Search result for

*paters*

(51 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: paters, -paters-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Paterson, New Jersey.ปีเตอร์สัน นิวเจอร์ซี่ Mannequin 3: The Reckoning (2011)
The address is 1947 Main in Paterson.ที่อยู่คือ 1947 ถนนเมน ในปีเตอร์สัน Whores Don't Make That Much (2012)
Um... was that Paterson as in new Jersey?เอ่อ ปีเตอร์สัน ที่อยู่ในนิวเจอร์ซีเหรอ Whores Don't Make That Much (2012)
Paterson, New Jersey.ปีเตอร์สัน นิวเจอร์ซี่ Kill Your Darlings (2013)
Eddie, uh, could you check on Mr. Paterson?เอ็ดดี้ คุณช่วยเช็คคุณ Paterson ให้ผมทีได้ไหม ? I'm Your Puppet (2013)
The death of this priest was to form the first link... in the chain of which I now find myself a part."Der Tod dieses Paters bildete das 1. Glied einer Kette." "Auch ich gehöre nun zu ihr." The Mission (1986)
How could the Indians have supposed that the death of that unsung priest... would bring them a man whose life was to become intertwined with theirs?"Und in der Tat! Die Indianer konnten es nicht ahnen:" "Der Tod des Paters brachte ihnen einen Mann, -" The Mission (1986)
Tell that to Paterson, huh?- Ach ja? Sagen Sie das Paterson. Rumors of My Death (1987)
The carriers, sir, the men from Patter Peterson.Das Frachtunternehmen, Sir. Carter Patersons Leute. The Adventure of the Clapham Cook (1989)
Last Friday, the Patter Paterson came to collect Eliza's trunk, yes?Letzten Freitag hat Carter Paterson Elizas Koffer abgeholt. Richtig? The Adventure of the Clapham Cook (1989)
Fair eastside by thy side we'll stand and always praise thy name and ever lend our hearts and hands to help increase thy fame the honor of old eastside high brings forth our loyalty so cheer for dear old eastside highEinst eine Eliteschule Amerikas, galt die Eastside Highschool in Paterson, New Jersey, nach Jahren offiziell nur noch als "Brutstätte der Gewalt". Der Kampf eines Mannes, Joe Clark, um die Ehrenrettung der Eastside Highschool ist Gegenstand dieser Geschichte. Alles begann vor etwa 20 Jahren. Lean on Me (1989)
A little ditty about the ballooning exploits of old Father Dupanloup.Aber, Augustine, ein Liedchen, das die berühmten flugtechnischen Heldentaten des ehrwürdigen Paters Panloup feiert... My Father's Glory (1990)
Then hie you hence to Father Laurence' cell.So macht euch auf zu eures Paters Zelle. Romeo + Juliet (1996)
In this corner, from Paterson, NewJersey... wearing the white trunks with the black stripe... the winner of 1 8 of his last 2 1 fi ghts...In dieser Ecke... aus Paterson, New Jersey... in weißer Hose mit schwarzen Streifen... der Sieger aus 18 von 21 Kämpfen... The Hurricane (1999)
Paterson was a run-down town, a poor and violent place.Paterson war eine heruntergekommene Stadt. Arm und gewalttätig. The Hurricane (1999)
I came back to Paterson... the all-Army European welterweight champ.Ich kam zurück nach Paterson und war... Europameister der Army im Weltergewicht. The Hurricane (1999)
Rubin ""Hurricane"" Carter from Paterson, NewJersey... and Joey Cooper, who is currently undefeated.Rubin Hurricane Carter aus Paterson, New Jersey... und Joey Cooper, der bisher unbesiegt ist. The Hurricane (1999)
ln this corner, from Paterson, NewJersey... wearing the white trunks with blackstripes...In dieser Ecke, aus Paterson, New Jersey... in weißer Hose mit schwarzen Streifen... The Hurricane (1999)
Remember when those Paterson Guidos caught you up at Garret Mountain.. . ...and you were in your dad's car...Weißt du noch, als die Patersons dich bei Garret Mountain abfingen und du im Wagen deines Vaters warst, Bust-Out (2000)
So that's it. Albert splits Nutley with the D'Alessios and Barone keeps everything north of Paterson.Das wär's. Albert teilt sich Nutley mit den D'Alessios und Barone behält alles nördlich von Paterson. The Knight in White Satin Armor (2000)
The most important one was Principal's Day."Das wichtigste war der Geburtstag unseres Paters Direktor." Bad Education (2004)
[ Man On P.A.] Train to Paterson, NewJersey, with stops at Hoboken...* Zug nach Paterson, NewJersey, mit Halt in Hoboken... Pink Flamingos (2004)
[ Man On P.A.] Train 5-B to Paterson, NewJersey... with stops at White Plains, Hoboken and Trenton... leaving in five minutes from Gate 3.* Zug 5-B nach Paterson, NewJersey... mit Halt in White Plains, Hoboken und Trenton... fährt in 5 Minuten von Gleis 3 ab. * Pink Flamingos (2004)
Oh, yeah. Hiding under the Shepherd's skirts... that's a manful scheme.- Ja, wir hängen uns an des Paters Rockzipfel. Serenity (2005)
Serum from the lab in paterson is three days,minimum.Bis das Serum vom Labor in Paterson hier ist, dauert es mindestens 3 Tage. Lines in the Sand (2006)
Paterson off second, Powers on third.Paterson auf der zweiten, Powers auf der dritten. Chapter 1 (2009)
Edgar, should I arrange our travel to Paterson on Valentine's Day?Edgar? Organisiere ich nun unsere Reise nach Paterson am Valentinstag? J. Edgar (2011)
I took the train to Paterson, New Jersey, on February 14th.Am 14. Februar nahm ich den Zug nach Paterson, New Jersey. J. Edgar (2011)
Paterson, New Jersey.- Paterson, New Jersey. Mannequin 3: The Reckoning (2011)
We can still use the safe house in Paterson.Wir können immer noch das Safe House in Paterson benutzen. Power (2012)
Sonya, I just flagged an intrusion over at the safe house in Paterson. Paterson?Sonya, ich bekomme einen Einbruch im Safe House in Paterson angezeigt. Power (2012)
It's not occupied.Paterson? Das ist nicht besetzt. Power (2012)
How long have you been his cleaning lady?Wie lange sind Sie schon die Haushälterin des PatersL'île aux trésors (2014)
I've persuaded the borough council to provide a number of home helps.Paterson, Milling, Tender, Watts und die Turpin-Brüder. Episode #5.2 (2016)
- Hey, Paterson.- Hey, Paterson. Paterson (2016)
Ready to roll, Paterson?- Bereit für die Piste, Paterson? Paterson (2016)
And he lived right back there. Paterson, baby.Und er hat da hinten gewohnt, hier in Paterson. Paterson (2016)
Hey, Paterson.Hey, Paterson. Paterson (2016)
And you know that Dave Prater from the original "Sam and Dave" used to live right here in Paterson.Wusstest du, dass Dave Prater in Paterson gelebt hat? Paterson (2016)
Well, Paterson, my friend, how's life doin' you?Paterson, mein Freund, wie spielt das Leben? Paterson (2016)
"Paterson, New Jersey Teenage Girls' Club "names singer Iggy Pop world's sexiest man.""Der Mädchen-Club von Paterson wählt Sänger Iggy Pop zum erotischsten Mann." Paterson (2016)
All right.Es geht um Paterson. - Okay. Paterson (2016)
- You know Paterson, right?Du kennst Paterson, oder? Paterson (2016)
- Hey, Paterson.- Hey, Paterson. Paterson (2016)
Your name really Paterson, or they just nickname you that?Heißt du Paterson oder ist das ein Spitzname? Paterson (2016)
Uh, no, my real name is Paterson.Nein, Paterson ist mein richtiger Name. Paterson (2016)
Yeah, he, um, he co-founded this anarchist newspaper here in Paterson, but it was in Italian, um, called La Questione Sociale.Er war in Paterson Mitbegründer einer anarchistischen Zeitung. Sie war italienisch und hieß "La Questione Sociale". Paterson (2016)
No, he was here in Paterson.- Nein, er war in Paterson. Paterson (2016)
Do you think there are any other anarchists still around in Paterson?Ob es in Paterson noch Anarchisten gibt? Paterson (2016)
What can I say, Paterson?Was soll ich sagen, Paterson? Paterson (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
PATERSON    P AE1 T ER0 S AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top