ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*please,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: please,, -please,-, *please,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
please, Check please,
%please, After being told, "Please, sit down," I sit in the chair.
%please, Check please,
%please, Coffee, please, with cream and sugar.
%please, I said, "Five months worth of the Pill, please," and was told "Certainly."
%please, Oh please, believe me.
%please, Pass on, please, and do not obstruct the way.
%please, Please, address the chair!
%please, Please, by all means, drop in when you go shopping.
%please, Please, call me up tonight at my office.
%please, Please, tell me.
%please, Sit down, please, he said.
%please, Tell me about yourself, please, Sir Anthony.
%please, This way, please, mademoiselle.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Please \Please\, v. i.
   1. To afford or impart pleasure; to excite agreeable
    emotions.
    [1913 Webster]
 
       What pleasing scemed, for her now pleases more.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       For we that live to please, must please to live.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To have pleasure; to be willing, as a matter of affording
    pleasure or showing favor; to vouchsafe; to consent.
    [1913 Webster]
 
       Heavenly stranger, please to taste
       These bounties.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       That he would please 8give me my liberty. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Please \Please\, v. t. [imp. & p. p. {Pleased}; p. pr. & vb. n.
   {Pleasing}.] [OE. plesen, OF. plaisir, fr. L. placere, akin
   to placare to reconcile. Cf. {Complacent}, {Placable},
   {Placid}, {Plea}, {Plead}, {Pleasure}.]
   1. To give pleasure to; to excite agreeable sensations or
    emotions in; to make glad; to gratify; to content; to
    satisfy.
    [1913 Webster]
 
       I pray to God that it may plesen you. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       What next I bring shall please thee, be assured.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or take pleasure in; hence, to choose; to wish; to
    desire; to will.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever the Lord pleased, that did he. --Ps.
                          cxxxv. 6.
    [1913 Webster]
 
       A man doing as he wills, and doing as he pleases,
       are the same things in common speech. --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   3. To be the will or pleasure of; to seem good to; -- used
    impersonally. "It pleased the Father that in him should
    all fullness dwell." --Col. i. 19.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow, may it please you.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To be pleased in} or {To be pleased with}, to have
    complacency in; to take pleasure in.
 
   {To be pleased to do a thing}, to take pleasure in doing it;
    to have the will to do it; to think proper to do it.
    --Dryden.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top