Search result for

*military's*

(22 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: military's, -military's-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, the military's not for everyone but we all just still love you, and you didn't fail...รู้มั้ย กองทัพไม่ได้ให้สำหรับทุกคน... ...แต่เราทั้งหมดก็ยังรักคุณ และคุณจะไม่เจ็บ... The Astronaut Farmer (2006)
The military's reinforcing the bars on all the windows.ทหารพวกนั้นดูทุกหน้าต่างเลย Bang and Burn (2007)
Shit, the military's cleared to override a terminal lockdown.บรรไลแล้ว กองทัพได้รับอณุญาต ให้ดูแลการเข้าออกสนามบิน Eagle Eye (2008)
— The military's evacuating everyone.-ทหารกำลังอพยพผู้คนอยู่น่ะ Cloverfield (2008)
Military's still combing through the remainsทางทหารกำลังรวบรวมข้อมูลที่เหลือ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
The American military's given me an official contract.กองทัพสหรัฐเสนอสัญญาอย่างเป็นทางการให้ผม Summer Wars (2009)
The American military's secret communication lines are going wild.คลื่นสื่อสารของกองทัพอเมริกากำลังปั่นป่วน Summer Wars (2009)
The military's got on file for her.ทางกองทัพ ได้มีแฟ้มของเธอแล้ว 137 Sekunden (2009)
This is a military grade, multiple array transceiver developed for the military's Unmanned Weapons Program.นี่คือคนขับรถส่งของ โอเค เด๋วจะไป G-Force (2009)
The military's camouflage technologyเทคโนโลยีการพรางตัวของทหาร Johari Window (2010)
Military's point back to the perimeter. Let's go, come on!ดี พวกทหารกำลังถอนทัพไปที่เขต ไปกันเถอะ The Crazies (2010)
36 hours ago, there was a breach in our military's communication network.36 ชั่วโมงที่แบ้ว, มีการเจาะผ่านเข้า การสื่อสารของทางการทหาร Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Losing one base after another to the military's onslaught, the freedom fighters escalated their efforts and became more and more radical in their tactics.ภายหลังจากการโจมจู่จากกองกำลังทหาร พวกเขาได้เสียฐานที่มั่นไป เหล่านักสู้เพื่ออิสรภาพ ต่างยังไม่ละทึ้ง ความพยายาม พวกเขายังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ \ แล้วเริ่มตอบโต้กลับด้วยความรุนแรง Resident Evil: Damnation (2012)
The military's gonna burn the whole area and everything in it.กองทัพกำลังจะเผาที่นี้ทึ้ง และทุกอย่างในพื้นที่นี้ทั้งหมด Resident Evil: Damnation (2012)
As you can see, the military's moving into position but won't advance because of safety concerns for the hostages.ที่คุณสามารถดูทหารย้ายเข้าไปอยู่ในตำแหน่ง แต่จะไม่คืบหน้าเพราะความกังวลด้านความปลอดภัยสำหรับตัวประกัน White House Down (2013)
Military's leaving.พวกทหารถอนกำลังออกไป Outbreak (2013)
The military's looking for an egg?พวกทหารกำลังตามหาไข่ Exigent Circumstances (2013)
The military's full of good and bad, just like the rest of the world.กองทัพก็มีทั้งดีและเลว ก็เหมือนกันทั้งโลก Liberty (2013)
If a terrorist group has developed a way to thwart our military's security protocols, every one of our bases is now vulnerable.ถ้ากลุ่มนักโจรกรรม พัฒนาวิธี ที่จะยับยั้งมาตรการ ความปลอดภัยของเราได้ ทุกๆ ฐานของเรา ล้วนตกเป็นเป้าได้ง่าย Red X (2014)
- Our ally... the guy protecting the military's nuclear codes,ฉันเจอเขาแล้ว สวัสดี ดร.แบนเนอร์ Avengers: Age of Ultron (2015)
Military's inbound. Three minutes and closing.มีหน่วยรบมา อีก 3 นาทีถึง Furious 7 (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
MILITARY'S    M IH1 L AH0 T EH2 R IY0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top