ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pincers*

P IH1 N S ER0 Z   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pincers, -pincers-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pincers[N] ปากคีบ, See also: คีมเหล็ก, คีมปากนกแก้ว, Syn. tweezer
pincers[N] ก้าม (ปู), Syn. claw

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pincers(พิน'เซิร์ซ) n. ปากคีบ,คีมปากนก,คีมเหล็ก,ก้ามปู,อวัยวะหนีบของสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
pincers(n) คีมปากนกแก้ว,ปากคีบ,ก้ามปู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pincersปากคีบ, คีม, ก้ามปู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here are pincersคีมอยู่นี่ The Guy Was Cool (2004)
Not to mention the pincers.แล้วเขี้ยวมันล่ะครับ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Since the mad King had his tongue ripped out with hot pincers.ตั้งแต่ถูกพระราชาตัดลิ้นด้วยคีมหนีบ The Kingsroad (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คีม[N] pliers, See also: pincers, forceps, tongs, Example: เขาหยิบสายนั่นสายนี่พร้อมไขควงและคีมอันเล็กใหญ่, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เครื่องมือสองขาคล้ายกรรไกรสำหรับคีบของต่างมือ ทำด้วยเหล็กหรือไม้
คีมปากนกแก้ว[N] pincers, Syn. ปากคีบ, Count unit: อัน, เล่ม
ปากนกแก้ว[N] pincers, Syn. คีมปากนกแก้ว, Example: อุปกรณ์ทำไฟกะพริบก็มีไขควง คีมปากนกแก้ว และชุดหัวแร้งบัดกรี, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อคีมชนิดหนึ่ง ปากงองุ้ม ใช้ถอนตะปู
ตีขนาบ[V] make a pincers movement, Example: กองทัพของเราตีขนาบกองทัพของข้าศึก, Thai definition: ทำให้ขึ้นมาขนาบข้าง
ก้าม[N] claw, See also: nipper, pincers, clutch, Example: ก้ามปูอบวุ้นเส้นเป็นอาหารจานโปรดของฉันและเพื่อน, Count unit: ก้าม, อัน, Thai definition: อวัยวะของสัตว์บางชนิด เช่น ปู กุ้ง ใช้หนีบอาหาร
แหนบ[N] tweezers, See also: tongs, pincers, Example: เธอใช้แหนบถอนคิ้วออกทีละเส้น, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือคล้ายรูปคีม สำหรับถอนหนวดถอนคิ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้าม[n.] (kām) EN: claw ; nipper ; pincers ; clutch   FR: pince [f] ; chélicère [m]
คีม[n.] (khīm) EN: pliers ; pincers ; forceps ; tongs   FR: pince plate [f] ; tenailles [fpl]
คีมปากนกแก้ว[n. exp.] (khīm pāk nok kaēo) EN: pincers   
แหนบ[n.] (naēp) EN: tongs ; pincers   FR: brucelles [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PINCERS P IH1 N S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pincers (n) pˈɪnsəz (p i1 n s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] pincers; pliers; tongs; claw (of animal); to grasp with pincers; to pinch; to clamp; to restrain; to restrict; to gag, #15,599 [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] nippers; claw (of crab); chela; pincers; Astacus fluviatilis, #52,981 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] pliers; pincers; to clamp, #103,638 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] pincers for use at a fire; sword, #137,955 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] pliers; pincers; to clamp, #368,631 [Add to Longdo]
[, ㄑㄧˇ, ] to pick up thing with chopsticks or pincers., #549,573 [Add to Longdo]
克丝钳子[kè sī qián zi, ㄎㄜˋ ㄙ ㄑㄧㄢˊ ㄗ˙, / ] wire cutting pincers [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beißzange {f}pair of pincers; pincers [Add to Longdo]
Kneifzange {f}; Beißzange {f}pincers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
釘抜き[くぎぬき, kuginuki] (n) pincers; nail puller [Add to Longdo]
[はさみ, hasami] (n) (uk) pincers (crab, scorpion, etc.); claws [Add to Longdo]
鋏;矢床[やっとこ, yattoko] (n) (uk) pincers; nippers; pliers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pincers \Pin"cers\, n. pl. [Cf. F. pince pinchers, fr. pincer to
     pinch. See {Pinch}, {Pinchers}.]
     See {Pinchers}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top