หรือคุณหมายถึง %qür%?
Search result for

*quer*

(470 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: quer, -quer-
English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
querier(n) ผู้ตั้งคำถาม, ผู้ตั้งกระทู้, คนที่ตั้งกระทู้ในกระดานข่าว, S. inquirer, quester, questioner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quern[N] โม่ที่ใช้มือหมุนแบบโบราณ, See also: เครื่องโม่ใช้มือหมุนแบบโบราณใช้โม่เมล็ดข้าว, Syn. mill
query[N] คำถาม, Syn. question, inquiry
query[N] ข้อข้องใจ, See also: ข้อสงสัย, Syn. doubt
query[N] เครื่องหมายคำถาม, Syn. ask, call into question, question, inquire about
query[N] การสอบถาม
query[VT] ถามถึง
query[VT] ตั้งคำถาม
conquer[VT] ชนะ, Syn. defeat, win, overcome
conquer[VI] ชนะ
conquer[VT] ได้มาด้วยการชนะสงคราม
equerry[N] เจ้าหน้าที่ดูแลม้าของราชสำนัก, See also: อัศวรักษ์
equerry[N] ราชองครักษ์, See also: ทหารองครักษ์, ข้าราชบริพารของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสำนักอังกฤษ
lacquer[VT] เคลือบเงา, See also: ขัดเงา, ทาด้วยน้ำมันเคลือบเงา
lacquer[N] งานไม้ที่ทาด้วยน้ำมันเคลือบเงา, Syn. lacquerware, lacquerwork
lacquer[N] น้ำมันขัดเงา
querist[N] ผู้ถามคำถาม
querying[ADJ] ช่างซักถาม, Syn. inquisitive
masquerer[N] ผู้สวมหน้ากาก
querulous[ADJ] ขี้บ่น, See also: ช่างต่อว่า, ช่างติ, Syn. fretful, peevish, irritable
querulous[ADJ] ที่อารมณ์ร้าย, Syn. ill-tempered
reconquer[VT] เอาชนะได้อีก
masquerade[N] การเต้นรำสวมหน้ากาก, See also: งานแฟนซี, Syn. mummery, masque
masquerade[N] เสื้อผ้าที่สวมไปงานเต้นรำสวมหน้ากาก, See also: ชุดแฟนซี, Syn. fancy dress
masquerade[N] การเสแสร้ง, See also: การปลอมแปลงตัว, การตบตา
masquerade[VI] เสแสร้ง, See also: ปลอม, Syn. disguise
query with[PHRV] สอบถามเกี่ยวกับ
lacquerware[N] งานไม้ที่ทาด้วยน้ำมันขัดเงา, Syn. lacquer, lacquerwork
querulously[ADV] มีอารมณ์ร้าย
masquerade as[PHRV] ปลอมเป็น, See also: ปลอมตัวเป็น, Syn. pose as
querulousness[N] ความขี้บ่น, See also: การมีอารมณ์ร้าย, Syn. dissatisfation
unconquerable[ADJ] เอาชนะไม่ได้, See also: พิชิตไม่ได้, ปราบไม่ได้, บังคับไว้ไม่ได้, เอาไว้ไม่อยู่, Syn. impregnable, indomitable, insuperable, insurmountable, invincible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brusquerie(บรัส'คะรี) n. ดูbrusqueness
chequer(เชค'เคอะ) {chequered,chequering,chequers} n. หมากรุก (หนึ่งเม็ด) ,ตาหมากรุก,ลายตาหมากรุก -vt. สับเปลี่ยน,กลับกัน, Syn. checker)
chequered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
claquern. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
conquer(คอง'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt. ปราบ,เอาชนะด้วยกำลัง,ได้มาโดยกำลัง,พิชิต,ยึดได้,เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome,p
conqueror(คอง'เคอเรอะ) n. ผู้พิชิต,ผู้มีชัย
equery(เอค'วะรี) n. อัศวรักษ์,เจ้าหน้าที่ดูแลม้า,องครักษ์
exchequer(เอคซฺ'เชคเคอะ) n. กระทรวงการคลัง,คลัง,เงินทุน
lacquer(แลค'เคอะ) n. น้ำมันแลคเคอร์,ครั่ง -vt. ทาด้วยน้ำมันแลคเคอร์., See also: lacquerer n. ดูlacquer
masquer(แมส'เคอะ,มาส'เคอะ) n. =masker
masquerade(แมสคะเรด') n. การรื่นเริงสวมหน้ากาก,หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว,การเสแสร้ง,การปิดบัง,การซ่อนเร้น,การปลอมตัว. vi. ปลอมตัว,เข้าร่วมงานรื่นเริงสวมหน้ากาก., See also: masquerader n.
querist(เควอ'ริสทฺ) n. ผู้สอบถาม,ผู้ถาม
query(ควี'อะรี) n. คำถาม,การสอบถาม,เครื่องหมายคำถาม,ความสงสัย vt. ถาม,สอบถาม,ตั้งคำถาม., See also: queryingly adv., Syn. inquiry,probe
query languageภาษาสอบถามใช้ตัวย่อว่า QL (อ่านว่า คิวแอล) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาธรรมดา มักใช้ในการสั่งเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหรือคลังข้อมูล (database) มาดูบนจอภาพหรือสั่งให้พิมพ์ออกมา
query processingการประมวลผลข้อคำถามหมายถึง การประมวลผลด้วยภาษาสอบถาม (query language) ดู query language ประกอบ
structured query languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างใช้ตัวย่อว่า (บางทีออกเสียงว่า "ซีเควล") เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล (database) ซึ่งใช้หลักการของการให้ตอบคำถามไปทีละข้อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปเลือกหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดง
unconquerable(อันคอง'เคอระเบิล) adj. พิชิตไม่ได้,บังคับไว้ไม่ได้,ระงับไว้ไม่อยู่, Syn. invincible

English-Thai: Nontri Dictionary
chequer(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก,ตัวหมากรุก
chequer(vt) ทำให้เป็นตาสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นตาหมากรุก,กลับกัน
conquer(vt) ปราบ, เอาชนะ,พิชิต,ทำให้เป็นทาส
conqueror(n) ผู้ชนะ,ผู้พิชิต
exchequer(n) กระทรวงการคลัง,ท้องพระคลัง,คลัง,เงินทุน
lacquer(n) เครื่องเคลือบ,เครื่องเขิน
lacquer(n) แลกเกอร์,น้ำมันชักเงา,ครั่ง
lacquer(vt) เคลือบ,ชักเงา,ทาน้ำมันชักเงา
masquerade(n) งานเลี้ยงสวมหน้ากาก,การปลอมแปลงตัว,การหลอกลวง
masquerade(vi) สวมหน้ากาก,ปลอมแปลงตัว,หลอกลวง
querulous(adj) ขี้บ่น,ขี้อ้อน,เจ้าอารมณ์
query(n) เครื่องหมายคำถาม,คำถาม,การสอบถาม,การตั้งกระทู้ถาม
query(vt) สอบถาม,ถาม,สงสัย,ไต่ถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lacquerแลกเกอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacquer workงานลงรัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacquerwareเครื่องเขิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SQL (structured query language)เอสคิวแอล, ซีเควล (ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SQL (structured query language)เอสคิวแอล, ซีเควล (ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query๑. สอบถาม๒. ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
queryคำถาม, ปุจฉา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query๑. สอบถาม๒. ข้อคำถาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query language (QL)ภาษาสอบถาม (คิวแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
query language (QL)ภาษาสอบถาม (คิวแอล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
QL (query language)คิวแอล (ภาษาสอบถาม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
QL (query language)คิวแอล (ภาษาสอบถาม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query processingการประมวลผลข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
masqueradeพราง, สวมรอย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Exchequerกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Exchequerกระทรวงการคลัง, ศาลคดีภาษีอากร (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Exchequer, Chancellor of theรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
query สอบถาม , ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์]
query by exampleภาษาสอบถามที่ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
Becquerelเบ็กเคอเรล, หน่วยเอสไอที่ใช้วัดกัมมันตภาพ ปัจจุบันใช้แทนหน่วยคูรี 1 เบ็กเคอเรล หมายถึง การสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 ครั้งต่อวินาที (ดู curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Structured Query Languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
ภาษาสำหรับกำหนดลักษณะของข้อมูล และค้นข้อมูลในฐานข้อมูลแบบตาราง ภาษานี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยของบริษัทไอบีเอ็ม และปัจจุบันนี้ได้รับควมนิยมมากจนมีใช้ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หลายโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Lacquer and lacqueringเครื่องเขิน [TU Subject Heading]
Query languages (Computer science)ภาษาสอบถาม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Becquerelเบคเควอเรล [การแพทย์]
De Quervain's Diseaseปวดบริเวณข้อมือด้านนอก,เอ็นอักเสบที่ข้อมือ [การแพทย์]
De Quervain's Thyroiditisต่อมธัยรอยด์อักเสบชนิดรองเฉียบพลัน [การแพทย์]
Lacquerแลคเกอร์ [การแพทย์]
Lacquers, Insolubleแลคเคอร์ชนิดไม่ละลาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
query (n ) การสืบค้นข้อมูล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have conquered the Old Religion. Its warnings mean nothing to me now.ข้าทำลายล้างลัทธิโบราณนั่นไปแล้ว, มันไม่มีความหมายอะไรกับข้าอีก Le Morte d'Arthur (2008)
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง The Kingdom of the Winds (2008)
What are you drinking? Gin and tonic. Tanqueray and tonic.จินโทนิก Jumper (2008)
You think these misfits can conquer me?แกคิดว่าไอ้พวกตัวประหลาด ไม่สมประกอบนี่จะชนะข้าได้งั้นเรอะ Inkheart (2008)
/He enslaved his conquered enemies /and forced them to build his Great Wall.ฮ่องเต้เกณฑ์เชลยศึกมาเป็นแรงงานทาส บังคับให้สร้างกำแพงเมือง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Most of them were conquered soldiers.ส่วนใหญ่เป็นทหารที่พ่ายศึก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Divide and conquer.แบ่งแยก เพื่อพิชิต The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico, 87104.อยู่บ้านเลขที่ 308 เนย์กรา อาร์โรโย่ เลน อัลบูเคอร์กี้ นิวเม็กซิโก 87104 Pilot (2008)
I'm proud to say the outstanding professionalism of my fellow agents at the Albuquerque District Office resulted in a substantial amount of methamphetamine being taken off the streets.ผมภูมิใจที่จะที่จะพูดว่า ความเป็นมืออาชีพเป็นหน้าเป็นตาระดับโลก... ...กับเจ้าหน้าที่ทีมงานของผม เจ้าหน้าที่รัฐเขตอัลเบอร์เคอร์กี้... ...มีผลชิ้นงานใหญ่มาก ต่อการปราบปรามยาบ้า... Pilot (2008)
As I say, it's a good day for the citizens of Albuquerque when we can put this big a dent in the local drug trade.อย่างที่ผมบอก เป็นหน้าเป็นตา สำหรับชาวเมืองอัลเบอร์เคอร์กี้... ...เมื่อเราสามารถจับกุมเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ ในพื้นที่ Pilot (2008)
I've been thinking about trying to talk my mom into staying in Albuquerque another year.ฉันพยายามพูดกับแม่ให้อยู่ที่นี่ต่อไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
Prom is tonight in Albuquerque. It's a thousand miles away.งานพรอมคืนนี้ที่ อัลบูเคอเคว ห่างจากที่นี่หนึ่งพันไมล์ High School Musical 3: Senior Year (2008)
University of Albuquerque, Performing Arts.ม.อัลบูเคอร์ควี สาขาการแสดง High School Musical 3: Senior Year (2008)
University of Albuquerque, Basketball Scholarship!ม.อัลบูเคอร์ควี ทุนบาสเก็ตบอล High School Musical 3: Senior Year (2008)
Albuquer-Que?อัลเบอร์-คู? Eggtown (2008)
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน Home (2009)
But how can you conquer the world on an empty stomach?แต่คุณจะพิชิตโลกใบนี้ได้อย่างไร ด้วยท้องอันว่างเปล่า Home (2009)
In our race to conquer more land, we have reclaimed them as pasture for livestock, or as land for agriculture or building.ในขณะมนุษย์แย่งกันถือครองที่ดิน และได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ หรือพื้นที่ทำการเกษตรหรือก่อสร้าง Home (2009)
There's a train leaving for Albuquerque tonight.อัลบูเคอเก้? Chapter Five 'Exposed' (2009)
Albuquerque? I don't know anyone in Albuquerque.ผมไม่เห็นจะรู้จักใคร ที่อัลบูเคอเก้เลย Chapter Five 'Exposed' (2009)
For my unconquerable soul.ที่ทำให้วิญญาณของฉัน.. ไม่มีวันถูกจองจำ.. Invictus (2009)
For my unconquerable soul.ที่ทำให้วิญญาณของฉัน.. ไม่มีวันถูกจองจำ.. Invictus (2009)
Any Southwest? I'll be swinging by Albuquerque week of the 16th.มีไปทางตะวันตกเฉียงใต้มั้ย ฉันต้องแกว่งไปที่ อัลบูเควอร์ก วันที่16 Up in the Air (2009)
Unfortunately, it is time for the masquerade to end.โชคร้ายหน่อยนะ ถึงเวลาแล้ว สำหรับการหลอกลวงสิ้นสุดสักที Princess Protection Program (2009)
Good conquering Evil. The righteous prospering, the wicked suffering.ความดีเอาชนะความเลว ความชอบธรรมเอาชนะ Law Abiding Citizen (2009)
Albuquerque Police.หนูจะไปค่ะ Phoenix (2009)
Not a speck to be found in Albuquerque.เอ่อ... ABQ (2009)
Yes, the Albuquerque office covers everything from drug-related money laundering to interdiction of illicit substances crossing the border.ตอนนี้ ประเภทกลุ่มที่ผมดูแล มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ที่ยาเสพติดกลุ่มแอมเฟทตามีน ซึ่งนับวันยิ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ ABQ (2009)
Clear direct to Albuquerque via the-เส้นทางบิน 5-1-5 ABQ (2009)
Pima 311, contact Albuquerque Center 134.6.หือ ดูไม่เลวเลยใช่ไหม ABQ (2009)
Wayfarer-515, Albuquerque Center, roger.เจน ไมค์ 2-1เครื่องบินเลี้ยวกลับ เพิกเฉย ABQ (2009)
Lifeguard-46, clear direct Albuquerque climb and maintain 17000.4.6 ติดต่อศูนย์อัลเบอร์เคอร์กี 124.6. รับทราบ ABQ (2009)
Jesse Bruce Pinkman pursuant to Section 47-8-1 3 of the New Mexico Real Property Code you are hereby given notice to vacate the premises listed as 9809 Margo, Albuquerque, 871 04.ของนิวเม็กซิโก หมายเลขผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ย้ายออกไป ตามสถานที่ที่ระบุไว้ 9809 มาร์โก Down (2009)
How does Albuquerque Liaison,อัลบูเคอร์กี้การประสานงานยังไง Breakage (2009)
Albuquerque Police! You're under arrest! Get on the ground!ตำรวจอัลเบอร์เคอร์กี นายอยู่ภายใต้การจับกุม หมอบลงกับพื้น Better Call Saul (2009)
And that's why I fight for you, Albuquerque!และนั่นแหล่ะคือเหตุผลที่ผมต่อสู้เพื่อคุณNอัลเบอร์เคอร์กี Better Call Saul (2009)
Gen-san, lets forget about Rindaman and concentrate on conquering Suzuran instead.เก็นจิ ลืมเรื่องรินดาแมนแล้วมาคิดว่า จะรวมซูซูรันอย่างไรดี Crows Zero II (2009)
We will conquer Suzuran!ทุกคนต้องเข้าร่วมและปฏิบัติตามจีพีเอส! Crows Zero II (2009)
"The victim of men, but rather their conqueror.เป็นเหยื่อของเพศชาย แต่ในทางกลับกัน Pleasure Is My Business (2009)
Thou art not conquered.Thou art not conquered. The Twilight Saga: New Moon (2009)
You're famous for the number of men you've conquered.เธอขึ้นชื่อมากเลยนะว่าเธอพิชิตผู้ชายมาแล้วมากมาย Connect! Connect! (2009)
In response to your query, we don't have any record of such an adoption.เอ่อ ขอบคุณมากที่โทรกลับ เอ่อ จากการของร้องของคุณ โชคร้ายที่เราไม่มีบันทึกการอุปการะ In the Realm of the Basses (2009)
All they lacked was the strength to conquer... until they met the gargantua.พวกเขาทั้งหมดขาดความ แข็งแกร่งที่จะนำมาซึ่งชัยชนะ จนกระทั่งพวกเขาพบ อสูรกาย Under the Mountain (2009)
Hail the conquering hero.ว่าไง วีรบุรุษ Timebomb (2009)
We have to be in Albuquerque In a couple of weeks for nationals.เราต้องไปแข่งระดับชาติ ที่อัลบูเคอร์คี อีกไม่กี่สัปดาห์ Sectionals (2009)
you can conquer whatever darkness there is in you.ฉันรู้ว่าคุณทำได้ค่ะ The Getaway (2009)
But wasn't it a tire iron in albuquerque?แต่ไม่ใช่ของที่ทำด้วยยางหุ้มเหล็ก ใน แอลบาเคอร์คิว? Dex Takes a Holiday (2009)
The opportunity to conquer a new territory...โอกาสที่จะมีชัยชนะบนแผ่นดินใหม่ The Freshmen (2009)
It is conquer all the worlds.นั่นคือยึดครองโลกทุกใบ Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
Conquer?ยึดครองโลก Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
querDo you know who conquered Mt. Everest first?
querCareless words and deeds masquerade of love.
querAbandon a city to a conqueror.
querPlease do your model building at home! The room's full of the smell of lacquer.
querThe city was conquered, and he was driven out.
querWhen the Incas were conquered by the Spanish about four hundred years ago, some of the Incas left Cuzco and went to Machu Picchu in the heart of Peru.
querLack of money is a serious hindrance in their fight to conquer cancer.
querThere's no sense acting all triumphant like a conquering hero over such a minor thing.
querThe day will soon come when we will conquer space and travel to the moon.
querHe conquered Mt. Everest.
querYou should try to conquer your smoking habit.
querMy wish is to conquer this mountain.
querThe saleswoman queried as she wrapped the gloves.
querIn the opening paragraphs I query the validity of so-called supply-side economic strategies.
querThe soldiers sequestered food from the people they conquered.
querTanks and planes may defeat the troops but they cannot conquer the people.
querThus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.
querThe Normans conquered England in 1066.
querYou must conquer your fear of the dark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งกระทู้[V] interrogate, See also: quiz, question, query, Syn. ซักถาม, ถาม, Example: ฝ่ายค้านจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในสภาเรื่องการก่อวินาศกรรม, Thai definition: ยกประเด็นถาม
นอนมา[V] have a landslide victory, See also: overcome, overthrow, conquer have an overwhelming victory, Example: คะแนนของพรรคนอนมาอย่างแน่นอนเนื่องจากประชาชนยังให้ความนิยมชมชอบอยู่, Thai definition: เชื่อว่าต้องชนะแน่นอน หรือสามารถผ่านการคัดเลือกได้อย่างสบาย, Notes: (ปาก)
มีชัย[V] win, See also: be victorious, gain a victory, conquer, triumph over, overcome, beat, defeat, Syn. ชนะ, Ant. พ่ายแพ้, แพ้พ่าย, แพ้, Example: ในที่สุด พระมะหะหมัดก็ทรงมีชัย และอภัยโทษแก่เผ่าอุระอิช
สนเท่ห์[V] doubt, See also: wonder, suspect, question, query, Syn. ฉงน, สงสัย, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, Example: คนไม่เคยนอนกางมุ้งสนเท่ห์ว่า เสาทั้งสี่และเส้นเหล็กคู่ขนานเป็นกรอบนั้นใช้ทำอะไร, Thai definition: รู้สึกไม่เข้าใจเมื่อประสบสิ่งที่ต่างกับความคิดความเชื่อ
ผู้มีชัย[N] winner, See also: victor, conqueror, champ, champion, Syn. ผู้ชนะ, Example: เขาเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นผู้มีชัยในการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
แพ้ราบ[V] be defeated, See also: be beaten, be vanquished, be overcome, be conquered, Syn. แพ้ราบคาบ, Example: กลุ่มกบฏแพ้ราบต่ออำนาจของทหารอย่างไม่มีทางสู้, Thai definition: แพ้อย่างไม่มีทางสู้, แพ้หมดรูป
คำถาม[N] question, See also: problem, query, interrogatory, interrogation, inquiry, subject, Syn. ปริศนา, ปัญหา, Ant. คำตอบ, Example: นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความแสดงการถาม
เอาชนะ[V] win, See also: triumph, conquer, overcome, beat, defeat, Syn. ชนะ, มีชัย, Ant. แพ้พ่าย, Example: ถึงแม้ทีมฟุตบอลอิตาลีโชว์ฟอร์มยังไม่สวยสดแต่ก็เอาชนะออสเตรียไปได้เข้าเป็นที่ 1 ในการแบ่งสายฟุตบอลโลก, Thai definition: ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้
เครื่องเขิน[N] lacquer ware, Example: เครื่องเขินนิยมทำกันมากในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย, Thai definition: เครื่องสานที่ลงรักฉาบชาด
ผู้พิชิต[N] conqueror, See also: winner, subjugator, defeater, Syn. ผู้ชนะ, Ant. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย, Example: แม้ว่าการดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์จะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายต้องการเป็นผู้พิชิต, Count unit: คน
พิชิต[V] conquer, See also: defeat, vanquish, subdue, Syn. ชนะ, ปราบ, Example: เขาสามารถพิชิตคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนลงได้อย่างงดงาม, Thai definition: เอาชนะให้ได้หรือทำให้สำเร็จให้ได้ตามที่คาดหวังไว้
ลงรัก[V] lacquer, See also: cover with lacquer, Example: ช่างลงรักปิดทององค์พระประจำวิหารทิศพระที่ระเบียงอุโบสถ, Thai definition: เอารักทาลงบนผิวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อทำให้ผิวเรียบ เกลี้ยง ดำ
เสียเชิง[V] be defeated, See also: be conquered, Syn. เสียท่า, พลาดท่า, เสียรู้, Example: หากกลยุทธ์ครั้งนี้ผิดพลาด บริษัทก็มีโอกาสเสียเชิงให้คู่ต่อสู้ได้ง่ายๆ
เสียท่า[V] be defeated, See also: be conquered, be tricked, Syn. พลาดท่า, เสียเชิง, เสียที, เสียรู้, Example: ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดกำลังเสียท่าเป็นฝ่ายแพ้ในศาลอเมริกัน
เสียที[V] be defeated, See also: be conquered, be tricked, Syn. พลาดท่า, เสียเชิง, เสียที, เสียรู้, Example: ระวังพวกฝรั่งให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้
ตาหมากรุก[ADJ] chequered, See also: checkered, Example: เขาออกแบบพื้นห้องโถงเป็นลายตาหมากรุก, Thai definition: ที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน
ไต่สวน[V] inquire, See also: hold an in query, investigate, interrogate, Syn. สอบสวน, ทวนความ, Example: ตำรวจกำลังไต่สวนผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนอยู่, Thai definition: ถามไปทีละขั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
ย้อม[V] dye, See also: color, stain, tint, lacquer, Example: คำว่าบราซิลเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับย้อมผ้าให้เป็นสีแดง, Thai definition: ชุบด้วยสี, อาบด้วยสี
ย้อมสี[V] dye, See also: color, stain, tint, lacquer, Syn. ย้อม, Example: ไม้ฝางเป็นไม้ที่ใช้สำหรับย้อมสีเสื้อผ้าให้เป็นสีแดง, Thai definition: ชุบหรืออาบด้วยสีให้เป็นสีต่างๆ
ปราบปราม[V] suppress, See also: conquer, repress, quash, subjugate, quell, put down, vanquish, Syn. กำจัด, ปราบ, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Example: รัฐบาลส่งทหารไปเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในภาคใต้, Thai definition: ทำให้สงบราบคาบ
ปราบ[V] subdue, See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out, Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ, Example: รัฐบาลจีนได้ปราบนักศึกษาที่มาชุมนุมกัน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี 2532
ปรัศนี[N] question mark, See also: interrogation mark, query, Syn. เครื่องหมายคำถาม, Example: นิยายเรื่องนี้ตั้งชื่อโดยมีเครื่องหมายปรัศนีต่อท้ายเอาไว้เพื่อสื่อความหมายว่าตัวละครในเรื่องจะรอดชีวิตหรือไม่, Thai definition: เครื่องหมายรูป ? ใช้ประกอบข้อความแสดงการถาม, Notes: (สันสกฤต)
ชักเงา[V] polish, See also: shine, varnish, burnish, lacquer, Thai definition: ที่ทำให้เกิดเงา
ซัก[V] question, See also: interrogate, ask, query, inquire, Syn. ถาม, ซักถาม, สอบถาม, สอบสวน, ไต่ถาม, Ant. ตอบ, Example: ผู้จัดการซักลูกน้องว่ามีปัญหาหนักใจในเรื่องการทำงานหรือไม่, Thai definition: ไล่เลียงให้กระจ่างแจ้ง
ข้อซักถาม[N] question, See also: query, Example: ฝ่ายบริหารของกทม.ได้มีการตอบชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภากทม.ในทุกๆ ประเด็นจนมีความกระจ่างชัด, Thai definition: คำถาม, ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการคำตอบ
ชนะสงคราม[V] defeat the war, See also: conquer
ทูลถาม[V] ask, See also: query, inquire, interrogate, Syn. ถาม, Example: นายกรัฐมนตรีทูลถามเจ้าฟ้าชายเรื่องการดำเนินไปต่างประเทศ, Notes: (ราชา)
การชนะ[N] winning, See also: overcoming, conquering, conquest, defeating, coming first, Ant. การแพ้, Thai definition: การทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้
ชนะ[V] beat, See also: defeat, overcome, conquer, gain a victory, triumphed over, Ant. แพ้, พ่าย, พ่ายแพ้, Example: ในการรบครั้งนี้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรชนะศัตรู
สยบ[V] defeat, See also: beat, conquer, overcome, Example: ท่านผู้บังคับบัญชาสามารถสยบการเคลื่อนไหวของฝ่ายทหารให้ราบคาบลงได้, Thai definition: ทำให้พ่ายแพ้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
เอามา[v.] (ao mā) EN: bring   FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ngoen) EN: be short of money ; be hard up   FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บังคับเอา[v. exp.] (bangkhap ao) EN: extort from ; exact   FR: extorquer
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
เบื่ออาหาร[v. exp.] (beūa āhān) EN: have a poor appetite   FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
โบก[v.] (bōk) EN: apply ; whitewash   FR: appliquer
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกให้ทราบ[v. exp.] (bøk hai sāp) EN: indicate   FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
โบกปูน[v. exp.] (bōk pūn) EN: apply cement (over a surface)   FR: appliquer du ciment (sur une surface)
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; mual ; beat with a stick   FR: matraquer ; bâtonnner
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่ง[v.] (bong) EN: puncture ; prick   FR: piquer
บ่งบอก[v.] (bongbøk) EN: indicate   FR: indiquer
บ่งชี้[v.] (bongchī) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify   FR: indiquer ; montrer
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
บดอาหาร[v. exp.] (bot āhān) FR: mâcher ; mastiquer
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun   FR: attaquer ; envahir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ฉาก[n.] (chāk) EN: square ; t square ; set square ; try square ; triangle   FR: équerre [f]
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang tā) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะหนึ่งแต้ม[v. exp.] (chana neung taēm) EN: score a point   FR: marquer un point
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songkhrām) EN: defeat the war ; conquer   FR: gagner la guerre ; vaincre
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort   FR: dévier ; obliquer
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct   FR: indiquer ; montrer
ชี้บอก[v.] (chībøk) EN: direct ; point ; guide ; lead   FR: indiquer ; préciser
ชี้ทาง[v. exp.] (chī thāng) EN: direct the way ; show someone the way ; guide   FR: indiquer le chemin
ฉีดยา[v. exp.] (chītyā) EN: inject ; give an injection   FR: injecter ; faire une injection ; piquer ; faire une piqûre
ชี้วัด[v.] (chīwat) EN: indicate   FR: indiquer
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ชนกัน[v.] (chon kan) EN: collide ; bump into   FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbanglūang) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle   FR: corrompre ; détourner ; escroquer
ชุบ[v.] (chup) EN: plate ; gold ; gild   FR: plaquer ; argenter ; dorer
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ได้มา[v.] (dāi mā) EN: acquire ; obtain ; gain ; get   FR: acquérir ; obtenir
ได้ประสบการณ์[v. exp.] (dāi prasopkān) EN: get experiences   FR: acquérir de l'expérience
ได้สิบแต้ม[v. exp.] (dāi sip taēm) EN: score ten points   FR: marquer dix points
ได้...แต้ม[v. exp.] (dai ... taēm) EN: score ... (+ nb) points   FR: marquer ... (+nb) points

CMU English Pronouncing Dictionary
QUERY    K W IY1 R IY0
QUERNS    K W ER1 N Z
QUERRY    K W EH1 R IY0
ESQUER    EH0 S K ER1
VAQUERA    V AA0 K W EH1 R AH0
QUERIDA    K W EH0 R IY1 D AH0
QUERIES    K W IH1 R IY0 Z
LACQUER    L AE1 K ER0
FORQUER    F AO1 R K ER0
QUERIED    K W IH1 R IY0 D
CONQUER    K AA1 NG K ER0
CONQUERS    K AA1 NG K ER0 Z
MOSQUERA    M OW0 S K W EH1 R AH0
MCQUERRY    M AH0 K W EH1 R IY0
CONQUERED    K AA1 NG K ER0 D
TANQUERAY    T AE1 NG K W ER0 EY2
CONQUEROR    K AA1 NG K ER0 ER0
QUERULOUS    K W EH1 R AH0 L AH0 S
LACQUERED    L AE1 K ER0 D
RECONQUER    R IY0 K AO1 NG K ER0
EXCHEQUER    EH1 K S CH EH2 K ER0
MASQUERADE    M AE2 S K ER0 EY1 D
MARQUERITE    M AA1 R G R EH0 T
MARQUERITE    M AA0 R G ER0 IY1 T
CONQUERORS    K AA1 NG K ER0 ER0 Z
CONQUERING    K AA1 NG K ER0 IH0 NG
CONQUEROR'S    K AA1 NG K ER0 ER0 Z
RECONQUERED    R IY0 K AO1 NG K ER0 D
ALBUQUERQUE    AE1 L B AH0 K ER0 K IY0
MASQUERADING    M AE2 S K ER0 EY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quern    (n) (k w @@1 n)
query    (v) (k w i@1 r ii)
querns    (n) (k w @@1 n z)
chequer    (v) (ch e1 k @ r)
conquer    (v) (k o1 ng k @ r)
equerry    (n) (i1 k w e1 r ii)
lacquer    (v) (l a1 k @ r)
queried    (v) (k w i@1 r i d)
queries    (v) (k w i@1 r i z)
chequers    (v) (ch e1 k @ z)
conquers    (v) (k o1 ng k @ z)
lacquers    (v) (l a1 k @ z)
querying    (v) (k w i@1 r i i ng)
chequered    (v) (ch e1 k @ d)
conquered    (v) (k o1 ng k @ d)
conqueror    (n) (k o1 ng k @ r @ r)
equerries    (n) (i1 k w e1 r i z)
exchequer    (n) (i1 k s ch e1 k @ r)
lacquered    (v) (l a1 k @ d)
querulous    (j) (k w e1 r u l @ s)
chequering    (v) (ch e1 k @ r i ng)
conquering    (v) (k o1 ng k @ r i ng)
conquerors    (n) (k o1 ng k @ r @ z)
exchequers    (n) (i1 k s ch e1 k @ z)
lacquering    (v) (l a1 k @ r i ng)
masquerade    (v) (m aa2 s k @ r ei1 d)
Albuquerque    (n) (a1 l b @ k @@1 k ii)
masqueraded    (v) (m aa2 s k @ r ei1 d i d)
masquerades    (v) (m aa2 s k @ r ei1 d z)
querulously    (a) (k w e1 r u l @ s l ii)
unconquered    (j) (uh1 n k o1 ng k @ d)
masquerading    (v) (m aa2 s k @ r ei1 d i ng)
querulousness    (n) (k w e1 r u l @ s n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
überqueren(vt) |überquerte, hat überquert| ข้าม หรีอ ข้ามถนน เช่น 1° Bei Grün überqueren und Kindern Vorbild sein! ข้ามถนนเมื่อไฟเขียว เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กๆ 2° Die Strasse überqueren = ข้ามถนน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
einfangquerschnittพื้นที่หน้าตัดการเกิดปฏิกิริยา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section [Add to Longdo]
Abfragesprache {f}query language; retrieval language [Add to Longdo]
Abfragestation {f}query station [Add to Longdo]
Acrylharzlack {m}acrylic resin lacquer [Add to Longdo]
Anfrage {f}query; request [Add to Longdo]
Ankerquerfeld {n} [electr.]armature quadrative-axis field [Add to Longdo]
Benutzeranfrage {f}user inquiry; user query; user request [Add to Longdo]
Cowboy {m}cowboy; buckaroo; vaquero [Add to Longdo]
Datenbankabfragesprache {f}query language [Add to Longdo]
Dialogsystem {n}query-reply system [Add to Longdo]
Eroberer {m}; Bezwinger {m}conqueror [Add to Longdo]
Fiskus {m}; Staatskasse {f}; Kasse {f}exchequer [Add to Longdo]
Frage {f}; Rückfrage {f} | Fragen {pl}; Rückfragen {pl} | nach telefonischer Rückfragequery | queries | after checking up on the telephone [Add to Longdo]
mit einem Fragezeichen versehento query [Add to Longdo]
(anzweifelndes) Fragezeichen {n} (Buchdruck)query [Add to Longdo]
Handmühle {f}; Drehmühle {f}quern [Add to Longdo]
Hypertext {m}; querverweisender Texthypertext [Add to Longdo]
Kabelquerschnitt {m}; Anschlussquerschnitt {m}; Leiterquerschnitt {m}; Leitungsquerschnitt {m} [electr.] | Kabel-Nennquerschnitt {m}; Leitungs-Nennquerschnitt {m}wire size; cable cross section | nominal wire size [Add to Longdo]
Karomuster {n}chequers [Add to Longdo]
Kennsatz-Querverweistabelle {f}label cross reference table [Add to Longdo]
Lack {m}varnish; lacquer [Add to Longdo]
Lackfabrik {f}lacquer factory [Add to Longdo]
Latte {f} [sport] | die Latte überqueren (Hochsprung)(cross-) bar | clear the bar [Add to Longdo]
Leiterquerschnitt {m}conductor cross-section; cross-section area of conductors [Add to Longdo]
Mahlstein {m}quern [Add to Longdo]
Maskerade {f} | Maskeraden {pl}masquerade | masquerades [Add to Longdo]
Maskerade {f}masquerading [Add to Longdo]
Mattlackierung {f}matte lacquer [Add to Longdo]
Messquerschnitt {m}gauging section [Add to Longdo]
Mindestquerschnitt {m}minimum section [Add to Longdo]
Mummenschanz {m}disguise; masquerade [Add to Longdo]
Nagellack {m}nail lacquer; nail polish [Am.]; nail varnish [Br.] [Add to Longdo]
Poissonsche Zahl {f}; Querkontraktionszahl {f} [math.]Poisson's ratio [Add to Longdo]
fragtequeried [Add to Longdo]
Profil {n}; Querschnitt {m}; Längsschnitt {m} | Profile {pl} | gezogenes Profilprofile | profiles | profile in tension [Add to Longdo]
Querpass {m}cross pass [Add to Longdo]
Querkraft {f}shear force; shearing force [Add to Longdo]
Querachse {f} | Querachsen {pl}lateral axis | lateral axes [Add to Longdo]
Querankerschraube {f} [techn.]cross tie bolt [Add to Longdo]
Querantrieb {m}cross drive [Add to Longdo]
Querbalken {m}; Verbindungsträger {m}crossbeam [Add to Longdo]
Querbalken {m} | Querbalken {pl}crossbar | crossbars [Add to Longdo]
Querbalkon {m} | Querbalkone {pl}transom | transoms [Add to Longdo]
Querbeschleunigung {f}lateral accelaration [Add to Longdo]
Querbrücke {f}crossbridge [Add to Longdo]
Querdenken {n}; unkonventionelles Denkenlateral thinking [Add to Longdo]
Querdenker {m}; Querdenkerin {f}contrarian [Add to Longdo]
jdm. in die Quere kommento get in someone's way [Add to Longdo]
Querelen {pl}; interne Streitigkeitenfactionalism [Add to Longdo]
Querfaser {f}transverse fibre [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
croquer(vt) เคี้ยว
acquérir(vt) 1)ได้มา 2) พยายามให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา 3)การเป็นเจ้าของโดยการซื้อ (เช่น ที่ดิน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちい樫[いちいがし;イチイガシ, ichiigashi ; ichiigashi] (n) (uk) Quercus gilva (species of oak) [Add to Longdo]
アクションクエリ[, akushonkueri] (n) {comp} action query [Add to Longdo]
クエリ[, kueri] (n) {comp} query [Add to Longdo]
クエリー[, kueri-] (n) {comp} query [Add to Longdo]
クエリチャネル[, kuerichaneru] (n) {comp} query channel [Add to Longdo]
クエリデザイン[, kueridezain] (n) {comp} query design [Add to Longdo]
クリアラッカー[, kuriarakka-] (n) clear lacquer [Add to Longdo]
テキストクエリ[, tekisutokueri] (n) {comp} text query [Add to Longdo]
ブリオクエリー[, buriokueri-] (n) {comp} BrioQuery [Add to Longdo]
ベクレル[, bekureru] (n) becquerel [Add to Longdo]
ユニオンクエリ[, yunionkueri] (n) {comp} union query [Add to Longdo]
ラッカー[, rakka-] (n,adj-no) lacquer [Add to Longdo]
ラッカークロス[, rakka-kurosu] (n) lacquer cloth [Add to Longdo]
一閑張り[いっかんばり, ikkanbari] (n) lacquered papier-mache [Add to Longdo]
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people [Add to Longdo]
鰻重;うな重[うなじゅう, unajuu] (n) broiled eel served over rice a lacquered box [Add to Longdo]
姥目樫[うばめがし;ウバメガシ, ubamegashi ; ubamegashi] (n) (uk) ubame oak (Quercus phillyraeoides) [Add to Longdo]
遠交近攻[えんこうきんこう, enkoukinkou] (n) policy of cultivating distant countries while working to conquer those nearby [Add to Longdo]
鉛粉[なまりふん, namarifun] (n) (obsc) fine lead powder used for writing on lacquerware [Add to Longdo]
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) [Add to Longdo]
仮装舞踏会[かそうぶとうかい, kasoubutoukai] (n) masquerade ball [Add to Longdo]
仮面舞踏会[かめんぶとうかい, kamenbutoukai] (n) masquerade ball [Add to Longdo]
会津塗[あいづぬり, aidunuri] (n) Aizu lacquer ware [Add to Longdo]
乾せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] (n) lacquered (wooden) Buddha statue [Add to Longdo]
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P) [Add to Longdo]
玉の帯[ごくのおび, gokunoobi] (n) (obsc) (See 石帯) special leather belt used in ceremonial court dress, covered in black lacquer and decorated with stones and jewels [Add to Longdo]
金蒔絵[きんまきえ, kinmakie] (n) gold lacquer [Add to Longdo]
金漆[きんしつ, kinshitsu] (n) (See コシアブラノキ) type of lacquer made from the sap of Acanthopanax sciadophylloides [Add to Longdo]
金胎[こんたい, kontai] (n) unglazed metallic lacquerware [Add to Longdo]
構造化照会言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] (n) {comp} SQL; Structured Query Language [Add to Longdo]
構造化問い合わせ言語[こうぞうかといあわせげんご, kouzoukatoiawasegengo] (n) structured query language; SQL [Add to Longdo]
降三世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) {Buddh} Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds [Add to Longdo]
降魔[ごうま, gouma] (n) conquering the devil [Add to Longdo]
高蒔絵[たかまきえ, takamakie] (n) embossed gilt lacquerwork [Add to Longdo]
黒漆[こくしつ, kokushitsu] (n) black lacquer [Add to Longdo]
今芽樫[いまめがし;イマメガシ, imamegashi ; imamegashi] (n) (uk) (obsc) (See 姥目樫) ubame oak (Quercus phillyraeoides) [Add to Longdo]
根来[ねごろ, negoro] (n) (abbr) (See 根来塗り) Negoro lacquerware [Add to Longdo]
根来塗り[ねごろぬり, negoronuri] (n) Negoro lacquerware [Add to Longdo]
市松模様[いちまつもよう, ichimatsumoyou] (n,adj-no) checks; check (checkered, chequered) pattern; checkerboard [Add to Longdo]
蒔く(P);播く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to sow; to plant; to seed; (2) (See 蒔絵) to sprinkle (gold or silver powder on lacquerware); (P) [Add to Longdo]
蒔絵[まきえ, makie] (n) gold or silver lacquer; lacquer decoration sprinkled with metal powder [Add to Longdo]
漆(P);漆樹[うるし, urushi] (n) (1) lacquer; varnish; japan; (2) (uk) lacquer tree (Toxicodendron vernicifluum); (P) [Add to Longdo]
漆かぶれ[うるしかぶれ, urushikabure] (n) lacquer poisoning [Add to Longdo]
漆屋[うるしや, urushiya] (n) lacquer shop; lacquerer [Add to Longdo]
漆絵[うるしえ, urushie] (n) a lacquer painting [Add to Longdo]
漆器[しっき, shikki] (n) lacquer ware; (P) [Add to Longdo]
漆工[しっこう, shikkou] (n) japanning; lacquer work [Add to Longdo]
漆塗り[うるしぬり, urushinuri] (n) lacquering; lacquer ware; (P) [Add to Longdo]
漆負け[うるしまけ, urushimake] (n,vs) lacquer poisoning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人定胜天[rén dìng shèng tiān, ㄖㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄥˋ ㄊㄧㄢ, / ] man can conquer nature (成语 saw); human wisdom can prevail over nature [Add to Longdo]
克服[kè fú, ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ, ] (try to) overcome (hardships etc); to conquer; to put up with; to endure [Add to Longdo]
分而治之[fēn ér zhì zhī, ㄈㄣ ㄦˊ ㄓˋ ㄓ, ] divide and rule (strategy); divide and conquer [Add to Longdo]
力征[lì zhēng, ㄌㄧˋ ㄓㄥ, ] by force; to conquer by force of arms; power [Add to Longdo]
化妆舞会[huà zhuāng wǔ huì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] masquerade [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] a cry of alarm; querulous [Add to Longdo]
喷漆[pēn qī, ㄆㄣ ㄑㄧ, / ] to spray paint or lacquer; lacquer [Add to Longdo]
国库[guó kù, ㄍㄨㄛˊ ㄎㄨˋ, / ] public purse; state treasury; national exchequer [Add to Longdo]
帖木儿[Tiē mù ér, ㄊㄧㄝ ㄇㄨˋ ㄦˊ, / ] Timur or Tamerlane (1336-1405), Mongol emperor and conqueror [Add to Longdo]
帖木儿大汗[Tiē mù ér Dà hàn, ㄊㄧㄝ ㄇㄨˋ ㄦˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, / ] Timur or Tamerlane (1336-1405), Mongol emperor and conqueror [Add to Longdo]
征服[zhēng fú, ㄓㄥ ㄈㄨˊ, ] conquer; subdue; vanquish [Add to Longdo]
征服者[zhēng fú zhě, ㄓㄥ ㄈㄨˊ ㄓㄜˇ, ] conqueror [Add to Longdo]
征询[zhēng xún, ㄓㄥ ㄒㄩㄣˊ, / ] to consult; to query; to solicit opinion [Add to Longdo]
战无不胜,攻无不克[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, gong1 wu2 bu4 ke4, / ] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do [Add to Longdo]
攻灭[gōng miè, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄝˋ, / ] to conquer; to defeat (militarily) [Add to Longdo]
攻无不克,战无不胜[gōng wú bù kè, ㄍㄨㄥ ˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, zhan4 wu2 bu4 sheng4, / ] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] Quercus glandulifera [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] oak; Quercus serrata [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, ] Quercus serrata [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] Quercus glandulifera [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] Quercus dentata [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] oak; Quercus dentata [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] oak; Quercus serrata [Add to Longdo]
橿[jiāng, ㄐㄧㄤ, 橿] Quercus glauca [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] Quercus glauca [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] oak; Quercus serrata [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, / ] Quercus glanca [Add to Longdo]
油漆[yóu qī, ㄧㄡˊ ㄑㄧ, ] oil paints; lacquer; to paint [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] paint; lacquer [Add to Longdo]
漆器[qī qì, ㄑㄧ ㄑㄧˋ, ] lacquerware [Add to Longdo]
漆雕[qī diāo, ㄑㄧ ㄉㄧㄠ, ] carved or engraved lacquerware [Add to Longdo]
滥竽充数[làn yú chōng shù, ㄌㄢˋ ㄩˊ ㄔㄨㄥ ㄕㄨˋ, / ] lit. to play the yu 竽 mouth organ to make up numbers (成语 saw); fig. to make up the numbers with inferior products; to masquerade as having an ability; token member of a group [Add to Longdo]
疑问[yí wèn, ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] a question; sth not understood; to query; interrogative (gramm.) [Add to Longdo]
破亡[pò wáng, ㄆㄛˋ ㄨㄤˊ, ] to die out; conquered [Add to Longdo]
蕠漆[rú lǘ, ㄖㄨˊ ㄌㄩˊ, ] variant of 茹漆, lacquer using roots of Rubia cordifolia as red dye [Add to Longdo]
郑成功[Zhèng Chéng gōng, ㄓㄥˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, / ] Koxinga (1624-1662), south Chinese regional leader during early Qing, fled the mainland and conquered Taiwan from the Dutch [Add to Longdo]
降妖伏磨[xiáng yāo fú mó, ㄒㄧㄤˊ ㄧㄠ ㄈㄨˊ ㄇㄛˊ, ] to conquer all kinds of demons [Add to Longdo]
雕漆[diāo qī, ㄉㄧㄠ ㄑㄧ, ] carved lacquerware [Add to Longdo]
霸王[bà wáng, ㄅㄚˋ ㄨㄤˊ, ] Xiang Yu the Conqueror (232-202 BC); overlord; despot [Add to Longdo]
项羽[Xiàng Yǔ, ㄒㄧㄤˋ ㄩˇ, / ] Xiangyu the Conqueror (232-202 BC), warlord defeated by first Han emperor [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] red lacquer; to lacquer [Add to Longdo]
[shī, , ] Seriola qinqueradiata; yellow tail [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偽装[ぎそう, gisou] masquerade [Add to Longdo]
構造化照会言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] SQL, Structured Query Language [Add to Longdo]
照会[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
照会言語[しょうかいげんご, shoukaigengo] query language [Add to Longdo]
問合せ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ, interrogating, query [Add to Longdo]
問合せ言語[といあわせげんご, toiawasegengo] query language [Add to Longdo]
クエリー[くえりー, kueri-] query [Add to Longdo]
ブリオクエリー[ぶりおくえりー, buriokueri-] BrioQuery [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
峠を越す[とうげをこす, tougewokosu] einen_Pass_ueberqueren [Add to Longdo]
横切る[よこぎる, yokogiru] ueberqueren, kreuzen [Add to Longdo]
横断[おうだん, oudan] Durchquerung, Ueberquerung [Add to Longdo]
[しょう, shou] ueberqueren, zu_tun_haben_mit [Add to Longdo]
筋違い[すじちがい, sujichigai] schief, schraeg, diagonal, querlaufend [Add to Longdo]
縦断[じゅうだん, juudan] Laengenschnitt, das_Land_durchqueren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  quer [kveːr]
     across; athwart; cross; transverse
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top