Search result for

*stator*

(60 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stator, -stator-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
testator[N] ผู้ทำพินัยกรรม
gustatory[ADJ] เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส, Syn. sensatory
gustatorial[ADJ] เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส

English-Thai: Nontri Dictionary
testator(n) ผู้ทำพินัยกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presence of the testatorการกระทำต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostatorrhea; prostatorrhoeaอาการน้ำเมือกต่อมลูกหมากไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostatorrhoea; prostatorrheaอาการน้ำเมือกต่อมลูกหมากไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, gustatoryการรับรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
statorสเตเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agnosia, gustatoryภาวะเสียการระลึกรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, gustatory; centre, tasteศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, taste; centre, gustatoryศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory-รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory agnosiaภาวะเสียการระลึกรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory centre; centre, tasteศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory senseการรับรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testatorผู้ทำพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
testatorผู้ทำพินัยกรรม (ชาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testator, presence of theการกระทำต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taste centre; centre, gustatoryศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sweating, Gustatoryภาวะเหงื่อออกขณะรับประทานอาหาร [TU Subject Heading]
Dustatorm or sandstormพายุฝุ่น หรือพายุทราย [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I am trying to stimulate my olfactory and gustatory senses to try to recreate it.และผมก็กำลังพยายามกระตุ้น ประสาทสัมผัสในการรับกลิ่น และรับรสของผม เพื่อที่จะทำมันขึ้นมาใหม่ August (2009)
That stator control unit can reverse the polarity long enough to disengage maglev and that could...ที่หน่วยควบคุม สเตเตอร์ นั้น สามารถกลับขั้ว นานพอที่จะปลด แมกเลฟ และสามารถ ... The Avengers (2012)
We've reached the gustatory cortex. We're getting close.เราเข้าไปถึงส่วนรับรสชาดละ ใกล้ละ The Ghost Network (2008)
I just don't understand how the Ravinok could have gotten so far off course.Keine Panik. Es könnte ein Transtator-Versagen sein. Indiscretion (1995)
Only a Cardassian would call this hellhole invigorating. Oh, I forgot.Lass uns noch mal versuchen, die Transtatordiagnose durchzuführen. Indiscretion (1995)
- I want to do the transtator diagnostic.- Ich mach noch die Transtatordiagnose. Time and Again (1995)
- I need to run a transtator diagnostic.- Die Transtatordiagnose wartet. Time and Again (1995)
- I need to run a transtator diagnostic.- Die Transtatordiagnose wartet. Time and Again (1995)
- Complete failure in the stators!- Statoren-Totalausfall! Independence Day (1996)
Well... obviously, the... first thing we should do is to take this, uh... this transtator here... and... Leave it exactly where it is.Also wir sollten natürlich zuerst einmal diesen... diesen Transtator hier nehmen...und ihn genau da lassen, wo er ist. Trials and Tribble-ations (1996)
The transtators were disrupted by that energy weapon.Die Transtatoren wurden durch die Waffe zerstört. Future's End (1996)
Lot 48. An Andorian chest containing a pre-Surak Vulcan bracelet a sixth century Bajoran mandala a 23rd century ion-transtator a Willie Mays baseball card from Earth, dated 1951.Los 48. Eine andorianische Truhe mit einem vulkanischen Armband, ein bajoranisches Mandala, ein Ionentranstator aus dem 23. Jahrhundert und eine Willie Mays-Baseballkarte von der Erde aus dem Jahre 1951. In the Cards (1997)
Close enough. Grab a microdyne coupler and recalibrate that transtator.Dann nehmen Sie einen Mikrodyne- koppler und rekalibrieren den TranstatorThe Siege of AR-558 (1998)
The problem's in the secondary input transtator.Das Problem liegt im sekundären EingabetranstatorProdigal Daughter (1999)
Thank you. I'll have a new transtator installed.Danke. Ich lasse sofort einen neuen Transtator installieren. Prodigal Daughter (1999)
I saw an entire transtator assembly replaced in 15 minutes.Ich sah, wie ein Transtator in 15 Minuten ausgetauscht wurde. Dead Stop (2002)
Covers, direction... Two, turn the routers to the end in the direction of the statorDeckel, Richtung ... 2. Den Rotor bis zum Anschlag in Richtung Stator drehen. I'm a Cyborg, But That's OK (2006)
Routers... Direction to stator.Rotor, Richtung Stator ... I'm a Cyborg, But That's OK (2006)
She insisted on wrapping up the entire courtroom scene herself. Is that the shooter?Sie wollte unbedingt den gesamten Gerichtstatort selbst übernehmen. One and Only (2007)
Devastator!DevastatorTransformers: Revenge of the Fallen (2009)
So if you're like me and we both know you are you designed the machine so that a catastrophic crash puts it into a remote debugging protocol a God mode that gives the admin full access to all of its data.Also wenn du bist wie ich -- und wir beide wissen, dass du das bist -- hast du die Maschine entworfen, dass sie bei einer Katastrophe ein Fernwartungs-Notfall Protokoll startet. einen Gott-Modus welches dem Administator Zugriff auf all ihre Daten gibt. Zero Day (2013)
They'll find out how the transtator works.Dann verstehen Sie, wie der Transtator funktioniert. A Piece of the Action (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้ามรดก[n. exp.] (jaomøradok) EN: testator ; testatrix   FR: testateur [m] ; testatrice [f]
ผู้ทำพินัยกรรม[n.] (phū tham phinaikam) EN: testator ; testatrix   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
testator    (n) (t e1 s t ei1 t @ r)
testators    (n) (t e1 s t ei1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erblasser {m} | Erblasser {pl}testator | testators [Add to Longdo]
Geschmacks...gustatory [Add to Longdo]
Kurzstator-Linearmotor {m}short stator linear motor [Add to Longdo]
Langstator-Linearmotor {m}long stator linear motor [Add to Longdo]
Motorständer {m}; Ständer {m}stator [Add to Longdo]
Stator {m}stator [Add to Longdo]
Verwüster {m} | Verwüster {pl}devastator | devastators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステーター[, sute-ta-] (n) stator [Add to Longdo]
遺言者[ゆいごんしゃ, yuigonsha] (n) testator [Add to Longdo]
固定子[こていし, koteishi] (n) stator (elec.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 stator \sta"tor\ (st[=a]"t[~e]r; st[a^]t"[~e]r), n. (Mach.)
   A stationary part in or about which another part (the rotor)
   revolves, esp. when both are large; as,
   (a) (Elec.) The stationary member of an electrical machine,
     as of an induction motor.
   (b) (Steam Turbine) The case inclosing a turbine wheel; the
     body of stationary blades or nozzles.
     [Webster 1913 Suppl.]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stator
 
 1. elektrik motorunda hareketsiz kısım, duruk, stator.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top