ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*newton's*

N UW1 T AH0 N Z   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: newton's, -newton's-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Newton's laws of motionกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชากลศาสตร์มี 3 ข้อ คือ กฎข้อ 1 วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวตรง  นอกจากจะมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ(กฎนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎความเฉื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir Isaac Newton's funeral was presided over..ประธานในพิธีศพของ เซอร์ ไอแซก นิวตัน The Da Vinci Code (2006)
Yes. Isaac Newton's tomb.ใช่ สุสานไอแซค นิวตัน The Da Vinci Code (2006)
The orb which fell from the heavens and inspired Newton's life's work.ลูกกลมที่ตกจากสวรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจแก่ผลงานนิวตัน The Da Vinci Code (2006)
Newton's next move.การเคลื่อนไหวคราวหน้า ของนิวตันได้ Grey Matters (2009)
I don't know what Newton's up to, but I know what I have to do.ฉันไม่รู้หรอกว่า นิวตันจะทำอะไรต่อไป แต่ฉันรู้ว่า ฉันต้องทำอะไร Grey Matters (2009)
You dispute Newton's claim that he invented calculus and you want to put Gottfried Leibniz on the top.นายไม่พอใจที่นิวตันอ้างว่า เข้าคิดค้นแคลคูลัส และนายอยากแขวนก๊อทฟรี้ด ไลบ์นิซ ไว้บนยอดแทน The Maternal Congruence (2009)
But newton's attempt failed.แต่มันก็ล้มเหลวนี่ The Man from the Other Side (2010)
Where the center of newton's triangle is.ที่ตรงกลางสามเหลี่ยมของนิวตันนั้น อยู่ที่ไหน The Man from the Other Side (2010)
Okay, so that's why newton's going after Verona,โอเค งั้นนั่นก็เป็นเหตุผล ที่นิวตันตามล่าตัวเวโรน่าสินะ The Man from the Other Side (2010)
Any excess energy caused by newton's procedure,พลังงานที่เกินออกมา จากกระบวนการของนิวตันได้ The Man from the Other Side (2010)
Whatever newton's trying to bring over,ไม่ว่าจะเป็นอะไร ที่นิวตันพยายามจะนำข้ามมา The Man from the Other Side (2010)
Will pick up the vibrations from newton's device.จะตรวจจับการสั่นสะเทือน จากอุปกรณ์ของนิวตันได้ The Man from the Other Side (2010)
That would cancel out newton's device.นั่นอาจช่วยยับยั้งอุปกรณ์ของนิวตันได้ The Man from the Other Side (2010)
When newton's device started to work, I saw him there...ตอนที่อุปกรณ์ของนิวตันเริ่มทำงาน ฉันก็มองเห็นเขาอยู่ที่นั่น... The Man from the Other Side (2010)
You said the effects of newton's vibrationsนายบอกว่าผลกระทบ จากแรงสั่นสะเทือนของนิวตันนั้น The Man from the Other Side (2010)
That's why I was able to survive newton's device.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ฉันถึงรอดมาจากอุปกรณ์ของนิวตันได้ The Man from the Other Side (2010)
Clearly, Van Horn was an operative of Newton's.เห็นได้ชัดว่า แวนฮอร์นเป็นหนึ่งในปฏิบัติการของนิวตัน Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
OBEYING ISAAC NEWTON'S LAWS OF GRAVITY.วงรอบนี้กระพุ้งกลาง Beyond the Darkness (2010)
TAKE NEWTON'S LAWS OF GRAVITY AND FEED THEMข้ามมหาสมุทร แอตแลนติกในอังกฤษ Beyond the Darkness (2010)
Newton's concept of time was that it was absolute.แนวคิดของนิวตันของเวลาคือว่ามัน เป็นที่แน่นอน Does Time Really Exist? (2011)
Albert Einstein's relational time over Isaac Newton's absolute time.อัลเบิร์เวลาสัมพันธ์ของ ไอสไตน์ ในช่วงเวลาที่แน่นอน ไอแซก นิ วโทน ของ Does Time Really Exist? (2011)
Cam Newton's law of gravity is:แคมนิวตัน กฎของแรงโน้มถ่วงคือ: Scary Movie 5 (2013)
Newton's refuge from his miserable family life was his passion to understand how things worked, especially nature itself.ที่หลบภัยของนิวตันจากชีวิต ครอบครัวของเขามีความสุข เป็นความรักของเขาที่จะ เข้าใจว่าสิ่งที่ทำงาน ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเอง When Knowledge Conquered Fear (2014)
With no money to print Newton's Principia, the scientific revolution hung in the balance.การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ ที่แขวนอยู่ในสมดุล When Knowledge Conquered Fear (2014)
Without Halley's heroic efforts, the reclusive Newton's masterwork might never have seen the light of day.ไม่มีความพยายามที่กล้าหาญฮัลเลย์, สันโดษของนิวตันโบว์ อาจจะไม่เคยได้เห็นแสงของวัน When Knowledge Conquered Fear (2014)
But Halley was a man on a mission, absolutely determined to bring Newton's genius to the world.แต่ แหลี เป็นคนในภารกิจ, มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะนำความเป็น อัจฉริยะของนิวตันไปทั่วโลก When Knowledge Conquered Fear (2014)
Everything depended on whether or not Edmond Halley could get Newton's book out to the wider world.ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าหรือไม่ เอดมอนด แหลี จะได้รับหนังสือของ นิวตันออกไปในโลกกว้าง When Knowledge Conquered Fear (2014)
Halley resolved not only to edit Newton's book, but to publish it at his own expense.ฮัลเลย์ได้รับการแก้ไขไม่เพียง แต่จะแก้ไขหนังสือของนิวตัน แต่จะเผยแพร่ที่ค่าใช้จ่ายของตัวเอง When Knowledge Conquered Fear (2014)
Now Halley also took on the role of Newton's psychotherapist.ตอนนี้ฮัลเลย์ยังได้เข้ามาในบทบาท ของจิตบำบัดของนิวตัน When Knowledge Conquered Fear (2014)
Newton's great book would've never been conceived, nor written, nor printed.หนังสือที่ดีของนิวตันจะ ไม่เคยได้รับการตั้งครรภ์ หรือเขียนหรือพิมพ์ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Newton's Principia Mathematica set us free in another way.ของนิวตัน หลักการของคณิตศาสตร์ ตั้งเราฟรีในอีกทางหนึ่ง โดยการหากฎธรรมชาติ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Newton's laws of gravity and motion revealed how the Sun held distant worlds captive.กฎหมายของนิวตันของแรง โน้มถ่วงและการเคลื่อนไหว แสดงให้เห็นว่าดวงอาทิตย์ โลกจัดขึ้นที่ห่างไกลเป็นเชลย When Knowledge Conquered Fear (2014)
Newton's answer to why the solar system is the way it is opened the way to an infinite number of questions.คำตอบของนิวตันว่าทำไมระบบ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีที่มันเป็น เปิดทางไปจำนวนอนันต์ของคำถาม รินยังเกิดขึ้นที่จะรวม When Knowledge Conquered Fear (2014)
Newton's laws made it possible for Edmond Halley to see some 50 years into the future and predict the behavior of a single comet.กฎหมายของนิวตันทำให้มันเป็น ไปได้สำหรับ เอดมอนด แหลี จะเห็นบางส่วน 50 ปีในอนาคต และคาดการณ์พฤติกรรม ของดาวหางเดียว When Knowledge Conquered Fear (2014)
Using nothing more than Newton's laws of gravitation, we astronomers can confidently predict that several billion years from now, our home galaxy, the Milky Way, will merge with our neighboring galaxy Andromeda.ใช้อะไรมากไปกว่ากฎของ นิวตันของแรงโน้มถ่วง, นักดาราศาสตร์เรา มั่นใจสามารถคาดการณ์ ที่หลายพันล้านปีนับจากนี้ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Isaac Newton's enduring fascination with light began when he was a child... in this very house.ไอแซกนิวตันเสน่ห์ที่ยั่งยืนด้วยแสง เริ่มขึ้นเมื่อเขายังเป็นเด็ก ในบ้านหลังนี้มาก Hiding in the Light (2014)
From Newton's earlier work, it was known that sunlight is a blend of different colors.คือการผสมผสานของสีที่แตกต่างกัน และทุกคนรู้ว่าเพียงแค่จาก การออกไปข้างนอก Hiding in the Light (2014)
This is Woolsthorpe, Newton's ancestral home.นี่คือ วูลสโตพ, บ้านของ บรรพบุรุษของนิวตัน The Electric Boy (2014)
Newton's third law.-กฎนิวตันข้อสาม ทางเดียวที่มนุษย์จะไปข้างหน้า Interstellar (2014)
What are you doing? Newton's third law.กฎนิวตันข้อสาม ต้องทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลัง Interstellar (2014)
And also, a brilliant demonstration of Newton's Third Law of Motion.Und eine brillante Demonstration des dritten Newton'schen Gesetzes. A Plush Ride (1982)
By using Newton's law on the problem, we see that speed is the most important factor.Aus dem Newton'schen Gesetz lässt sich ableiten, dass in diesem Fall der wichtigste Faktor die Geschwindigkeit ist. In July (2000)
Newton's third law of motion.Das dritte Newton'sche Bewegungsgesetz. All That Glitters (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎการเย็นตัวของนิวตัน[n. exp.] (kot kān yen tūa khøng Niūtan) EN: Newton's Law of Cooling   FR: loi de refroidissement de Newton [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWTON'S N UW1 T AH0 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
作用反作用の法則[さようはんさようのほうそく, sayouhansayounohousoku] (n) (See 運動の法則) action-reaction law (Newton's third law of motion) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top