Search result for

*racés*

(97 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: racés, -racés-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airs and graces[IDM] มีมาดดี
kick over the traces[IDM] ต้องการอิสรภาพ, See also: ทำตัวไม่เชื่อฟัง, ดื้อดึง

English-Thai: Nontri Dictionary
braces(n) สายโยงกางเกง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bracesวงเล็บปีกกา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
clear traces of guiltร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bracesเบรส,อุปกรณ์สำหรับดาม;เบรศ;เครื่องพยุงหลัง;เครื่องพยุงขา;กายอุปกรณ์;เหล็กประกบ;กายอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]
Braces, Backกายอุปกรณ์เสริมหลัง [การแพทย์]
Braces, Bowlegกายอุปกรณ์เสริมขาโก่ง [การแพทย์]
Braces, Campกายอุปกรณ์เสริมใช้บังคับข้อตะโพกให้กาง [การแพทย์]
Braces, Elbowกายอุปกรณ์เสริมข้อศอก [การแพทย์]
Braces, Elbow, Freeกายอุปกรณ์เสริมข้อศอกชนิดอิสระ [การแพทย์]
Braces, Four Poster, Cervicalกายอุปกรณ์เสริมคอมีเสาค้ำ4แท่ง [การแพทย์]
Braces, Functionalกายอุปกรณ์เสริมหน้าที่ [การแพทย์]
Braces, Ischial Weight-Bearingกายอุปกรณ์เสริมรับน้ำหนักที่กระดูกก้น [การแพทย์]
Braces, Jewettกายอุปกรณ์เสริมเพื่อพยุงและดัดหลังให้แอ่น [การแพทย์]
Braces, Kneeกายอุปกรณ์เสริมข้อเข่า [การแพทย์]
Braces, Knee Molded Leatherกายอุปกรณ์เสริมเข่าที่ทำด้วยหนัง [การแพทย์]
Braces, Knee, Freeกายอุปกรณ์เสริมข้อเข่าชนิดอิสระ [การแพทย์]
Braces, Knightกายอุปกรณ์เสริมพยุงหลังแบบไนท์ [การแพทย์]
Braces, Knight-Taylorกายอุปกรณ์พยุงหลังแบบไนท์-เทเลอร์ [การแพทย์]
Braces, Knock Kneeกายอุปกรณ์เสริมรักษาขาฉิ่ง [การแพทย์]
Braces, Leg, Shortเบรสขา [การแพทย์]
Braces, Long Legหลักประกันขาชนิดสูง [การแพทย์]
Braces, Milwaukeeกายอุปกรณ์ดัดสันหลังคด [การแพทย์]
Braces, Spinalเบรสของลำตัว [การแพทย์]
Minute Tracesเลือดที่เห็นทางกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงเล็บปีกกา[N] braces, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ { }
ผิวขาว[N] white races, See also: white man/woman, Example: พวกผิวขาวมีจำนวนมากเป็นสามเท่าของพวกนิโกร, Thai definition: ผิวกายสีขาว
วงเล็บ[N] parentheses, See also: braces, Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต, Example: ข้อความที่มีตัวพิมพ์เอนๆ อยู่ในวงเล็บจะบอกถึงที่มาของคำ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายกันข้อความไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญรอยตาม[v. exp.] (jaroēnrøi tām) EN: follow in the footsteps of   FR: marcher sur les traces (de)
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces   
นมัสการ[X] (namasakān) EN: pray ; pay respects ; salute   FR: prier ; rendre hommage ; rendre grâces
ทิ้งร่องรอย[v. exp.] (thing rǿngrøi) EN: leave tracks ; leave traces ; leave a clue   
วงเล็บ[n.] (wonglep) EN: “( )” ; parentheses ; round brackets ; braces   FR: “( )” ; parenthèse [f]
วงเล็บปีกกา[n. exp.] (wonglep pīkkā) EN: braces ; { }   FR: accolade [f] ; { }
ย้อนรอย[v. exp.] (yøn røi) EN: retrace ; reverse one's steps ; retrace one's step   FR: revenir sur ses traces

CMU English Pronouncing Dictionary
RACES    R EY1 S AH0 Z
BRACES    B R EY1 S AH0 Z
GRACES    G R EY1 S AH0 Z
TRACES    T R EY1 S AH0 Z
EMBRACES    EH0 M B R EY1 S AH0 Z
TERRACES    T EH1 R AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
races    (v) (r ei1 s i z)
braces    (v) (b r ei1 s i z)
graces    (v) (g r ei1 s i z)
traces    (v) (t r ei1 s i z)
embraces    (v) (i1 m b r ei1 s i z)
retraces    (v) (r ii1 t r ei1 s i z)
terraces    (v) (t e1 r @ s i z)
disgraces    (v) (d i1 s g r ei1 s i z)
millraces    (n) (m i1 l r ei s i z)
boat-races    (n) - (b ou1 t - r ei s i z)
foot-races    (n) - (f u1 t - r ei s i z)
horseraces    (n) (h oo1 s r ei s i z)
sack-races    (n) - (s a1 k - r ei s i z)
scapegraces    (n) (s k ei1 p g r ei s i z)
torch-races    (n) - (t oo1 ch - r ei s i z)
scratch-races    (n) - (s k r a1 ch - r ei s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラシックレース[, kurashikkure-su] (n) classic races [Add to Longdo]
ラテン民族[ラテンみんぞく, raten minzoku] (n) Latin peoples; Latin races [Add to Longdo]
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]
軌跡[きせき, kiseki] (n) (1) tire track; (2) traces of a person or thing; path one has taken; (3) {math} locus; (P) [Add to Longdo]
響銅;胡銅器;砂張;佐波理[さはり, sahari] (n) copper alloy with traces of silver, lead, or tin [Add to Longdo]
形跡[けいせき, keiseki] (n) traces; evidence; (P) [Add to Longdo]
痕跡[こんせき, konseki] (n,adj-no) trace; traces; vestige; vestiges; (P) [Add to Longdo]
三冠馬[さんかんば, sankanba] (n) winner of Japan's three main horse races; (P) [Add to Longdo]
残影[ざんえい, zan'ei] (n) traces; remnants [Add to Longdo]
歯列矯正器[しれつきょうせいき, shiretsukyouseiki] (n) (orthodontic) braces [Add to Longdo]
成長小説[せいちょうしょうせつ, seichoushousetsu] (n) novel of formation (education); novel of character development; novel which traces the intellectual, moral, spiritual or social development of a young person; Bildungsroman (German) [Add to Longdo]
単勝[たんしょう, tanshou] (n) winning at the races [Add to Longdo]
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} (curly) braces [Add to Longdo]
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} braces [Add to Longdo]
中距離[ちゅうきょり, chuukyori] (n) middle-distance (races) [Add to Longdo]
尾を引く[おをひく, owohiku] (exp,v5k) to leave a trail; to leave traces; to have a lasting effect [Add to Longdo]
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P) [Add to Longdo]
名表[なおもて, naomote] (n) (See 名残) remains; traces; vestiges; memory [Add to Longdo]
憂色[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom [Add to Longdo]
有色人種[ゆうしょくじんしゅ, yuushokujinshu] (n,adj-no) people of color (colour); non-white races [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八荣八耻[bā róng bā chǐ, ㄅㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄔˇ, / ] honors and disgraces [Add to Longdo]
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, / ] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back [Add to Longdo]
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] braces; curly brackets { } [Add to Longdo]
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, ] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces [Add to Longdo]
抹杀[mǒ shā, ㄇㄛˇ ㄕㄚ, / ] to erase; to cover traces; to obliterate evidence; to expunge; to blot out; to suppress [Add to Longdo]
敛迹[liǎn jì, ㄌㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] to refrain; to give up evil (temporarily); to cover one's traces; to lie low; to retire (from view) [Add to Longdo]
有色人种[yǒu sè rén zhǒng, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] colored races [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] braces (med.); fetters; manacles [Add to Longdo]
玩索[wán suǒ, ㄨㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, ] to search for subtle traces; to ponder [Add to Longdo]
[hén, ㄏㄣˊ, ] scar; traces [Add to Longdo]
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, / ] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack) [Add to Longdo]
花括号[huā kuò hào, ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] braces; curly brackets { } [Add to Longdo]
蛛丝马迹[zhū sī mǎ jì, ㄓㄨ ㄙ ㄇㄚˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. spider's thread and horse track; tiny hints (of a secret); traces; clue [Add to Longdo]
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, / ] cohabitation (of different populations or races); to coexist [Add to Longdo]
青眼[qīng yǎn, ㄑㄧㄥ ㄧㄢˇ, ] to make firm eye contact with sb; fig. to favor; to respect; good graces; to think highly of sb [Add to Longdo]
青睐[qīng lài, ㄑㄧㄥ ㄌㄞˋ, / ] to look at sb with firm eye contact; fig. to favor; good graces; think highly of sb [Add to Longdo]
[yǐn, ˇ, ] traces (of a carriage) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({}) [Add to Longdo]
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top