ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mother.*

   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mother., -mother.-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mother.แม่ Episode #1.9 (2008)
Mother.แม่ Alice Through the Looking Glass (2016)
Maybe they have no mother.บางทีพวกเขาไม่มีแม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
(Man) We turn our hearts to Kaili, Drinker of blood, Black Mother.แม่สีดำดื่มเลือด Help! (1965)
And your mother? Your mother....แล้วแม่แกน่ะเรอะ แม่แก... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Not even a mother.ไม่มีแม่เชียวรึ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Go with your mother.ไปกับคุณแม่ของคุณ The Godfather (1972)
"Mother.""เเม่" Jaws (1975)
Not my mother.ไม่ แม่ของฉัน I Spit on Your Grave (1978)
Mother.แม่ I Spit on Your Grave (1978)
Mother.แม่ I Spit on Your Grave (1978)
It's our little mother.มันเป็นแม่น้อยของเรา Mad Max (1979)
So for me, for my mother... my grandmother, my father, my uncle and for the common good...ดังนั้นสำหรับฉันสำหรับแม่ของฉัน ย่าของฉันพ่อของฉันลุงของฉันและสำหรับประโยชน์ส่วนรวม The Blues Brothers (1980)
You sound like my mother.ฟังเหมือนแม่ของผมเลย. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We've even arrested Nehru's mother.เราจับกระทั่งแม่ของเนห์รู Gandhi (1982)
You're not my grandma, but you are a grandmother.คุณไม่ใช่ยายของฉัน แต่คุณเป็นคุณยาย Idemo dalje (1982)
May God bless you. The poor mother.ขอพระเจ้าอวยพรคุณ แม่ที่น่าสงสาร Idemo dalje (1982)
Uncle Geng, I can't walk anymore, I want to go back and find Mother.ลุงกึง, ข้าเดินไม่ไหวแล้ว, ข้าอยากกลับไปหาท่านแม่. Return of the Condor Heroes (1983)
I will dream of you and your mother.และฉันจะฝันถึงเธอและแม่ของ คุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Mother. Father.แม่ พ่อ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Father. Mother.พ่อ แม่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That is your mother. That is your father, I tell you.นั่นคือคุณแม่ของคุณ นั่นคือคุณพ่อของคุณฉันบอกคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
But he desperately resisted the notion that his mother... might have been anything other than an ape.แต่เขาไม่ยอมหมดความคิดที่ว่าแม่ของเขา ... อาจจะได้รับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ลิง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
John. Mother. Father.จอห์น แม่ พ่อ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Father. Mother.พ่อ แม่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Mother, mother. Family. Yes, family.แม่แม่ ครอบครัว ใช่ครอบครัว Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That is your mother. That is your father, I tell you.นั่นคือคุณแม่ของคุณ นั่นคือคุณพ่อของคุณฉันบอกคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Family, John. Mother. Father.ครอบครัว, จอห์น แม่ พ่อ แม่ พ่อ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Family, family. Father, mother. Mother, father.ครอบครัว, ครอบครัว บิดามารดา พ่อแม่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That's your mother.นั่นคือคุณแม่ของคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
There. I've put it away. I've put it away, mother.'ผมเก็บมันไว้ครับแม่ ผมเก็บเอง' Day of the Dead (1985)
Five minutes, mother. Just five minutes.'ห้านาทีครับแม่ แค่ห้านาที' Day of the Dead (1985)
The best medicine for that is to have some enjoyment... with a lower class woman, like your mother.ยาที่ดีสุดคือ การมีเรื่องสนุกๆทำ กับหญิงสาวชนชั้นต่ำ เหมือนแม่ของลูก Vampire Hunter D (1985)
So the girl suffered in silence... until one night, when she was tired from a day of housework... and she was hurt by the harsh words of her stepmother... and she could no longer stand it...หญิงสาวจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในความเศร้า... แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านทั้งปวง... และเจ็บช้ำจากวาจาอันโหดร้ายของแม่เลี้ยง Labyrinth (1986)
Never knew you had a mother. Buenos días, señora!ไม่ยักรู้ว่าแกมีแม่ด้วย *batteries not included (1987)
You're going to love being a mother.เธอต้องชอบการเป็นแม่แน่จ้ะ *batteries not included (1987)
Wave to your mother.โบกมือให้แม่แกสิ *batteries not included (1987)
I'm a grandmother.ฉันเป็นยายคนแล้ว *batteries not included (1987)
I finally met a girl exactly like my mother.ในที่สุด ผมก็พบกับนางในฝัน เธอเหมือนแม่ผมมาก Dirty Dancing (1987)
He's a fuel merchant. -Mother.เค้าเป็นพ่อค้าน้ำมัน Mannequin (1987)
The foetus died in the mother.ทารกตายในครรภ์ของมารดา Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
You sound like my mother. Man alive.คุณเสียงเหมือนแม่ของฉัน คนที่ยังมีชีวิตอยู่ Bloodsport (1988)
Yes, that's it. I'm his mother.ใช่ ชั้นเป็นแม่ของเค้า Cinema Paradiso (1988)
I'm his mother.ฉันเป็นแม่ของเขา. Cinema Paradiso (1988)
Tell your mother.บอกแม่เธอสิ. Cinema Paradiso (1988)
I'm going to do an impression of Gandhi's mother.ผมจะเลียนแบบแม่ของคานธี Punchline (1988)
Just be a mother. I am a mother.- ทำตัวเป็นแม่ Punchline (1988)
Because she is our mother.เพราะท่านเป็นแม่เราไง Night of the Living Dead (1990)
To my mother... that was the answer to all her prayers.นั้นคือคำอวยพรที่เธอสวดขอ Goodfellas (1990)
I said, "Okay, go fuck your mother. "ฉันพูด "โอเค ไปเอากับแม่มึงไป" Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mother.Alice was frightened of her strict mother.
mother.A new dress was bought for her by her mother.
mother.As you can also tell from these beautiful, far from Japanese, looks, Yuna is not pure-blood Japanese. She's a quarter-blood with a westerner as grandmother.
mother.At the theater Kathy changed seats with her mother.
mother.At the time, she gave no thought to her mother.
mother.Be quite, Mie, said Mother.
mother.Betty killed her mother.
mother.Bill never fails to send a birthday present to his mother.
mother.But, I have to take my mother.
mother.Cathy devoted herself to her sick mother.
mother.Child as he was, he worked hard to help his mother.
mother.Come home early, Bill. Yes, mother.
mother.Crying out, the little girl was looking for her mother.
mother.Dan is often scolded by his mother.
mother.Don't be a trouble to mother.
mother.Every time I see you, I think of your mother.
mother.Hanako grew taller than her mother.
mother.Happy is she who marries the son of a dead mother.
mother.Happy is the child who has such a mother.
mother.He asked after my mother.
mother.He became famous by dint of his mother.
mother.He coaxed extra money from his mother.
mother.He could not accept a strange woman as his mother.
mother.He has yet to get in touch with his mother.
mother.He insisted on going to the department store with his mother.
mother.He is very afraid of his mother.
mother.He is worried whether his wife can get on with his mother.
mother.He longed for his mother.
mother.He looks blue as he was schooled by his mother.
mother.He looks just like his mother.
mother.He often worried his mother.
mother.He resembles his mother.
mother.He set out to find his lost mother.
mother.He stood behind his mother.
mother.He suddenly started writing a letter to his mother.
mother.He took me for my mother.
mother.He wanted to be on equal footing with his mother.
mother.He was as good a pianist as his mother.
mother.He was brought up by her grandmother.
mother.He was in a hurry to see his mother.
mother.He was scolded by his mother.
mother.He works hard to support his aged mother.
mother.He writs a letter to his mother.
mother.I also found letter he had ever written to my mother.
mother.I am looking for a present for my mother.
mother.I am waiting for my mother.
mother.I am well loved by my grandmother.
mother.I am writing to you on behalf of my mother.
mother.I cannot look at this picture without thinking of my dead mother.
mother.I can't believe that she is older than my mother.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sie hat viel von ihrer Mutter.She takes after her mother. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mauther \Mau"ther\ (m[add]"[th][~e]r), n. [Cf. AS. maeg[thorn] a
   maid.] [Also spelled {mawther}, {mother}.]
   A girl; esp., a great, awkward girl; a wench. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\ (m[u^][th]"[~e]r), n. [OE. moder, AS. m[=o]dor;
   akin to D. moeder, OS. m[=o]dar, G. mutter, OHG. muotar,
   Icel. m[=o][eth]ir, Dan. & Sw. moder, OSlav. mati, Russ.
   mate, Ir. & Gael. mathair, L. mater, Gr. mh`thr, Skr.
   m[=a]t[.r]; cf. Skr. m[=a] to measure. [root]268. Cf.
   {Material}, {Matrix}, {Metropolis}, {Father}.]
   1. A female parent; especially, one of the human race; a
    woman who has borne a child.
    [1913 Webster]
 
   2. That which has produced or nurtured anything; source of
    birth or origin; generatrix.
    [1913 Webster]
 
       Alas! poor country! . . . it can not
       Be called our mother, but our grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I behold . . . the solitary majesty of Crete, mother
       of a religion, it is said, that lived two thousand
       years.                --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. An old woman or matron. [Familiar]
    [1913 Webster]
 
   4. The female superior or head of a religious house, as an
    abbess, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. Hysterical passion; hysteria. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Mother Carey's chicken} (Zool.), any one of several species
    of small petrels, as the stormy petrel ({Procellaria
    pelagica}), and Leach's petrel ({Oceanodroma leucorhoa}),
    both of the Atlantic, and {Oceanodroma furcata} of the
    North Pacific.
 
   {Mother Carey's goose} (Zool.), the giant fulmar of the
    Pacific. See {Fulmar}.
 
   {Mother's mark} (Med.), a congenital mark upon the body; a
    birthmark; a naevus.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, a.
   Received by birth or from ancestors; native, natural; as,
   mother language; also acting the part, or having the place of
   a mother; producing others; originating.
   [1913 Webster]
 
      It is the mother falsehood from which all idolatry is
      derived.                 --T. Arnold.
   [1913 Webster]
 
   {Mother cell} (Biol.), a cell which, by endogenous divisions,
    gives rise to other cells (daughter cells); a parent cell.
    
 
   {Mother church}, the original church; a church from which
    other churches have sprung; as, the mother church of a
    diocese.
 
   {Mother country}, the country of one's parents or ancestors;
    the country from which the people of a colony derive their
    origin.
 
   {Mother liquor} (Chem.), the impure or complex residual
    solution which remains after the salts readily or
    regularly crystallizing have been removed.
 
   {Mother queen}, the mother of a reigning sovereign; a queen
    mother.
 
   {Mother tongue}.
   (a) A language from which another language has had its
     origin.
   (b) The language of one's native land; native tongue.
 
   {Mother water}. See {Mother liquor} (above).
 
   {Mother wit}, natural or native wit or intelligence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, n. [Akin to D. modder mud, G. moder mold, mud,
   Dan. mudder mud, and to E. mud. See {Mud}.]
   A film or membrane which is developed on the surface of
   fermented alcoholic liquids, such as vinegar, wine, etc., and
   acts as a means of conveying the oxygen of the air to the
   alcohol and other combustible principles of the liquid, thus
   leading to their oxidation.
   [1913 Webster]
 
   Note: The film is composed of a mass of rapidly developing
      microorganisms of the genus {Mycoderma}, and in the
      {mother of vinegar} the microorganisms ({Mycoderma
      aceti}) composing the film are the active agents in the
      Conversion of the alcohol into vinegar. When thickened
      by growth, the film may settle to the bottom of the
      fluid. See {Acetous fermentation}, under
      {Fermentation}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, v. i.
   To become like, or full of, mother, or thick matter, as
   vinegar.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mother \moth"er\ (m[u^][th]"[~e]r), n. [Shortened from
   motherfucker as a euphemism.]
   1. Same as {motherfucker}. [Vulgar slang]
    [PJC]
 
   2. A person or thing with some exceptional quality, as great
    size or power; as, a grizzly stuck his nose in my tent and
    I grabbed my pistol and shot the mother. [Slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, v. t. [imp. & p. p. {Mothered}; p. pr. & vb.
   n. {Mothering}.]
   To adopt as a son or daughter; to perform the duties of a
   mother to.
   [1913 Webster]
 
      The queen, to have put lady Elizabeth besides the
      crown, would have mothered another body's child.
                          --Howell.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top