ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*now,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: now,, -now,-, *now,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here now, มามะ Mannequin: On the Move (1991)
Now, ตอนนี้ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
You know, คุณรู้ Founder's Day (2010)
You know, เอางี้ The Hunger Games (2012)
All together now, ด้วยกันทั้งหมด, Yellow Submarine (1968)
Well, you know, รู้มั้ย Field of Dreams (1989)
Now, ทีนี่ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Now, - ตอนนี้ Pulp Fiction (1994)
You know, I was on this plane once, and I'm sittin' there, and... the captain gets on, he does his whole, you know, รู้ไหม เครื่องบินลำนั้นผมเคยนั่ง ผมนั่งตรงนั้นแล้ว กัปตันเขาก็ประกาศว่า ขณะนี้เราบินอยู่ที่ระดับ 35, 000 ฟิต Good Will Hunting (1997)
Here. Just so that you know, บอกให้รู้ไว้ก่อน Never Been Kissed (1999)
You know, เธอรู้ใช่ไหม Pola X (1999)
Until now, Until now, Anna and the King (1999)
You know, รู้มั้ย Woman on Top (2000)
You know, รู้มั้ย Woman on Top (2000)
On the other hand, if my daughter died now, แต่อย่างว่า ถ้าลูกสาวฉันตายตอนนี้ Yomigaeri (2002)
This is your heart now, ตอนนี้เป็นหัวใจของคุณแล้ว 21 Grams (2003)
It's early November, the same as now, ประมาณต้นๆ พฤศจิกายน เหมือนตอนนี้เลย Latter Days (2003)
When I do succeed, I can throw it in his face, but for now, เผื่อวันไหนฉันดัง จะได้เอามาด่าคืนไง Around the World in 80 Days (2004)
And your word is shot to hell now, และคำสัญญาของคุณ ตอนนี้มันดิ่งลงนรกไปแล้ว The Notebook (2004)
Yes, that's changed at huckabees, but, you know, แต่ว่า ฉันไม่ถือว่าตัวเองสวย I Heart Huckabees (2004)
She was a Blackpool finalist, you know, เจ้าหล่อนเข้ารอบสุดท้ายของ Blackpool ด้วยนะฮ้า Shall We Dance (2004)
- l, You know, คุณก็รู้นี่ Shall We Dance (2004)
I don't know, ไม่รู้สิ Shall We Dance (2004)
I didn't know, ฉันไม่รู้เลย Shall We Dance (2004)
- Why is that? - l don't know, ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ผมไม่รู้ Shall We Dance (2004)
(breathes heavily) I'm sorry, I shouldn't be here right now, (breathes heavily) ผมขอโทษ ผมไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แล้ว Shall We Dance (2004)
I'm sorry, guys, I'm not coming back, lt's, lt's, I'm done with that now, ผมขอโทษทีนะคุณทั้งสอง ผมไม่กลับไปเต้นหรอก คือ คือผมพอแล้วน่ะ Shall We Dance (2004)
- I know, - ฉันรู้สิ, Mean Girls (2004)
- I don't know, - ผมไม่ทราบ Cubeº: Cube Zero (2004)
But you know, แต่เธอรู้ไหม... Spin Kick (2004)
And since we're going to be together for two weeks, there's a few things you need to know, และเนื่องจากเราจะได้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา 2 อาทิตย์ - มีอยู่ 2-3 เรื่องที่คุณจะต้องรู้เอาไว้ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
But you know, ฉันไม่อัดมันหรอก.. A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
You know, นี่ ยูกิ! A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
What I don't know, all them things that I don't know, ถึงจะไม่ได้ไปเห็นกับตา Brokeback Mountain (2005)
- You know, - เอาล่ะ Just Like Heaven (2005)
Now, ตอนนี้ Innocent Steps (2005)
But now, แต่ตอนนี้ Sad Movie (2005)
Losing him, you know, การสูญเสียเค้า คุณรู้มั้ย Dead in the Water (2005)
You know, นายรู้มั้ย Wendigo (2005)
But, the power you wield now, แต่, อำนาจที่ท่านใช้อยู่ตอนนี้ Episode #1.42 (2006)
Leave now, ออกไป เดี๊ยวนี้ Fearless (2006)
You know, รู้ไหม Flyboys (2006)
If you must know, ถ้าคุณอยากรู้ละก็ Fido (2006)
If you quit now, ถ้านายปล่อยชั้นไป Death Note: The Last Name (2006)
If you don't get back in your cage right now, ถ้าเธอไม่ลงมาที่กรงของเธอเดี๋ยวนี้ Listen to the Rain on the Roof (2006)
You know, รู้มั๊ย? Bloodlust (2006)
If the three of you don't drop this right now, ถ้าพวกเธอทั้งสามคน ไม่ยอมหยุดเรื่องนี้ล่ะก็ It Takes Two (2006)
Tomorrow, as you know, พรุ่งนี้ อย่างที่ทุกคนรู้แล้ว Faith Like Potatoes (2006)
I'm on my lunch break now, ตอนนี้หนูพักเที่ยง Fly, Daddy, Fly (2006)
We're very sorry to bother you right now, เราเสียใจ ที่ต้อง.. รบกวนคุณตอนนี้ The Usual Suspects (2006)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大雪[Dà xuě, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˇ, ] Daxue or Great Snow, 21st of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st December #10,490 [Add to Longdo]
小雪[Xiǎo xuě, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˇ, ] Xiaoxue or Lesser Snow, 20th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd November-6th December #11,609 [Add to Longdo]
白茫茫[bái máng máng, ㄅㄞˊ ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, ] (of mist, snow, floodwater etc) a vast expanse of whiteness #35,926 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, ] now, here; this; time, year #199,632 [Add to Longdo]
飞雪[Fēi xuě, ㄈㄟ ㄒㄩㄝˇ, / ] Flying Snow, a character in "Hero" [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) #4,219 [Add to Longdo]
雪月花[せつげっか, setsugekka] (n) snow, moon, and flowers #13,504 [Add to Longdo]
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r, vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r, vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P) #19,775 [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to, adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
まあまあ[maamaa] (adj-na, adv, int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P) [Add to Longdo]
傾れる;雪崩れる[なだれる, nadareru] (v1, vi) to slope; to descend; to slide (snow, etc.) [Add to Longdo]
傾れ落ちる[なだれおちる, nadareochiru] (v1) to slide down (snow, etc.) [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1, vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる, 嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler) [Add to Longdo]
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g, vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P) [Add to Longdo]
存じる[ぞんじる, zonjiru] (v1) (hum) (See ご存じ) to think, feel, consider, know, etc.; (P) [Add to Longdo]
存ずる[ぞんずる, zonzuru] (vz, vi) (hum) (See 存じる) to think, feel, consider, know, etc. [Add to Longdo]
知る人ぞ知る[しるひとぞしる, shiruhitozoshiru] (exp) (id) Those in the know, know it very well (though it isn't known to many people) [Add to Longdo]
途端[とたん, totan] (n) just (now, at the moment, etc.); (P) [Add to Longdo]
覆われ[おおわれ, ooware] (n, adj-no) cover (e.g. of snow, trees, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Now \Now\ (nou), adv. [OE. nou, nu, AS. n[=u], nu; akin to D.,
   OS., & OHG. nu, G. nu, nun, Icel., n[=u], Dan., Sw., & Goth.
   nu, L. nunc, Gr. ny`, ny^n, Skr. nu, n[=u]. [root]193. Cf.
   {New}.]
   [1913 Webster]
   1. At the present time; at this moment; at the time of
    speaking; instantly; as, I will write now.
    [1913 Webster]
 
       I have a patient now living, at an advanced age, who
       discharged blood from his lungs thirty years ago.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Very lately; not long ago.
    [1913 Webster]
 
       They that but now, for honor and for plate,
       Made the sea blush with blood, resign their hate.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. At a time contemporaneous with something spoken of or
    contemplated; at a particular time referred to.
    [1913 Webster]
 
       The ship was now in the midst of the sea. --Matt.
                          xiv. 24.
    [1913 Webster]
 
   4. In present circumstances; things being as they are; --
    hence, used as a connective particle, to introduce an
    inference or an explanation.
    [1913 Webster]
 
       How shall any man distinguish now betwixt a parasite
       and a man of honor?          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Why should he live, now nature bankrupt is? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Then cried they all again, saying, Not this man, but
       Barabbas. Now, Barabbas was a robber. --John xviii.
                          40.
    [1913 Webster]
 
       The other great and undoing mischief which befalls
       men is, by their being misrepresented. Now, by
       calling evil good, a man is misrepresented to others
       in the way of slander.        --South.
    [1913 Webster]
 
   {Now and again}, now and then; occasionally.
 
   {Now and now}, again and again; repeatedly. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Now and then}, at one time and another; indefinitely;
    occasionally; not often; at intervals. "A mead here, there
    a heath, and now and then a wood." --Drayton.
 
   {Now now}, at this very instant; precisely now. [Obs.] "Why,
    even now now, at holding up of this finger, and before the
    turning down of this." --J. Webster (1607).
 
   {Now . . . now}, alternately; at one time . . . at another
    time. "Now high, now low, now master up, now miss."
    --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Now \Now\, a.
   Existing at the present time; present. [R.] "Our now
   happiness." --Glanvill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Now \Now\, n.
   The present time or moment; the present.
   [1913 Webster]
 
      Nothing is there to come, and nothing past;
      But an eternal now does ever last.    --Cowley.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NOW
     Network Of Workstations (Cluster)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top