Search result for

*papas*

(54 entries)
(1.044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: papas, -papas-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mamas and Papas, Building 2035.มาม่าและปาป้า อาคาร 2035 The Fugitive: Plan B (2010)
Girls take care of their papas when their papas grow old.เด็กผู้หญิงจะดูแลพ่อแม่เมื่อพวกเขาแก่เฒ่า Dragonstone (2017)
Dean, I cannot believe you told Papasian about the homicidal phantom clown.ดีน ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย ว่านายบอกเรื่องฆาตรกรตัวตลกกับ ปาปาเซียน Everybody Loves a Clown (2006)
We thought he might enjoy some of papa's recipe.Wir dachten, er freut sich vielleicht über Papas Rezept. The Furlough (1980)
I just wanted to look at Papa's portrait.Ich möchte einfach nur Papas Bild betrachten. The Inspiration (1980)
What about some of Papa's vintage 1925?Wie wäre es mit einem Tröpfchen von Papas 1925er? The Pledge (1980)
Than Papa's finest year.Als Papas bester Jahrgang. The Pledge (1980)
Wrapping it first in some of Papa's best fleece lined underwear.Erst haben wir sie in Papas beste Flanellunterwäsche gewickelt. The Pledge (1980)
Papa's Recipe is not on the ration list.Papas Medizin steht nicht auf der Rationierungsliste. The Triumph (1980)
And Dad's inheritance...Und Papas Erbe ... The Lady Banker (1980)
Without Dad's inheritance... you'd still be... down under.Ohne Papas Erbe ... wärst du noch ... ganz unten. The Lady Banker (1980)
Open up the door and see who's going to kill Papa.Mach die Tür auf, dann wirst du Papas Mörder sehen. The Hunter (1980)
My dad's handle's Flesh.Papas ist "Flash"... Out of the Blue (1980)
Why don't you give daddy's boy an apology?Warum entschuldigst du dich nicht beim Papasöhnchen? Popeye (1980)
These are Papa's dueling pistols, although he never dueled.Das sind Papas Duellpistolen, obwohl er sich nie duellierte. The Gold Watch (1981)
We wrote them right after Papa died and we haven't looked at them since.Wir schrieben sie direkt nach Papas Tod und haben sie nicht mehr angeschaut. The Hostage (1981)
Actually, I don't think anything much has changed around here since Papa died.Ich finde eigentlich, dass sich seit Papas Tod hier nicht viel verändert hat. The Hostage (1981)
We've been saving Papa's 1919 run.Wir haben Papas 1919er Jahrgang aufgehoben. The Hostage (1981)
Dare we tamper with the last of Papa's favorite vintage?Sollen wir uns am letzten Exemplar von Papas Liebstem zu schaffen machen? The Hostage (1981)
And Papa's favorite vintage could have been killed with us!Und Papas Lieblingsjahrgang wäre auch tot. The Hostage (1981)
Oh, the only thing we've been known to manufacture is papa's recipe.Oh, wir sind einzig dafür bekannt, Papas Medizin herzustellen. The Hot Rod (1981)
Papa's recipe machine is truly a thing of beauty.Papas Rezeptmaschine ist wahrhaftig eine wunderschöne Anlage. The Hot Rod (1981)
There are many books in Papa's library we haven't read.In Papas Bücherei stehen noch viele ungelesene Bücher. The Hot Rod (1981)
And he's coming to dismantle Papa's recipe machine and there's nothing that we can do about it.Und er wird kommen, um Papas Rezeptmaschine abzubauen, und wir können dagegen überhaupt nichts tun. The Hot Rod (1981)
And Miss Emily and Miss Mamie when asked about the loss of their papa's recipe machine would smile and say, "Don't worry, we saved enough for everybody."Und Miss Emily und Miss Mamie, über den Verlust von Papas Rezeptmaschine befragt, lächelten und sagten: "Keine Sorge, wir haben genug für alle aufgehoben." The Hot Rod (1981)
She has gone to Doe Hill to get them, and I intend to prevent her and keep her from harassing poor Papa's only sister.Sie ist in Doe Hill, um sie sich zu holen. Das werde ich verhindern. Ein Unding, Papas einziger Schwester so zu Leibe zu rücken. The Pearls (1981)
- You were Papa's favorite.- Du warst Papas Liebling. The Pearls (1981)
Papa's blue pants just faded right down over his white spats.Papas blaue Hose verlor ihre Farbe über seinen neuen weißen Gamaschen. The Pearls (1981)
Yes, we'd like some new records for Papa's gramophone.Ja, wir hätten gerne neue Schallplatten für Papas Grammofon. The Revel (1981)
Well, then, we'll rely on Papa's gramophone.Dann belassen wir's wohl vorerst bei Papas Grammofon. The Revel (1981)
So you don't think your dad's drunk.Also denken Sie nicht der Betrunkene Ihres PapasDo You Remember Dolly Bell? (1981)
Dad's shirt.Papas T-Shirt. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
- I remember this beauty. - She was a friend of my father's.Diese Dame mit dem Dekolletee war eine von Papas Freundinnen... Fanny and Alexander (1982)
I've always admired the adroit way you handled Papa's amours. We have to dash.Ich habe schon immer bewundert, wie souverän Mama über Papas Abenteuer hinweggegangen ist. Fanny and Alexander (1982)
- He's always telling Maj what to do.Maj erträgt Papas Bevormundung nicht mehr. Fanny and Alexander (1982)
So Dad's dream came true.Also ist Papas Wunsch wahr geworden. I Are You, You Am Me (1982)
That's Papa's car.Das ist Papas Auto. Halloween III: Season of the Witch (1982)
Now I'll give you daddy's batteries ... and if you wake up, we'll leave to travel around the worldIch gebe dir Papas Batterien! Und wenn du zum Leben erwachst, verschwinden wir von hier um die Welt kennenzulernen! Dracula of Exarcheia (1983)
Hurry up, we'll be late for dad's wedding.Beeilt euch, wir kommen zu spät zu Papas Hochzeit. My Other Husband (1983)
Dad's dad liked grandma a lot.Papas Papa liebte Omi ganz arg. My Other Husband (1983)
A couple of boys in daddy's car.Da sind ein paar Jungs in Papas Wagen. Risky Business (1983)
You have your daddy's build.Sie haben die Statur Ihres PapasHappy Easter (1984)
She came for her daddy's birthday.Sie ist zum Geburtstag ihres Papas gekommen. Happy Easter (1984)
Hear that? Yeah.Vielleicht blieb von Papas Geschäften etwas an Romulus hängen. Tale of the Goat (1985)
I prefer Dad's mom to yours.Papas Mama liebe ich mehr als deine. No End (1985)
I washed Dad's car, and...Ich habe Papas Auto gewaschen... L'homme aux yeux d'argent (1985)
He's my dad's brother.Er ist der Bruder meines Papas. Ein Herrenfriseur. When Father Was Away on Business (1985)
Believe it or not, it's not easy being me- living in Daddy's shadow, following in his footsteps.Ob Sie's glauben oder nicht, es ist nicht leicht, ich zu sein. In Papas Schatten leben und in seine Fußstapfen treten zu müssen... Steele Spawning (1986)
Did Daddy's little honey bun enjoy her tasty treat?Hat Papas kleinem Liebling ihr Leckerbissen geschmeckt? The Great Mouse Detective (1986)
So our pal, Felipe, Yale, L.L.D., do not pass go.Sein Name ist Luis Garcia, Sohn von Franco Garcia. - Papas Chef in New York. God's Work (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAPAS    P AA1 P AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
papas    (n) (p @1 p aa1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großpapa {m} | Großpapas {pl}grandpa | grandpas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  papas
     gruel; mess; mush
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top