ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*oh!*

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oh!, -oh!-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh!Oh! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
oh!- ไหน? Spies Like Us (1985)
Oh!โอ้ ! An American Tail (1986)
- Oh!โอ! Cars (2006)
Oh!โอ้ Art of Fighting (2006)
Oh!โอ้ว Yeolliji (2006)
Ooh!โอ้! Art Isn't Easy (2007)
OH!โอ้ววว Poison Ivy (2007)
Oh!โอ๊ะ! Lee San, Wind of the Palace (2007)
Oh!โอ๋ Chuck Versus the Gravitron (2008)
Oh!โอ้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Oh!โอ Up (2009)
Oh!โอ้ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Oh!โอ้ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Oh!โอ้ Crime Doesn't Pay (2009)
Oh!โอ้ Marry Me a Little (2009)
Oh!โอ! Dirty Harry (2009)
Oh!อ๊ะ! Episode #1.3 (2009)
Oh!โอว ! The Freshmen (2009)
Oh!โอ้! Don't Walk on the Grass (2009)
Ooh!Ooh! G-Force (2009)
Oh! Oh!โอ้... MacGruber (2010)
Oh!โอ! Night on the Sun (2010)
Oh. Oh!โอ้ ๆ Pilot (2010)
Oh!โอ้ว Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Ooh!โอ้! Swap Meat (2010)
Oh!โอ้! The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Oh! Oh!โอ้! Oiled (2010)
Oh!โอ้ The Push (2010)
Oh!โอ๊ย The Precious Fragmentation (2010)
Ooh!โอ้ ! The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Ooh!อู้! Foreign Exchange (2010)
I'm--ooh!ผม... A Deadly Affair (2010)
Oh!โอ้ A Very Glee Christmas (2010)
Oh!โอ้ A Study in Pink (2010)
Oh!โอ้! Episode #1.9 (2010)
Oh!โอ้! Episode #1.10 (2010)
Oh!โอ้ Episode #1.12 (2010)
Oh!โอ้ Letters to Juliet (2010)
Oh!Oh! We Bought a Zoo (2011)
Oh!Oh! Drive Angry (2011)
Oh!โอ้! Early 21st Century Romanticism (2011)
Oh!โอ้ You Smell Like Dinner (2011)
Oh!โอ้! If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
- Oh!โอ้! Then I Really Got Scared (2011)
Ah! Oh!อะ โอ้ว A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Oh!โอ้ Yes, Then Zero (2011)
Oh!โอ้ The Reckoning (2011)
Oh!โอ้! Heroes and Villains (2011)
Oh!And the Rich People Problems (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oh!Oh! It's my day.
oh!Oh! how awful!
oh!Oh! Show me please.
oh!Oh! I know the man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหม[INT] oh!, See also: ah!, Example: แหม! เมื่อตะกี้ลูกๆ หลานๆ ของพี่ทำเอาผมตกใจหมดเลย, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกประหลาดใจ ไม่พอใจ
โอ้[INT] Oh!, Syn. โอ้ว่า, Example: โอ้ว่าดวงใจอยู่ไกลลิบเหลือจะหยิบมาชมภิรมย์สันต์เหมือนดวงดาว, Thai definition: คำในคำประพันธ์ ใช้ในความรำพึง พรรณนา วิงวอน หรือปลอบเป็นต้น เช่น โอ้พ่อพลายสายสวาทของน้องเอ๋ย ไม่เคยเลยจะห่างเหเสนหา
คุณพระช่วย[INT] god help me!, See also: Oh!, my god!, Example: ข้าพเจ้าก้าวเข้าไปดู คุณพระช่วย! เป็นนิ้วหัวแม่มือของคนงานอยู่บนเศษผ้า
โอ๊ะ[INT] Oh!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหม[interj.] (maē) EN: oh! ; ah!   FR: hein ! ; ça alors !

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ō, , ] Oh!, #2,611 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hoppla!Oh oh!; Oops! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
おや[, oya] (conj,int,n) oh!; oh?; my!; (P) [Add to Longdo]
ふふん[, fufun] (int) pooh! [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
やれ[, yare] (int) oh!; ah!; oh dear!; dear me!; thank God! [Add to Longdo]
嗚呼;於乎;於戯;嗟乎;嗟夫;吁;嗟;噫;鳴呼[ああ;アー, aa ; a-] (int) (1) (uk) Ah!; Oh!; Alas!; (2) Yes; Indeed; That is correct; (3) Hey!; Yo!; (4) Uh huh; Yeah yeah; Right; Gotcha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oh \Oh\ ([=o]), interj. [See {O}, interj.]
   An exclamation expressing various emotions, according to the
   tone and manner, especially surprise, pain, sorrow, anxiety,
   or a wish. See the Note under {O}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ol \-ol\ (-[=o]l or -[o^]l) suff. [From alcohol.] (Chem.)
   A suffix denoting that the substance in the name of which it
   appears belongs to the series of alcohols or hydroxyl
   derivatives, as ethanol, carbinol, phenol, glycerol, etc.
   Such compounds contain the hydroxy radical ({-OH}).
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 molecular formula \mo*lec"u*lar form"u*la\, n. (Chem.)
   An expression representing the composition of elements in a
   chemical substance, commonly consisting of a series of
   letters and numbers comprising the atomic symbols of each
   element present in a compound followed by the number of atoms
   of that element present in one molecule of the substance.
   Thus the molecular formula for common alcohol (ethyl alcohol)
   is {C2H6O}, meaning that each molecule contains two carbon
   atoms, six hydrogen atoms, and one oxygen atom. The molecular
   formula may be written to provide some indication of the
   actual structure of the molecule, in which case structural
   units may be written separately. Thus, ethyl alcohol can also
   be written as {CH3.CH2.OH} or {CH3-CH2-OH}, in which the
   period or dash between functional groups indicates a single
   bond between the principle atoms of each group. This formula
   shows that in ethyl alcohol, the carbon of a methyl group
   ({CH3-}) is attached to the carbon of a methylene group
   ({-CH2-}), which is attached to the oxygen of a hydroxyl
   group ({-OH}). A {structural formula} is a graphical
   depiction of the relative positions of atoms in a molecule,
   and may be very complicated.
   [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OH
     Off-Hook (MODEM)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 oh /o/ 
  oh

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 oh
  oh

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 oh /o/
  1. ah; oh; ow
  2. ah; aha

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top