ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*out!*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: out!, -out!-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
out!Look out!
out!Check it out!
out!All sold out!
out!The teacher said to me, "Get out!"
out!Watch out! There's a big hole there.
out!Watch out! A police spy is snooping around.
out!Look out! There's a hole in the road.
out!Cut it out!
out!Keep out!
out!Look out! There's a truck coming!
out!I was locked out! There's got to be something fishy going on.
out!Just look! The potatoes are all rolling out! You're a real dullard aren't you?
out!Calm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!
out!What are you talking about!?
out!Get out!
out!Danger! Keep out!
out!He shouted, "Get out!".
out!Look out! There is a car coming.
out!I'll punch your lights out!
out!Don't forget to polish your shoes before you go out!
out!Let me out!

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āi, ㄞ, ] (interjection) hey!, look out!, why? etc, #1,770 [Add to Longdo]
滚开[gǔn kāi, ㄍㄨㄣˇ ㄎㄞ, / ] to boil (of liquid); boiling hot; Get out!; Go away!, #34,462 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erlöschen (Feuer) | erlöschend | erloschen | es erlischt | es erlosch | es ist/war erloschen | es erlösche | erlisch!to go out (fire) | going out | gone out | it goes out | it went out | it has/had gone out | it would go out | go out! [Add to Longdo]
Achtung!Look out!; Caution! [Add to Longdo]
Eintritt verboten!Keep out! [Add to Longdo]
Heraus mit der Sprache!Spit it out! [Add to Longdo]
Hör auf damit!Cut it out! [Add to Longdo]
Lass den Quatsch!Stop it! Cut it out! [Add to Longdo]
Mach mal Dampf!Pull your finger out! [Add to Longdo]
Pass auf!Look out! [Add to Longdo]
Passen Sie auf!Look out! [Add to Longdo]
Rechnen Sie nicht mit mir!You can count me out! [Add to Longdo]
Spuck es aus!Spit it out! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
げろげろ[gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting! [Add to Longdo]
そら[sora] (conj,exp) look!; look out!; look at me! [Add to Longdo]
ほら[hora] (conj,exp) look!; look out!; look at me!; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sell \Sell\ (s[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Sold} (s[=o]ld); p.
   pr. & vb. n. {Selling}.] [OE. sellen, sillen, AS. sellan,
   syllan, to give, to deliver; akin to OS. sellian, OFries.
   sella, OHG. sellen, Icel. selja to hand over, to sell, Sw.
   s[aum]lja to sell, Dan. s[ae]lge, Goth. saljan to offer a
   sacrifice; all from a noun akin to E. sale. Cf. {Sale}.]
   1. To transfer to another for an equivalent; to give up for a
    valuable consideration; to dispose of in return for
    something, especially for money. It is the correlative of
    buy.
    [1913 Webster]
 
       If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast,
       and give to the poor.         --Matt. xix.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       I am changed; I'll go sell all my land. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sell is corellative to buy, as one party buys what the
      other sells. It is distinguished usually from exchange
      or barter, in which one commodity is given for another;
      whereas in selling the consideration is usually money,
      or its representative in current notes.
      [1913 Webster]
 
   2. To make a matter of bargain and sale of; to accept a price
    or reward for, as for a breach of duty, trust, or the
    like; to betray.
    [1913 Webster]
 
       You would have sold your king to slaughter. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To impose upon; to trick; to deceive; to make a fool of;
    to cheat. [Slang] --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   {To sell one's life dearly}, to cause much loss to those who
    take one's life, as by killing a number of one's
    assailants.
 
   {To sell} (anything) {out}, to dispose of it wholly or
    entirely; as, he had sold out his corn, or his interest in
    a business.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\ (out), adv. [OE. out, ut, oute, ute, AS. [=u]t, and
   [=u]te, [=u]tan, fr. [=u]t; akin to D. uit, OS. [=u]t, G.
   aus, OHG. [=u]z, Icel. [=u]t, Sw. ut, Dan. ud, Goth. ut, Skr.
   ud. [root]198. Cf. {About}, {But}, prep., {Carouse}, {Utter},
   a.]
   In its original and strict sense, out means from the interior
   of something; beyond the limits or boundary of somethings; in
   a position or relation which is exterior to something; --
   opposed to {in} or {into}. The something may be expressed
   after of, from, etc. (see {Out of}, below); or, if not
   expressed, it is implied; as, he is out; or, he is out of the
   house, office, business, etc.; he came out; or, he came out
   from the ship, meeting, sect, party, etc. Out is used in a
   variety of applications, as: 
   [1913 Webster]
 
   1. Away; abroad; off; from home, or from a certain, or a
    usual, place; not in; not in a particular, or a usual,
    place; as, the proprietor is out, his team was taken out.
    Opposite of {in}. "My shoulder blade is out." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He hath been out (of the country) nine years.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Beyond the limits of concealment, confinement, privacy,
    constraint, etc., actual or figurative; hence, not in
    concealment, constraint, etc., in, or into, a state of
    freedom, openness, disclosure, publicity, etc.; a matter
    of public knowledge; as, the sun shines out; he laughed
    out, to be out at the elbows; the secret has leaked out,
    or is out; the disease broke out on his face; the book is
    out.
    [1913 Webster]
 
       Leaves are out and perfect in a month. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       She has not been out [in general society] very long.
                          --H. James.
    [1913 Webster]
 
   3. Beyond the limit of existence, continuance, or supply; to
    the end; completely; hence, in, or into, a condition of
    extinction, exhaustion, completion; as, the fuel, or the
    fire, has burned out; that style is on the way out. "Hear
    me out." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Deceitful men shall not live out half their days.
                          --Ps. iv. 23.
    [1913 Webster]
 
       When the butt is out, we will drink water. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Beyond possession, control, or occupation; hence, in, or
    into, a state of want, loss, or deprivation; -- used of
    office, business, property, knowledge, etc.; as, the
    Democrats went out and the Whigs came in; he put his money
    out at interest. "Land that is out at rack rent." --Locke.
    "He was out fifty pounds." --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
       I have forgot my part, and I am out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Beyond the bounds of what is true, reasonable, correct,
    proper, common, etc.; in error or mistake; in a wrong or
    incorrect position or opinion; in a state of disagreement,
    opposition, etc.; in an inharmonious relation. "Lancelot
    and I are out." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wicked men are strangely out in the calculating of
       their own interest.          --South.
    [1913 Webster]
 
       Very seldom out, in these his guesses. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Not in the position to score in playing a game; not in the
    state or turn of the play for counting or gaining scores.
    [1913 Webster]
 
   7. Out of fashion; unfashionable; no longer in current vogue;
    unpopular.
    [PJC]
 
   Note: Out is largely used in composition as a prefix, with
      the same significations that it has as a separate word;
      as outbound, outbreak, outbuilding, outcome, outdo,
      outdoor, outfield. See also the first Note under
      {Over}, adv.
      [1913 Webster]
 
   {Day in, day out}, from the beginning to the limit of each of
    several days; day by day; every day.
 
   {Out at}, {Out in}, {Out on}, etc., elliptical phrases, that
    to which out refers as a source, origin, etc., being
    omitted; as, out (of the house and) at the barn; out (of
    the house, road, fields, etc., and) in the woods.
 
       Three fishers went sailing out into the west,
       Out into the west, as the sun went down. --C.
                          Kingsley.
 
   Note: In these lines after out may be understood, "of the
      harbor," "from the shore," "of sight," or some similar
      phrase. The complete construction is seen in the
      saying: "Out of the frying pan into the fire."
 
   {Out from}, a construction similar to {out of} (below). See
    {Of} and {From}.
 
   {Out of}, a phrase which may be considered either as composed
    of an adverb and a preposition, each having its
    appropriate office in the sentence, or as a compound
    preposition. Considered as a preposition, it denotes, with
    verbs of movement or action, from the interior of; beyond
    the limit: from; hence, origin, source, motive, departure,
    separation, loss, etc.; -- opposed to {in} or {into}; also
    with verbs of being, the state of being derived, removed,
    or separated from. Examples may be found in the phrases
    below, and also under Vocabulary words; as, out of breath;
    out of countenance.
 
   {Out of cess}, beyond measure, excessively. --Shak.
 
   {Out of character}, unbecoming; improper.
 
   {Out of conceit with}, not pleased with. See under {Conceit}.
    
 
   {Out of date}, not timely; unfashionable; antiquated.
 
   {Out of door}, {Out of doors}, beyond the doors; from the
    house; not inside a building; in, or into, the open air;
    hence, figuratively, shut out; dismissed. See under
    {Door}, also, {Out-of-door}, {Outdoor}, {Outdoors}, in the
    Vocabulary. "He 's quality, and the question's out of
    door," --Dryden.
 
   {Out of favor}, disliked; under displeasure.
 
   {Out of frame}, not in correct order or condition; irregular;
    disarranged. --Latimer.
 
   {Out of hand}, immediately; without delay or preparation;
    without hesitation or debate; as, to dismiss a suggestion
    out of hand. "Ananias . . . fell down and died out of
    hand." --Latimer.
 
   {Out of harm's way}, beyond the danger limit; in a safe
    place.
 
   {Out of joint}, not in proper connection or adjustment;
    unhinged; disordered. "The time is out of joint." --Shak.
 
   {Out of mind}, not in mind; forgotten; also, beyond the limit
    of memory; as, time out of mind.
 
   {Out of one's head}, beyond commanding one's mental powers;
    in a wandering state mentally; delirious. [Colloq.]
 
   {Out of one's time}, beyond one's period of minority or
    apprenticeship.
 
   {Out of order}, not in proper order; disarranged; in
    confusion.
 
   {Out of place}, not in the usual or proper place; hence, not
    proper or becoming.
 
   {Out of pocket}, in a condition of having expended or lost
    more money than one has received.
 
   {Out of print}, not in market, the edition printed being
    exhausted; -- said of books, pamphlets, etc.
 
   {Out of the question}, beyond the limits or range of
    consideration; impossible to be favorably considered.
 
   {Out of reach}, beyond one's reach; inaccessible.
 
   {Out of season}, not in a proper season or time; untimely;
    inopportune.
 
   {Out of sorts}, wanting certain things; unsatisfied; unwell;
    unhappy; cross. See under {Sort}, n.
 
   {Out of temper}, not in good temper; irritated; angry.
 
   {Out of time}, not in proper time; too soon, or too late.
 
   {Out of time}, not in harmony; discordant; hence, not in an
    agreeing temper; fretful.
 
   {Out of twist}, {Out of winding}, or {Out of wind}, not in
    warped condition; perfectly plain and smooth; -- said of
    surfaces.
 
   {Out of use}, not in use; unfashionable; obsolete.
 
   {Out of the way}.
    (a) On one side; hard to reach or find; secluded.
    (b) Improper; unusual; wrong.
 
   {Out of the woods}, not in a place, or state, of obscurity or
    doubt; free from difficulty or perils; safe. [Colloq.]
 
   {Out to out}, from one extreme limit to another, including
    the whole length, breadth, or thickness; -- applied to
    measurements.
 
   {Out West}, in or towards, the West; specifically, in some
    Western State or Territory. [U. S.]
 
   {To come out}, {To cut out}, {To fall out}, etc. See under
    {Come}, {Cut}, {Fall}, etc.
 
   {To make out} See {to make out} under {make}, v. t. and v.
    i..
 
   {To put out of the way}, to kill; to destroy.
 
   {Week in, week out}. See {Day in, day out} (above).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\ (out), n.
   1. One who, or that which, is out; especially, one who is out
    of office; -- generally in the plural.
    [1913 Webster]
 
   2. A place or space outside of something; a nook or corner;
    an angle projecting outward; an open space; -- chiefly
    used in the phrase ins and outs; as, the ins and outs of a
    question. See under {In}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Print.) A word or words omitted by the compositor in
    setting up copy; an omission.
    [1913 Webster]
 
   {To make an out} (Print.),
    (a) to omit something, in setting or correcting type,
      which was in the copy.
    (b) (Baseball) to be put out in one's turn at bat, such as
      to {strike out}, to {ground out}, or to {fly out}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\, interj.
   Expressing impatience, anger, a desire to be rid of; -- with
   the force of command; go out; begone; away; off.
   [1913 Webster]
 
      Out, idle words, servants to shallow fools! --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Out upon!} or {Out on!} equivalent to "shame upon!" "away
    with!" as, out upon you!
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\, v. t.
   1. To cause to be out; to eject; to expel.
    [1913 Webster]
 
       A king outed from his country.    --Selden.
    [1913 Webster]
 
       The French have been outed of their holds. --Heylin.
    [1913 Webster]
 
   2. To come out with; to make known. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To make public a secret of (a person); -- used especially
    of publicizing the fact that a person is homosexual; as,
    the gay members were not pleased to be outed by the
    investigator.
    [PJC]
 
       [The play In and Out was] ... inspired by the way
       Tom Hanks clumsily outed his high school drama
       teacher during his Oscar-acceptance speech for his
       performance in "Philadelphia".    --Stephanie
                          Zacharek
    [PJC]
 
   4. To give out; to dispose of; to sell. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\, v. i.
   To come or go out; to get out or away; to become public.
   "Truth will out." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outer \Out"er\ (out"[~e]r), a. [Compar. of {Out}.] [AS. [=u]tor,
   compar. of [=u]t, adv., out. See {Out}, {Utter}, a.]
   Being on the outside; external; farthest or farther from the
   interior, from a given station, or from any space or position
   regarded as a center or starting place; -- opposed to
   {inner}; as, the outer wall; the outer court or gate; the
   outer stump in cricket; the outer world.
   [1913 Webster]
 
   {Outer bar}, in England, the body of junior (or utter)
    barristers; -- so called because in court they occupy a
    place beyond the space reserved for Queen's counsel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bowl \Bowl\, v. t. [imp. & p. p. {Bowled}; p. pr. & vb. n.
   {Bowling}.]
   1. To roll, as a bowl or cricket ball.
    [1913 Webster]
 
       Break all the spokes and fellies from her wheel,
       And bowl the round nave down the hill of heaven.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To roll or carry smoothly on, or as on, wheels; as, we
    were bowled rapidly along the road.
    [1913 Webster]
 
   3. To pelt or strike with anything rolled.
    [1913 Webster]
 
       Alas, I had rather be set quick i' the earth,
       And bowled to death with turnips?   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To bowl} (a player) {out}, in cricket, to put out a striker
    by knocking down a bail or a stump in bowling.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top