Search result for

*plagiat*

(55 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plagiat, -plagiat-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He is sued for bigamy, adultery, automobile accidents, plagiarism, household damages, negligence, property damages, and performing unnecessary dental extractions.Die Anklagen sind vielfältig: Bigamie, Ehebruch, Autounfälle, Plagiat, Sachbeschädigung, Fahrlässigkeit, Zelig (1983)
Call him plagiarist.Nennen Sie ihn Plagiator. Let's Steele a Plot (1984)
Plagiarist!Plagiator! Let's Steele a Plot (1984)
We think he made plates to substitute for the real thing.Wir denken, dass er Plagiate als Ersatz für die echten Scheine machte. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
So derivative, in fact, that in Europe it's considered plagiarized.Derart abgeleitet, dass man sie in Europa als Plagiat betrachtet. Re-Animator (1985)
Laid to rest.Plagiator! Re-Animator (1985)
You had such pretensions of grandeur, you pompous plagiarist.Sie mit Ihrem Größenwahn, Sie aufgeblasener Plagiator. Bride of Re-Animator (1989)
Not as easy as I thought it was.Unser letztes Hitchcock-Plagiat war ein paar Wochen her... es war also an der Zeit. Itchy and Scratchy and Marge (1990)
He attacks snobs and hypocrites cowards and fools. Everyone in fact!Pharisäer, Maulhelden, Plagiatoren, den falschen Adel, alle greift er an! Cyrano de Bergerac (1990)
- He was a plagiarist.- Er war ein Plagiator. Statistical Probabilities (1997)
If we were to listen to that tape, that would give you grounds... for a copyright or plagiarism lawsuit.Wenn wir uns Ihr Tape anhören, könnten Sie uns des Plagiats bezichtigen. Ich will doch nur, dass jemand meine Songs singt. Coyote Ugly (2000)
Only to save you from charges of plagiarism!Um Sie vor Plagiatsklagen zu schützen. The Shipping News (2001)
We were told there's a case of plagiarism on your school record.Wir wissen, dass deine Akte schon einen Eintrag wegen Plagiats enthält. The Glass House (2001)
They're saying he borrowed passages of Feeling of Loss.Sie sagen, Teile von Verlust der Gefühle seien ein PlagiatShortcut to Happiness (2003)
Or that the charges of plagiarismOder dass die Beschuldigung des Plagiats, Shortcut to Happiness (2003)
All right, look, mister, whoever you are I don't like being accused of plagiarism if that's what you're accusing me of.Hören Sie, wer Sie auch sind... ich lasse mir ungern ein Plagiat unterstellen... sofern das lhre Absicht ist. Chico, ins Haus. Secret Window (2004)
- Fuck Jap...PlagiatKamikaze Girls (2004)
It's not plagiarism.Es ist kein PlagiatThe Reigning Lorelai (2004)
That's plagiarism!Das ist ein PlagiatMr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Isn't that plagiarism?Nennt man das nicht ein PlagiatDead Man Talking (2004)
Plagiarism.- PlagiatSentimental Education (2004)
It's not really so much an outright theft as a mash-up.Es ist eigentlich weniger ein Plagiat und mehr ein Gemisch. Turn the Page (2007)
Furthermore, the character of Jesus, being a literary and astrological hybrid, is most explicitly a plagiarization of the Egyptian Sun-God Horus.Darüber hinaus ist der Charakter Jesus, der ein literarischer und astrologischer Hybrid ist, ein überaus deutliches Plagiat des Ägyptischen Sonnengottes Horus. Zeitgeist (2007)
And the plagiarism is continuous.Und das Plagiat ist kontinuierlich. Zeitgeist (2007)
No, she went on and on about how, it was utterly distinctive but she had no idea that it was actuallly completely derivative.Ja. Sie sagte immer wieder, wie innovativ er sei, aber sie wusste nicht, dass es ein totales Plagiat war. Livin' La Vida Loca (2007)
- Even if it is derivative?- Auch wenn es ein Plagiat ist? Livin' La Vida Loca (2007)
That's plagiarism.Das ist ein PlagiatFish Story (2009)
It's clear to me that this is crude plagiarism.Für mich ist es eindeutig ein wüstes PlagiatSans rancune! (2009)
Plagiarism, that's resourceful.Plagiat, das ist einfallsreich. Waldorf Stories (2010)
Nothing is original, you 're just a Plagiatorin.Nichts ist originell, du bist nur eine Plagiatorin. The Theatre Bizarre (2011)
It turns out her last hit was plagiarized.Ihr letzter Hit hat sich als Plagiat erwiesen. Episode #1.4 (2011)
Even in the end, I'm confronted by a plagiarist without even the originality to invent themselves.Selbst im Ende bin ich mit Plagiatoren konfrontiert. Ohne jegliche Originalität, um sich selbst zu erfinden. The Raven (2012)
Plagiarized?Ein PlagiatCross Rhodes (2012)
What? Why?Dan, ein Plagiat einzureichen, ist kein Kavaliersdelikt. Cross Rhodes (2012)
I can't, but when Jonathan Karp sees my real proposal... Would that be before or after "Page Six" exposes Dan Humphrey for the plagiarist he is?Meinst du, bevor oder nachdem Page Six Dan Humphrey als Plagiator bloßstellen wird? Cross Rhodes (2012)
It was not so easy to catch plagiarism.Es war nicht so leicht, Plagiate aufzudecken.  ()
But then if I'm not, she will showcase Poppy's collection alone, and then everyone will assume that I am the plagiarist!Aber wenn ich es nicht bin, wird sie Poppys Kollektion alleine präsentieren und jeder wird annehmen, dass ich die Plagiatorin bin? High Infidelity (2012)
And style, my dear, is mere self-plagiarism.Und Stil ist ein bloßes SelbstplagiatHitchcock (2012)
It's a blatant rip-off.- Ein offenkundiges PlagiatJobs (2013)
I am not gonna stand here and be accused of plagiarism by some substitute teacher.Ich stehe nicht hier und lasse mich des Plagiats beschuldigen, von einem Vertretungslehrer. 2 Pi R (2013)
You can't just sit there and accuse me of plagiarism, you fat bitch.(PETER): Sie können mich nicht des Plagiats beschuldigen, Sie fettes Miststück. Partners in Crime (2013)
- She accused you of plagiarism.- Trotz des Plagiatsvorwurfs? Partners in Crime (2013)
Run it on one of the plagiarism search engines.Lassen Sie es über eine Plagiat-Suchmaschine laufen. Partners in Crime (2013)
Rick Clark. That's why Rhonda thought Peter plagiarized it ...Deshalb hielt Rhonda es für ein PlagiatPartners in Crime (2013)
Well, perhaps she copied it from one of Hazel's scripts for some reason, to learn from or... Plagiarism?Nun, vielleicht schrieb sie ja aus irgendeinem Grund von Hazels Skript ab, um was zu lernen, oder doch ein Plagiatsversuch? Dead Air (2013)
- Medieval copies.Mittelalterliche Plagiatoren. Effie Gray (2014)
I don't want to see them destroyed.Die Frechheit dieses Plagiators! Episode #3.2 (2014)
"hungry for apples" is just a rip-off of "got milk?" It's almost identical."Appetit auf Äpfel" ist ein Plagiat von "Hast du Milch?" Sie sind fast Identisch. M. Night Shaym-Aliens! (2014)
Plagiarism, data that was too perfect...Plagiate, Daten, die zu perfekt sind... The Hound of the Cancer Cells (2014)
I have friends at GW, too. You don't recover from plagiarism, Dennis.Man erholt sich nicht von einem Plagiatsskandal, Dennis. About a Boy (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plagiat {n}plagiarism [Add to Longdo]
plagiatorischplagiaristic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ひょう窃[ひょうせつ, hyousetsu] Plagiat [Add to Longdo]
盗作[とうさく, tousaku] Plagiat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Plagiat [plagiːaːt] (n) , s.(n )
     plagiarism
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top