ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*so,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: so,, -so,-, *so,*
Possible hiragana form:
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Picasso, Pablo, 1881-1973ปีกัสโซ่, ปาโบล, ค.ศ. 1881-1973 [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ISO, International Organization for Standardization(n, phrase, abbrev, org, uniq) ความไวแสงของฟิล์มในการถ่ายภาพหรือตัวเซ็นเซอร์ของกล้องถ่ายรูป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So,นี่ Dead in the Water (2005)
Well,Also, Love Steaks (2013)
Listen, Sproggo's talked me into buying him an ice cream, so,ฟัง สปรอกโก พูดคุยฉัน Mad Max (1979)
SETH: Okay, so,โอเค ฉันรู้ว่า The O.C. (2003)
When she found out, I was too far gone, so,พอเจ้าหล่อนรู้ ผมก้กู่ไม่กลับแล้ว Shall We Dance (2004)
She gave me this to give to you, so,เธอบอกให้ผมเอานี่มาให้คุณ... Shall We Dance (2004)
So,.. Pilot: Part 1 (2004)
You sounded so,เสียงคุณช่าง Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
So,เอ่อ Red Eye (2005)
It took days. So,ฆ่าเชื้อรา ทำหลายอยู่วันก็เลย... Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Prince Young-Po was going to kill Prince Dae-So,องค์ชายยองโพจะสังหารองค์ชายแดโซ Episode #1.42 (2006)
If something had happend to brother Dae-So,ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเสด็จพี่แดโซ Episode #1.42 (2006)
Dae-So,แดโซ Episode #1.42 (2006)
So,ดังนั้น Black Snake Moan (2006)
So,ถ้างั้น Everybody Loves a Clown (2006)
- So,- แล้ว Everybody Loves a Clown (2006)
So,ว่าแต่เอ่อ... Transformers (2007)
So,แล้ว Juno (2007)
Also,ทั้งหมดนั้น Juno (2007)
Okay, maybe so,โอเค จะว่างั้นก็ได้ The Ten (2007)
So,ผมไม่รู้ว่าจะไว้ใจใครอื่นได้ Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
- You sure? - I think so,นายแน่ใจนะ/ ฉันคิดว่างั้นนะ Photo Finish (2007)
Then one day, three years ago or so,แต่แล้ววันนึง เมื่อ 5 ปีก่อนได้มั้ง Henry Poole Is Here (2008)
Go to the police. Don't talk to anyone until I say so,ไปที่สถานีตำรวจ อย่าพูดอะไร จนกระทั่งฉันจะสั่ง Episode #2.2 (2008)
If you're killed while doing so,แต่ถ้านายตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ The Legend (2008)
- No officer Morgan was heading up the usual firewall, clammed up witnesses and non-witnesses, so,- ไม่เลย จนท.มอร์แกน เจอกับ กำแพงตามปกติ พยานที่หุบปากสนิท กับไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ ก็เลย Our Father (2008)
So,งั้น Seeds (2008)
If you have a problem with our rules, then just say so,ถ้าลูกมีปัญหาเกี่ยวกับกฏของเรา ก็ขอแค่บอกมา Chuck in Real Life (2008)
- Co me on, Three-so,- ไปกันเถอะ ทรี-โซ Bombad Jedi (2008)
Also,และก็, Episode #1.9 (2008)
I didn't have a phone number for you, and you didn't leave a forwarding address, so,ผมไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของคุณ แล้วคุณก็ไม่มีที่อยู่ใหม่ให้ส่งไป A Pretty Girl in a Leotard (2009)
So,แล้ว... Agora (2009)
So,ดังนั้น Agora (2009)
All right, so,เอาล่ะ งั้น Death Takes a Holiday (2009)
He would swing by, once a year or so,เขาจะแวะมาหาปีละครั้ง หรือไม่ก็ Jump the Shark (2009)
YOU HAVE OUR REPORTS. ALL THE RECORDS ARE IN THERE. MAYBE SO,ก็อาจใช่ แต่เราก็รู้ดีว่าบางครั้งก็มี... House on Fire (2009)
So,เอ่อ Smite (2009)
Told my daughter I'd give him the job, so,ลูกสาวของฉันบอกว่า ฉันต้องให้เขาทำงาน Potlatch (2009)
Also,จริงด้วย Episode #1.3 (2009)
And also,และอีกอย่าง Episode #1.5 (2009)
And so,และ เช่นนั้น Air: Part 1 (2009)
In the past dozen years or so,ในช่่วง 12 ปีที่ผ่านมา Air: Part 3 (2009)
So,ตกลง.. Mash-Up (2009)
One cycle of three vics every year or so,หนึ่งรอบต่อเหยื่อสามคน ทุกปีติดต่อกัน Road Kill (2009)
Also,แล้วก็ Harbingers in a Fountain (2009)
Anyway, are you two an item, and if so,คืองี้นะ สมมุติถ้าพวกคุณสองคนเป็นสิ่งของอะไรซักอย่าง Advanced Criminal Law (2009)
By doing so,ในการกระทำสิ่งนี้ A Bright New Day (2009)
Even so,ถึงจะอย่างนั้น Alice in Wonderland (2010)
So,ถ้างั้น Leap Year (2010)
I don't know, but claire seems to think so,ไม่รู้สิ แต่แคลร์มั่นใจ Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้างั้น...[thā ngan ...] (x) EN: well, ... ; if so, ...  FR: bien ; et bien
ตกลงจะไปไหม[toklong ja pai mai] (xp) EN: so, are you coming along ?

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rèn, ㄖㄣˋ, ] that, like this, thus, so, such #34,123 [Add to Longdo]
似是而非[sì shì ér fēi, ㄙˋ ㄕˋ ㄦˊ ㄈㄟ, ] lit. seems so, but no (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); apparently correct, but actually wrong; specious #40,531 [Add to Longdo]
马托格罗索[Mǎ tuō gé Luó suǒ, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄛ ㄍㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] Mato Grosso, western province of Brazil #532,588 [Add to Longdo]
既来之,则安之[jì lái zhī, ze2 an1 zhi1, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, <span class='pronunc-pinyin'>zé ān zhī</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄗㄜˊ ㄢ ㄓ</span>, / ] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide [Add to Longdo]
そうですが[soudesuga] (exp) that's so, however ....; (P) [Add to Longdo]
そうですね[soudesune] (exp) that's so, isn't it; (P) [Add to Longdo]
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P) [Add to Longdo]
もさることながら[mosarukotonagara] (exp) (See 然る事乍ら) one may well say so, but ...; even more than [Add to Longdo]
アンダンスー;あんだんすー[andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish) [Add to Longdo]
言うまでもない(P);言う迄も無い;言う迄もない[いうまでもない(P);ゆうまでもない, iumademonai (P); yuumademonai] (exp) it goes without saying; there is no need to say so, but of course; it is needless to say; it need scarcely be said; (P) [Add to Longdo]
鉄火味噌[てっかみそ, tekkamiso] (n) miso, fried soybeans and vegetables seasoned with sake and sugar [Add to Longdo]
豚骨[とんこつ, tonkotsu] (n) dish made with pork belly and bones, simmered with miso, sake, vegetables, etc. (from Kagoshima) [Add to Longdo]
和尚(P);和上[おしょう(和尚)(P);かしょう;わじょう, oshou ( oshou )(P); kashou ; wajou] (n) (1) (おしょう only) (hon) preceptor or high priest (esp. in Zen or Pure Land Buddhism); (2) (かしょう only) (hon) preceptor or high priest (in Tendai or Kegon Buddhism); (3) (わじょう only) (hon) (usu. 和上) preceptor or high priest (in Shingon, Hosso, Ritsu or Shin Buddhism); (4) (See 法眼) second highest priestly rank in Buddhism; (5) (おしょう, かしょう only) monk (esp. the head monk of a temple); (6) master (of one's art, trade, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So \So\, adv. [OE. so, sa, swa, AS. sw[=a]; akin to OFries,
   s[=a], s?, D. zoo, OS. & OHG. s?, G. so, Icel. sv[=a], sv?,
   svo, so, Sw. s?, Dan. saa, Goth. swa so, sw? as; cf. L. suus
   one's own, Skr. sva one's own, one's self. [root]192. Cf. As,
   {Custom}, {Ethic}, {Idiom}, {Such}.]
   1. In that manner or degree; as, indicated (in any way), or
    as implied, or as supposed to be known.
    [1913 Webster]
 
       Why is his chariot so long in coming? --Judges v.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   2. In like manner or degree; in the same way; thus; for like
    reason; whith equal reason; -- used correlatively,
    following as, to denote comparison or resemblance;
    sometimes, also, following inasmuch as.
    [1913 Webster]
 
       As a war should be undertaken upon a just motive, so
       a prince ought to consider the condition he is in.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. In such manner; to such degree; -- used correlatively with
    as or that following; as, he was so fortunate as to
    escape.
    [1913 Webster]
 
       I viewed in may mind, so far as I was able, the
       beginning and progress of a rising world. --T.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
       He is very much in Sir Roger's esteem, so that he
       lives in the family rather as a relation than
       dependent.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Very; in a high degree; that is, in such a degree as can
    not well be expressed; as, he is so good; he planned so
    wisely.
    [1913 Webster]
 
   5. In the same manner; as has been stated or suggested; in
    this or that condition or state; under these
    circumstances; in this way; -- with reflex reference to
    something just asserted or implied; used also with the
    verb to be, as a predicate.
    [1913 Webster]
 
       Use him [your tutor] with great respect yourself,
       and cause all your family to do so too. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       It concerns every man, with the greatest
       seriousness, to inquire into those matters, whether
       they be so or not.          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       He is Sir Robert's son, and so art thou. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The case being such; therefore; on this account; for this
    reason; on these terms; -- used both as an adverb and a
    conjuction.
    [1913 Webster]
 
       God makes him in his own image an intellectual
       creature, and so capable of dominion. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Here, then, exchange we mutually forgiveness;
       So may the guilt of all my broken vows,
       My perjuries to thee, be all forgotten. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   7. It is well; let it be as it is, or let it come to pass; --
    used to express assent.
    [1913 Webster]
 
       And when 't is writ, for my sake read it over,
       And if it please you, so; if not, why, so. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There is Percy; if your father will do me any honor,
       so; if not, let him kill the next Percy himself.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Well; the fact being as stated; -- used as an expletive;
    as, so the work is done, is it?
    [1913 Webster]
 
   9. Is it thus? do you mean what you say? -- with an upward
    tone; as, do you say he refuses? So? [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   10. About the number, time, or quantity specified;
     thereabouts; more or less; as, I will spend a week or so
     in the country; I have read only a page or so.
     [1913 Webster]
 
        A week or so will probably reconcile us. --Gay.
     [1913 Webster]
 
   Note: See the Note under {Ill}, adv.
      [1913 Webster]
 
   {So} . . . {as}. So is now commonly used as a demonstrative
    correlative of as when it is the puprpose to emphasize the
    equality or comparison suggested, esp. in negative
    assertions, and questions implying a negative answer. By
    Shakespeare and others so . . . as was much used where as
    . . . as is now common. See the Note under {As}, 1.
    [1913 Webster]
 
       So do, as thou hast said.       --Gen. xviii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       As a flower of the field, so he flourisheth. --Ps.
                          ciii. 15.
    [1913 Webster]
 
       Had woman been so strong as men.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No country suffered so much as England. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {So far}, to that point or extent; in that particular. "The
    song was moral, and so far was right." --Cowper.
 
   {So far forth}, as far; to such a degree. --Shak. --Bacon.
 
   {So forth}, further in the same or similar manner; more of
    the same or a similar kind. See {And so forth}, under
    {And}.
 
   {So, so}, well, well. "So, so, it works; now, mistress, sit
    you fast." --Dryden. Also, moderately or tolerably well;
    passably; as, he succeeded but so so. "His leg is but so
    so." --Shak.
 
   {So that}, to the end that; in order that; with the effect or
    result that.
 
   {So then}, thus then it is; therefore; the consequence is.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So \So\, conj.
   Provided that; on condition that; in case that; if.
   [1913 Webster]
 
      Though all the winds of doctrine were let loose play
      upon the earth, so truth be in the field, we do
      injuriously, by licensing and prohibiting, to misdoubt
      her strength.              --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So \So\, interj.
   Be as you are; stand still; stop; that will do; right as you
   are; -- a word used esp. to cows; also used by sailors.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thionyl \Thi"on*yl\, n. [Thionic + -yl.] (Chem.)
   The hypothetical radical {SO}, regarded as an essential
   constituent of certain sulphurous compounds; as, thionyl
   chloride.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 so /zoː/
  as; so; that way; thus

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 so
  sow

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top