ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*réservés*

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: réservés, -réservés-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preserves[N] ผลไม้แช่อิ่ม, Syn. jam, jelly, conserve, pickles
treasury reserves[N] เงินคงคลัง
poach on someone's preserves[IDM] พยายามเข้าร่วมธุรกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policy reservesเงินสำรองกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserves(ทหาร) กองหนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserves, organizedทหารกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reservesกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organized reservesทหารกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
measured reserves; developed reservesปริมาณสำรองที่พัฒนาได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
capitalisation of reserves (E.); capitalization of reserves (A.)การออกหุ้นโดยโอนเงินสำรองเข้าเป็นทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitalization of reserves (A.); capitalisation of reserves (E.)การออกหุ้นโดยโอนเงินสำรองเข้าเป็นทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims reservesเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
developed reserves; measured reservesปริมาณสำรองที่พัฒนาได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
free reservesเงินสำรองอิสระ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
technical reservesเงินสำรองทางเทคนิค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petroleum Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียม
ปริมาณปิโตรเลียมที่สามารถจะผลิตขึ้นมาได้อย่างคุมค่าต่อการลงทุนจากแหล่งปิโตรเลียม ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Possible Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่
โดยมีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ ซึ่งจะมีความมั่นใจน้อยกว่า Proved และ probable reserves (ดูคำ Proved และ Probable reserves) [ปิโตรเลี่ยม]
Probable Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่คาดว่าจะมี
มีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมสนับสนุนว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้ Probable reserves มีความไม่แน่นอนสูงกว่า proved reserves ในด้านขนาดหรือขอบเขตที่แน่นอนของแหล่ง ความสามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียม , ปริมาณสำรองปิโตรเลียม
ค่าประมาณของปริมาตรปิโตรเลียมซึ่งคาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้ในเชิงพาณิชย์ จากบริเวณที่แน่ใจแล้วว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้จากวันที่กำหนด ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้นและมีการคำนวณใหม่ [ปิโตรเลี่ยม]
Initial Reservesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง, ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะสามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บที่สำรวจพบแล้ว โดยรวมถึงปริมาณที่ผลิตไปแล้วทั้งหมดและปริมาณที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้ในอนาคต โดยเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Bank reservesเงินสำรองธนาคาร [TU Subject Heading]
Biosphere reservesเขตสงวนทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Forest reservesป่าสงวน [TU Subject Heading]
Loan loss reservesเงินสำรองหนี้สูญ [TU Subject Heading]
Marine parks and reservesอุทยานแห่งชาติทางทะเล [TU Subject Heading]
National parks and reservesอุทยานแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Reservesกำลังสำรอง [TU Subject Heading]
Reserves (Accounting)ทุนสำรอง [TU Subject Heading]
Isoprene Reservesไอโซพรีนรีเซอร์บ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินคงคลัง[N] treasury reserves, Example: กระทรวงการคลังเสนอขอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายเงินคงคลัง, Count unit: บาท
เงินนอน[N] saving, See also: reserves, Syn. เงินเก็บ, Example: เขาทำงานมาตลอดชีวิต จนเดี๋ยวนี้มีเงินนอนอยู่ในธนาคารหลายล้านบาท, Count unit: บาท, Thai definition: เงินเหลือใช้ที่เก็บไว้
รองรัง[ADJ] be at hand, See also: reserves (of money), Syn. สำรอง, Thai definition: มีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด
ทุนสำรอง[N] reserves, Syn. เงินสำรอง, Thai definition: เงินที่จัดเก็บไว้เป็นทุน หรือสำหรับไว้ใช้จ่ายในคราวจำเป็น
เสบียง[N] (army) provisions, See also: foodstuffs, (food) reserves, Syn. เสบียงกรัง, เสบียงอาหาร, Example: ตำรวจได้ดักซุ่มโจมตี ผกค. ที่ลงมารับเสบียง, Thai definition: อาหารที่จะเอาไปกินระหว่างเดินทางไกล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองหนุน[n.] (køngnun) EN: reserves   
เงินคงคลัง[n. exp.] (ngoen khongkhlang) EN: treasury reserves   
เงินนอน [n.] (ngoennøn) EN: savings ; reserves   FR: économies [fpl] ; réserves financières [fpl]
เสบียง[n.] (sabīeng) EN: provisions ; foodstuffs ; reserves   FR: provisions [fpl] ; vivres [mpl] ; réserves de nourriture [fpl]
เสบียงอาหาร[n. exp.] (sabīeng āhān) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food   FR: provisions [fpl] ; réserves de nourriture [fpl]
สำรองตามกฎหมาย[n. exp.] (samrøng tām kotmāi) EN: legal reserves   
สงวนลิขสิทธิ์[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit) EN: all rights reserved   FR: tous droits réservés
สะสมเงินทุนสำรอง[v. exp.] (sasom ngoenthun samrøng) EN: accumulate capital reserves   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESERVES    R AH0 Z ER1 V Z
RESERVES    R IY0 Z ER1 V Z
PRESERVES    P R AH0 Z ER1 V Z
PRESERVES    P R IY0 Z ER1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reserves    (v) rˈɪzˈɜːʴvz (r i1 z @@1 v z)
preserves    (v) prˈɪzˈɜːʴvz (p r i1 z @@1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储备[chǔ bèi, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] reserves; to store up, #3,800 [Add to Longdo]
储量[chǔ liàng, ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] remaining quantity; reserves (of natural resources, oil etc), #10,635 [Add to Longdo]
储备粮[chǔ bèi liáng, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] grain reserves, #44,842 [Add to Longdo]
蕴藏量[yùn cáng liàng, ㄩㄣˋ ㄘㄤˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] reserves; amount still in store, #58,393 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] farewell dinner; preserves, #79,180 [Add to Longdo]
储备金[chǔ bèi jīn, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] reserves (bank) [Add to Longdo]
外汇储备[wài huì chǔ bèi, ㄨㄞˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] foreign-exchange reserves [Add to Longdo]
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, ] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet [Add to Longdo]
存量[cún liàng, ㄘㄨㄣˊ ㄌㄧㄤˋ, ] reserves [Add to Longdo]
煤储量[méi chǔ liàng, ㄇㄟˊ ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] coal reserves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引当金[ひきあてきん, hikiatekin] (n) reserves; provisions [Add to Longdo]
外貨準備高[がいかじゅんびだか, gaikajunbidaka] (n) total amount of foreign currency reserves; foreign exchange reserves [Add to Longdo]
姿煮[すがたに, sugatani] (n) seafood cooked in a way that preserves its original shape [Add to Longdo]
充員[じゅういん, juuin] (n,vs) reserves; recruits; draftees; draughtees [Add to Longdo]
貯蔵物[ちょぞうぶつ, chozoubutsu] (n) stores; stock; reserves; cache; inventory [Add to Longdo]
内部留保[ないぶりゅうほ, naiburyuuho] (n) (of a company) internal reserves [Add to Longdo]
法定準備金[ほうていじゅんびきん, houteijunbikin] (n) legal reserves [Add to Longdo]
法定準備預金[ほうていじゅんびよきん, houteijunbiyokin] (n) required reserves; legal required reserves [Add to Longdo]
埋蔵量[まいぞうりょう, maizouryou] (n) deposits; reserves [Add to Longdo]
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees [Add to Longdo]
裏芸[うらげい, uragei] (n) act or trick which a performer reserves for selected occasions [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top