Search result for

*pope's*

(28 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pope's, -pope's-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, you place the chicken on its stomach and cut along the backbone to the pope's nose, Like so.เอาไก่มาวางไว้ด้านท้อง แล้วกรีดตามกระดูกหลังมัน อย่างนี้ Julie & Julia (2009)
I don't want to hear about the Pope's hat... again.เรื่องหมวกของพระ... อีก The Plain in the Prodigy (2009)
The Ring of the Fisherman, which bears the official papal seal, must be destroyed immediately following the Pope's death.แหวนชาวประมง, สันตะปาปาประทับตราแบก, วายวอด ทันทีหลังจากการตายของสันตะปาปา. Angels & Demons (2009)
The Camerlengo is just a priest here. The former pope's chamberlain.Camerlengo II เป็นง่ายๆใบฎีกา, มหาดเล็กเป็นของสันตะปาปา. Angels & Demons (2009)
You saw the pope's position as a softening of church law.- โรเป็นตายสิ้นสุด. - ไม่มีไม่มีจ. Angels & Demons (2009)
And he does so with the Pope's blessing.และแน่นอน โปปก็สนับสนุนเขา Ironclad (2011)
I want you to start allocating Pope's Mech ammunition to the fighters.แดนเนอร์ เข้ามาข้างใน Mutiny (2011)
Pope's on trial for killing his friends in a drug deal gone bad.โป๊ปถูกกล่าวหาว่าฆ่าเพื่อนๆ ของเขา เรื่องผลประโยชน์ในการค้ายา Pilot (2011)
Pope's gang may be targeting her for reprisal.แก๊งของโป๊ปอาจจะ หมายหัวเธอเพื่อแก้แค้น Pilot (2011)
You never told me about that conversation, and it could clear Pope's name.คุณไม่เคยบอกฉันเรื่องบทสนทนานั่นเลย และมันอาจทำให้โป๊ปพ้นมลทิน Pilot (2011)
Pope's got a brother. It's in his case file.โป๊ปมีน้องชายคนหนึ่ง มันอยู่ในแฟ้มคดี Pilot (2011)
Whoever framed Pope will be coming after her, and only Pope's brother Michael knows who they are.ใครก็ตามที่ใส่ร้ายโป๊ป กำลังตามเล่นงานเธออยู่ และมีแต่ ไมเคิล น้องชายของโป๊ป ที่รู้ว่าพวกนั้นเป็นใคร Pilot (2011)
She's trying to track down Pope's brother Michael.เธอพยายามตามหาไมเคิล น้องชายของโป๊ป Pilot (2011)
Michael Pope's still on the subway.ไมเคิลโป๊ปยังอยู่ในลานรถไฟใต้ดิน Pilot (2011)
If Pope's right about these guys,ถ้าโป๊ปพูดถูกล่ะก็ Pilot (2011)
The Pope's box?กล่องของพระสันตปะปา Spooky Little Girl (2011)
A silent alarm from the Pope's house.สัญญาณภัยที่บ้านโป๊บดัง Criminal (2016)
Billy Pope's personality is affecting your behavior. I goddamn not know about Billy.บิลลี่ โป๊บส่งผลต่อพฤติกรรมคุณเหรอ ให้ตาย Criminal (2016)
But he is influenced by Billy Pope's memories, skills, routines...แต่เขาถูกครอบงำด้วยความทรงจำ.. บิลลี่ โป๊บ ความสามารถ กิจวัตร Criminal (2016)
Trigger Bill Pope's memories and follow the trail.กระตุ้นความจำบิลลี่ โป๊บ และตามรอยนั้นไป Criminal (2016)
If necessary, we'll get the Pope's blessing. It's not hard.หากมีความจำเป็นที่เราจะได้รับพรของสมเด็จพระสันตะปาปา มันไม่ใช่เรื่องยาก The Birdcage (1996)
Warden Pope's a good guy. Don't get me wrong.พัศดีโพ๊ปเป็นคนดี อย่าเข้าใจผิดนะครับ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
That thing you're doing at the pope's office?Das Ding was du in Pope's Büro baust? The Old Head (2005)
Is that his nympho secretary?Patterson und Pope's Sekretärin? Tonight (2006)
Well, maybe, after we wrap this up, we can stop off and get you a burrito on the way back to Pope's house.Gut, vielleicht können wir nachdem das erledigt ist, anhalten und dir einen Burrito holen. Am Rückweg zu Pope's Haus. Bad Blood (2007)
I would start with a bouquet of fresh-cut wildflowers, followed by dinner at Pope's bar, a bottle of his best champagne,Ich würde mit einem Strauss frisch geschnittener Wildblumen anfangen, gefolgt von einem Dinner in Pope's Bar, und einer Flasche seines besten Champagners, On Thin Ice (2013)
The crew under Pope's heir, uh, August MarksAn die crew unter Pope's Erben, uh, August Marks Playing with Monsters (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
POPE'S    P OW1 P S

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top