ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*patch up*

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: patch up, -patch up-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patch up[PHRV] ซ่อมแซม
patch up[PHRV] รักษาแผล
patch up[PHRV] กลับมาเป็นมิตรกัน, Syn. make up, stitch up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patch upn. ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม,ปะติดปะต่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We'll patch up the Irishman.- พวกเราต้องทำแผลให้คนไอริช The Pull (2008)
Bad news is I could not patch up things between you.ข่าวร้ายคือฉันแก้ปัญหาเรื่องระหว่างเธอไม่ได้ Home Economics (2009)
After he promised not to murder me, he asked me to patch up his leg.หลังจากที่สัญญาว่าจะไม่ฆ่าฉัน เขาก็ให้ฉันทำแผลที่ขาให้ Pandora (2012)
Who'd you patch up?ใครที่คุณจะแก้ไขได้หรือไม 2 Guns (2013)
They didn't patch up the hole.พวกเขาไม่ได้แพทช์ขึ้นหลุม. Oldboy (2013)
Regroup, patch up, then back to business as usual.รวมกลุ่มใหม่ รักษาตัว แล้วกลับมาจัดการภารกิจเดิมๆตามปกติ Ghosts (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patch upApparently, they're trying to patch up their marriage.
patch upLet's patch up our argument.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาน[V] unite, See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile, Syn. เชื่อม, ผูกพัน, Example: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย
คืนดี[V] reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: ผู้พิพากษาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่หย่าร้างคืนดีกัน, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ดีกัน[V] reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. คืนดี, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: พ่อหายเมาแล้วกลับมาดีกันกับแม่ตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ไกล่เกลี่ย[V] reconcile, See also: conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up, Syn. ประนีประนอม, Example: ตำรวจกำลังไกล่เกลี่ยคู่กรณี, Thai definition: พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน
คืนดีกัน[V] reconcile, See also: bring about a reconciliation, make peace, restore good relations, patch up a quarrel, Syn. ญาติดีกัน, คืนดี, ดีกัน, Ant. โกรธกัน, ไม่ถูกกัน, Example: พี่น้องคืนดีกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับมามีมิตรไมตรีต่อกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend   FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
โป๊[v.] (pō) EN: patch up ; repair ; mend   FR: réparer
ประสานรอยร้าว[v. exp.] (prasān røirāo) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausflicken | ausflickend | ausgeflicktto patch up | patching up | patched up [Add to Longdo]
zusammenflickento patch up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  patch up \patch` up"\ n.
     To mend by patching; to patch; -- also used figuratively; as,
     to patch up frayed relations bewteen parties.
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top