Search result for

*msg*

(74 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: msg, -msg-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
almsgiver[N] ผู้ให้ทาน, See also: เจ้าของทาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MSG Solutionsน้ำเชื้อผงชูรส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, sir. MSG. YANG Hyo-sam.ไม่ครับท่าน ผมจ่า ยัง เฮียว ซัม The Front Line (2011)
MSG.จ่ายัง บอกว่า... The Front Line (2011)
Dateline Beijing.Datumsgrenze Peking. The Sanction (1984)
I want to renounce my vows of obedience.Ich will vom Gehorsamsgelübde zurücktreten. The Mission (1986)
I remind all present that they are bound by their vow of obedience and on pain of excommunication to aid the inquisitor in his painful struggle against heresy.Alle Anwesenden sind durch ihr Gehorsamsgelübde dazu verpflichtet, unter Androhung der Exkommunikation, dem Inquisitor in seinem Kampf gegen die Ketzerei zu unterstützen. The Name of the Rose (1986)
- Why? It's really dirty.Sind Bumsgeschichten. Au Revoir les Enfants (1987)
Well, not obedience.Obwohl... kein Gehorsamsgelübde. Law of Desire (1987)
- Go on.Die Wachstumsgeschwindigkeit steigt. The Child (1988)
Yes. Do either of you know anything about ancient history?Weiß einer von Ihnen etwas über Altertumsgeschichte? Married... with Prom Queen: Part 1 (1989)
Well, ha, ha, that's because to get there you have to cross the international date line.Nun, ha, ha. Um dorthin zu kommen, muss man über die internationale Datumsgrenze. Consider Me Gone (1990)
Gee, datelines, time zones, I don't even know where I am.Herrje, Datumsgrenzen, Zeitzonen, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Episode #2.8 (1990)
Well, I guess I just figured I could use the scholarship money to study overseas.Nun, ich habe mir einfach gedacht, ich könnte das Stipendiumsgeld nehmen, um in Übersee zu studieren. Episode #2.19 (1991)
I have with me American archaeologist, Dr. Alex Johnson, who's from the New York Museum of Ancient History.Neben mir steht die amerikanische Archäologin Dr. Alex Johnson, vom New Yorker Museum für Altertumsgeschichte. Highlander: The Final Dimension (1994)
By about 10 times. At first, we were concerned about this rapid growth-- -Pattern.Zu Beginn waren wir besorgt wegen der hohen Wachstumsgeschwindigkeit, aber Tests schienen darauf hinzudeuten, dass der kleine Adlai/Dick sich verlangsamte und sich bald auf eine normale Wachstumsrate einpendeln würde beim Vollenden der Pubertät, oder etwa 19 Monate nach der Geburt. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
He was planning to sabotage a whaler... probably forgot to reset his watch when he crossed the dateline.Er wollte einen Walfänger sabotieren. Er vergaß wohl, hinter der Datumsgrenze die Uhr umzustellen. Whale Song (1994)
They're in the public taste.Das ist der Publikumsgeschmack. Episode #1.1 (1996)
- The Museum Gala.Die Museumsgala. The Game (1997)
A one-month anniversary gift.Ein einmonatiges Jubiläumsgeschenk. The Sound of Her Voice (1998)
I suggest looking in the museum gardens. They tend to go in there.Ich würde sie in den Museumsgärten vermuten. Sunshine (1999)
You and Ignatz kissing in the museum garden yesterday,Du und Ignatz gestern im Museumsgarten. Sunshine (1999)
The MSG-90 Hee uses is a 5-shot semiautomatic.Lee Banghees Halbautomatik MSG 90 hat 5 Schuss. Shiri (1999)
"There's no accounting for the public's taste.""Der Publikumsgeschmack ist unberechenbar." Small Time Crooks (2000)
- MSG?- MSGHouse Arrest (2000)
It's ... 24 Sundholmgatan.Es heißt Sundholmsgatan 24. Kira's Reason: A Love Story (2001)
At least I'm not asking you to perform the rite of self-flagellation.Ich verzichte schon auf das Ritual der Bräutigamsgeißelung. Wrecked (2001)
The international Date Line!Die Datumsgrenze. Around the World in 80 Days (2004)
Ok, let's go.(Bremsgeräusch) Okay, fahren wir! Stille Nacht (2004)
So, I'm guessing from the Terrace... them being all cute about the property line.Ich schätze, die Typen von der Terrace... nehmen das mit der Eigentumsgrenze ziemlich ernst. All Due Respect (2004)
- The Modern Museum gala is coming up.- Die Museumsgala findet bald statt. Come Home (2005)
She asked for directions to The Swan, she wanted the Ramsgate coach.Sie hat nach dem Weg zum "Schwan" gefragt, sie sagte, sie wolle die Kutsche nach Ramsgate nehmen! Sally Lockhart Mysteries: The Ruby in the Smoke (2006)
Ramsgate?Nach Ramsgate! So ist das. Sally Lockhart Mysteries: The Ruby in the Smoke (2006)
You'd better hurry, the Ramsgate coach leaves in 5 minutes.Sie sollten sich aber beeilen, die Kutsche nach Ramsgate fährt in fünf Minuten ab! Sally Lockhart Mysteries: The Ruby in the Smoke (2006)
That my friend is a magical combination of... corn, dehydrated cheese solids, VHA, VHT and good'ol MSG.Das Freundchen ist eine magische Kombination aus... Mais, entwässertem Käsepulver, bla bla bla corn, dehydrated cheese solids, VHA, VHT and good'ol MSGOver the Hedge (2006)
Unspoiled land, surrounded by the biggest growth areas in the city.Unberührtes Land, umgeben v on den Hauptwachstumsgebieten der Stadt. Tekkonkinkreet (2006)
'Cause of the international day line.Wegen der Datumsgrenze. What If He's Free? (2007)
And um I noticed that the colonial butter churners are having an exhibition at the antiquarian society.Außerdem haben die kolonialen Buttermacher eine Ausstellung in der Altertumsgesellschaft. Hay Bale Maze (2007)
I was just on my way back to Ramsgate.Ich bin gerade auf meinem Rückweg nach Ramsgate. Miss Austen Regrets (2008)
Then... Then Ramsgate's just the place.Dann ist Ramsgate ja ideal. Miss Austen Regrets (2008)
No, it's true, Ramsgate is not the most elegant of seaside towns.Nein, es ist wahr, Ramsgate ist nicht die eleganteste aller Küstenstädte. Miss Austen Regrets (2008)
My advice for a happy stay in Ramsgate is to keep your face firmly south towards the sea and your back therefore...Mein Ratschlag für einen schönen Aufenthalt in Ramsgate ist, richten Sie den Blick fest gen Süden in Richtung See und Ihren Rücken demnach... Miss Austen Regrets (2008)
North towards Ramsgate, keeping my life where I can't see it.Oh, nordwärts Richtung Ramsgate, damit ich mein Leben dort nicht sehen kann. Miss Austen Regrets (2008)
Are you happy in Ramsgate, Mr Bridges?Sind Sie glücklich in Ramsgate, Mr. Bridges? Miss Austen Regrets (2008)
You could've ended up a vicar's wife in Ramsgate.Fast wärest du heute eine Pfarrersgattin in Ramsgate. Miss Austen Regrets (2008)
On your way back to Ramsgate again, Mr Bridges?Na, wieder mal nach Ramsgate unterwegs, Mr. Bridges? Miss Austen Regrets (2008)
I fear there is no escaping Ramsgate.Ich fürchte, es gibt kein Entrinnen aus Ramsgate. Miss Austen Regrets (2008)
She was raised in bromsgrove,Sie wuchs in Bromsgrove auf, Confirmed Dead (2008)
Blew the scholarship on booze But that did not dispel my bluesDas Stipendiumsgeld ist versoffen, aber der Kummer ist nicht weg. 3 Idiots (2009)
Jesse Bruce Pinkman pursuant to Section 47-8-13 of the New Mexico Real Property Code you are hereby given notice to vacate the premises listed as 9809 Margo, Albuquerque, 871 04.Jesse Bruce Pinkman. Gemäß Artikel 47-8-13... des Eigentumsgesetzes von New Mexico... werden Sie hiermit aufgefordert... die Wohnung in 9809 Margo, Albuquerque, 87104, zu räumen. Down (2009)
Going all the way round the time zones. halfway round the world. up to Japan. from summer to winter.Wenn man durch alle Zeitzonen reist, halb um die Welt, hoch nach Japan, von Sommer nach Winter, nicht nur über die Datumsgrenze einen Tag zurück, sondern eine ganze Jahreszeit, dann führt das zu ständigem Jetlag. Iron Maiden: Flight 666 (2009)
They can now wreck it and cover all surfaces in black marble because some need help to get depressed.Und seine solariumsgerötete Freundin aus der Vorstadt. Sie zerstören alles, was wir aufgebaut haben. Sie lieben schwarzen Marmor. What Goes Around (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทานมัย[ADV] almsgiving, Thai definition: สำเร็จด้วยทาน, แล้วไปด้วยทาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทานบดี[N] almsgiver, See also: lord of alms, donator, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้ทาน, ผู้เป็นใหญ่ในทาน, เจ้าของทาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผงชูรส[n.] (phongchūrot) EN: monosodium glutamate (MSG) ; seasoning powder ; gourmet powder   FR: glutamate de sodium [m]
ทานบดี[n.] (thānnabodī) EN: almsgiver ; lord of alms ; donator   
ทานมัย[n.] (thānnamai) EN: almsgiving   

CMU English Pronouncing Dictionary
MSGR    M AA0 N S IY1 N Y ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ramsgate    (n) (r a1 m z g ei t)
Bromsgrove    (n) (b r o1 m z g r ou v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bremsgestänge {n}brake rigging [Add to Longdo]
Datumsgrenze {f}date line [Add to Longdo]
Podiumsdiskussion {f}; Podiumsgespräch {n}panel discussion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer [Add to Longdo]
グルタミン酸ソーダ[グルタミンさんソーダ, gurutamin san so-da] (n) monosodium glutamate; MSG [Add to Longdo]
グルタミン酸ナトリウム[グルタミンさんナトリウム, gurutamin san natoriumu] (n) (See グルタミン酸ソーダ) monosodium glutamate; MSG; sodium glutamate [Add to Longdo]
喜捨[きしゃ, kisha] (n,vs) almsgiving [Add to Longdo]
合力[ごうりょく(P);ごうりき;こうりょく, gouryoku (P); gouriki ; kouryoku] (n,vs) (1) (ごうりょく only) resultant force; (2) assistance; help; (3) donation; alms; almsgiving; (P) [Add to Longdo]
信施[しんせ;しんぜ, shinse ; shinze] (n) {Buddh} almsgiving because of faith [Add to Longdo]
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P) [Add to Longdo]
味の素[あじのもと, ajinomoto] (n) (1) {food} monosodium glutamate (brand name); MSG; (2) Ajinomoto (Japanese food additive company); (P) [Add to Longdo]
味塩[あじしお, ajishio] (n) salt and MSG mixture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
味精[wèi jīng, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ, ] monosodium glutamate (MSG) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 MSG \MSG\ n.
   See {monosodium glutamate}.
 
   Syn: monosodium glutamate.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top