ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*oh,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oh,, -oh,-, *oh,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, โอ้ Hello Ghost (2010)
Ah!Oh, Yatterman (2009)
I am taking a For a long time treatment, Oh, I am taking a I suspension of the Sex Is Zero (2002)
No! Oh, ไม่นะ โอ้ Shall We Dance (2004)
Oh, Oh, Shall We Dance (2004)
Remember how great our sex was? Oh, จำไม่ได้เหรอว่าเรามีเซ็กส์ที่สุดยอดด้วยกัน Art Isn't Easy (2007)
Oh, โอ้ Bad Day at Black Rock (2007)
- Honey. - Oh, ที่รัก โอ้ Hello, Little Girl (2008)
Oh, โอ้ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
But this time, I really mean it. Oh, แต่ในครั้งนี้ ผมหมายความอย่างนั้นจริงๆ A Vision's Just a Vision (2008)
Whose bag is that? That's a soccer ball. Oh, นั่นกระเป๋าใครน่ะ นั่นลูกบอลนิ โอ้ Chuck in Real Life (2008)
I did already. His phone's off. Oh, ฉันโทรแล้ว โทรศัพท์เค้าปิดนะ There Might be Blood (2008)
But lily and I got to bed so late. Oh, แต่ลิลลี่และพ่อนอนดึกไปหน่อย You've Got Yale! (2009)
Because it's, uh, oh, เพราะว่ามัน เออ.. Scratches (2009)
Ooh, โอ๊ออ Time (2009)
TO ENSURE THAT THE SENSITIVE INFORMATION IS CONTAINED. OH, เอ้อ ผลงานเป็นเลิศสินะ Skyfall (2012)
Geez, give me... Give me that. Oh, oh, oh, oh, เฮ้ย เอามา เอามานะเว้ย Welcome to Briarcliff (2012)
You're a squinter, you squint. Oh, นายทำตาหยี นายหยีตา โอ! Kupale (2012)
Oh, -โอ้ Proceed with Caution (2012)
Oh, โอ้ฉันนำขึ้นในวันพรุ่งนี้ Lone Survivor (2013)
A man from Berlin is witty and gay"Der Berliner ist witzig, der Berliner ist froh, Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
I think that when Pau's soul flew through this hole...Als die Seele von Pau durch dieses Loch floh, El mar (2000)
Oh, Oh, Versus (2000)
- Your future with meJ' Your future with me 'Cause you'd be, oh, Anything Else (2003)
The kids made 'em for me.Oh, Bruce Almighty (2003)
Oh... ho, ho...- Oh, ho, ho, oh, Harsh Times (2005)
October 7, 2002, 4:32pm."Er war froh, Them (2006)
Oh, I'm just so gladOh, ich bin einfach froh, Miracles (2008)
He.Oh, Lactose Intolerant (2009)
Oh.Oh, A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011)
I want Toh.Ich will Toh, Whores' Glory (2011)
Oh, Oh, The Blackout in the Blizzard (2011)
Oh, Oh, Dic Pics (2011)
Oh.Oh, The Lucky One (2012)
Oh, uh, Oh, Why We Gave Up Women (2012)
Oh, Oh, Lone Survivor (2013)
♪ Sleepless nights oh ♪Schlaflose Nächte, oh, Knights of Badassdom (2013)
Which leaves us, oh, Bleibt uns, oh, Naughty Ninjas (2015)
Look, what I'm trying to say is...Hören Sie, ich bin froh, Mulder & Scully Meet the Were-Monster (2016)
No!Oh, Storks (2016)
Oh, Oh, Much Apu About Something (2016)
In fifth place is Silke Sollfrank from Germany, followed by South Korea's Daesung Oh, An fünfter Stelle ist Silke Sollfrank aus Deutschland, gefolgt von Südkoreas Daesung Oh, Beauty Meets Beast (2017)
But he was too happy to speak, Dazu war er zu froh, The Gold Rush (1925)
Heigh-ho the merry-oHei-ho, was bin ich froh, Pinocchio (1940)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โธ่เอ๊ย(int) oh, dear!, Syn. โธ่เอ๋ย, Example: ผมมันไม่มีความรู้ ผมมันจน โธ่เอ๊ยผู้หญิงที่ไหนเขาจะมารัก, Thai Definition: เสียงเปล่งแสดงความอนาถใจ
ว้าย(int) exclamation of woman user to express fear or fright, See also: Oh, no!, Gracious!, Example: ว้าย! คุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไง, Thai Definition: เสียงอุทานหรือร้องด้วยความกลัว โดยมากเป็นเสียงผู้หญิง
อกแตก(int) Alas, See also: My God, Oh, Man alive, Syn. อกอีแป้นจะแตก, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อตกใจเป็นต้น (ใช้แก่ผู้หญิง), อกจะแตก

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yo, ㄧㄛ˙, / ] (interj) Oh, sound made when expressing surprise; (idiom) used at end of sentence as an exclamation, #2,038 [Add to Longdo]
[āi, ㄞ, ] an interjection; to express realization or agreement (yes, oh, right etc), #2,248 [Add to Longdo]
斋藤[Zhāi téng, ㄓㄞ ㄊㄥˊ, / ] Saito or Saitoh, Japanese surname, #141,369 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああそうそう[aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
へえ[hee] (int) oh, yes?; really? [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here! [Add to Longdo]
何てこった[なんてこった, nantekotta] (int) what the hell; WTF; Oh, great!; son of a gun; holy mackerel [Add to Longdo]
見方[みかた, mikata] (n) (1) viewpoint; point of view; (2) (esp. 〜の見方) way of understanding; way of appreciating; how to look at something (e.g. noh, train schedule); (P) [Add to Longdo]
照葉狂言[てりはきょうげん, terihakyougen] (n) type of theater which combines elements of noh, kyogen, and kabuki with dances and popular songs (theatre) [Add to Longdo]
然う然う[そうそう, sousou] (adv) (1) (uk) so long; so often; so many; so much; (int) (2) oh, yes!; that's right; hmmm [Add to Longdo]
相舞;合舞[あいまい, aimai] (n) dancing together in unison (in noh, kyogen, etc.) [Add to Longdo]
立ち回り;立回り[たちまわり, tachimawari] (n) (1) fight; scuffle; (2) walking about; walking around; (3) conducting oneself; (4) stroll (in Noh, an action piece involving circling the stage) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] bald_froh, bald_traurig [Add to Longdo]
楽しい[たのしい, tanoshii] froh, erfreulich [Add to Longdo]
殺伐[さつばつ, satsubatsu] -roh, barbarisch, grausam [Add to Longdo]
粗悪[そあく, soaku] -grob, -roh, ungeschliffen, minderwertig [Add to Longdo]
粗暴[そぼう, sobou] -wild, -roh, -rauh, heftig [Add to Longdo]
粗野[そや, soya] -grob, -roh, ungeschliffen [Add to Longdo]
荒い[あらい, arai] -rauh, -roh, -grob, -wild [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oh \Oh\ ([=o]), interj. [See {O}, interj.]
   An exclamation expressing various emotions, according to the
   tone and manner, especially surprise, pain, sorrow, anxiety,
   or a wish. See the Note under {O}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ol \-ol\ (-[=o]l or -[o^]l) suff. [From alcohol.] (Chem.)
   A suffix denoting that the substance in the name of which it
   appears belongs to the series of alcohols or hydroxyl
   derivatives, as ethanol, carbinol, phenol, glycerol, etc.
   Such compounds contain the hydroxy radical ({-OH}).
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 molecular formula \mo*lec"u*lar form"u*la\, n. (Chem.)
   An expression representing the composition of elements in a
   chemical substance, commonly consisting of a series of
   letters and numbers comprising the atomic symbols of each
   element present in a compound followed by the number of atoms
   of that element present in one molecule of the substance.
   Thus the molecular formula for common alcohol (ethyl alcohol)
   is {C2H6O}, meaning that each molecule contains two carbon
   atoms, six hydrogen atoms, and one oxygen atom. The molecular
   formula may be written to provide some indication of the
   actual structure of the molecule, in which case structural
   units may be written separately. Thus, ethyl alcohol can also
   be written as {CH3.CH2.OH} or {CH3-CH2-OH}, in which the
   period or dash between functional groups indicates a single
   bond between the principle atoms of each group. This formula
   shows that in ethyl alcohol, the carbon of a methyl group
   ({CH3-}) is attached to the carbon of a methylene group
   ({-CH2-}), which is attached to the oxygen of a hydroxyl
   group ({-OH}). A {structural formula} is a graphical
   depiction of the relative positions of atoms in a molecule,
   and may be very complicated.
   [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OH
     Off-Hook (MODEM)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 oh /o/ 
  oh

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 oh
  oh

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 oh /o/
  1. ah; oh; ow
  2. ah; aha

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top