ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mamma!*

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mamma!, -mamma!-
Possible hiragana form: *まんま!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
BOTH:-Mamma! Episode #1.1 (2015)
There she is! Mamma, mamma! Did you bring us anything?แม่มาแล้ว แม่ขา แม่ขา แม่มีอะไรมาฝากเราบ้างมั้ยคะ Episode #1.5 (1995)
Mamma! Mamma, look! I think he is coming!แม่คะ แม่คะ ดูสิหนูว่าเขากำลังมาค่ะ Episode #1.6 (1995)
- Mamma! Mamma!-แม่คะ แม่คะ Episode #1.6 (1995)
- Grandmamma!- เสด็จย่า! Anastasia (1997)
Neera, we need you, righteous mamma!นีรา พวกเราตองการเธอ แมพระแหงคุณธรรม Planet 51 (2009)
Mamma!Mamma! Roma (1972)
Mama!Mamma! The Clan of the Cave Bear (1986)
He loves you so much, he's like an Italian mamma!Er ist wie eine italienische Mamma! Return to Me (2000)
Mommy!Mamma! Inside (2007)
Mama!Mamma! Turn Left (2008)
I can't believe you lied about your mum!Ich kann nicht glauben, dass du gelogen Ihre Mamma! The World's End (2013)
Mum!-Mamma! Episode #1.3 (2016)
Mum!Mamma! Episode #1.3 (2016)
Hey, Mom, the wind's blowing in your face!Hey, Mamma! Der rote Lastwagen ist wieder da! La fine del giorno (2016)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mamma \Mam*ma"\, n. [Reduplicated from the infantine word ma,
   influenced in spelling by L. mamma.]
   Mother; -- word of tenderness and familiarity. [Written also
   {mama}.]
   [1913 Webster]
 
      Tell tales papa and mamma.        --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mamma \Mam"ma\, n.; pl. {Mammae}. [L. mamma breast.] (Anat.)
   A glandular organ for secreting milk, characteristic of all
   mammals, but usually rudimentary in the male; a mammary
   gland; a breast; udder; bag.
   [1913 Webster]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 mamma
  1. udder
  2. breast; teat

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 mamma
  mam; mammy; mom; mommy

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 mamma /mɑma/
  mam; mammy; mom; mommy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top