ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*loosened*

L UW1 S AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: loosened, -loosened-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They loved the scenery, so they loosened up.พวกพี่ชอบวิวที่นี่ มันทำให้ผ่อนคลาย Wild Reeds (1994)
And by dessert, things loosened up when she started talking about her last relationship.และพอเสิร์ฟของหวาน บรรยากาศก็ยิ่งผ่อนคลาย เมื่อเธอเริ่มเล่าถึงความสัมพันธ์ล่าสุด Numb (2007)
I probably loosened it up for you though.สงสัยตะกี้ทำให้มันหลวม Kung Fu Panda (2008)
- The drugs just loosened the anxiety.- ยานั้นแค่ช่วยระบายความกังวล The Lazarus Project (2008)
You know, they loosened up, it was a moderate quake and now they shake more than the trembler itself.แผ่นดินไหวทำให้น็อตท่อมันหลวม ตอนนี้มันเลยมีเสียงแบบนั้น Greatness Achieved (2008)
You loosened us up.- คุณให้เราผ่อนคลาย Preggers (2009)
I guess I must've loosened it.ชั้นว่าชั้นไม่รู้ตัวน่ะ The Haunting in Connecticut (2009)
That Jacuzzi loosened me right up.Man on Radio : 101 เป็นบล็อกเนื่องจากรถพ่วงรถแทรกเตอร์พลิกคว่ำ Hop (2011)
I loosened it for you.ผมคลายมัน เพื่อสำหรับคุณ Super 8 (2011)
My body's loosened up but my shoulders are soreฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอนะ Little Black Dress (2011)
- mom, are you-- - yeah. yeah, i am, and i would actually like to get these loosened up, if i might.แม่ นี่แม่... .. / ใช่ ใช่ลูก Phil on Wire (2011)
- Well, Neal's loosened you up a little bit.-นีลทำให้คุณขรึมน้อยลงนิดหน่อย Countdown (2011)
Maybe if Aubrey loosened the reins a little bit.บางทีออบรี้อาจจะเครียดนิดหน่อยน่ะทุกคน Pitch Perfect (2012)
The tie around his neck -- it was loosened.เน็คไทที่คอของเขาถูกคลายออก Identity Crisis (2012)
Someone loosened it.ใครบางคนคลายเกลียวไว้ A Muse (2012)
Loosened it?คลายเกลียวไว้ A Muse (2012)
If someone loosened it, it means he did it on purpose.ถ้ามีใครทำอย่างนั้น แสดงว่าเกิดจากความตั้งใจ A Muse (2012)
I was seeing whether his teeth had been loosened, but they haven't.ฉันกำลังหาสาเหตุที่ฟันของเขาโยก แต่ไม่เจอเลย The Ghost in the Machine (2012)
Yeah, but his teeth would've been loosened, so not from behind.และฟันจะโดนกระแทกด้วย ไม่ใช่โดนชนจากด้านหลัง The Ghost in the Machine (2012)
He loosened a scale under the left wing.เขาหลวมขนาดภายใต้ปีกซ้าย The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
I loosened this up for you, I'll have you know.ฉันช่วยนวดให้แกเอง ฉันจะทำให้แก This Is the End (2013)
She loosened you up for us?พี่สาวแกคงยัดซะจนหลวมเผื่อพวกเราแล้วล่ะมั้ง And Now His Watch Is Ended (2013)
Well, those devil berries freed our minds and loosened our tongues.เบอร์รี่ปีศาจพวกนั้นทำให้เราเพ้อ และพูดโดยไม่ยั้งคิด Intro to Felt Surrogacy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loosenedI loosened my shoelaces.
loosenedMr Ito loosened his tie because he felt hot in his office.

CMU English Pronouncing Dictionary
LOOSENED L UW1 S AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loosened (v) lˈuːsnd (l uu1 s n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einband {m} | Einbände {pl}; Einfassungen {pl} | Einband lose | beschädigter Einband | fester Einband | flexibler Einband | gestickter Einband | Einband fehlt | lose im Einbandbinding | bindings | binding loose | binding worn | hard-cover | soft-cover | embroidered binding | binding gone | binding loosened [Add to Longdo]
gelockert; lockerteloosened [Add to Longdo]
machte losunloosened [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 loosened \loosened\ adj.
   1. having constraints removed.
 
   Syn: freed.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. straightened out; untangled.
 
   Syn: disentangled, unsnarled.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loosen \Loos"en\ (l[=oo]s"'n), v. t. [imp. & p. p. {Loosened}
   (l[=oo]s"'nd); p. pr. & vb. n. {Loosening}.] [See {Loose}, v.
   t.]
   1. To make loose; to free from tightness, tension, firmness,
    or fixedness; to make less dense or compact; as, to loosen
    a string, or a knot; to loosen a rock in the earth.
    [1913 Webster]
 
       After a year's rooting, then shaking doth the tree
       good by loosening of the earth.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To free from restraint; to set at liberty..
    [1913 Webster]
 
       It loosens his hands, and assists his understanding.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove costiveness from; to facilitate or increase the
    alvine discharges of. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loosened
   adj 1: straightened out [syn: {disentangled}, {loosened},
       {unsnarled}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top