ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*one by one*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: one by one, -one by one-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
one by one(idm) ทีละคน, Syn. one at a time, Ant. one at a time

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
one by oneDivide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.
one by oneGet on the bus one by one.
one by oneHe took the eggs out one by one.
one by oneLearn these words, one by one.
one by oneMary took out the eggs one by one.
one by oneOne by one, the boys came to see what I was reading.
one by oneOne by one the boys went out of the room.
one by onePlease come in one by one.
one by onePlease come into the room one by one.
one by oneThe movie was so dull that the audience left one by one.
one by oneThe speech was so boring that they went away one by one.
one by oneThe students stood up one by one and introduced themselves.
one by oneThey stood up and made their speeches one by one.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทยอย(adv) one by one, See also: in succession, one after another, Example: นักเก็งกำไรเกิดรู้สึกกลัวเมื่อเห็นดัชนีหุ้นลดลงจึงเริ่มทยอยขายหุ้นตามตลาดหุ้น
เป็นรายบุคคล(adv) individually, See also: separately, one by one, singly, Syn. เป็นรายตัว, Ant. เป็นกลุ่ม, Example: ผู้จัดการเรียกผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล, Thai Definition: ทีละคนเรียงตามลำดับกันไป
เรียงตัว(adv) one by one, Syn. เรียงหน้า, Example: เขาตัดสินใจหยิบปากกาเซ็นคำสั่งย้ายฟ้าผ่าผู้บริหารไล่เรียงตัวตั้งแต่ปลัดจนถึงข้าราชการชั้นผู้น้อย, Thai Definition: ตามลำดับ
เรียงหน้า(adv) one by one, Syn. เรียงตัว, Example: หมอหลายคนต่างทยอยเรียงหน้าออกมากระชากความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข, Thai Definition: ตามลำดับทีละคน, ทยอยทีละคน
ทยอย(v) follow one after another, See also: come or go one by one, file, trickle, Example: นักเรียนทยอยกันขึ้นมาไหว้ครูในงานวันไหว้ครู, Thai Definition: อาการที่ไปมาทีละน้อย
ทีละ(det) each, See also: one by one
เป็นรายตัว(adv) one by one, See also: individually, separately, independently, singly, Syn. เป็นรายบุคคล, Example: กรรมมาธิการการปกครองเรียกนายตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเรียงเป็นรายตัว
สับเปลี่ยน(v) take turns, See also: one by one, Syn. เปลี่ยน, ผลัดกัน, Example: เขาและหล่อนสับเปลี่ยนกันขุดดินอยู่นานจนเหนื่อยหอบ
รายตัว(adv) one by one, See also: each, per capita, Syn. แต่ละตัว, เรียงตัว, Example: ครูทำโทษคนที่ไม่ทำการบ้านเป็นรายตัว
เป็นรายตัว(adv) one by one, See also: individually, separately, independently, singly, Syn. เป็นรายบุคคล, Example: กรรมมาธิการการปกครองเรียกนายตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเรียงเป็นรายตัว
สับเปลี่ยน(v) take turns, See also: one by one, Syn. เปลี่ยน, ผลัดกัน, Example: เขาและหล่อนสับเปลี่ยนกันขุดดินอยู่นานจนเหนื่อยหอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นรายบุคคล[pen rāi bukkhon] (adv) EN: individually ; separately ; one by one ; singly
เป็นราย ๆ[pen rāi-rāi] (x) EN: one by one ; item by item
เป็นรายตัว[pen rāi tūa] (adv) EN: one by one; individually ; separately ; independently ; singly
เรียงหน้า[rīengnā] (adv) EN: one by one  FR: un à un
เรียงราย[rīengrāi] (v) EN: come one by one ; go one by one ; line  FR: aligner côte à côte
เรียงตัว[rīeng tūa] (adv) EN: one by one  FR: un à un
แต่ละตัว[tāela tūa] (adv) EN: one by one
ทยอย[thayøi] (v) EN: go one by one ; go one after another ; come one by one
ทยอย[thayøi] (adv) EN: one by one ; graduellement
ทีละ[thīla] (x) EN: each ; one by one  FR: à la fois ; à chaque fois
ทีละคน[thīla khon] (x) EN: one by one  FR: un par un

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纷纷[fēn fēn, ㄈㄣ ㄈㄣ, / ] one after another; in succession; one by one, #1,781 [Add to Longdo]
[zhú, ㄓㄨˊ, ] to pursue; to chase; individually; one by one, #6,312 [Add to Longdo]
逐个[zhú gè, ㄓㄨˊ ㄍㄜˋ, / ] one by one; one after another, #22,846 [Add to Longdo]
挨个[āi gè, ㄞ ㄍㄜˋ, / ] one by one; in turn, #29,873 [Add to Longdo]
不胜枚举[bù shèng méi jǔ, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄟˊ ㄐㄩˇ, / ] too numerous to mention individually or one by one, #37,141 [Add to Longdo]
渐次[jiàn cì, ㄐㄧㄢˋ ㄘˋ, / ] gradually; one by one, #43,193 [Add to Longdo]
化整为零[huà zhěng wéi líng, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄥˇ ㄨㄟˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] (set phrase) to break up the whole into pieces; to take care of things one by one, #52,331 [Add to Longdo]
挨个儿[āi gè r, ㄞ ㄍㄜˋ ㄦ˙, / ] erhua variant of 挨個|挨个, one by one; in turn, #91,318 [Add to Longdo]
挨次[āi cì, ㄞ ㄘˋ, ] one after another; in turn; one by one, #148,179 [Add to Longdo]
一一[yī yī, ㄧ ㄧ, ] one by one; one after another [Add to Longdo]
拾级[shí jí, ㄕˊ ㄐㄧˊ, / ] to go up stairs one by one [Add to Longdo]
点交[diǎn jiāo, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄠ, / ] to hand over one by one [Add to Longdo]
点检[diǎn jiǎn, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] to inspect one by one; to list individually [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] TH: ทีละคน  EN: one by one

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stück {n}; Stückchen {n} | Stück für Stückbit | bit by bit; one by one [Add to Longdo]
einer nach dem anderenone at a time; one by one [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一々(P);一一(P)[いちいち(P);いついつ, ichiichi (P); itsuitsu] (adv,n) one by one; separately; (P) [Add to Longdo]
一つずつ;一つづつ;一つ宛[ひとつずつ(一つずつ;一つ宛);ひとつづつ(一つづつ;一つ宛), hitotsuzutsu ( hitotsu zutsu ; hitotsu ate ); hitotsudutsu ( hitotsu dutsu ; hitots] (adv,adj-no) (See ずつ) one by one; one each; one at a time [Add to Longdo]
一人一人(P);一人ひとり[ひとりひとり(P);ひとりびとり(一人一人), hitorihitori (P); hitoribitori ( hitorihitori )] (n-t,suf) one by one; each; one at a time; (P) [Add to Longdo]
個々(P);個個;箇々;箇箇[ここ, koko] (n,adj-no) individual; one by one; separate; (P) [Add to Longdo]
個人個人[こじんこじん, kojinkojin] (n) individual; one by one [Add to Longdo]
仕事量[しごとりょう, shigotoryou] (n) (one's) workload; amount of work (to be) done by one [Add to Longdo]
次々(P);次次[つぎつぎ, tsugitsugi] (adv,adv-to,n) in succession; one by one; (P) [Add to Longdo]
次々に(P);次次に[つぎつぎに, tsugitsugini] (adv) one by one; one after another; successively; (P) [Add to Longdo]
順に[じゅんに, junni] (adv) in order; in turn; one by one; (P) [Add to Longdo]
逐一[ちくいち(P);ちくいつ, chikuichi (P); chikuitsu] (adv) one by one; in detail; minutely; (P) [Add to Longdo]
毎に[ごとに, gotoni] (exp,suf) (uk) one by one; each; every; at intervals of; (P) [Add to Longdo]
虱潰しに;蝨潰しに[しらみつぶしに, shiramitsubushini] (adv) (uk) one by one; going over with a fine-tooth comb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 One \One\, n.
   1. A single unit; as, one is the base of all numbers.
    [1913 Webster]
 
   2. A symbol representing a unit, as 1, or i.
    [1913 Webster]
 
   3. A single person or thing. "The shining ones." --Bunyan.
    "Hence, with your little ones." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He will hate the one, and love the other. --Matt.
                          vi. 24.
    [1913 Webster]
 
       That we may sit, one on thy right hand, and the
       other on thy left hand, in thy glory. --Mark x. 37.
    [1913 Webster]
 
   {After one}, after one fashion; alike. [Obs.] --Chaucer.
 
   {At one}, in agreement or concord. See {At one}, in the
    Vocab.
 
   {Ever in one}, continually; perpetually; always. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {In one}, in union; in a single whole.
 
   {One and one}, {One by one}, singly; one at a time; one after
    another. "Raising one by one the suppliant crew."
    --Dryden.
 
   {one on one} contesting an opponent individually; -- in a
    contest.
 
   {go one on one}, to contest one opponent by oneself; -- in a
    game, esp. basketball.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 By \By\ (b[imac]), prep. [OE. bi, AS. b[imac], big, near to, by,
   of, from, after, according to; akin to OS. & OFries. bi, be,
   D. bij, OHG. b[imac], G. bei, Goth. bi, and perh. Gr. 'amfi`.
   E. prefix be- is orig. the same word. [root]203. See pref.
   {Be-}.]
   1. In the neighborhood of; near or next to; not far from;
    close to; along with; as, come and sit by me.
    [1913 Webster]
 
       By foundation or by shady rivulet
       He sought them both.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. On; along; in traversing. Compare 5.
    [1913 Webster]
 
       Long labors both by sea and land he bore. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       By land, by water, they renew the charge. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Near to, while passing; hence, from one to the other side
    of; past; as, to go by a church.
    [1913 Webster]
 
   4. Used in specifying adjacent dimensions; as, a cabin twenty
    feet by forty.
    [1913 Webster]
 
   5. Against. [Obs.] --Tyndale [1. Cor. iv. 4].
    [1913 Webster]
 
   6. With, as means, way, process, etc.; through means of; with
    aid of; through; through the act or agency of; as, a city
    is destroyed by fire; profit is made by commerce; to take
    by force.
    [1913 Webster]
 
   Note: To the meaning of by, as denoting means or agency,
      belong, more or less closely, most of the following
      uses of the word:
    (a) It points out the author and producer; as, "Waverley",
      a novel by Sir W.Scott; a statue by Canova; a sonata
      by Beethoven.
    (b) In an oath or adjuration, it indicates the being or
      thing appealed to as sanction; as, I affirm to you by
      all that is sacred; he swears by his faith as a
      Christian; no, by Heaven.
    (c) According to; by direction, authority, or example of;
      after; -- in such phrases as, it appears by his
      account; ten o'clock by my watch; to live by rule; a
      model to build by.
    (d) At the rate of; according to the ratio or proportion
      of; in the measure or quantity of; as, to sell cloth
      by the yard, milk by the quart, eggs by the dozen,
      meat by the pound; to board by the year.
    (e) In comparison, it denotes the measure of excess or
      deficiency; when anything is increased or diminished,
      it indicates the measure of increase or diminution;
      as, larger by a half; older by five years; to lessen
      by a third.
    (f) It expresses continuance or duration; during the
      course of; within the period of; as, by day, by night.
    (g) As soon as; not later than; near or at; -- used in
      expressions of time; as, by this time the sun had
      risen; he will be here by two o'clock.
      [1913 Webster]
 
   Note: In boxing the compass, by indicates a pint nearer to,
      or towards, the next cardinal point; as, north by east,
      i.e., a point towards the east from the north;
      northeast by east, i.e., on point nearer the east than
      northeast is.
      [1913 Webster]
 
   Note: With is used instead of by before the instrument with
      which anything is done; as, to beat one with a stick;
      the board was fastened by the carpenter with nails. But
      there are many words which may be regarded as means or
      processes, or, figuratively, as instruments; and
      whether with or by shall be used with them is a matter
      of arbitrary, and often, of unsettled usage; as, to a
      reduce a town by famine; to consume stubble with fire;
      he gained his purpose by flattery; he entertained them
      with a story; he distressed us with or by a recital of
      his sufferings. see {With}.
      [1913 Webster]
 
   {By all means}, most assuredly; without fail; certainly.
 
   {By and by}.
    (a) Close together (of place). [Obs.] "Two yonge knightes
      liggyng [lying] by and by." --Chaucer.
    (b) Immediately; at once. [Obs.] "When . . . persecution
      ariseth because of the word, by and by he is
      offended." --Matt. xiii. 21.
    (c) Presently; pretty soon; before long.
 
   Note: In this phrase, by seems to be used in the sense of
      nearness in time, and to be repeated for the sake of
      emphasis, and thus to be equivalent to "soon, and
      soon," that is instantly; hence, -- less emphatically,
      -- pretty soon, presently.
 
   {By one's self}, with only one's self near; alone; solitary.
 
   {By the bye}. See under {Bye}.
 
   {By the head} (Naut.), having the bows lower than the stern;
    -- said of a vessel when her head is lower in the water
    than her stern. If her stern is lower, she is by the
    stern.
 
   {By the lee}, the situation of a vessel, going free, when she
    has fallen off so much as to bring the wind round her
    stern, and to take her sails aback on the other side.
 
   {By the run}, to let go by the run, to let go altogether,
    instead of slacking off.
 
   {By the way}, by the bye; -- used to introduce an incidental
    or secondary remark or subject. 
 
   {Day by day}, {One by one}, {Piece by piece}, etc., each day,
    each one, each piece, etc., by itself singly or
    separately; each severally.
 
   {To come by}, to get possession of; to obtain.
 
   {To do by}, to treat, to behave toward.
 
   {To set by}, to value, to esteem.
 
   {To stand by}, to aid, to support.
    [1913 Webster]
 
   Note: The common phrase good-by is equivalent to farewell,
      and would be better written good-bye, as it is a
      corruption of God be with you (b'w'ye).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 one by one
   adv 1: in single file; "the prisoners came out one by one" [syn:
       {one by one}, {one after another}, {one at a time}]
   2: one piece at a time; "she sold the plates by the piece" [syn:
     {by the piece}, {one by one}]
   3: apart from others; "taken individually, the rooms were, in
     fact, square"; "the fine points are treated singly" [syn:
     {individually}, {separately}, {singly}, {severally}, {one by
     one}, {on an individual basis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top