ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mix with*

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mix with, -mix with-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mix with[PHRV] ทำให้รวมกับ, Syn. mingle with
mix with[PHRV] พูดคุยกับคนจำนวนมาก, Syn. mingle with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right. Say he does use a boat. He still wanna mix with others.เอาล่ะ งั้นก็ถือว่าเขามากับเรือแล้วกัน คงไปปะปนกับคนอื่น ๆ The Jackal (1997)
And what if everything's changed like that... And lions lay down with lambs and colours mix with whites...แล้วถ้าทุกสิ่งเปลี่ยนไปละ เช่นสิงโตสามารถอยู่ร่วมกับลูกแกะได้หรือว่าผ้าสีสามารถซักรวมกับผ้าขาวได้ Latter Days (2003)
Get the mix with sand just, right?ผสมทรายให้ได้ทีนะ The City of Violence (2006)
Morgan wasn't made to mix with the opposite gender. Unlike me.มอร์แกนไม่ได้เกิดมาให้โดนใจหญิง ไม่เหมือนฉัน Chuck Versus the Wookiee (2007)
- No, Terry, you can't mix with that stuff.- ไม่เทอรี่ยากินยามั่วซั่ว Cassandra's Dream (2007)
Better yet, maybe some of the chinese mix with the wasabi peas.ถ้ามีถั่วหลายๆ แบบกับถั่วรสวาซาบิก็ดี You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
You don't wanna mix with that crowd.เธอไม่ควรเข้าไปคลุกคลี กับพวกนั้น Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
I swore never to mix with humans.ฉันอยู่โดยไม่ข้องเกี่ยวกับใตร Episode #1.12 (2010)
I don't like it that you mix with us, pretending to be human.ฉัน... ในความเป็นจริงที่ว่า เธอเสแสร้งเป็นมนุษย์ แสร้งทำเป็นคนดี แล้วก็หัวเราะแบบนั้น ทำให้ฉันเกลียดเธอ Episode #1.12 (2010)
Whiskey does not mix with wine.โอ้ ไม่ผสมวิสกี้กับไวน์นะ P.S. You're an Idiot (2012)
Don't mix with you gen pop vampers.มารวมกับพวกเธอไม่ได้ ไอ้น้อง Fuck the Pain Away (2013)
It's therapeutic for the patients to mix with polite society, and, I might add, for polite society to mix with them.มันคือการบำบัดคนไข้ ให้อยู่ปะปนกับสังคมสุภาพชน... และพูดได้ว่า ให้สังคมสุภาพชนอยู่ปะปนกับพวกเขา Stonehearst Asylum (2014)
In any ocean, it takes a few hundred years for the shallow waters to mix with the deep.ในมหาสมุทรใด ๆ ก็จะใช้เวลาไม่กี่ร้อยปี สำหรับน้ำตื้นที่จะผสมด้วยน้ำลึก The Clean Room (2014)
Thank you, sir, but it doesn't mix with my meds.ขอบคุณครับ แต่ผมดื่มไม่ได้ เดี๋ยวมันจะล้างยาที่กิน Max (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mix withOil does not mix with water.
mix withThis substance will mix with water.
mix withWe mix with the good, not with the bad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผนวก[V] append, See also: annex, attach, mix with, add, Syn. เติม, เสริม, เพิ่ม, บวก, Example: เยอรมนีตะวันตกตัดสินใจผนวกเยอรมนีตะวันออกเข้าไว้ด้วยกัน, Thai definition: รวมเข้าไป
แกม[V] blend with, See also: dash, mix with, mingle with, Syn. เจือ, ปน, Example: สีม่วงของรุ้งกินน้ำเป็นสีม่วงแกมแดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
ขยำ[v.] (khayam) EN: mix with the hand ; blend ; mingle ; knead   FR: triturer ; pétrir ; malaxer ; presser
ผนวก[v.] (phanūak) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add   FR: ajouter ; annexer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, ] mix with other people; socialize; deal with; contend with, #20,272 [Add to Longdo]
混入[hùn rù, ㄏㄨㄣˋ ㄖㄨˋ, ] mix with; adulterate with, #24,589 [Add to Longdo]
厮混[sī hùn, ㄙ ㄏㄨㄣˋ, / ] to hang out together with (derog.); to mix with, #56,261 [Add to Longdo]
羼水[chàn shuǐ, ㄔㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, ] to mix with water (wine); to adulterate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in Künstlerkreisen verkehrento move in artistic circles; to mix with artists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
客土[きゃくど;かくど, kyakudo ; kakudo] (n) land which one visits; alien land; topsoil brought from another place to mix with the soil [Add to Longdo]
入り混じる;入り交じる;入交じる;入り雑じる;入りまじる[いりまじる, irimajiru] (v5r,vi) to mix with; to be mixed; to be mingled [Add to Longdo]
捏ねる[こねる, koneru] (v1,vt) (1) to knead; to mix with fingers; (2) to quibble; to argue for argument's sake [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top