Search result for

*rlich*

(176 entries)
(0.039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rlich, -rlich-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Also quitting under fire is John Ehrlichman.และอีกคนที่โดนเผือกร้อนคือ\ จอห์น เอนริชแมน Frost/Nixon (2008)
Ehrlichman was a key political advisor.เอนริชแมนคือหัวหน้า\ ที่ปรึกษาทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
- Haldeman. - Haldeman. And Ehrlichman, too.ฮาด์ดแมน ฮาล์ดแมน และ เอนริชแมนด้วย Frost/Nixon (2008)
"Ehrlichman could provide the way to deliver it.""เอนริชแมนสามารถหาวิธีส่งมันไปได้แล้ว" Frost/Nixon (2008)
All that was Haldeman and Ehrlichman's business.ทั้งหมดเป็นเรื่องของฮัลเดอแมน และเอิร์ลลิคแมน Frost/Nixon (2008)
If Haldeman and Ehrlichman were the ones really responsible, when you subsequently found out about it, why didn't you call the police and have them arrested?ถ้าฮัลเดอแมนและเอิร์ลลิคแมนเ ป็นคนที่รับผิดชอบจริง ๆ ตอนที่ท่านทราบเรื่องนี้ในเวลาต่อมา ทำไมท่านไม่เรียกตำรวจ ให้จับพวกเขาไปล่ะครับ? Frost/Nixon (2008)
These men, Haldeman, Ehrlichman, I knew their families.คนเหล่านี้ ฮัลเดอแมน เิอิร์ลลิคแมน ผมรู้จักครอบครัวพวกเขา Frost/Nixon (2008)
"Helen and Murray erlich" sound nice.Helen and Murray erlich เพราะมาก The Wrong Goodbye (2011)
Francesca Ehrlich with JG Allen Tobacco.ฟรานเชสก้า เออร์ลิช จากโรงงานยาสูบเจจี อัลเลน Panama Red (2012)
Oh, no.NatürlichRoom Service (1938)
I have.NatürlichA Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
Really.EhrlichCop (1988)
Really.EhrlichWayne's World (1992)
Really?EhrlichOcean Waves (1993)
Really.EhrlichOperation Blackout (1994)
Really?EhrlichRun Away, Little Boy (2001)
Really.EhrlichAuto Focus (2002)
Sure.NatürlichDay 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2002)
Sure.NatürlichReformation (2004)
Seriously.EhrlichThe Break-Up (2006)
- Right.NatürlichCity of Mercy (2006)
Really?EhrlichIt's Complicated (2009)
He is?EhrlichOurselves Alone (2011)
Carol:NatürlichSick (2012)
Inside.InnerlichThe Chickening (2013)
Sure.NatürlichMonster Hunt (2015)
Really?EhrlichManly Whatnots (2016)
Of course.- NatürlichSt. Lucifer (2016)
Sure.NatürlichFifty Shades Darker (2017)
Something more dramatic. When can we be ready to invade Osterlich?ทำบางอย่างอาจจะเร้าใจกว่า เราพร้อมที่จะบุก ออสเตอริคไหม The Great Dictator (1940)
If things get worse we can go to Osterlich.หากสถานะการณ์แย่ลง เราจะไป ออสเตอลิค The Great Dictator (1940)
We'll invade Osterlich first. After that we can bluff.เราจะบุก ออสเตอลิค เป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ The Great Dictator (1940)
Bad news. The invasion of Osterlich will have to be delayed.ข่าวร้ายครับ การบุก ออสตินลิค ถูกเลื่อนออกไป The Great Dictator (1940)
We can go to Osterlich. That's still free.เราจะไป ออสตินลิค ที่นั้นยังคงมีเสรี The Great Dictator (1940)
Osterlich!ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว The Great Dictator (1940)
To the invasion of Osterlich!แด่ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Napaloni's army is on the Osterlich front.กองทัพ เนโพโลนี อยู่แนวหน้า ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
To take Osterlich!เพื่อบุก ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
He says no doubt you've heard about Osterlich.เขาว่า ไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่ได้ยินมา เกี่ยวกับ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Napaloni will leave the invasion of Osterlich to me.เนโพโลนี จะต้องออก ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
We shall not discuss the Osterlich situation.เราจะไม่พูดถึง สถานการณ์ ในออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Garbitsch! The invasion of Osterlich.การ์บริทซ เราจะบุก ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
You agree not to invade Osterlich,คุณจะต้องไม่บุก ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
I agree not to invade Osterlich.ผมก็จะไม่บุกเช่นกัน The Great Dictator (1940)
- Osterlich is a free country!- ออสตินลิค เป็นประเทศเสรี The Great Dictator (1940)
The invasion of Osterlich.แผนบุก ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
I have been in communication with Marshal Herring in Osterlich.ผมได้ติดต่อ กับจอมพล มาร์เชล เฮอลิง ใน ออสตินลิค The Great Dictator (1940)

CMU English Pronouncing Dictionary
ORLICH    AO1 R L IH0 K
ERLICH    ER1 L IH0 K
EHRLICH    ER1 L IH0 K
NERLICH    N ER1 L IH0 K
GERLICH    G ER1 L IH0 K
SPERLICH    S P ER1 L IH0 K
ERLICHMAN    EH1 R L IH0 K M AH0 N
ERLICHMAN    ER1 L IH0 K M AH0 N
EHRLICHMAN    ER1 L IH0 K M AH0 N
SEIBERLICH    S AY1 B ER0 L IH0 K
WUNDERLICH    W AH1 N D ER0 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ehrlich    (n) (e1 r l i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
jährlichทุกๆ ปี
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
jährlich(adj) (โดย) ทุกปี, See also: jedes Jahr
widerlich(adj) (กลิ่น) น่ารังเกียจ
widerlich(adj) น่าชัง ไม่น่าชื่นชม
erforderlich(adj) ที่จำเป็น, สำคัญ เช่น erforderliche Qualifikation คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี, See also: S. notwendig, nötig,
übernatürliche Kräfte|pl.| อิทธิฤทธิ์
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน,โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich,
ärgerlich(adv) |über etw.(A)| โกรธเคือง, โมโห เช่น Sie ist sehr ärgerlich über die Zugverspätung. หล่อนโมโหที่รถไฟล่าช้า, See also: S. böse,
elterlich(adj) เกี่ยวกับพ่อหรือแม่, ของพ่อแม่ เช่น Die Beziehung zwischen Mutter und Vater kann als elterlich-partnerschaftliches Teilsystem betrachtet werden., Darum verließ ich mein elterlich Haus und das traute Geburtsland? Darum entsagt' ich der Liebe des trefflichsten Mädchens, des Vaters Treulicher Führung?
ärgerlich(adj) |auf, über| โกรธ เช่น Ich weiß nun nicht wie ich mich verhalten soll ich bin ärgerlich über meine Mutter. , See also: S. verärgertber)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
herrlich (adj ) วิเศษ ดีเยี่ยม งดงามยิ่ง in hohem Maß schön, gut odor angenehm
See also: R. Hẹrrlichkeit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerlichkeit {f}; Abenteuerlust {f}adventurousness [Add to Longdo]
feierlicher Abschluss (im Seniorjahr der High School)prom night [Add to Longdo]
jährliche Abschlussprüfung {f} [econ.]audit of annual accounts [Add to Longdo]
Ärgerlichkeit {f}peskiness [Add to Longdo]
Äußerlichkeit {f}outwardness [Add to Longdo]
große Angst haben; fürchterlich Schiss habento be funky [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
Annahme {f}; Vermutung {f}; Voraussetzung {f} | Annahmen {pl} | willkürliche Annahmeassumption | assumptions | arbitrary assumption [Add to Longdo]
Ausdauer {f}; Beharrlichkeit {f}; Langlebigkeit {f}persistence [Add to Longdo]
Ausdauer {f}; Beharrlichkeit {f} | Beharrlichkeiten {pl}perseverance | perserverances [Add to Longdo]
Begehrlichkeit {f}concupiscence [Add to Longdo]
Begehrlichkeit {f}; Habsucht {f}covetousness [Add to Longdo]
Begehrlichkeit {f}; Gierigkeit {f}greediness [Add to Longdo]
Beharrlichkeit {f}insistence [Add to Longdo]
Beharrlichkeit {f}pertinaciousness [Add to Longdo]
äußerlich gute Beschaffenheitapparent good order and condition [Add to Longdo]
Beurlaubung {f} | eine halbjährliche Beurlaubung beantragenleave of absence | to apply for half year's leave of absence [Add to Longdo]
körperliche Bewegung {f}physical exercise [Add to Longdo]
steuerliche Bewertungsabschläge auf Vorräteadjustment of inventories to tax base [Add to Longdo]
Brüderlichkeit {f}brotherliness [Add to Longdo]
Bürgerlichen {pl}commons [Add to Longdo]
Dauerlichtelement {n}continuous light element [Add to Longdo]
Deckenoberlicht {n}roof light [Add to Longdo]
Defekt {m}; Mangel {m}; Schaden {m} | Defekte {pl}; Mängel {pl} | körperlicher Defekt; körperlicher Schaden | geistiger Defekt; geistiger Schaden | mechanischer Defektdefect; fault | defects | physical defect | mental defect | mechanical defect [Add to Longdo]
Ehrlichkeit {f}forthrightness [Add to Longdo]
Ehrlichkeit {f}honesty [Add to Longdo]
Ehrlichkeit {f}straightforwardness [Add to Longdo]
Entkörperlichung {f}disembodiment [Add to Longdo]
Ernst {m}; Feierlichkeit {f}gravity [Add to Longdo]
Fähigkeit {f}; Vermögen {n} | Fähigkeiten {pl} | körperliche oder geistige Fähigkeit {f} | Fähigkeiten {pl}capability | capabilities | capability | faculties [Add to Longdo]
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
Feier {f}; Feierlichkeit {f} | Feiern {pl}; Feierlichkeiten {pl}ceremony | ceremonies [Add to Longdo]
Feierlichkeit {f}ceremoniousness [Add to Longdo]
Feierlichkeit {f}solemnity [Add to Longdo]
Feierlichkeit {f}solemnness [Add to Longdo]
Figürlichkeit {f}figurativeness [Add to Longdo]
Fürchterlichkeit {f}fearsomeness [Add to Longdo]
natürliche Gabe {f}dower [Add to Longdo]
Gefährlichkeit {f}dangerousness [Add to Longdo]
Gefährlichkeit {f}perilousness [Add to Longdo]
Gefährlichkeit {f}riskiness [Add to Longdo]
Gefährlichtkeit {f}hazardousness [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Ausführlichkeit {f}; Sorgfalt {f}particularity [Add to Longdo]
Gesellschaft des bürgerlichen Rechtsprivate company; private corporation [Am.] [Add to Longdo]
Gewaltverherrlichung {f}glorification of violence [Add to Longdo]
Gewaltverherrlichung {f} in den Medienoverexposure of violence in the media [Add to Longdo]
Großväterlichkeit {f}grandfatherliness [Add to Longdo]
Grundsatz der steuerlichen Leistungsfähigkeitability to pay principle [Add to Longdo]
Hartnäckigkeit {f}; Beharrlichkeit {f}tenacity [Add to Longdo]
Haufen {m}; Gruppe {f} | ein jämmerlicher Haufencluster | a pathetic bunch [Add to Longdo]
Herrlichkeit {f}delightfulness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下賜[かし, kashi] kaiserliche_Schenkung, kaiserliche_Verleihung [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] Unveraenderlichkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
不屈[ふくつ, fukutsu] unbeugsam, unerschuetterlich [Add to Longdo]
体罰[たいばつ, taibatsu] Pruegelstrafe, koerperliche_Zuechtigung [Add to Longdo]
偉観[いかん, ikan] herrlicher_Anblick, grossartiger_Anblick [Add to Longdo]
元老[げんろう, genrou] kaiserlicher_Berater [Add to Longdo]
克明[こくめい, kokumei] -treu, ehrlich, fleissig [Add to Longdo]
具象的[ぐしょうてき, gushouteki] konkret, koerperlich [Add to Longdo]
劇薬[げきやく, gekiyaku] starke_Arznei, gefaehrliche_Arznei [Add to Longdo]
[ちょく, choku] kaiserliches_Dekret [Add to Longdo]
勅命[ちょくめい, chokumei] kaiserlicher_Befehl, kaiserlicher_Auftrag [Add to Longdo]
勅語[ちょくご, chokugo] kaiserliche_Botschaft, Thronrede [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] gefaehrlich [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] gefaehrlich [Add to Longdo]
厳か[おごそか, ogosoka] feierlich, ernst, wuerdevoll [Add to Longdo]
厳粛[げんしゅく, genshuku] Strenge, Ernst, Feierlichkeit [Add to Longdo]
口惜しい[くちおしい, kuchioshii] bedauerlich, aergerlich [Add to Longdo]
命懸け[いのちがけ, inochigake] auf_Leben_und_Tod, lebensgefaehrlich [Add to Longdo]
執着[しゅうちゃく, shuuchaku] Anhaenglichkeit, Beharrlichkeit [Add to Longdo]
執着[しゅうちゃく, shuuchaku] Anhaenglichkeit, Beharrlichkeit [Add to Longdo]
壮大[そうだい, soudai] erhaben, grossartig, herrlich [Add to Longdo]
大詔[たいしょう, taishou] kaiserlicher_Erlass [Add to Longdo]
天寿[てんじゅ, tenju] natuerliche_Lebensdauer [Add to Longdo]
天性[てんせい, tensei] natuerliche_Anlage, Natur [Add to Longdo]
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] makellos, natuerlich [Add to Longdo]
妃殿下[ひでんか, hidenka] Ihre_Kaiserliche_Hoheit [Add to Longdo]
[もう, mou] SINNLOS, WILLKUERLICH [Add to Longdo]
宮城[きゅうじょう, kyuujou] kaiserlicher_Palast [Add to Longdo]
宮廷[きゅうてい, kyuutei] kaiserlicher_Hof [Add to Longdo]
寿命[じゅみょう, jumyou] (natuerliche) Lebensdauer, das_Leben [Add to Longdo]
帝政[ていせい, teisei] kaiserliche_Regierung, Imperialismus [Add to Longdo]
年貢[ねんぐ, nengu] jaehrlicher_Tribut [Add to Longdo]
庶民的[しょみんてき, shominteki] -normal, natuerlich, beliebt [Add to Longdo]
[れん, ren] REIN, EHRLICH, BILLIG [Add to Longdo]
[てい, tei] KAISERLICHER HOF, BEHOERDE [Add to Longdo]
当然[とうぜん, touzen] gerecht, recht, natuerlich, notwendig [Add to Longdo]
御所[ごしょ, gosho] der_kaiserliche_Palast [Add to Longdo]
御璽[ぎょじ, gyoji] kaiserliches_Siegel [Add to Longdo]
必携[ひっけい, hikkei] Handbuch, Vademekum, unentbehrlich [Add to Longdo]
必要[ひつよう, hitsuyou] notwendig, erforderlich [Add to Longdo]
忠実[ちゅうじつ, chuujitsu] -treu, aufrichtig, ehrlich [Add to Longdo]
怒る[おこる, okoru] zornig_werden, aergerlich_werden [Add to Longdo]
怖い[こわい, kowai] fuerchterlich, entsetzlich, schrecklich, unheimlich [Add to Longdo]
恨む[うらむ, uramu] uebelnehmen, aergerlich_sein, beschuldigen, vorwerfen [Add to Longdo]
恨めしい[うらめしい, urameshii] grollend, vorwurfsvoll, -bitter, hasserfuellt, bedauerlich [Add to Longdo]
恩賜[おんし, onshi] kaiserliches_Geschenk [Add to Longdo]
悔しい[くやしい, kuyashii] bedauerlich, aergerlich [Add to Longdo]
悪性[あくせい, akusei] boesartig, gefaehrlich [Add to Longdo]
惜しい[おしい, oshii] bedauerlich, kostbar, verschwenderisch, zu_gut [Add to Longdo]
憤る[いきどうる, ikidouru] aergerlich_sein, indigniert_sein, sich_entruesten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top