ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*on one's own*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: on one's own, -on one's own-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on one's own(idm) ด้วยตนเอง
live on one's own(idm) ดำรงชีวิตตามลำพัง, See also: อยู่ลำพัง, Syn. live by
strike out on one's own(idm) เลี้ยงตัวเอง, See also: ยังชีพด้วยตนเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on one's ownMake it to the top on one's own.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามอัตภาพ(adv) on one's own, See also: properly, conventionally, Syn. พอเหมาะพอควร, Example: คนในชนบทจำนวนมากยังสามารถมีความเป็นอยู่สุขสบายตามอัตภาพ
ต่างหาก(adv) separately, See also: independently, on one's own, on the contrary, far from it, Ant. รวม, Example: เขาแยกบ้านไปอยู่ต่างหากกับเมียของเขา, Thai Definition: อีกส่วนหนึ่ง, อีกแผนกหนึ่ง
ตามลำพัง(adv) alone, See also: by oneself, on one's own, Syn. โดยลำพัง, Example: เขาชอบมานั่งคิดงานอยู่ที่สวนนี้ตามลำพังทุกเย็น, Thai Definition: โดดเดี่ยว, เฉพาะตัวเอง, ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยพลการ[dōi phalakān] (adv) EN: high-handedly ; arbitrarily ; on one's own authority
เอกเทศ[ēkkathēt] (adv) EN: individually ; on one's own
ลำพัง[lamphang] (adv) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed  FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
ลืมตาอ้าปาก[leūmtā ā pāk] (v, exp) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet
เงยหน้าอ้าปาก[ngoēi nā ā pāk] (v, exp) EN: look up ; improve ; be better ; hold one's own ; stand on one's own two feet ; things are looking up  FR: ne pas avoir de soucis d'argent
ต่างหาก[tānghāk] (adv) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart  FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自觉[zì jué, ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] conscious; aware; on one's own initiative; conscientious, #3,240 [Add to Longdo]
单独[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ, / ] alone; by oneself; on one's own, #4,466 [Add to Longdo]
自学[zì xué, ㄗˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] self-study; study on one's own, #10,601 [Add to Longdo]
自立[zì lì, ㄗˋ ㄌㄧˋ, ] independent; self-reliant; self-sustaining; to stand on one's own feet; to support oneself, #14,762 [Add to Longdo]
自修[zì xiū, ㄗˋ ㄒㄧㄡ, ] to study on one's own; self study, #31,957 [Add to Longdo]
自作主张[zì zuò zhǔ zhāng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ ㄓㄤ, / ] to think for oneself and act accordingly (成语 saw); to act on one's own initiative, #43,805 [Add to Longdo]
无依无靠[wú yī wú kào, ㄨˊ ㄧ ㄨˊ ㄎㄠˋ, / ] no one to rely on (成语 saw); on one's own; orphaned; left to one's own devices, #47,450 [Add to Longdo]
无倚无靠[wú yǐ wú kào, ㄨˊ ㄧˇ ㄨˊ ㄎㄠˋ, / ] variant of 無依無靠 无依无靠, no one to rely on (成语 saw); on one's own; orphaned; left to one's own devices, #845,222 [Add to Longdo]
孤征[gū zhēng, ㄍㄨ ㄓㄥ, ] to act on one's own; to fight alone [Add to Longdo]
自强自立[zì qiáng zì lì, ㄗˋ ㄑㄧㄤˊ ㄗˋ ㄌㄧˋ, / ] (set phrase) stand on one's own feet and strive to become stronger [Add to Longdo]
迳自[jìng zì, ㄐㄧㄥˋ ㄗˋ, / ] on one's own; without consulting others [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own [Add to Longdo]
Faust {f} | Fäuste {pl} | auf eigene Faust | auf eigene Faust | mit eiserner Faust | mit der Faust auf den Tisch schlagen [übtr.] | mit der Faust auf den Tisch schlagen [übtr.] | mit den Fäusten kämpfenfist | fists | off one's own bat | on one's own; on one's own initiative; on one's own hook | with an iron hand | to put one's foot down | to thump the table with one's fist | to fist-fight [Add to Longdo]
Fuß {m} | Füße {pl} | zu Fuß gehen | jdm. auf den Fuß treten | auf eigenen Füßen stehen | auf großem Fuß leben | auf gutem Fuß stehen | auf schlechtem Fuß stehen | jdm. auf dem falschen Fuß erwischen | festen Fuß fassenfoot | feet | to go on foot; to walk | to tread on sb.'s foot | to stand on one's own feet; to stand by oneself | to live like a lord | to be on good terms | to be on bad terms | to catch sb. on the wrong foot | to gain a foothold [Add to Longdo]
etw. in eigener Regie machendo sth. oneself (on one's own) [Add to Longdo]
in eigener Sacheon one's own account [Add to Longdo]
Selbststudium {n} | im Selbststudium lernenprivate study | to learn by studying on one's own [Add to Longdo]
eigenverantwortlich {adv}on one's own authority [Add to Longdo]
losziehen; loslegen; sich aufmachen | allein losziehen; eigene Wege gehento strike out | to strike out on one's own [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人きり;独りきり;一人切り;独り切り;1人きり;1人切り[ひとりきり, hitorikiri] (n,adv) (See 一人っきり) all on one's own [Add to Longdo]
一人っきり;独りっきり;一人っ切り;独りっ切り;1人っきり;1人っ切り[ひとりっきり, hitorikkiri] (n,adv) (See 一人きり) all on one's own [Add to Longdo]
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own [Add to Longdo]
我を出す[がをだす, gawodasu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
我を張る[がをはる, gawoharu] (exp,v5r) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
我を通す[がをとおす, gawotoosu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas; to have one's own way [Add to Longdo]
我を立てる[がをたてる, gawotateru] (exp,v1) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
自ら進んで[みずからすすんで, mizukarasusunde] (exp,adv) on one's own initiative; off your own bat [Add to Longdo]
自己責任[じこせきにん, jikosekinin] (n) self-responsibility; on one's own responsibility; at one's own risk [Add to Longdo]
自分のために;自分の為に[じぶんのために, jibunnotameni] (exp,adv) (See 為に・1) for oneself; for one's own sake; on one's own account [Add to Longdo]
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp,pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision [Add to Longdo]
親元を離れる;親もとを離れる;親許を離れる[おやもとをはなれる, oyamotowohanareru] (exp,v1) to leave one's home (behind one); to leave one's parental roof; to leave the nest; to be out on one's own [Add to Longdo]
専決[せんけつ, senketsu] (n,vs) deciding or acting on one's own [Add to Longdo]
専断[せんだん, sendan] (adj-na,n,adj-no) arbitrary decision; on one's own authority; arbitrariness [Add to Longdo]
専断横行[せんだんおうこう, sendan'oukou] (n) prevalence of arbitrariness; rife with arbitrary decisions (acting on one's own authority) [Add to Longdo]
頭の上の蠅も追えない;頭の蠅も追えない[あたまのうえのはえもおえない(頭の上の蠅も追えない);あたまのはえもおえない(頭の蠅も追えない), atamanouenohaemooenai ( atama no ueno hae mo oe nai ); atamanohaemooenai ( atama no] (exp) unable even to drive away the flies on one's own head (denoting a helpless person) [Add to Longdo]
独り歩き(P);一人歩き;ひとり歩き[ひとりあるき, hitoriaruki] (n,vs) walking alone; walking unaided; going alone; standing on one's own; (P) [Add to Longdo]
独り立ち;一人立ち;ひとり立ち[ひとりだち, hitoridachi] (n,vs) being independent; standing on one's own; becoming independent [Add to Longdo]
独往[どくおう, dokuou] (n,vs) going on one's own or one's own way [Add to Longdo]
独断専行[どくだんせんこう, dokudansenkou] (n,vs) acting arbitrarily on one's own authority; acting arbitrarily without consultation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top