ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*onfre*

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: onfre, -onfre-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confrere[N] เพื่อนร่วมงาน, See also: สมาชิก, Syn. colleague, associate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confrere(คอน'แฟรฺ) n. สมาชิกชมรม (หมู่คณะ,สมาคม), Syn. colleague

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfortunately I'm not allowed to discuss my former life or engage in any nonplatonic relations, practice religion in public, or eat any nonfresh, unhealthy food like that found anywhere outside Subway.หรือมีความสัมพันธ์ใดๆที่มากกว่าเพื่อน ประกอบพิธีทางศาสนาในที่สาธารณะ หรือกินอาหารนอกเหนือ Subway Digital Exploration of Interior Design (2012)
The sound frequency in that corridor is 3 million cycles.Die Tonfrequenz im Korridor kann tödlich sein. Fool's Gold (1969)
What are you doing? Do you have a call boy?Du kannst uns ja einen Deiner Telefonfreunde abgeben. Torso (1973)
Not your average phone freak, that's for sure.Kein normaler Telefonfreak, das ist sicher. Ghost in the Machine (1993)
I will take that bet, you bonbon-binging bozo!Die Wette nehme ich an, du bonbonfressender Dummkopf! The Legend of Ironhead Haynes (1994)
- That's just a TVstudio... where they film Krusty the Clown and other non-box-related programs.Das ist nur ein Fernsehstudio, wo man Krst der Klown und andere... kartonfremde Programme dreht. Bart Gets Famous (1994)
I mean we've been demon-free for over a month now.Schließlich sind wir seit einem Monat dämonfrei. Witch Trial (1999)
So much for being demon-free.So viel zum Thema dämonfrei. Witch Trial (1999)
Oh, brother, here we go again. Cartman, there is not a sound frequency that makes people crap their pants!Cartman, es gibt keine Tonfrequenz, bei der sich die Menschen in die Hosen scheißen! World Wide Recorder Concert (2000)
No, I think that you should go accept it and maybe bring one of your phone pals with you.Nein, du solltest hingehen und eine deiner Telefonfreundinnen mitnehmen. Cheaper by the Coven (2004)
Yes, you are. Cell-phone friends.Ja, genau Telefonfreunde. Girls in Bikinis, Boys Doin' the Twist (2004)
i don't need a phone buddy.Ich brauche keinen Telefonfreund! It Wasn't Meant to Happen (2006)
You know, since this could be the last time you get to see the outside world maybe you should take in sights before you return to Chastity Belt Island.Tja, weißt du, möglicherweise bleibt das hier ja dein einziger Ausflug in die Außenwelt. Willst du dich nicht noch ein wenig umsehen, bevor es wieder auf die testosteronfreie Insel geht? Wonder Woman (2009)
How much longer before our carbon-free hayride gets us to the train station?Wie lange noch, bis unser karbonfreies Heugefährt den Bahnhof erreicht? Harvest (2010)
Too bad you don't have a stadium pal like me.Zu schade, dass du keinen Stadionfreund hast wie ich. The 21-Second Excitation (2010)
What's a stadium pal?Was ist ein Stadionfreund? The 21-Second Excitation (2010)
Do not expose to certain sound frequencies.."Bestimmte Tonfrequenzen verträgt es auch nicht. Cold Sweat (2010)
You're hitting a pitch with sound waves that have the same resonant frequency as the glass. That's why it shatters.Du triffst genau die Tonfrequenz, um dieses Glas zerbrechen zu lassen. X-Men: First Class (2011)
I wanna isolate the room from every possible sound frequency.Ich will den Raum von jeglicher denkbaren Tonfrequenzquelle isolieren. Pandora (2011)
This place is definitely not futon-friendly.Diese Wohnung ist definitiv nicht futonfreundlich. Pilot (2012)
It's a hormone-free potluck.Es ist ein hormonfreies Potluck. It's Really Complicated (2012)
It emits a directional, high-pitched audio frequency, knocks its targets out cold.Er gibt eine gerichtet, schrillen Tonfrequenz ab, der das Ziel eiskalt ausschaltet. The Stand (2013)
I'm changing the tone frequency to 400 hertz.Ich habe die Tonfrequenz auf 400 Hertz geändert. Many Happy Returns (2014)
My employers don't want you, Whitehall, or your phone-a-friend to get in their way.Meine Arbeitgeber möchten, dass weder Sie, Whitehall, noch ihre Telefonfreunde im Weg stehen. Aftershocks (2015)
People think, "Well, no, I want hormone-free, not injected with bovine growth hormone."Die Leute denken: "Nein, ich will es hormonfrei," "ohne bovine Wachstumshormone." What the Health (2017)
"Oh, this milk is hormone-free."Oh, die Milch ist hormonfrei. Cristela Alonzo: Lower Classy (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen ruamngān) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate   FR: collègue [m] ; associé [m] ; confrère [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker   FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonfrequenz {f}subaudio frequency [Add to Longdo]
Tonfrequenz {f}; Niederfrequenz {f} (NF) | Tonfrequenzen {pl}audio frequency (AF) | audio frequencies [Add to Longdo]
Tonfrequenzbereich {m}audio range [Add to Longdo]
silikonfrei {adj}silicone-free [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top