ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*retten*

   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: retten, -retten-
Possible hiragana form: *れってん*
Longdo Dictionary ภาษา เดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
tretten (n ) thirteen

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To save her.Sie zu rettenSoul Survivor (2003)
Jesus Christ!Möge Christus dich rettenTikhiy Don (1957)
Have to save our skins somehow.Man muss sich doch rettenTikhiy Don (1957)
He pleaded. And you saved him?Ich sollte ihn rettenWitness for the Prosecution (1957)
Jesus Christ!Möge Christus dich rettenTikhiy Don II (1958)
You've saved me, sir.Sie retten mich, mein Herr. Premier mai (1958)
It was all I could do to rescue Leo from the crowd.Das war alles, was ich tun konnte, um Leo vor der Menge zu rettenTogether (1958)
- I'll dream of dangers he predicted so you can rescue me.- Angenommen, seine Prophezeiung... - Ich werde davon träumen damit du mich retten kannst. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Before dawn, you will plead with us for your very lives.Noch vor Sonnenaufgang werdet ihr uns anflehen, euch vor dem Tod zu rettenThe 7th Voyage of Sinbad (1958)
We could have sliced them to bits but you stopped us to save this idiot who babbles nonsense.Wir hätten sie in Stücke hacken können aber Ihr habt uns daran gehindert, um diesen Narren zu retten der lauter dumme Reden führt. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Like he's waiting for something to happen so he can save you.Als ob er darauf wartet, dass er dich vor etwas retten kann. Another Time, Another Place (1958)
I can give you a cigarette, American.Ich habe Zigaretten, amerikanische. Another Time, Another Place (1958)
Make him understand, Henry, fire is the only thing that'll save them.Machen Sie ihm klar, Henry, dass nur Feuer sie retten kann. The Barbarian and the Geisha (1958)
- Can you spare a smoke, stranger?- Wie wär's mit Zigaretten? - Halt die Klappe. The Bravados (1958)
But your assistance can save us time and a few British lives.Aber mit lhrer Hilfe retten wir Zeit und einige britische Leben. The Buccaneer (1958)
All I want to do is save the United States.Ich will nur die Vereinigten Staaten rettenThe Buccaneer (1958)
Our only safety lies in surrender.Nur Kapitulation kann uns rettenThe Buccaneer (1958)
It all depends on if we can save it.Hängt davon ab, ob wir es retten können. Cowboy (1958)
Do exactly as I say and we may be able to save her.Befolgen Sie ihn, und wir können sie vielleicht rettenHorror of Dracula (1958)
There was nothing I could do to save her.Ich konnte nichts tun, um sie zu rettenHorror of Dracula (1958)
Thank you, I prefer cigarettes.Ich rauche ZigarettenIt Happened in Broad Daylight (1958)
- A packet of cigarettes.- Eine Packung ZigarettenEve Wants to Sleep (1958)
"WHAT WAS YOUR LAST PART?"Du willst zumindest deine Karriere rettenHow to Make a Monster (1958)
3 SHOCKING MURDERS COMMITTED. 2 OF THEM AT YOUR STUDIO WHILE YOU WERE THERE. WE WEREN'T THE ONLY ONES.Als hättest du geplant, mich zu verraten, um deine eigene Haut zu rettenHow to Make a Monster (1958)
TO CROWN MY COLLECTION WITH A WEREWOLFIch muss meine Kinder rettenHow to Make a Monster (1958)
It's the only hope for the evening.- Das könnte den Abend rettenIndiscreet (1958)
I'd have you ordered out of Yang Cheng, but since I'm not obsessed with saving souls or lives,Aber ich bin nicht darauf versessen, Seelen zu retten... The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Lin Nan, I think this is why God wanted me to come to China, to get these children out.Ich glaube, Gott schickte mich für diese Aufgabe nach China. Um diese Kinder zu rettenThe Inn of the Sixth Happiness (1958)
Our picture today is sponsored by Superbo cigarettes.Unser Spielfilm wird von Superbo-Zigaretten gesponsert. Rock-a-Bye Baby (1958)
The cigarette without tobacco or harmful nicotine and tars.Die Zigaretten ohne Tabak, schädlichen Nikotin oder Teer. Rock-a-Bye Baby (1958)
You take these cigarettes and smoke them.Diese Zigaretten können Sie rauchen! Rock-a-Bye Baby (1958)
Folks, about your cigarettes.Leute, wegen eurer ZigarettenRock-a-Bye Baby (1958)
If you're coughing and paying big worrisome x-ray bills, it's because you're smoking ordinary cigarettes.Wenn Sie husten und Unsummen für Röntgenbilder ausgeben, dann sicher, weil Sie normale Zigaretten rauchen. Rock-a-Bye Baby (1958)
- No... 80,000 fine, for cigarette smuggling, commuted to three months.80.000 Strafe wegen Zigarettenschmuggels. Big Deal on Madonna Street (1958)
This here is the hole I made to hide my cigarettes in!Hier habe ich Zigaretten versteckt. Big Deal on Madonna Street (1958)
Idiot. Indicate if you're going to stop.Ja, bist du denn noch zu retten, Blödmann? Taxi, Trailer and Corrida (1958)
This is all I could save.Nur diesen Topf konnte ich noch rettenTaxi, Trailer and Corrida (1958)
Cigarettes?ZigarettenTeacher's Pet (1958)
Cigarettes?ZigarettenTeacher's Pet (1958)
It is a pity that, knowing her suicidal tendencies he did not make a greater effort the second time.Ein Jammer, dass er, um ihre Selbstmordtendenzen wissend, keine größere Anstrengung machte, sie ein zweites Mal zu rettenVertigo (1958)
Lies won't save him!Lügen werden ihn nicht mehr rettenThe Vikings (1958)
There are cigarettes here and whiskey there.Hier sind Zigaretten und dort ist Whisky. The Lovers (1958)
And I had to find a way to save her.Ich musste sie rettenBack to the Wall (1958)
They're moving him down to the clinic at Brig, tonight, hoping to save his hands and feet which are badly frostbitten.Sie bringen ihn in die Klinik in Brig. Sie hoffen, seine Hände und Füße retten zu können, die voller Frostbeulen sind. The Crystal Trench (1959)
Time will save Billy's life.Zeit um sein Leben zu rettenThe Gunfight at Dodge City (1959)
We do not want to conquer your planet.Wir wollen euren Planeten nicht unterwerfen, wir wollen ihn nur rettenPlan 9 from Outer Space (1959)
Is it mad that you destroy other people to save yourselves ?Verrückt? Ist es verrückt, andere Menschen zu töten, um sich selbst zu rettenPlan 9 from Outer Space (1959)
Is it mad that one country must destroy another to save themselves ?Ist es verrückt, wenn ein Land gezwungen ist, ein anderes zu zerstören, um sich selbst zu rettenPlan 9 from Outer Space (1959)
- I brought you some cigarettes.- Ich habe Ihnen Zigaretten mitgebracht. Anatomy of a Murder (1959)
I have some cigarettes around here someplace.Ich habe hier irgendwo noch ZigarettenAnatomy of a Murder (1959)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARGARETTEN    M AA2 R G ER0 EH1 T AH0 N
GRETTENBERGER    G R EH1 T AH0 N B ER0 G ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Zigarettenanzünder(n) |der, pl. Zigarettenanzünder| ไฟแช็ค, See also: S. das Feuerzeug, R. das Streichholz,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rettenstativ {n} (Labor)burette stand [Add to Longdo]
Haut {f} | Häute {pl} | die eigene Haut rettenskin | skins | to save one's own skin; to save one's hide [Add to Longdo]
Kippe {f}; Zigarettenkippe {f}; Zigarettenstummel {m}(cigarette) stub; end; butt; fag end [Add to Longdo]
Lage {f}; Situation {f} | Lagen {pl}; Situationen {pl} | die Lage retten | die Lage abschätzen | in der Lage sein zu | in der Lage sein zusituation | situations | to save the day | to make an appraisal of the situation | to be able to | to be in a position to [Add to Longdo]
Soubrette {f} | Soubretten {pl}soubrette | soubrettes [Add to Longdo]
das rettende Ufer erreichento reach dry land [Add to Longdo]
Zigarette {f} | Zigaretten {pl} | sich seine eigenen Zigaretten drehencigarette | cigarettes | to roll one's own cigarettes [Add to Longdo]
Zigarettenautomat {m}cigarette automat [Add to Longdo]
Zigarettenautomat {m}cigarette machine [Add to Longdo]
Zigarettenetui {n}cigarette case [Add to Longdo]
Zigarettenrauch {m} | kalter Zigarettenrauchcigarette smoke | stale cigarette smoke [Add to Longdo]
Zigarettenschachtel {f}cigarette packet [Add to Longdo]
Zigarettenspitze {f}cigarette holder [Add to Longdo]
Zigarettenstummel {m}butts [Add to Longdo]
aufbewahren; retten; sichernto save [Add to Longdo]
erlösend; rettend {adj}redemptive [Add to Longdo]
erretten (aus; von); erlösen (von)to rescue (from) [Add to Longdo]
lebensrettend {adj}lifesaving [Add to Longdo]
retten; befreien; bergen (aus) | rettend; befreiend; bergend | gerettet; befreit; geborgen | rettet | rettete | jdm. vorm Ertrinken rettento rescue (from) | rescuing | rescued | rescues | rescued | to rescue sb. from drowning [Add to Longdo]
rettento deserves [Add to Longdo]
rettento receive [Add to Longdo]
retten | rettend | rettet | retteteto salvage | salvaging | salvages | salvaged [Add to Longdo]
retten | rettend | rettetto salve | salving | salves [Add to Longdo]
retten, was zu retten istto make the best of a bad job [Add to Longdo]
retten; bewahren; erlösento save [Add to Longdo]
rettendbailing [Add to Longdo]
rettenswertsalvageable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
助かる[たすかる, tasukaru] gerettet_werden, sich_retten [Add to Longdo]
助ける[たすける, tasukeru] helfen, retten [Add to Longdo]
救う[すくう, sukuu] retten, helfen [Add to Longdo]
紫煙[しえん, shien] Tabakrauch, Zigarettenqualm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  retten /rɛtən/
   to deserve; to make the best of a bad job; to receive; to salvage; to salve; to save

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top