zurück. Vielleicht schaffen wir dann ja eine Runde Cribbage? The Outrage: Part 1 (1980)
That deputy I had a run-in with a couple days ago he keeps telling Ep you're the same man.Ein Deputy hat ihn vor ein paar Tagen getroffen und er versichert Ep, dass du eben dieser Mann wärst. The Outrage: Part 1 (1980)
I just got home. I only have a three-day pass.Ich bin eben erst gekommen, in 3 Tagen muss ich zurück. The Premonition (1980)
Sundays, we'll use it Sundays, or special suppers when friends come.Wir werden sie an Sonntagen benutzen, oder wenn Freunde mit uns essen. The Travelling Man (1980)
I go to temple on the holy days, but that's about it.An Feiertagen gehe ich in den Tempel, das ist so ziemlich alles. The Unthinkable (1980)
Looks like Rome will be falling in a couple of days.Sieht so aus, als würde Rom in ein paar Tagen fallen. The Valediction (1980)
In these past few days I've learnt a lot about the enemyIn den letzten Tagen habe ich viel über den Feind gelernt. Two Champions of Death (1980)
Soups. Entrées.Potagen, Entreen... The Miser (1980)
Okay.Aber die Zahlung erfolgt in drei Raten, innerhalb von 90 TagenLe guignolo (1980)
A week.Seit acht TagenMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
Nights should grow out of days, you saidNächte sollten den Tagen entwachsen, hast du gesagt. Every Man for Himself (1980)
I've been wandering about for two daysSeit zwei Tagen ziehe ich umher. Every Man for Himself (1980)
There was a murder, Palm Springs, a couple weeks ago.Es geht um einen Mord in Palm Springs, vor ein paar TagenAmerican Gigolo (1980)
We've been left to our own devices for several days.Wir sind seit mehreren Tagen uns selbst überlassen gewesen. Vielleicht auch länger. From the Life of the Marionettes (1980)
Peter came to see me a few days ago.Vor einigen Tagen kam Peter zu Besuch, ziemlich kurz. From the Life of the Marionettes (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTAGEN    M Y UW1 T AH0 JH EH0 N
MUTAGENS    M Y UW1 T AH0 JH EH0 N Z
CARTAGENA    K AA2 R T AH0 JH IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cartagena    (n) (k aa2 t @ jh ii1 n @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Appartement {n}; Etagenwohnung {f}apartment [Add to Longdo]
Demontage {f} | Demontagen {pl}disassembly | disassemblies [Add to Longdo]
Demontage {f} | Demontagen {pl}dismantlement | dismantlements [Add to Longdo]
Etage {f}; Geschoss {n}; Stock {m} | Etagen {pl}; Geschosse {pl}; Stöcke {pl}floor | floors [Add to Longdo]
Etagenfläche {f}; Geschossfläche {f}floor area [Add to Longdo]
Etagenverteiler {m}storey distribution board [Add to Longdo]
Etagenhöhe {f}; Geschosshöhe {f}floor height [Add to Longdo]
Filmreportage {f} | Filmreportagen {pl}screen record | screen records [Add to Longdo]
Imbiss {m}; leichte Mahlzeit {f} (an Fastentagen)collation [Add to Longdo]
Reportage {f} | Reportagen {pl}coverage; report; commentary; reportage | reportages [Add to Longdo]
Stufenpyramide {f}; Etagenpyramide {f}; Tempelturm {m}ziggurat; zikkurat [Add to Longdo]
Tag {m} | Tage {pl} | Tag der Abrechnung | Tag der offenen Tür | Tag der Rache | seinen großen Tag haben | einen schwarzen Tag haben | Tag, an dem alles schief geht | den ganzen Tag | den lieben langen Tag | eines Tages | unter Tage arbeiten | der größte Teil des Tages | in früheren Tagen | vier Tage hintereinander | den Tag nutzen | der Jüngste Tag [relig.] | Tag des jüngsten Gerichts [relig.]day | days | day of reckoning | open house day | day of reckoning | to have a field day | to strike a bad patch | bad hair day | all day long | the whole blessed day | one day; some day | to work underground | most of the day | in days of yore | four days running | to seize the day | the Last Day | doomsday [Add to Longdo]
etagenförmigin tiers [Add to Longdo]
neu vertagento readjourn [Add to Longdo]
tagen | tagend | tagtto hold a meeting | holding a meeting | holds a meeting [Add to Longdo]
vertagen | vertagend | vertagt | vertagt | vertagte | auf unbestimmte Zeit vertagento adjourn | adjourning | adjourned | adjourns | adjourned | to adjourn indefinitely [Add to Longdo]
vertagen | vertagend | vertagt | vertagt | vertagteto prorogue | proroguing | prorogued | prorogues | prorogued [Add to Longdo]
vertagen (auf)to hold over (till) [Add to Longdo]
vertagendrecessing [Add to Longdo]
vorhergehen | in vorhergenden Tagento precede | in the preceding days; in the days before [Add to Longdo]
Die Inbetriebnahme des Geräts erfolgt in vier Tagen.The appliance will be put into operation in four days. [Add to Longdo]
Erst vor drei Tagen ...Only three days ago ... [Add to Longdo]
Fische und Gäste stinken nach drei Tagen.Fish and guests stink after three days. [Add to Longdo]
Ich bin seit fünf Tagen hier.I've been here for five days. [Add to Longdo]
mutagen {adj} [med.]mutagenic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタープリタ型言語[インタープリタかたげんご, inta-purita katagengo] (n) {comp} interpretive language [Add to Longdo]
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] (n) {comp} interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] (n) {comp} interpretive language [Add to Longdo]
コンパイラ型言語[コンパイラかたげんご, konpaira katagengo] (n) {comp} compiler language [Add to Longdo]
黄体ホルモン[おうたいホルモン, outai horumon] (n) luteal hormone (e.g. progesterone); progestogen; gestagen; progestin [Add to Longdo]
加圧水型原子炉[かあつすいがたげんしろ, kaatsusuigatagenshiro] (n) pressurized water reactor; pressurised water reactor; PWR [Add to Longdo]
解釈型言語[かいしゃくかたげんご, kaishakukatagengo] (n) {comp} interpretive language [Add to Longdo]
関数型言語[かんすうがたげんご, kansuugatagengo] (n) {comp} functional language [Add to Longdo]
関数形言語[かんすうがたげんご, kansuugatagengo] (n) {comp} functional language [Add to Longdo]
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] (n) {comp} basic multi-lingual plane; BMP [Add to Longdo]
記号型言語[きごうかたげんご, kigoukatagengo] (n) {comp} symbolic language [Add to Longdo]
時間分割多元接続方式[じかんぶんかつたげんせつぞくほうしき, jikanbunkatsutagensetsuzokuhoushiki] (n) {comp} TDMA; time division multiple access [Add to Longdo]
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] (n) {comp} Time Division Multiple Access; TDMA [Add to Longdo]
手続き型言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] (n) {comp} procedural language [Add to Longdo]
手続き形言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] (n) {comp} procedural language [Add to Longdo]
周波数分割多元接続[しゅうはすうぶんわりたげんせつぞく, shuuhasuubunwaritagensetsuzoku] (n) {comp} Frequency Division Multiple Access; FDMA [Add to Longdo]
宣言型言語[せんげんがたげんご, sengengatagengo] (n) {comp} declarative language [Add to Longdo]
宣言形言語[せんげんがたげんご, sengengatagengo] (n) {comp} declarative language [Add to Longdo]
他言[たげん;たごん, tagen ; tagon] (n,vs) telling others; revealing to others; letting out a secret [Add to Longdo]
多元[たげん, tagen] (n,adj-no) pluralistic [Add to Longdo]
多元接続[たげんせつぞく, tagensetsuzoku] (n) {comp} multiple-access (e.g. TDMA, CDMA) [Add to Longdo]
多元接続方式[たげんせつぞくほうしき, tagensetsuzokuhoushiki] (n) {comp} multiple access methods (FDMA, TDMA, CDMA) [Add to Longdo]
多元的[たげんてき, tagenteki] (adj-na,n) pluralism; plurality; (P) [Add to Longdo]
多元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] (n) {comp} multidimensional classification system [Add to Longdo]
多元文化論[たげんぶんかろん, tagenbunkaron] (n) multiculturalism [Add to Longdo]
多元放送[たげんほうそう, tagenhousou] (n) broadcast originating from multiple locations [Add to Longdo]
多元方程式[たげんほうていしき, tagenhouteishiki] (n) hypercomplex equation; plural equation [Add to Longdo]
多元論[たげんろん, tagenron] (n) pluralism [Add to Longdo]
多原子[たげんし, tagenshi] (n) polyatomic [Add to Longdo]
多言[たげん, tagen] (n,vs) talkativeness; verbosity; garrulity [Add to Longdo]
多言語[たげんご, tagengo] (adj-no) multilingual [Add to Longdo]
多言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] (n) {comp} multilingual support [Add to Longdo]
多言語シソーラス[たげんごシソーラス, tagengo shiso-rasu] (n) {comp} multilingual thesaurus [Add to Longdo]
多言語対応[たげんごたいおう, tagengotaiou] (n) {comp} multilingual support [Add to Longdo]
非手続き型言語[ひてつづきかたげんご, hitetsudukikatagengo] (n) {comp} nonprocedural language [Add to Longdo]
符号分割多元接続[ふごうぶんかつたげんせつぞく, fugoubunkatsutagensetsuzoku] (n) code division multiple access; CDMA [Add to Longdo]
符号分割多元接続方式[ふごうぶんかつたげんせつぞくほうしき, fugoubunkatsutagensetsuzokuhoushiki] (n) {comp} CDMA; code division multiple access [Add to Longdo]
沸騰水型原子炉[ふっとうすいがたげんしろ, futtousuigatagenshiro] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
変異原性[へんいげんせい, hen'igensei] (n) mutagenicity [Add to Longdo]
論理型言語[ろんりがたげんご, ronrigatagengo] (n) {comp} logic programming language [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡塔赫纳[Kǎ tǎ hè nà, ㄎㄚˇ ㄊㄚˇ ㄏㄜˋ ㄋㄚˋ, / ] Cartagena [Add to Longdo]
诱变剂[yòu biàn jì, ㄧㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] mutagen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
解釈型言語[かいしゃくかたげんご, kaishakukatagengo] interpretive language [Add to Longdo]
関数型言語[かんすうがたげんご, kansuugatagengo] functional language [Add to Longdo]
関数形言語[かんすうがたげんご, kansuugatagengo] functional language [Add to Longdo]
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP) [Add to Longdo]
記号型言語[きごうかたげんご, kigoukatagengo] symbolic language [Add to Longdo]
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA [Add to Longdo]
手続き型言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language [Add to Longdo]
手続き形言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language [Add to Longdo]
周波数分割多元接続[しゅうはすうぶんわりたげんせつぞく, shuuhasuubunwaritagensetsuzoku] Frequency Division Multiple Access, FDMA [Add to Longdo]
宣言形言語[せんげんがたげんご, sengengatagengo] declarative language [Add to Longdo]
多元接続[たげんせつぞく, tagensetsuzoku] multiple-access (e.g. TDMA, CDMA) [Add to Longdo]
多元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system [Add to Longdo]
多言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] multilingual support [Add to Longdo]
多言語シソーラス[たげんごシソーラス, tagengo shiso-rasu] multilingual thesaurus [Add to Longdo]
多言語対応[たげんごたいおう, tagengotaiou] multilingual support [Add to Longdo]
非手続き型言語[ひてつづきかたげんご, hitetsudukikatagengo] nonprocedural language [Add to Longdo]
符号分割多元接続[ふごうぶんかつたげんせつぞく, fugoubunkatsutagensetsuzoku] Code Division Multiple Access, CDMA [Add to Longdo]
論理型言語[ろんりがたげんご, ronrigatagengo] logic programming language [Add to Longdo]
符号分割多元接続方式[ふごうぶんかつたげんせつぞくほうしき, fugoubunkatsutagensetsuzokuhoushiki] CDMA, code division multiple access [Add to Longdo]
時間分割多元接続[じかんぶんかつたげんせつぞくほうしき, jikanbunkatsutagensetsuzokuhoushiki] TDMA, time division multiple access [Add to Longdo]
多元接続方式[たげんせつぞくほうしき, tagensetsuzokuhoushiki] multiple access method (FDMA, TDMA, CDMA) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
多元的[たげんてき, tagenteki] pluralistisch [Add to Longdo]
[じゅん, jun] Zeitraum_von_10_Tagen [Add to Longdo]
昨今[さっこん, sakkon] in_diesen_Tagen, in_den_letzten_Tagen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  tagen [taːgən]
     to hold a meeting
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top