Search result for

*nove*

(436 entries)
(0.038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nove, -nove-
Possible hiragana form: *のう゛ぇ*
English-Thai: Longdo Dictionary
novel(n) นิยาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
novel[N] นวนิยาย, See also: นิยาย, หนังสืออ่านเล่น
novel[ADJ] ใหม่, See also: ไม่เคยมีมาก่อน, Syn. innovative, new, odd
novella[N] นวนิยายสั้นๆ
novelty[N] ความใหม่, Syn. recentness, innovation
novelese[N] ภาษาเฉพาะ, Syn. jargon
novelist[N] นักแต่งนวนิยาย, See also: นักเขียนนิยาย, คนเขียนนิยาย, Syn. fictionist
novelize[VT] ทำให้เป็นนวนิยาย
November[N] พฤศจิกายน (คำย่อคือ Nov. หรือ Nov)
November[N] เดือนพฤศจิกายน
turnover[N] การพลิกกลับ
turnover[N] การหมุนเวียน
turnover[N] การคว่ำ
turnover[N] จำนวนขาย
turnover[N] อัตราการลาออก
turnover[N] การเปลี่ยนแปลง
turnover[ADJ] ที่พลิกกลับได้
novelette[N] หนังสือรักๆ ใคร่ๆ ขนาดสั้นและคุณภาพต่ำ
novelistic[ADJ] ซึ่งใช้ในนวนิยาย (คำทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
dime novelนวนิยายถูก ๆ ชนิดยั่วยวนใจหรือเรื่องประโลมโลก
novel(นอฟ'เวิล) n. นวนิยาย,กฎหมายเพิ่มเติม
novelist(นอฟ'วะลิสท.) n. ผู้แต่งนวนิยาย
novelty(นอฟ'เวิลที) n. ความใหม่,ความแปลก,เหตุการณ์ใหม่,เรื่องหรือสิ่งใหม่,สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น adj. เกี่ยวกับของใหม่ ๆ แปลก ๆ
november(โนเวม'เบอะ) n. พฤศจิกายน
turnover(เทิร์น'โอเวอะ) n. การพลิกกลับ,การคว่ำ,การหมุนตัว,ขนมม้วน,เงินที่เก็บได้ทั้งหมด,การหมุนเวียน,การเดินสะพัด,จำนวนซื้อขาย,อัตราการขาย,การเปลี่ยนแปลง,การจัดกลุ่มใหญ่. adj. พลิกกลับได้,คว่ำได้,พับได้

English-Thai: Nontri Dictionary
novel(adj) ใหม่,แปลก,แตกต่าง
novel(n) นวนิยาย
novelist(n) ผู้ประพันธ์,ผู้แต่งนวนิยาย
novelty(n) ความใหม่,ของใหม่,ของแปลก,ประสบการณ์ใหม่
November(n) เดือนพฤศจิกายน
turnover(n) การผัน,เงินทุน,การคว่ำ,การโยกย้าย,การหมุนเวียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propaganda novelนวนิยายโฆษณาชวนเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
picaresque novelนวนิยายชีวิตเสเพล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychological novelนวนิยายจิตวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
penny dreadful; dime novelนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
problem novel; thesis novelนวนิยายปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
phlebophlebostomy; venovenostomyการต่อหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
livre à clef; key novelนวนิยายแฝงชีวิตจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
livre à clef; key novelนวนิยายแฝงชีวิตจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
regional novelนวนิยายภูมิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard turnoverยอดขายมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimental novelนวนิยายเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
saga novelนวนิยายซากา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
short novelนวนิยายสั้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-novelนวนิยายปฏิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
migration turnoverการย้ายถิ่นเข้าออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confessional novelนวนิยายสารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
documentary novelนวนิยายอิงเอกสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dime novel; penny dreadfulนวนิยายสิบสตางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gothic novelนวนิยายกอทิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epistolary novelนวนิยายจดหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
vaginovesical-ช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venovenostomy; phlebophlebostomyการต่อหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thesis novel; problem novelนวนิยายปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
time novelนวนิยายกาลเวลา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenosynovectomyการตัดปลอกเอ็นกล้ามเนื้อ [มีความหมายเหมือนกับ tenectomy ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
key novel; livre à clefนวนิยายแฝงชีวิตจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical novelนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
novelนวนิยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
novel of the soilนวนิยายลูกทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
noveletteเรื่องสั้น [ฝรั่งเศส], นวนิยายขนาดสั้น [อังกฤษ] [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
novellaนวนิยายขนาดสั้น [อิตาลี] [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
noveltyความแปลกใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
noveltyการประดิษฐ์ขี้นใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
well-made novelนวนิยายครบสูตร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole turnover insuranceการประกันภัยยอดรวมธุรกิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Novelนวนิยาย
นวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719

องค์ประกอบของนวนิยาย

1 โครงเรื่อง (Plot) คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นเหตุผลต่อกัน โดยมีความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการต่อสู้ทำให้เรื่องดำเนินไปอย่างน่าสนใจและ ติดตาม

2 ตัวละคร (Character) คือผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง หรือเป็นผู้แสดง พฤติกรรมต่าง ๆ ในเรื่อง ตัวละครนี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของนวนิยาย เพราะถ้าไม่มีตัวละครแล้ว เรื่องราวต่าง ๆ ในนวนิยายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้

3 บทสนทนา (Dialogue) คือ การสนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละครในนวนิยาย เป็นส่วนที่ทำให้นวนิยายมีลักษณะคล้ายความจริงมากที่สุด

4 ฉาก (Setting) คือ เวลาและสถานที่รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ช่วยบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใดที่ไหน ที่นั้นมีลักษณะอย่างไร

5 ความคิดเห็นของผู้แต่ง (Point of View) คือ ความคิดเห็น ทัศนะ หรือปรัชญา ของผู้เขียน ซึ่งสอดแทรกอยู่ในพฤติกรรมของตัวละคร หรือ คำพูดของตัวละคร

6 ทำนองแต่ง (Style) คือแบบแผนและลักษณะท่วงทำนองในการแต่ง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้ประพันธ์

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_n.aspx [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Noveltyความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์, ความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ต้องไม่เคยปรากฏแก่สาธารณะมาก่อนไม่ว่าวิธีใด ๆ ก่อนที่ทำการยื่นขอรับสิทธิบัตรเรื่องนั้น ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Turnoverปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ อาจรายงานปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนหุ้นหรือเป็นจำนวนเงินก็ได้ [ตลาดทุน]
Turnover ratioอัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย
อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย เป็นอัตราส่วนที่ใช้สภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายหุ้นกับปริมาณหุ้นจดทะเบียน (มีหน่วยเป็นเท่า)
มีสูตรคำนวณดังนี้ อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย = $ \frac{ปริมาณการซื้อขาย x 100}{ปริมาณหุ้นจดทะเบียน}$
[ตลาดทุน]
Labor turnoverการหมุนเวียนแรงงาน [TU Subject Heading]
Novelistsนักประพันธ์นวนิยาย [TU Subject Heading]
Novelists, Americanนักประพันธ์นวนิยายอเมริกัน [TU Subject Heading]
Novelists, Frenchนักประพันธ์นวนิยายฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Novelty balloonsลูกโป่ง [TU Subject Heading]
Account receivable turnoverอัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Asset turnoverอัตราการหมุนของสินทรัพย์ [การบัญชี]
Inventory turnoverอัตราการหมุนของสินค้า [การบัญชี]
Bone Turnoverการหมุนเวียนของกระดูก [การแพทย์]
Enzyme Turnoverการผันเวียนของเอนไซม์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Novello.- Ich bin's, Novello. White Christmas (1954)
- November.- Im November. Pilot (2013)
We'd get caught up in the novelty and the hostility and the forbidden forbidden-nessness.เราจะรู้สึกว่าความหมายเปลี่ยนไป และกลายเป็นความมุ่งร้ายต่อกัน และสิ่งต้องห้ามและไม่ต้องห้าม The Itch (2008)
Maybe novelty and hostility and forbidden-ness doesn't have to end bad.อาจเป็นความหมายที่เปลี่ยนไป ความมุ่งร้ายและการต้องห้าม ไม่ได้มีตอนจบที่แย่ The Itch (2008)
New graphic novels and episodes...ตอนใหม่ๆบทนิยายใหม่ๆและภาพกราฟิกใหม่ๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Such novel comments.คล้ายกันจริงๆเลย Scandal Makers (2008)
Why? Know what novel touched us when we were teenagers?รู้มั้ยว่านิยายเรื่องไหน โดนใจคนเกาหลีสุด สมัยเราเป็นวัยรุ่น? My Sassy Girl (2008)
I don't know how things are in that third-rate novel of yours but where I come from one does not go around ravaging libraries!ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องราวของพวกแก ในหนังสือนิยายห่าเหวนั่นมันเป็นยังไง แต่คนแถวบ้านฉันเขาไม่เที่ยวไปทำลาย ห้องสมุดคนอื่นกันหรอก Inkheart (2008)
Their respective teams have been working together for several weeks to insure a smooth turnover.ทีมงานของประธานาธิบดีทั้งสอง ได้ทำงานร่วมกัน มาหลายสัปดาห์แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า การถ่ายโอนเป็นไปอย่างราบรื่น 24: Redemption (2008)
Oh, my God. I bet you're gonna get Miss November.โอ้พระเจ้า ฉันพนันเลยว่า เธอจะได้เป็น Miss November The House Bunny (2008)
Oh, Pooter, is it finally happening? Am I Miss November?โอ้ พุตเตอร์ ความฝันของแม่จะเป็นจริง แม่จะได้เป็น Miss November ใช่มั้ย The House Bunny (2008)
I'm gonna be the next Miss November, not that little blonde bitch.ฉันกำลังจะเป็นมิสโนเวมเบอร์ ไม่ใช่นังแรดผมบลอนด์นั่น The House Bunny (2008)
You're making me Miss November?คุณจะให้หนูเป็นมิสโนเวมเบอร์หรอคะ? The House Bunny (2008)
We're done. We're shooting Miss November, not Miss December. Let's do this.เราเสร็จแล้ว เราจะยิงคุณนายพฤศจิกา ไม่ใช่คุณนายธันวา ไปกันเถอะ The House Bunny (2008)
Let's shoot this. Miss November. Immortality!ไปยิงมัน คุณนายพฤศจิกา ความเป็นอมตะ ไปเถอะ The House Bunny (2008)
I don't think I'm your Miss November.ฉันไม่คิดว่าฉันจะเป็นนางแบบเดือนพฤศจิกายน The House Bunny (2008)
It was right out of a Bronte-novel.เหมือนออกมาจากนิยายเลย Made of Honor (2008)
November 22, 200822 พฤศจิกายน ปี 2008 Cyborg Girl (2008)
It's November 22.22 พฤศจิกายน ขอรับกระผม Cyborg Girl (2008)
- So how goes the novel?- แล้วเรื่องนวนิยายล่ะ Pilot (2008)
- It's not a novel, actually, which I...- มันไม่ใช่นวนิยาย ซึ่งฉันหวังว่า... Pilot (2008)
You're not writing a novel?เธอไม่ได้เขียนนวนิยายงั้นเหรอ Pilot (2008)
I just thought a novel would be easier to sell.ฉันแค่คิดว่านวนิยาย มันน่าจะขายได้ง่าย Pilot (2008)
Oh, yeah. We're scheduled to kick some Redhawk butt next November.เล่นสิ เรามีแข่งกับเรดฮวอกพฤศจิกายนปีหน้า High School Musical 3: Senior Year (2008)
He made another appointment for November 3rd.เขาดูฉันแล้วเขาก็ทำมั่ง The Girlfriend Experience (2009)
"temped for eight years before giving up on her novel,"มาเมื่อแปดปีก่อน ก่อนจะมาจับปากกาเขียนนิยาย" Julie & Julia (2009)
-If only that were true. -You wrote a novel.ถ้าเพียงแต่มันจะเป็นจริงๆนะ / คุณเขียนนิยายนี่ Julie & Julia (2009)
half a novel. And no one wanted to publish it.กึ่งนิยาย แล้วไม่มีใครอยากตีพิมพ์ด้วย Julie & Julia (2009)
The big, strong, brave men that we've all been reading about in novels and watching in movies since we were 9 years old that's a fallacy.ผู้ชายที่เก่ง แข็งแกร่ง ห้าวหาญ ที่เราอ่านมาจาก.. ..ในนิยายและดูจากในหนัง ตั้งแต่เราอายุ9ขวบ.. The Ugly Truth (2009)
And it's only november.แล้วนี่ก็เพิ่งเดือนพฤศจิกายน After School Special (2009)
Those telenovels with all those ripe honeys on it. He was really into it.หือ Grilled (2009)
AUSTRIAN NOVELIST MARIE VON EBNER-ESCHENBACH WROTE:นักเขียนออสเตรีย แมรี่ วอง เอบเนอร์-อิชเช่นเบิร์ค เขียนไว้ Zoe's Reprise (2009)
Or cash withdrawals for 2 consecutive days in both November and February.หรือถอนเงินจากธนาคารเลยเป็นเวลา 2 วันติดกันในเดือนพฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ A Shade of Gray (2009)
The 15th and 16th of November and the 21st and 22nd of February?วันที่ 15 กับ 16 พฤศจิกายน และ 21 กับ 22 กุมภาพันธ์ใช่ไหม A Shade of Gray (2009)
V.P. for four more after that, and by the way, I wrote my graduate thesis on the rise of the nonfiction novel.จากนั้นก็เป็นรองประธานอีก 4 ปี และฉันก็ยังทำวิทยานิพนธ์ เรื่องการกำเินิดของ วรรณกรรม non-fiction Crime Doesn't Pay (2009)
Idea for novel-- woman who's married to a gay man and doesn't know it.ไอเดียสำหรับนิยาย-- ผู้หญิงแต่งงานกับเกย์และเธอก็ยังไม่รู้ Crime Doesn't Pay (2009)
You've read other Wharton novels, right?คุณได้อ่านนิยายของวอร์ตันแล้วใช่มั้ย? The Age of Dissonance (2009)
Romance novels, sonoma cabernets,นิยายรัก sonoma cabernets The Grandfather (2009)
Have November-Seven-N - 7 2 VS. (2009)
It could have been November.มันอาจจะเป็นเดือนพฤศจิกายน Roadkill (2009)
The new moon was on November 10,2007.วันนั้นเป็นคืนเดือนมืด วันที่ 27 พฤศจิกายน ปี 2007 Roadkill (2009)
379-november-2-papa-44379 november To Hell... And Back (2009)
It always starts with a novelty gift.อีกแล้ว มันจะเริ่มด้วยของขวัญแปลกๆ Ballad (2009)
So you could see that I'm more than just some guy who's more worried about getting his graphic novels than putting gas in the car.เพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าผมเป็นมากกว่า ผู้ชายคนนึงที่เป็นห่วงเรื่องพยายาม จะสร้างภาพจากนิยายมากกว่าเติมน้ำมัน Pilot (2009)
Oh, he'll be there at first, maybe even change a diaper or two until the novelty wears off.แรกๆ เขาก็จะช่วยหรอก บางที อาจจะเปลี่ยนผ้าอ้อมสักครั้งสองครั้ง จนเขาเลิกเห่อ แล้วเรื่องป้อนนมตอนตีสี่ Nice Is Different Than Good (2009)
He has that romance novel stare.เขามีวิธีการมองแบบในนิยาย Pilot (2009)
He was a lawyer himself, so his novels are accurate as well as entertaining.เขาเป็นทนาย นิยายของเขา จึงแม่นยำและให้ความบันเทิงด้วย The Gothowitz Deviation (2009)
Do either of you ladies enjoy the novels of John Grisham?พวกคุณชอบนิยาย ของจอห์น กริชแฮมริเปล่า The Gothowitz Deviation (2009)
With all the gentrification and turnover in housing in the neighborhood, what's a common sight these days?ที่ใช้สำหรับปรับพื้นที่ และหมุนกลับได้ สำหรับใช้ในการสร้างบ้านในแถบนี้ อะไรที่เรามองเห็นในวันนี้ Hopeless (2009)
November 822, pilot in distress!โนเวมเบอ 822 นักบินอยู่ในความเครียด! Dream Logic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noveD.H. Lawrence is a novelist and poet.
noveThe writer is tackling the now new novel.
noveHe is a novelist and poet.
noveShe writes essays in addition to novels and poetry.
noveHis novel is beyond my comprehension.
noveHe sat down to read a novel.
noveThis science-fiction novel is very interesting.
noveThe novelist gathered materials for his work.
noveHe enjoys reading novels on holiday.
noveI think he is not so much a scholar as a novelist.
noveI read novels at random.
noveYou can go skiing if you like, but for my part I prefer to stay at home and read a novel.
noveSunny weather is general in Japan in November.
noveIt is said that his new novel is based on his own experiences.
noveThis novel is very imaginative.
noveIt is worth while to read this novel.
noveBeyond the novel we come to works whose avowed aim is information.
noveHe is now writing a sister volume to his novel.
noveThe novel ends with the heroine's death.
noveHis new novel is worth reading.
noveIt took him three years to write the novel.
noveThis English novel is not easy enough for you to read in a week.
noveI read through the novel.
noveHe wrote a novel based on ancient myths.
noveHe won fame as a novelist.
noveI tried writing a novel.
noveThe novel is very exciting.
noveI read not only his novels but also his poems.
noveHe is as great a novelist as ever lived.
noveThe plot of the novel is too complicated to understand.
noveHow long did it take him to write this novel?
noveIt wasn't a very interesting novel.
noveThis mystery has a plot twist that's completely novel.
noveNever have I read so terrifying a novel as this.
noveSometimes I have to read boring novels.
noveHis new novel is based on his own experiences.
noveShe ascertained that the novel was based on facts.
noveThe movie rights to a successful novel is easy money for the writer of the novel.
noveThis is by far the best novel that has been published this year.
noveHe is engaged upon a new novel.
noveMy brother would often stay up all night reading novels.
noveLet me have the novel when you have done with it.
noveI was absorbed in reading a novel.
noveThe novelist talked to a large audience.
noveThe novels he wrote are interesting.
noveHe has quite a novel idea.
noveShe received a large advance for her next novel.
noveThe design was also given the finishing touch to have launch impact and dynamism provided by the novelty of the arch shaped logo design.
noveHe felt a sudden urge to write a novel.
noveHis novel had a great vogue for a long time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเขียน[N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
ซิงซิง[ADJ] brand-new, See also: novel, new, Syn. ใหม่เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, เรี่ยม, เรี่ยมเร้เรไร, Ant. เก่า, Example: พ่อเพิ่งถอยรถคันใหม่ซิงซิงมาจากโชว์รูม
แปลกหูแปลกตา[V] be different, See also: be strange, be new, be novel, Example: เขาไม่ได้มาที่นี่นานมันดูแปลกหูแปลกตาไปมาก, Thai definition: ี่แตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
แผนใหม่[ADJ] new, See also: novel, modern, latest, Example: การรัฐประหารในปี 2500 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นการเปิดฉากเศรษฐกิจแผนใหม่ให้กับประเทศไทย, Thai definition: แผนที่ไม่เคยใช้มาก่อน
แผนปัจจุบัน[ADJ] modern, See also: novel, present-day, new, Ant. แผนโบราณ, Example: ยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน, Thai definition: วิธีการบำบัดแบบใหม่
แปลกใหม่[ADJ] strange, See also: new, novel, exotic, alien, unknown, Example: ในยามที่เกิดภาวะวิกฤติมักจะมีสิ่งแปลกใหม่ผุดขึ้นมาอยู่เสมอ, Thai definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยมี และไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อน
แปลกตา[V] look strange, See also: be different, novel, Syn. ผิดตา, ประหลาดตา, Ant. คุ้นตา, ชินตา, Example: ลูกแปลกตาไปมากหลังจากที่ไม่ได้เจอมา 5 ปีแล้ว, Thai definition: ผิดไปจากที่เคยเห็น
ใหม่[ADJ] new, See also: novel, latest, recent, fresh, ground-breaking, Ant. เก่า, Example: เขาเป็นคนหนึ่งที่เห่อดาราภาพยนตร์คนใหม่
ความใหม่[N] newness, See also: freshness, novelty, recentness, Ant. ความเก่า
พฤศจิกายน[N] November, Syn. เดือนพฤศจิกายน, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวกำหนดมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Count unit: เดือน, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 11 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 30 วัน, Notes: (สันสกฤต)
ล้ำยุค[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำสมัย, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: คุณจะปฏิเสธเทคโนโลยีล้ำยุคไม่ได้
ล้ำสมัย[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำยุค, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: หมอนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมารักษาคนไข้ให้หายจากโรคร้าย
เอี่ยมอ่อง[ADJ] new, See also: novel, brand-new, Syn. ใหม่, เอี่ยม, Ant. เก่า, Example: เขาปรากฏตัวในชุดสูทเอี่ยมอ่องสีเขียวในศาล เมื่อผู้พิพากษาขึ้นพิจารณา, Thai definition: ไม่หมองมัว
ตัวใหม่[ADJ] new, See also: latest, novel, recent, late, modern, Example: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้, Thai definition: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
ตัวใหม่[ADJ] new, See also: latest, novel, recent, late, modern, Example: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้, Thai definition: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
นวนิยาย[N] novel, See also: fiction, Syn. นิยาย, Example: น้องหมูเขาชอบอ่านนวนิยายโดยเฉพาะเรื่องที่ทมยันตีเป็นผู้แต่ง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องยาวที่แต่งขึ้นเป็นแบบร้อยแก้ว จากชีวิตจริง นิทานพื้นบ้านพื้นเมือง จินตนาการ หรือประสบการณ์เป็นต้น
นวัตกรรม[N] innovation, See also: change, alteration, novelty, newness, modernization, Syn. สิ่งใหม่, ของใหม่
นักเขียน[N] novelist, See also: author, writer, fiction writer, prose writer, fictionist, Syn. นักประพันธ์, Example: นักเขียนที่ทำต้นฉบับด้วยลายมือยังมีอีกมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหรือผู้เขียนหนังสือเป็นอาชีพ
นักประพันธ์[N] novelist, See also: author, writer, Syn. ผู้ประพันธ์, นักเขียน, Example: อัญชันเป็นนามปากกาของนักประพันธ์คนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหรือเขียนหนังสือ
ผลประกอบการ[N] turnover, See also: business profits, Example: ภูเก็ตแฟนตาซี เผยผลประกอบการขาดทุนน้อยลง หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มทะลุ 8 เปอร์เซ็นต์, Thai definition: ผลกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจ
ใหม่เอี่ยม[ADJ] brand-new, See also: novel, new and original, Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่มาก, Ant. เก่า, Example: เขาแลกธนบัตรสีม่วงใหม่เอี่ยมห้าใบ
ผลประกอบการ[N] turnover, See also: business profits, Example: ภูเก็ตแฟนตาซี เผยผลประกอบการขาดทุนน้อยลง หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มทะลุ 8 เปอร์เซ็นต์, Thai definition: ผลกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyāi) EN: read a novel   FR: lire un roman
อัตราหมุนเวียน[n. exp.] (attrā munwīen) EN: turnover ratio   
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
เดือนพฤศจิ กายน[n. exp.] (deūoen phreutsajikāyon) EN: November   FR: mois de novembre [m] ; novembre [m]
ฮันโนเวอร์[TM] (Hannōwoē) EN: Hannover   FR: Hanovre [m]
เอี่ยมอ่อง[adj.] (īem-ǿng) EN: new ; novel ; brand-new   FR: neuf
การเพิ่มยอดขาย[n.] (kān phoēm yøt khāi) EN: increase in turnover ; sales increase   
ใหม่[adj.] (mai) EN: new ; novel ; latest ; fresh ; ground-breaking   FR: nouveau ; neuf ; récent ; frais ; fraîche [f] ; dernier ; qui vient de
นักเขียน[n.] (nakkhīen) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist   FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]
นักประพันธ์[n.] (nak praphan) EN: writer ; author ; novelist   FR: écrivain [m] ; nouvelliste [m]
หนังสืออ่านเล่น[n. exp.] (nangseū ān len) EN: novel ; fiction   FR: roman [m]
นวนิยาย[n.] (nawaniyāi) EN: novel ; fiction ; story   FR: roman [m] ; nouvelle [f] ; fiction [f] ; bouquin [m] (fam.)
นวนิยายเรื่องยาว[n.] (nawaniyāi reūang yāo) EN: novel   FR: roman [m] ; roman-fleuve [m] ; somme [f]
นวัตกรรม[n.] (nawattakam) EN: innovation ; new development ; novelty   FR: innovation [f]
นิยายอิงประวัติศาสตร์[n. exp.] (niyāi ing prawattisāt) EN: story based on history ; historical novel   FR: roman historique [m]
ปฏิสังขรณ์[v.] (patisangkhøn) EN: restore ; repair ; renovate   FR: restaurer ; rénover
พฤศจิกา[n.] (phreutsajikā) EN: November   FR: novembre [m]
พฤศจิกายน[n.] (phreutsajikāyon) EN: November   FR: novembre [m]
แปลกหูแปลกตา[v. exp.] (plaēk hū plaēk tā) EN: be different ; be strange ; be new ; be novel   
แปลกใหม่[adj.] (plaēk mai) EN: strange ; new ; novel ; exotic ; alien ; unknown   
แปลกตา[v. exp.] (plaēk tā) EN: look strange ; be different ; novel   
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds   FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m]
รายรับ[n.] (rairap) EN: revenue ; receipts ; turnover ; income ; earnings   FR: recette [f] ; encaisse [f]
เรื่องอ่านเล่น[n.] (reūang ān len) EN: novel ; fiction   FR: roman [m] ; fiction [f]
ซ่อม [v.] (sǿm) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend   FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
ยอดขาย[n.] (yøt khāi) EN: circulation ; turnover ; sales volume   

CMU English Pronouncing Dictionary
NOVEY    N OW1 V IY0
NOVEL    N AA1 V AH0 L
NOVELL    N OW0 V EH1 L
SNOVER    S N OW1 V ER0
NOVELS    N AA1 V AH0 L Z
NOVELLA    N OW0 V EH1 L AH0
NOVELLI    N OW0 V EH1 L IY0
NOVELLO    N OW0 V EH1 L OW0
NOVELLY    N OW1 V AH0 L IY0
NOVELTY    N AA1 V AH0 L T IY0
NOVERCO    N OW0 V ER1 K OW0
VANOVER    V AE1 N OW2 V ER0
NOVEL'S    N AA1 V AH0 L Z
HANOVER    HH AE1 N OW0 V ER0
CONOVER    K AA1 N AH0 V ER0
NOVEMBER    N OW0 V EH1 M B ER0
GENOVESE    JH EH1 N AH0 V IY0 Z
NOVELLUS    N OW0 V EH1 L AH0 S
CAZENOVE    K AE1 Z AH0 N OW2 V
NOVELIST    N AA1 V AH0 L AH0 S T
NOVELL'S    N OW0 V EH1 L Z
TURNOVER    T ER1 N OW2 V ER0
GENOVESI    JH EH2 N OW0 V EH1 S IY0
CROWNOVER    K R AW1 N OW2 V ER0
TURNOVERS    T ER1 N OW2 V ER0 Z
NOVELTIES    N AA1 V AH0 L T IY0 Z
NOVELISTS    N AA1 V AH0 L AH0 S S
NOVELISTS    N AA1 V AH0 L AH0 S
NOVELISTS    N AA1 V AH0 L AH0 S T S
HANOVER'S    HH AE1 N OW0 V ER0 Z
REASONOVER    R IY1 Z AH0 N OW2 V ER0
HANOVERIAN    HH AE2 N OW0 V IH1 R IY0 AH0 N
NOVELISTIC    N AA2 V AH0 L IH1 S T IH0 K
NOVEMBER'S    N OW0 V EH1 M B ER0 Z
SCHOONOVER    SH UW1 N AH0 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
novel    (n) (n o1 v @ l)
Novell    (n) (n ou v e1 l)
novels    (n) (n o1 v @ l z)
Novello    (n) (n o v e1 l ou)
Hanover    (n) (h a1 n ou v @ r)
novelty    (n) (n o1 v @ l t ii)
November    (n) (n ou1 v e1 m b @ r)
novelist    (n) (n o1 v @ l i s t)
turnover    (n) (t @@1 n ou v @ r)
Novembers    (n) (n ou1 v e1 m b @ z)
novelette    (n) (n o2 v @ l e1 t)
novelists    (n) (n o1 v @ l i s t s)
novelties    (n) (n o1 v @ l t i z)
turnovers    (n) (t @@1 n ou v @ z)
novelettes    (n) (n o2 v @ l e1 t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
十一月[じゅういちがつ, juuichigatsu] Thai: เดือนพฤศจิกายน English: November

German-Thai: Longdo Dictionary
November(n) |der| เดือนพฤศจิกายน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerroman {m}adventure novel [Add to Longdo]
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes [Add to Longdo]
Apfeltasche {f}apple turnover [Add to Longdo]
Bildungsroman {m}bildungsroman; education novel [Add to Longdo]
Entwicklungsroman {m}entwicklungsroman; development novel [Add to Longdo]
Erntedankfest (4. Donnerstag im November) [relig.]Thanksgiving (Day) [Am.] [Add to Longdo]
Erzählung {f}novella [Add to Longdo]
Fleischpastete {f}meat turnover [Add to Longdo]
Fluktuation {f}; Zu- und Abgang {m}turnover [Add to Longdo]
Fortsetzungsroman {m}serial novel; serial [Add to Longdo]
Ganove {m} | Ganoven {pl}hoodlum | hoodlums [Add to Longdo]
Ganove {m}; Betrüger {m}; Gauner {m}; Schlitzohr {n} | Ganoven {pl}; Betrüger {pl}; Gauner {pl}; Schlitzohren {pl}crook | crooks [Add to Longdo]
Groschenroman {m}dime novel [Add to Longdo]
Idee {f}; Begriff {m}; Meinung {f}; Anregung {f}; Plan {m} | Ideen {pl} | eine geniale Idee | fixe Idee {f} | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
Jahresumsatz {m}annual turnover [Add to Longdo]
Kapitalumschlag {m}asset turnover [Add to Longdo]
Kapitalverkehr {m}turnover of capital [Add to Longdo]
Kitschroman {m} | Kitschromane {pl}trashy novel | trashy novels [Add to Longdo]
Kontoumsatz {m}account turnover [Add to Longdo]
Krimi {m}; Kriminalgeschichte {f}mystery story; mystery novel [Add to Longdo]
Kriminalroman {m}thriller; detective novel [Add to Longdo]
Künstlerroman {m}Künstlerroman; artist novel [Add to Longdo]
Lagerumschlag {m}; Lagerumsatz {m}stock turnover [Add to Longdo]
Neuheit {f} | Neuheiten {pl}novelty | novelties [Add to Longdo]
Neuheitsbedenken {n}doubt about novelty [Add to Longdo]
Neuheitsprüfung {f}examination as to novelty [Add to Longdo]
Novelle {f}novelette [Add to Longdo]
Novelle {f}novella; short story [Add to Longdo]
Novelle {f} (Parlament)amendment [Add to Longdo]
November {m}November [Add to Longdo]
Roman {m} | Romane {pl}novel | novels [Add to Longdo]
Romanfigur {f}; Romangestalt {f}; Romanheld {m}character in a novel; figure of a novel [Add to Longdo]
Romanform {f}novel form [Add to Longdo]
Romanschriftsteller {m}; Schriftsteller {m} | Romanschriftsteller {pl}novelist | novelists [Add to Longdo]
Schauerroman {m} | Schauerromane {pl}shocker; Gothic novel | shockers [Add to Longdo]
Tagesumsatz {m}daily sales; daily turnover [Add to Longdo]
Tatsachenroman {m}non-fiction novel [Add to Longdo]
Trivialroman {m}light novel [Add to Longdo]
Umkippthermometer {n}turnover-thermometer [Add to Longdo]
Umsatz {m}; Umschlag {m} | Umsätze {pl}turnover | turnovers [Add to Longdo]
Umsatzgeschwindigkeit {f}rate of turnover [Add to Longdo]
Umsatzhöhe {f}amount of turnover [Add to Longdo]
Umsatzlizenzgebühr {f}royalty based on the turnover [Add to Longdo]
Umsatzniveau {n}turnover level [Add to Longdo]
Umsatzprovision {f}turnover commission [Add to Longdo]
Umsatzprovision {f}account turnover fee [Add to Longdo]
Umsatzrendite {f}yield on turnover; yield on sales [Add to Longdo]
Umsatzsteuer {f}turnover tax [Add to Longdo]
Umsatzsteuervoranmeldung {f}turnover tax advance return [Add to Longdo]
Zukunftsroman {m}science fiction novel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイディア商品[アイディアしょうひん, aideia shouhin] (n) novelty (wasei [Add to Longdo]
イッヒロマン[, ihhiroman] (n) first-person novel (ger [Add to Longdo]
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus [Add to Longdo]
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
ゴシック小説[ゴシックしょうせつ, goshikku shousetsu] (n) gothic novel [Add to Longdo]
ナインスパインバットフィッシュ[, nainsupainbattofisshu] (n) ninespine batfish (Zabidius novemaculeatus, species of Indo-Pacific spadefish found from Indonesia to northwestern Australia) [Add to Longdo]
ノベライズ[, noberaizu] (vs) (See ノベライゼーション) to novelize; to novelise; to turn a film script into a novel [Add to Longdo]
ノベライゼーション[, noberaize-shon] (n,vs) novelization (turning a film script into a novel) [Add to Longdo]
ノベリスト[, noberisuto] (n) novelist [Add to Longdo]
ノベル[, noberu] (n) (1) novel; (2) {comp} Novell [Add to Longdo]
ノベルティー[, noberutei-] (n) novelty [Add to Longdo]
ノベレット[, noberetto] (n) novelette [Add to Longdo]
ノベンバー;ノーベンバー[, nobenba-; no-benba-] (n) November [Add to Longdo]
ノヴェライゼーション[, noveraize-shon] (n) novelization [Add to Longdo]
ノヴェル[, noveru] (n) {comp} Novell [Add to Longdo]
バッドエンド[, baddoendo] (n) bad ending (film, novel) [Add to Longdo]
ビジュアルノベル;ビジュアル・ノベル[, bijuarunoberu ; bijuaru . noberu] (n) visual novel [Add to Longdo]
ピカレスク[, pikaresuku] (n) picaresque (novel) [Add to Longdo]
ペンクラブ[, penkurabu] (n) PEN club; club for poets, play-wrights, essayists, editors, novelists; (P) [Add to Longdo]
ボーイズラブ[, bo-izurabu] (n) (col) (See BLコミック,やおい) comics or novels about male homosexuality, targetted at young women (wasei [Add to Longdo]
ライトノベル[, raitonoberu] (n) light novel [Add to Longdo]
ライノベ;ラノベ[, rainobe ; ranobe] (n) (abbr) (See ライトノベル) light novel [Add to Longdo]
ライ麦畑でつかまえて[ライむぎばたけでつかまえて, rai mugibatakedetsukamaete] (n) Catcher in the Rye (novel by J. D. Salinger) [Add to Longdo]
悪漢小説[あっかんしょうせつ, akkanshousetsu] (n) picaresque novel [Add to Longdo]
悪魔の詩[あくまのし, akumanoshi] (n) The Satanic Verses (novel by Salman Rushdie) [Add to Longdo]
異色[いしょく, ishoku] (adj-na,n) unique; different color; different colour; novelty; (P) [Add to Longdo]
怪奇小説[かいきしょうせつ, kaikishousetsu] (n) mystery novel [Add to Longdo]
滑稽本[こっけいぼん, kokkeibon] (n) comic novel (Edo period) [Add to Longdo]
勧善懲悪[かんぜんちょうあく, kanzenchouaku] (n) rewarding good and punishing evil; novel or drama with a rewarding-good-and-punishing-evil theme; moral purpose; morality play; (P) [Add to Longdo]
勧善懲悪小説[かんぜんちょうあくしょうせつ, kanzenchouakushousetsu] (n) (Edo-period) didactic novel or fiction [Add to Longdo]
完結編[かんけつへん, kanketsuhen] (n) concluding episode of a series; concluding volume (part) (e.g. of novel) [Add to Longdo]
官能小説[かんのうしょうせつ, kannoushousetsu] (n) erotic novel (lit [Add to Longdo]
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing [Add to Longdo]
甘い小説[あまいしょうせつ, amaishousetsu] (n) sentimental novel [Add to Longdo]
奇抜[きばつ, kibatsu] (adj-na,n) novel; original; striking; strange; eccentric; fantastic; (P) [Add to Longdo]
戯作三昧[げさくざんまい, gesakuzanmai] (n) being absorbed in writing popular novels (cheap fiction); being absorbed in writing something to amuse oneself [Add to Longdo]
戯作者[げさくしゃ, gesakusha] (n) fiction writer; dime novelist [Add to Longdo]
去る十一月[さるじゅういちがつ, sarujuuichigatsu] (n) last November [Add to Longdo]
巨編;巨篇[きょへん, kyohen] (n) great (literary) work; long novel or film [Add to Longdo]
教養小説[きょうようしょうせつ, kyouyoushousetsu] (n) novel about one's education, spiritual growth, etc.; Bildungsroman [Add to Longdo]
勤労感謝の日[きんろうかんしゃのひ, kinroukanshanohi] (n) Labour Thanksgiving Day (November 23rd) (Labor) [Add to Longdo]
九箇年;九カ年;九ヵ年;九ヶ年;九か年[きゅうかねん, kyuukanen] (adj-pn) novennial [Add to Longdo]
九州場所[きゅうしゅうばしょ, kyuushuubasho] (n) Kyushu (November) sumo tournament, held in Fukuoka [Add to Longdo]
携帯小説;ケータイ小説;ケイタイ小説[けいたいしょうせつ(携帯小説);ケータイしょうせつ(ケータイ小説);ケイタイしょうせつ(ケイタイ小説), keitaishousetsu ( keitai shousetsu ); ke-tai shousetsu ( ke-tai shousetsu ); keitai] (n) cellphone novel [Add to Longdo]
現代小説[げんだいしょうせつ, gendaishousetsu] (n) contemporary novel; modern novel [Add to Longdo]
作家[さっか, sakka] (n) author; writer; novelist; artist; (P) [Add to Longdo]
作中人物[さくちゅうじんぶつ, sakuchuujinbutsu] (n) characters (in a novel) [Add to Longdo]
三文小説[さんもんしょうせつ, sanmonshousetsu] (n) dime novel [Add to Longdo]
斬新[ざんしん, zanshin] (adj-na,n) novel; original; newness [Add to Longdo]
斬新奇抜[ざんしんきばつ, zanshinkibatsu] (n) novel; unconventional; cutting-edge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁玲[Dīng Líng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, ] Ding Ling (1904-1986), female novelist, author of novel The Sun Shines over the Sanggan River 太陽照在桑乾河上|太阳照在桑干河上, attacked during the 1950s as anti-Party [Add to Longdo]
三侠五义[Sān xiá wǔ yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ˇ ㄧˋ, / ] Sanxia wuyi (lit. Three knight-errants and five righteous one), novel edited from stories of late Qing pinghua 評話|评话 master storyteller Shi Yukun [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
中国小说史略[Zhōng guó xiǎo shuō shǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ ㄕˇlu:e4, / ] Concise history of the Chinese novel by Lu Xun 鲁迅|鲁迅 [Add to Longdo]
中篇小说[zhōng piān xiǎo shuō, ㄓㄨㄥ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] novella [Add to Longdo]
丹布朗[Dān Bù lǎng, ㄉㄢ ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, ] Dan Brown (American novelist) [Add to Longdo]
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] hero (of a novel or film); main protagonist [Add to Longdo]
九尾龟[jiǔ wěi guī, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄟˇ ㄍㄨㄟ, / ] nine-tailed turtle of mythology; The Nine-tailed Turtle, novel by late Qing novelist Zhang Chunfan 張春帆|张春帆 [Add to Longdo]
二十年目睹之怪现状[èr shí nián mù dǔ zhī guài xiàn zhuàng, ㄦˋ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ ㄓ ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] The strange state of the world witnessed over 20 years, novel by late Qing novelist Wu Jianren 吳趼人, classified as "novel of denunciation" 譴責小說|谴责小说 [Add to Longdo]
交易额[jiāo yì é, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄜˊ, / ] sum or volume of business transactions; turnover [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar [Add to Longdo]
人物[rén wù, ㄖㄣˊ ˋ, ] a person; a character (in a play, novel etc); a protagonist [Add to Longdo]
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, ] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那 [Add to Longdo]
伏地魔[Fú de mó, ㄈㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˊ, ] Lord Voldemort, character in the Harry Potter novels [Add to Longdo]
俞天白[Yú Tiān bái, ㄩˊ ㄊㄧㄢ ㄅㄞˊ, ] Yu Tianbai (1937-), novelist [Add to Longdo]
倒叙[dào xù, ㄉㄠˋ ㄒㄩˋ, / ] a flash-back (in novel or film) [Add to Longdo]
倚天屠龙记[yǐ tiān tú lóng jì, ㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] Heaven Sword and Dragon Sabre, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]
傲慢与偏见[Ào màn yǔ piān jiàn, ㄠˋ ㄇㄢˋ ㄩˇ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] Pride and prejudice, novel by Jane Austen 珍·奧斯汀|珍·奥斯汀 [Add to Longdo]
儒勒・凡尔纳[Rú lè, ㄖㄨˊ ㄌㄜˋ· Fan2 er3 na4, / ] Jules Verne (1828-1905), French novelist specializing in science fiction and adventure stories, author of Around the World in Eighty Days 八十天环绕地球 [Add to Longdo]
儒林外史[Rú lín Wài shǐ, ㄖㄨˊ ㄌㄧㄣˊ ㄨㄞˋ ㄕˇ, ] The Scholars, Qing dynasty novel by Wu Jingzi 吴敬梓, an extended satire on the Imperial Examination system [Add to Longdo]
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康 [Add to Longdo]
内比都[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, / ] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那 [Add to Longdo]
八月之光[bā yuè zhī guāng, ㄅㄚ ㄩㄝˋ ㄓ ㄍㄨㄤ, ] Light in August (novel by William Faulkner 威廉·福克納|威廉·福克纳) [Add to Longdo]
凌濛初[Líng Méng chū, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄔㄨ, ] Ling Mengchu (1580-1644), Ming dynasty novelist and dramatist; also written 凌蒙初|凌蒙初 [Add to Longdo]
凌蒙初[Líng Méng chū, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄔㄨ, ] Ling Mengchu (1580-1644), Ming dynasty novelist and dramatist; also written 凌濛初|凌濛初 [Add to Longdo]
列夫・托尔斯泰[Liè fū, ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ· Tuo1 er3 si1 tai4, / ] Tolstoy (name); Count Lev Nikolayevich Tostoy (1828-1910), great Russian novelist, author of War and Peace 戰爭與和平|战争与和平 [Add to Longdo]
初刻拍案惊奇[chū kè pāi àn jīng qí, ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, / ] Slap the table in amazement, Part I; first of two books of stories by Ming dynasty novelist Ling Mengchu 凌蒙初 [Add to Longdo]
刘心武[Liú Xīn wǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄣ ˇ, / ] Liu Xinwu (1942-), novelist [Add to Longdo]
刘恒[Liú Héng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄥˊ, / ] Liu Heng, personal name of Han emperor Han Wendi 漢文帝|汉文帝; Liu Heng (1954-), novelist, author of The damned grain 狗日的糧食|狗日的粮食 [Add to Longdo]
刘鹗[Liú È, ㄌㄧㄡˊ ㄜˋ, / ] Liu E (1857-1909), late Qing novelist, author of 老殘遊記|老残游记 [Add to Longdo]
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔 [Add to Longdo]
十一月[shí yī yuè, ㄕˊ ㄧ ㄩㄝˋ, ] eleventh month; November [Add to Longdo]
史传小说[shǐ zhuàn xiǎo shuó, ㄕˇ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛˊ, / ] historical novel [Add to Longdo]
司马辽太郎[Sī mǎ Liáo tài láng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄌㄧㄠˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, / ] SHIBA Ryotarō (1923-1996), Japanese author of historical novels [Add to Longdo]
吴承恩[Wú Chéng ēn, ˊ ㄔㄥˊ ㄣ, / ] Wu Cheng'en (1500-1582), author (or compiler) of novel Journey to the West 西遊記|西游记 [Add to Longdo]
吴敬梓[Wú Jìng zǐ, ˊ ㄐㄧㄥˋ ㄗˇ, / ] Wu Jingzi (1701-1754), Qing dynasty novelist, author of The Scholars 儒林外史 [Add to Longdo]
吴趼人[Wú Jiǎn rén, ˊ ㄐㄧㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] Wu Jianren (1867-1910), late Qing dynasty novelist, author of The strange state of the world witnessed over 20 years 二十年目睹之怪現狀|二十年目睹之怪现状 [Add to Longdo]
周立波[Zhōu Lì bō, ㄓㄡ ㄌㄧˋ ㄅㄛ, ] Zhou Libo (1908-1979), left-wing journalist, translator and novelist [Add to Longdo]
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, / ] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need [Add to Longdo]
周轉金[zhōu zhuǎn jīn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄣ, ] (accounting) petty cash; turnover; also written 週轉金|周转金 [Add to Longdo]
哈利・波特[Hā lì, ㄏㄚ ㄌㄧˋ· Bo1 te4, ] Harry Potter, boy wizard in the novels by J.K. Rowling 羅琳|罗琳 [Add to Longdo]
喧哗与骚动[xuān huá yǔ sāo dòng, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ ㄩˇ ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, / ] The Sound and the Fury (novel by William Faulkner 威廉·福克納 威廉·福克纳) [Add to Longdo]
乔治・奥威尔[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Ao4 wei1 er3, / ] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984 [Add to Longdo]
乔治奥威尔[Qiáo zhì Ào wēi ěr, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄠˋ ㄨㄟ ㄦˇ, / ] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984 [Add to Longdo]
四世同堂[sì shì tóng táng, ㄙˋ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] Four generations under one roof, novel by 20th century Lao She 老舍 [Add to Longdo]
四大名著[sì dà míng zhù, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, ] the Four Classic Novels of Chinese literature, namely A Dream of Red Mansions 紅樓夢|红楼梦, Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义, Water Margin 水滸傳|水浒传, Journey to the West 西游記|西游记 [Add to Longdo]
围城[wéi chéng, ㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, / ] siege; The Beleaguered City, famous 1947 novel by Qian Zhongshu 錢鐘書|钱钟书, filmed as TV serial [Add to Longdo]
埃德加・爱伦・坡[Āi dé jiā, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Ai4 lun2 · Po1, / ] Edgar Allen Poe (1809-1849), American poet and novelist [Add to Longdo]
堂・吉河德[Táng, ㄊㄤˊ· Ji2 he2 de2, ] Don Quixote (hero of novel by Cervantes) [Add to Longdo]
夏敬渠[Xià Jìng qú, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄩˊ, ] Xia Jingqu (1705-1787), Qing novelist, author of monumental novel Yěsǒu pùyán 野叟曝言 Humble words of a rustic elder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノヴェル[のう゛ぇる, noveru] Novell [Add to Longdo]
ノベル[のべる, noberu] Novell [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短編小説[たんぺんしょうせつ, tanpenshousetsu] Novelle, Kurzgeschichte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  nove
     nine
  

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  nove
       nine
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top