ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*one after another*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: one after another, -one after another-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
one after anotherAll the visitors returned home one after another.
one after anotherAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
one after anotherCars are running one after another before our eyes.
one after anotherCars arrived there one after another.
one after anotherCustomers came one after another.
one after anotherGirls came in one after another.
one after anotherHe broke six windows one after another.
one after anotherHe examined the spare parts one after another.
one after anotherHe tried different kind of foods one after another.
one after anotherHe tried different kinds of foods one after another.
one after anotherIn my neighborhood house are now being built one after another.
one after anotherMemories of the good old days came flooding back one after another.
one after anotherNew roads were constructed one after another.
one after anotherOne after another the animals died.
one after anotherOne after another they stood up and went out.
one after anotherOn Saturday evenings everybody in the family had a bath one after another in an old tin bath in front of the fire.
one after anotherPeople came to see the strange animal in the zoo one after another.
one after anotherShe ate candies one after another until she was completely full.
one after anotherShe bought clothes one after another.
one after anotherSince unexpected incidents occurred one after another, the exhibition was called off.
one after anotherThe buses left one after another.
one after anotherThe cottages were blown down one after another.
one after anotherThe houses caught fire one after another.
one after anotherThe jets took off one after another.
one after anotherThe planes arrived one after another.
one after anotherThe students asked questions one after another.
one after anotherThey arrived one after another.
one after anotherThey became sick one after another.
one after anotherThey came here one after another.
one after anotherThey came in one after another.
one after anotherThey died one after another.
one after anotherThey fell ill one after another.
one after anotherThey fell one after another.
one after anotherThey jumped into the water one after another.
one after anotherThey started one after another.
one after anotherThey went out of the room one after another.
one after anotherVocational schools were set up one after another.
one after anotherWe saw all the houses pulled down one after another.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทยอย(adv) one by one, See also: in succession, one after another, Example: นักเก็งกำไรเกิดรู้สึกกลัวเมื่อเห็นดัชนีหุ้นลดลงจึงเริ่มทยอยขายหุ้นตามตลาดหุ้น
ทยอย(v) follow one after another, See also: come or go one by one, file, trickle, Example: นักเรียนทยอยกันขึ้นมาไหว้ครูในงานวันไหว้ครู, Thai Definition: อาการที่ไปมาทีละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงแขก[longkhaēk] (v) EN: rape (by several persons) ; ravish (a woman) one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman)  FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
รวด[rūat] (adv) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly  FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
ตาม ๆ กัน[tām-tām kan] (x) EN: one after another
ทยอย[thayøi] (v) EN: go one by one ; go one after another ; come one by one
ติด ๆ[tit-tit] (adv) EN: closely ; one after another ; on top of one another

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, / ] early or late; priority; in succession; one after another, #1,774 [Add to Longdo]
纷纷[fēn fēn, ㄈㄣ ㄈㄣ, / ] one after another; in succession; one by one, #1,781 [Add to Longdo]
重重[chóng chóng, ㄔㄨㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, ] layer upon layer; one after another, #7,607 [Add to Longdo]
轮番[lún fān, ㄌㄨㄣˊ ㄈㄢ, / ] in turn; one after another, #17,525 [Add to Longdo]
接二连三[jiē èr lián sān, ㄐㄧㄝ ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄙㄢ, / ] one after another (成语 saw) in succession, #22,583 [Add to Longdo]
逐个[zhú gè, ㄓㄨˊ ㄍㄜˋ, / ] one by one; one after another, #22,846 [Add to Longdo]
陆陆续续[lù lù xù xù, ㄌㄨˋ ㄌㄨˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, / ] in succession; one after another; continuously, #32,410 [Add to Longdo]
次第[cì dì, ㄘˋ ㄉㄧˋ, ] order; sequence; one after another, #40,549 [Add to Longdo]
逐次[zhú cì, ㄓㄨˊ ㄘˋ, ] gradually; one after another; little by little, #61,120 [Add to Longdo]
挨次[āi cì, ㄞ ㄘˋ, ] one after another; in turn; one by one, #148,179 [Add to Longdo]
一一[yī yī, ㄧ ㄧ, ] one by one; one after another [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hintereinanderone after another [Add to Longdo]
hintereinander gehen; hintereinander dreingehento walk one after another [Add to Longdo]
nacheinanderone after another; one after the other [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にょきにょき[nyokinyoki] (adv) shooting up one after another [Add to Longdo]
ぼらぼら[borabora] (exp) one after another [Add to Longdo]
芋蔓式;芋づる式;いもづる式[いもづるしき, imodurushiki] (adv) one after another; in succession [Add to Longdo]
雨後の筍;雨後の竹の子[うごのたけのこ, ugonotakenoko] (exp) similar things turning up one after another; lit [Add to Longdo]
後から後から[あとからあとから, atokaraatokara] (exp) one after another; in rapid succession [Add to Longdo]
次々に(P);次次に[つぎつぎに, tsugitsugini] (adv) one by one; one after another; successively; (P) [Add to Longdo]
次から次へと[つぎからつぎへと, tsugikaratsugiheto] (exp) in succession; one after another [Add to Longdo]
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P) [Add to Longdo]
将棋倒し[しょうぎだおし, shougidaoshi] (n) falling one after another; (P) [Add to Longdo]
将棋倒れ[しょうぎだおれ, shougidaore] (n) falling one after another [Add to Longdo]
相次ぐ(P);相継ぐ[あいつぐ, aitsugu] (v5g) to follow in succession; to happen one after another; (P) [Add to Longdo]
相前後する[あいぜんごする, aizengosuru] (vs-s,vi) to occur one after another; to happen in succession [Add to Longdo]
続々(P);続続[ぞくぞく, zokuzoku] (n-adv,adv-to) successively; one after another; (P) [Add to Longdo]
続け様;続けざま[つづけざま, tsudukezama] (n) one after another [Add to Longdo]
続出[ぞくしゅつ, zokushutsu] (n,vs) appearance one after another; (P) [Add to Longdo]
逐次[ちくじ, chikuji] (adv,adj-no) successively; one after another; sequentially; (P) [Add to Longdo]
片っ端から[かたっぱしから, katappashikara] (adv) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another [Add to Longdo]
片端から[かたはしから, katahashikara] (adv) (See 片っ端から) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another [Add to Longdo]
陸続[りくぞく, rikuzoku] (adj-na,n) one after another [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 After \Aft"er\, prep.
   1. Behind in place; as, men in line one after another. "Shut
    doors after you." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Below in rank; next to in order. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Codrus after Ph?bus sings the best.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Later in time; subsequent; as, after supper, after three
    days. It often precedes a clause. Formerly that was
    interposed between it and the clause.
    [1913 Webster]
 
       After I am risen again, I will go before you into
       Galilee.               --Matt. xxvi.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   4. Subsequent to and in consequence of; as, after what you
    have said, I shall be careful.
    [1913 Webster]
 
   5. Subsequent to and notwithstanding; as, after all our
    advice, you took that course.
    [1913 Webster]
 
   6. Moving toward from behind; following, in search of; in
    pursuit of.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall not go after other gods.   --Deut. vi.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       After whom is the king of Israel come out? --1 Sam.
                          xxiv. 14.
    [1913 Webster]
 
   7. Denoting the aim or object; concerning; in relation to;
    as, to look after workmen; to inquire after a friend; to
    thirst after righteousness.
    [1913 Webster]
 
   8. In imitation of; in conformity with; after the manner of;
    as, to make a thing after a model; a picture after Rubens;
    the boy takes after his father.
    [1913 Webster]
 
   {To name} or {call after}, to name like and reference to.
    [1913 Webster]
 
       Our eldest son was named George after his uncle.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   9. According to; in accordance with; in conformity with the
    nature of; as, he acted after his kind.
    [1913 Webster]
 
       He shall not judge after the sight of his eyes.
                          --Isa. xi. 3.
    [1913 Webster]
 
       They that are after the flesh do mind the things of
       the flesh.              --Rom. viii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   10. According to the direction and influence of; in
     proportion to; befitting. [Archaic]
     [1913 Webster]
 
        He takes greatness of kingdoms according to bulk
        and currency, and not after their intrinsic value.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   {After all}, when everything has been considered; upon the
    whole.
 
   {After} (with the same noun preceding and following), as,
    wave after wave, day after day, several or many (waves,
    etc.) successively.
 
   {One after another}, successively.
 
   {To be after}, to be in pursuit of in order to reach or get;
    as, he is after money.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 one after another
   adv 1: in single file; "the prisoners came out one by one" [syn:
       {one by one}, {one after another}, {one at a time}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top